Z histórie školy - SOŠ Čaklov

Spojená škola Čaklov
MF Software
Prejsť na obsah

Z histórie školy

INFORMÁCIE
Z histórie SPTŠ v Čaklove (SPoZŠ, SPŠD, SOŠ, SŠ)

K rozhodnutiu zriadiť najprv ako tzv. Roľnícku školu vo Vranovskom okrese došlo už v roku 1948. Pôvodne sa táto škola mala vybudovať na Ortášoch, kde sa už aj začalo s navážaním stavebného materiálu, no v roku 1949 došlo k zmene v rozhodnutí - postaviť školu na pozemkoch Štátneho majetku v Čaklove. To sa aj hneď realizovalo. Tieto pozemky boli pôvodne súčasťou veľkostatku Andreja Hadika Barkóczyho so sídlom v Továrnom, ktorý ich v období prvej republiky prenajímal do užívania. Posledným prenajímateľom bol Mandel.

V 30-tych rokoch sa tieto pozemky stali súčasťou Cukrovarského majetku v Trebišove. Po druhej svetovej vojne (v roku 1948) bol tento „majetok" znárodnený a vznikol tak Štátny majetok v Čaklove. Jeho prvým správcom sa stal Karol Bradáč. Na Štátnom majetku boli postupne ustanovovaní jeho správcovia - Štefan Vozňák (1951), Michal Juhás (1951-1953), Ján Plutko (1954-1958), Ján Šoltis (1958 -1962), Ing. Michal Šalantay (1963-1970), Ing. Bedrich Pipa (1970-1984, neskôr do konca roka Ing. Milan Demko), Ing. Ján Kollár (1985-1990), opäť Ing. Michal Šalantay (1990-1998), Ing. Štefan Madura (1999-2004) a Ing. Ján Ješko (2004-2006).

Samotné vyučovanie v tejto dvojročnej Základnej roľníckej škole sa začalo na jeseň v roku 1949 (ako tzv. Zimná škola pre poľnohospodársku mládež) v starom dedinskom kaštieli, ktorý bol známym pamätníkom sedliackeho povstania na východnom Slovensku (1831). Vyučovalo sa systémom 3+4+4 mesiace. Prvým riaditeľom školy (a zároveň aj Štátneho majetku v Čaklove) bol Ing. Július Kravjár.
V školskom roku 1950/51 bola škola premenovaná na Výberovú roľnícku školu. Riaditeľom školy bol Andrej Hurňák. Výnimočne túto dvojročnú školu skončilo 16 absolventov už za jeden rok. Medzi jej absolventmi, ktorí sa neskôr aktívne zapojili do riadiacej práce Školského majetku v Čaklove, boli Milan Demko a Michal Šalantay.
V školskom roku 1951/52 bola riaditeľkou školy Helena Vrbová (Bašistová). V tomto školskom roku sa otvoril ďalší prvý ročník roľníckej školy. Vyučovalo sa v pomocnej stavbe - „baráku", kde bola aj kuchyňa. Učebňa i jedáleň boli v jednej miestnosti. V tomto školskom roku nekončili žiadni absolventi. V uvedených školských rokoch vyučovali títo vyučujúci: Ing. Július Kravjár, Andrej Hurňák, Helena Vrbová, Anton Sroka a Višňovská.

Terajšia budova školy bola vybudovaná v rokoch 1950 - 1952. Vyučovanie v terajšej budove školy, ktorá stojí dodnes, sa začalo až od školského roku 1952/53. Podľa pôvodného plánu budova školy mala byť postavená pri potoku (kde jej základy už boli aj vykolíkované), ale z obáv pred povodňami sa stavba premiestnila. Budovu naprojektoval Ing. Borodáč a stavali ju Pozemné stavby v Prešove.
Pre školský rok 1952/53 sa uskutočnili prvé prijímacie skúšky žiakov do 1. ročníka Poľnohospodárskej technickej školy v Čaklove (PTŠ Čaklov). Potom aj žiaci 2., 3. a 4. ročníkov prišli v tomto školskom roku z paralelných tried z PTŠ v Michalovciach, odkiaľ boli presunuté aj mnohé učebné pomôcky. Riaditeľom školy toho času bol Ing. Zdeněk Žak.
V školskom roku 1952/53 ukončilo na PTŠ-ke v Čaklove v pestovateľskom odbore po prvýkrát svoje štvorročné štúdium 31 absolventov. Od tohto školského roka (až dodnes) každým rokom končia v poľnohospodársky zameraných študijných odboroch žiaci denného štvorročného štúdia záverečnou maturitnou skúškou.
V školskom roku 1952/53 ukončilo aj dvojročnú Roľnícku školu 24 absolventov a po ich skončení bola táto Roľnícka škola zrušená. V ďalšom období boli však aj naďalej poriadané krátkodobé kurzy pre pracovníkov v poľnohospodárstve. Napríklad v školskom roku 1952/53 sa uskutočnil 5-mesačný kurz pre predsedov JRD, ktorého sa zúčastnilo 15 osôb. V školskom roku 1953/54 opäť dvojmesačný kurz pre predsedov JRD ukončilo 11 osôb a dvojmesačný kurz pre pomocných kombajnistov ukončilo 14 osôb, v školskom roku 1954/55 to boli štyri dvoj-mesačné kurzy (24+16+33+15 osôb).

