AKTUÁLNE INFORMÁCIE - SOŠ Čaklov

Spojená škola Čaklov
MF Software
Prejsť na obsah

AKTUÁLNE INFORMÁCIE

INFORMÁCIE

Milí žiaci !

Najdôležitejšie informácie potrebné k štúdiu na tunajšej škole boli poskytnuté 2. septembra 2020
pri zahájení školského roka.

Ďalšie informácie k priebehu výchovno-vzdelávacieho procesu sú dostupné na webstránke Ministerstva školstva:


Hlavné informácie pre šk. rok 2020 -21 obsahuje Manuál pre stredné školy:  

Cieľom tohto dokumentu  je stanoviť základné prevádzkové podmienky stredných škôl (gymnázií, stredných odborných škôl, stredných športových škôl, škôl umeleckého priemyslu, konzervatórií), pracovísk praktického vyučovania, jazykových škôl a školských internátov po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.

Dokument je koncipovaný ako Alert (výstražný) systém a manuál odporúčaní v troch úrovniach – zelenej, oranžovej ačervenej. Zelená fáza predstavuje stav, kedy stredná škola, pracovisko praktického vyučovania, jazyková škola alebo školský internát nemá žiadneho žiaka či zamestnanca,  u ktorých je podozrenie na infikovanie (ďalej len „podozrivý žiak, zamestnanec“). Oranžová fáza zachytáva situáciu, kedy má škola podozrivého žiaka alebo  zamestnanca. Červená fáza obsahuje zoznam opatrení v prípade pozitivity dvoch a viac prípadov u žiakov alebo nepedagogického pracovníka, alebo jedného prípadu u pedagogických zamestnancov.


Špeciálne usmernenie počas obdobia pri otvorení školského roku 2020/2021

Počas obdobia 2.9 –15.9 sa nad rámec zelenej fázy odporúča:

 • Neorganizovať hromadné otvorenie školského roku.
 • Pri vstupe do školy sa vykonáva ranný filter s povinným meraním teploty (príloha č. 3 obsahuje najčastejšie otázky ohľadom ranného filtra).
 • V prípade väčších škôl, a teda aj väčšieho počtu tried, odporúčame rozdeliť nástup do školy na niekoľko časových úsekov napr. od 7:30 hod do 8:30 hod v 10 min. intervaloch.
 • Žiaci povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch strednej školy, vrátane svojej triedy v interných priestoroch školy.
 • Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít vsúlade saktuálnymi opatreniami ÚVZ SR. Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) nosí rúško alebo ochranný štít.
 • Odporúčame organizovať aktivity tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku či už vareáli školy, alebo mimo neho podľa podmienok školy. Telesná výchova  sa  realizuje jedine v exteriéri.
 • Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport (napr. bazén, posilňovňa) sa do 20.9. nevyužívajú.
 • Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne 3xdenne a podľa potreby.
 • Dôkladné  čistenie  všetkých  miestností,  v  ktorých  sa žiaci,  pedagogickí  zamestnanci a odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa musí vykonávať najmenej raz denne.
 • Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne 2x denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí).
 • Vyššie uvedené opatrenia sa podľa epidemiologickej situácie môžu predĺžiť aodporúča sa ich dodržiavanie aj počas obdobia 16.9 –23.9.
Návrat na obsah