Zmluvy - SOŠ Čaklov

Spojená škola Čaklov
MF Software
Prejsť na obsah

Zmluvy

Súhrnné správy
ROK
štvrťrok
štvrťrok
štvrťrok
štvrťrok

2014
1. štvrtok 2014
2. štvrtok 2014
3. štvrtok 2014
4. štvrtok 2014
ROK
Popis zmluvy
Celková
hodnota
s DPH
Druhá zmluvná strana
Dátum podpisu
link
01/2010
Zmluva o nájme nebytových priestorov v zmysle zákona č. 116/1990 Zb.
273,90 €
Dziacky Miroslav, Čaklov 248
29.3.2010
1/2010a
- dodatok č. 4 k zmluve o nájme
301,95 €
Dziacky Miroslav, Čaklov 248
14.1.2014
1/2010b
- dodatok č. 5 k zmluve o nájme
301,95 €
Dziacky Miroslav, Čaklov 248
3.2.2015
03/2015
Mandátna zmluva č. 46/VO/2015 - Oprava strechy na objektoch - budova školy, internát, telocvičňa
300 €
Ing. František Škovran,
Drienica 219, 083 01 Sabinov
04.06.2015
04/2015
Zmluva o diele č. 3/2015 - Oprava strechy na objektoch - budova školy, internát, telocvičňa
35 952 €
Peter Majerčák - Stavebno-obchodná činnosť, 082 53 Záborské 404
02.07.2015
05/2015
Zmluva o bezplatnom prevode štátneho majetku
ŠIOV Bratislava
03.11.2015
06/2015
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
ESPIK Group, s.r.o. Orlov 133
19.11.2015
07/2015
Zmluva o bezplatnom prevode štátneho majetku
5430,72 €
Centrum vedecko-technických informácií, Bratislava
30.11.2015
08/2015
Zmluva o  poskytovaní verejných služieb
ORANGE Slovensko
05.10.2015
Zmluvy
ROK
Predmet (obsah) zmluvy
link
2015
Súhrnné správy obstarávateľa - rok 2015
01/2016
Zmluva o združenej dodávke plynu
02/2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov - dodatok č. 6  -  na rok 2016
03/2016Zmluva o budúcej zmluve a o zriadení vecného bremena
04/2016Darovacia zmluva (od štátu - interaktívna tabuľa)
05/2016Zmluva o poskytovaní vejrejných služieb - O2
01/2017Dodatok č. 1 k zmluve k Zmluve o poskyt ovaní zdravotnej služby
02/2017Návrh poistnej zmluvy fyzických osôb - Kooperatíva
dodatokZánik zmluvy (január 2018)
03/2017Poistná zmluva účastníkov hromadných zájazdov - tuzemsko
04/2017Dodatok č. 7 na rok 2017 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov
05/2017Kúpna zmluva - stravné poukážky
06/2017Zmluva o združenej dodávke elektriny
príloha 2Priloha č. 2 Zmluvy o združenej dodávke elektriny
príloha 3Priloha č. 3 k Zmluve o združenej dodávke elektriny
01/2018Zmluva č. 1 - Poistenie majetku a zodpovednosti právnických osôb
03/2018Zmluva č. 3 - Zmluva o dielo (Dokumentácia k ochrane osobných údajov)
05/2018Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku
06/2018Zmluva na zaobstaranie zakázky - "Zariadenia IKT"
07/2018Zmluva o združenej dodávke plynu
08/2018Kúpna zmluva - verejné obstaranie - "Záhradnícke vybavenie"
09/2018Kúpna zmluva - učebné pomôcky - Spojená škola Čaklov a TAĎA SK s.r.o
10/2018Dodatok č. 1 ku kupnej zmluve č. Z201766607_Z
01/2019Dodatok č. 9 - na rok 2019 (k zmluve o nájme nebytových priestorov)
02/2019Dohoda o verejnom obstarávaní (PSK Prešov - SŠ Čaklov)
03/2019
Dodatok k zml. o poskytovaní verejných služieb (A3155161 / 11752562 / ID190GPB11)
04/2019
Kúpna zmluva č. Z201923060_Z - UP Slovensko, s.r.o. - stravné lístky
05/2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov - PhDr. A. Nováková (2 učebne OVY)
06/2019
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov 201914422
07/2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov - IZOMETRIC Piping Academy s.r.o.
08/2019
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
príloha 1Príloha k zmluve 08/2019 č. 72901701
01/2020Zmluva o nájme nebytových priestorov (AN fors, Hrabovčík)
04/2020
Poistná zmluva - poistenie majetku a zodpovednosti - UNION poisťovňa / SŠ Čaklov
05/2020
Union poisťová a.s. - ročné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovým vozidlom
06/2020
Kúpna zmluva - SČ Čaklov - Up Slovensko s.r.o. Bratislava - zabezpečenie stravných poukážok
07/2020
Kultúrno-výchovné podujatie akreditované MK SR - pre žiakov a ped. zamestnancov
08/2020
Zmluva o združenej dodávke elektriny - Energia2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava
09/2020
Zmluva o poskytnutí verejných služieb - Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
10/2020
Zmluva o dodávke plynu - SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava - hala
11/2020
Zmluva o dodávke plynu - SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava - záhradnícke dielne
12/2020
Zmluva o dodávke plynu - SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava - kotolňa
01/2021Zmluva č. 2021-Z010954 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
02/2021Dodatok k zmluve - Dziacky Miroslav
03/2021
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na tehotenské štipendiá
04/2021
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - ORANGE a.s. Čislozmluvy: A3155161
2022Kolektívna zmluva - 2022
01/2022
Dodatok k zmluve - Dziacky Miroslav
02/2022Zmluva o zverení majetku PSK do správy SŠ Čaklov
03/2022Zmluva o prenájme nebytových priestorov SŠ-Ča-2022/03
04/2022Zmluva o združenej dodávke plynu - kotolňa - č. 9107125595
05/2022
Zmluva o združenej dodávke plynu - hala - č. 9107125567
06/2022
Zmluva o združenej dodávke plynu - záhradníci - č. 9107125592
.


.


Návrat na obsah