Tento stručný náhľad do histórie školy už naznačil, že prostredie školy naväzovalo na okolie spomínaného dedinského kaštieľa, ktorý už vtedy mal do určitej miery sadovnícky upravené prostredie. Vo výsadbách boli vysadené predovšetkým domáce dreviny. Postupom času boli vysádzané aj ďalšie introdukované dreviny, z ktorých mnohé sa zachovali až do dnešnej doby. Niektoré z týchto drevín aj dnes ešte stále tvoria kostru parku. Prvé kvetinové záhony pred budovou školy boli zrealizované v roku 1955. Pevná spevnená cesta ku škole, ktorá definitívne určila charakter prostredia školského areálu, bola vybudovaná v roku 1965. Okolie školy bolo z roka na rok stále viac zveľaďované (o čo sa pričinil najmä Ing. Milan Šofránek). Kým napríklad v roku 1983 bolo v parku iba okolo 40 druhov okrasných drevín, v súčasnosti je ich okolo 180 druhov (Zásluhu na tom má hlavne Ing. Vladimír Boroš). Celý školský areál, ktorého hlavnú časť tvorí krásny školský park, má v súčasnosti výmeru cca 6 ha.
V roku 1968 bol hneď v susedstve na pozemkoch Školského majetku vybudovaný intenzívny ovocný sad na výmere 30 hektárov (pod koordináciou Ing. Andreja Žipaja), čím vznikol veľký záhradnícko - poľnohospodársky komplex. Samozrejme, v areáli školy boli vybudované aj ďalšie pestovateľské objekty, skleníky, pomologický sad, zeleninová záhrada, botanický systém a pod. Pribudol tiež všešportový areál. V roku 1984 bola na úkor školského parku dobudovaná budova Stredného poľnohospodárskeho učilišťa. Zmenami samozrejme prešiel aj Školský majetok. Od roku 2005 je ŠkM Čaklov v dlhodobom prenájme firmou Oragro s.r.o Oravské Veselé.
Po celý čas svojej existencie si škola zachovala svoj pôvodný poľnohospodársky charakter. Z jej lavíc opustilo školu už viac, než 3 500 absolventov (s maturitným vzdelaním).

Z histórie SOUP a UP v Čaklove

Poľnohospodárske odborné učilište (POU) odbor záhradník v Čaklove, bolo zriadené rozhodnutím bývalého Východoslovenského KNV, preložením žiakov – učňov odboru záhradník v r. 1967 z POU Sabinov do Čaklova. Pri SPTŠ (Strednej poľnohospodárskej technickej škole) študijného odboru záhradníctvo bolo školským rokom 1967/68 zriadené záhradnícke učilište. Na školskom majetku existovali a budovali sa zariadenia záhradníckych výrob (výstavba 30 ha ovocného sadu, projektovanie a príprava výstavby skleníkového hospodárstva, ovocná škôlka, zeleninárska výroba), čím sa vytvárali vhodné podmienky pre praktický výcvik žiakov záhradníckych odborov. Riaditeľom SPTŠ a zároveň POU bol až do r. 1973 Ing. Vladimír Lukáč. Od 1. septembra l973 do 31. 8. 1976, kedy bolo učilište odčlenené, vznikla samostatná organizácia riadená Ministerstvom pôdohospodárstva, ktorej riaditeľom bol Ing. Jozef Filipek. Riaditeľom POU bol menovaný Ing. Milan Novák, ktorý predtým zastával funkciu zástupcu riaditeľa SPTŠ a POU. K prvým pedagogickým pracovníkom POU patrili majstri odbornej výchovy: Štefan Bačišin, Ján Juhaščík, Juraj Semaník, František Šalantay a Ing. Štefan Madura. Teoretické vyučovanie odborných i všeobecnovzdelávacích predmetov zabezpečovali učitelia SPTŠ.
V prvej polovici roku 1978 boli učilišťu do dočasného využívania okresnými úradmi pridelené priestory telovýchovného areálu Vechec. Do Vechca sa POU presťahovalo k 1. 9. 1978, čím sa vytvorili vhodnejšie priestorové podmienky pre POU i SPTŠ.
Školským rokom 1978/79 okrem učebného odboru záhradník, otvoril sa aj nový trojročný učebný odbor traktorista – mechanizátor. S novým odborom i novou skutočnosťou bolo treba riešiť teoretické vyučovanie vlastnými pracovníkmi. Za učiteľov boli prijatí Ing. Michal Lešinský, Ing. Mikuláš Majerčin a Mgr. Darina Karšňáková. K majstrom odbornej výchovy pribudli Dušan Virba a Miroslav Hruška. Odborný výcvik učebného odboru záhradník sa uskutočňoval na Školskom majetku v Čaklove, učebného odboru traktorista – mechanizátor na JRD v Soli, ktoré uvoľnilo a materiálne vybavilo potrebné učebné priestory. Učni odboru záhradník sa pravidelne zúčastňovali rôznych odborných súťaží medzi učilišťami na Slovensku a získavali výborné umiestnenia, čo svedčilo a svedčí o dobrej práci majstrov, ale i učňov tejto školy. Podobne si počínali aj učni odboru traktorista – mechanizátor v súťažiach v orbe, riadení traktora a pod.
Školským rokom 1983/1984 po ministerskej previerke, ktorá konštatovala, že učilište vo Vechci svojím vybavením i výsledkami patrí medzi najlepšie na Slovensku, bolo premenované na Stredné odborné učilište poľnohospodárske. 1. 9. 1985 sa učilište vracia naspäť do Čaklova, do novovybudovaného učebňového pavilónu v areáli SPTŠ. Vo Vechci ostáva internát. Štúdium žiakov – učňov je trojročné v týchto učebných odboroch: záhradník, strojník, chovateľ hospodárskych zvierat. V roku 1987 bol daný do používania druhý učebňový pavilón, čím škola získala ďalšie priestory, pribudol i nový učebný odbor poľnohospodárska výroba. Počet žiakov v tom období bol 200 – 250 žiakov. Odborné a teoretické vyučovanie zabezpečovalo a zabezpečuje 7 učiteľov, 13 majstrov odbornej výchovy, riaditeľ a dvaja zástupcovia. V školskom roku 1991/92 bolo otvorené nadstavbové štúdium záhradníctvo. V rokoch 1995/96 – dostavba školských skleníkov, spojovacej chodby a priestorov pre záhradnícke práce.
1. 9. 1997 bolo zriaďovacou listinou Ministerstva pôdohospodárstva SR Bratislava pri SOU poľnohospodárskom zriadené aj Učilište poľnohospodárske ako príspevková organizácia. V školskom roku 1997/98 bola ukončená výstavba spojovacej budovy, čím boli spojené učebné pavilóny do jedného funkčného a esteticky pôsobiaceho celku. V tom istom školskom roku bol otvorený 4-ročný študijný odbor pracovník marketingu. V školskom roku 1999/2000 boli otvorené dvojročné učebné odbory: stavebná výroba (pre chlapcov) a praktická žena (pre dievčatá) – určené pre žiakov, ktorí ukončili povinnú školskú dochádzku v nižšom ako 9. ročníku.

Z histórie SPOJENEJ ŠKOLY v Čaklove

Od 1. septembra 1998 pribudla v objekte Stredná priemyselná škola dopravná s tým istým vedením (ako v SPTŠ). Aj táto škola vychovala mnoho úspešných absolventov. Spojením škôl od 1.9.2007 - ( SPoZŠ, SPŠD Čaklov + SOUP, UP Čaklov ) pod spoločné riaditeľstvo v podstate nedošlo k žiadnym zmenám v jednotlivých študijných a učebných odboroch. Školy však zastrešil spoločný názov:  SPOJENÁ ŠKOLA ČAKLOV. Od uvedenej zmeny sa riaditeľom školy stal Mgr. Stanislav Kráľ.
Do 1.9.2008 boli súčasťou Spojenej školy nasledujúce štyri organizačné zložky: Stredná priemyselná škola dopravná (SPŠD); Stredná poľnohospodárska a záhradnícka škola; Stredné odborné učilište poľnohospodárske; Učilište poľnohospodárske.  
Od 1.9.2008 boli názvy stredných škôl celoštátne upravené (školskou reformou), pričom pod hlavičkou Spojená škola Čaklov zostala Stredná priemyselná škola dopravná (SPŠD) so svojím študijným odborom - prevádzka a ekonomika dopravy a ostatné študijné a učebné odbory sa stali súčasťou Strednej odbornej školy (SOŠ). Študijné a učebné odbory naďalej zostali nezmenené.
Od 1.9.2011 počnúc 1. ročníkom bola Stredná odborná škola dopravná pričlenená k Strednej odbornej škole drevárskej vo Vranove nad Topľou.
Od 1.9.2012 - škola získala možnosť otvárať nové (na trhu práce veľmi žiadané) trojročné učebné odbory: klampiar, murár, maliar, inštalatér, podlahár.
Poslední maturanti v odbore pracovník marketingu ukončili štúdium na tejto škole v školskom roku 2015/2016.
Od 1.9.2016 škola vychovávala a vzdelávala iba žiakov v dvojročných (stavebná výroba,  praktická žena) a v trojročných učebných odboroch (agromechanizátor, opravár;  záhradník;  viazač-aranžér kvetín;  murár).

Od 1.7.2023 je riaditeľkou školy PaedDr. Ing. Renáta Dolhá.

Súčasná evidencia absolventov obsahuje viac ako 3 600 absolventov.

Ing. Vladimír BorošNávrat na obsah