Učebné odbory - SOŠ Čaklov

Spojená škola Čaklov
MF Software
Prejsť na obsah

Učebné odbory

ŠTÚDIUM
Stredná odborná škola Čaklov (SOŠ) so zameraním na poľnohospodárstvo  - trojročné štúdium:
trojročné
učebné odbory:
4524 H   agromechanizátor, opravár
- vhodný pre chlapcov
4571 H   záhradník (záhradníčka)
- vhodný pre dievčatá i chlapcov
Učebný odbor  4524 H  - agromechanizátor, opravár  pripravuje absolventov so všeobecnovzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami tak, aby boli schopní vykonávať kvalifikované činnosti pri nastavovaní, obsluhe, údržbe a opravách mechanizačných prostriedkov, strojov a zariadení používaných v poľnohospodárstve a v službách. Absolventi zabezpečujú prevádzkovú spoľahlivosť strojov, vedia posúdiť zložitosť a namáhavosť pracovných úloh, hodnotiť množstvo a kvalitu vykonanej práce, viesť záznamy prvotnej evidencie, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností absolventi štúdiom získavajú odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním a tiež schopnosti aplikovať nadobudnuté vedomosti  a zručnosti samostatne alebo v tíme.

Absolvent učebného odboru 4569 H - viazač - aranžér kvetín  je plne kvalifikovaný pracovník so širokým odborným profilom a primeraným všeobecným vzdelaním, schopný odborne vykonávať základné a špecializované práce na všetkých úsekoch záhradníckej výroby a špeciálne v kvetinárskej a viazačsko-aranžérskej výrobe. Pozná hospodárske a ekonomické podmienky pre pestovanie a ochranu jednotlivých skupín a druhov záhradných rastlín počas vegetácie i vegetačného pokoja. Pozná zákonitosti viazačskej a aranžérskej techniky. Vie sa orientovať v obchodných činnostiach s využitím marketingu pri predaji záhradníckeho tovaru a potrieb. Je schopný okrem viazačsko-aranžérskych prác vykonávať aj bežné záhradnícke a krajinárske úpravy s tvorivým prístupom k riešeniu problémov životného prostredia. Absolvent ovláda obsluhu a využitie základnej počítačovej techniky. Je pripravený na výkon odborných činností, pre ktoré je podmienkou stredné odborné vzdelanie v každej záhradníckej výrobe, aj vo veľkovýrobných podmienkach, aj v stredných a malých záhradníckych podnikoch, aj v obchode a službách.

Absolvent učebného odboru 4571 H - záhradník (záhradníčka)  je kvalifikovaný pracovník so širokým odborným profilom a primeraným všeobecným vzdelaním, schopný vykonávať odborne základné a špecializované práce na všetkých úsekoch záhradníckej, vinohradníckej výroby     a v oblasti včelárstva, pozná hospodárske a ekonomické podmienky pre pestovanie a ochranu jednotlivých skupín a druhov kultúrnych záhradných rastlín počas vegetácie a vegetačného pokoja. Vie sa orientovať v obchodných činnostiach s využitím marketingu pri predaji záhradníckeho tovaru a potrieb. Je schopný vykonávať záhradné a krajinárske úpravy s tvorivým prístupom k riešeniu problémov životného prostredia. Ovláda obsluhu a využitie základnej počítačovej techniky. Pre vykonávanie uvedených činností musí byť dostatočne adaptabilný, logicky mysliaci, schopný aplikovať získané vedomosti a manuálne zručnosti v podmienkach trhového hospodárstva, používať racionálne metódy práce, rozvážne a rozhodne konať v súlade s právnymi normami spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie. Absolvent je pripravený na výkon odborných činností pre ktoré je podmienkou stredné odborné vzdelanie v záhradníckej výrobe vo veľkovýrobných podmienkach, v stredných a malých záhradníckych podnikoch v obchode a službách. Odbornou praxou a ďalším štúdium si ďalej môže zvyšovať kvalifikáciu. Môže pokračovať v nadstavbovom štúdiu pre absolventov trojročných učebných odborov.Stredná odborná škola Čaklov (SOŠ) so zameraním na poľnohospodárstvo a stavebnictvo - dvojročné štúdium:
dvojročné
učebné odbory:
3161 F   praktická žena
- vhodný pre chlapcov
3686 F   stavebná výroba
- vhodný pre dievčatá i chlapcov

- dvojročné učebné odbory sú určené pre dievčatá i chlapcov, pre dievčatá, ktoré majú vzťah k dobrému a plnohodnotnému rodinnému životu ako praktická žena; ktoré sa naučia variť, šiť, vyšívať, riadiť a udržiavať domácnosť, ako aj pestovať základné poľnohospodárske a záhradnícke plodiny; pre chlapcov, ktorí majú vzťah k stavebnej výrobe ako maliari, natierači, pomocní stavební pracovníci, ktorí získajú odborné zručnosti a návyky potrebné pre prax a život a ktorí nájdu uplatnenie ako pomocní stavební robotníci v stavebných firmách zaoberajúcich sa výrobou a obnovou pozemných a inžinierskych stavieb.

Absolvent učebného odboru 3161 F - praktická žena pozná pracovné a technologické postupy pri príprave jedál a jednoduchej konfekcie, materiály, pracovné náradie a zariadenia používané pri šití a pri príprave jedál, základné zásady pri pestovaní rastlín a pri chorobe drobných zvierat, základy hygieny a estetiky rodinného a životného prostredia, zásady preventívnej ochrany a starostlivosti o zdravie, postupy pri poskytovaní rýchlej zdravotnej pomoci, úlohu a funkciu rodiny, význam partnerských a manželských vzťahov, vedenie a udržiavanie domácnosti, zásady hospodárenia, zásady ochrany a tvorby životného prostredia, nakúpiť a správne uskladniť potraviny, vykonať predbežnú a hlavnú úpravu pri spracovaní potravín a príprave jedál,ádať ručné práce základnými technikami vyšívania, háčkovania a pletenia, ručného a strojového šitia zhotoviť a opraviť jednoduché výrobky textilnej konfekcie,ť úpravu odevného materiálu pred šitím a po zhotovení výrobku,ť pôdu, vykonať sejbu a výsadbu rastlín a ošetrovať rastliny počas vegetácie, vykonať zber, uskladniť úrodu,ť zásady a spôsoby ošetrovania, chovu a zužitkovania drobných zvierat,ť sa o zdravé aj choré dieťa, udržiavať poriadok a čistotu, viesť domáci rozpočet.

Absolvent učebného odboru 3686 F - stavebná výroba vie používať základnú odbornú terminológiu pri stavebných prácach, opracovať ručne drevo a kovy, spájať drevo pomocou oceľových a drevených spojovacích prostriedkov, pripravovať stavenisko pred začatím stavebných prác, vykonávať jednoduché zemné práce súvisiace s dopravou, ukladaním a zhutňovaním vykopanej zeminy a stavebné úpravy, vykonávať pomocné práce pri pažení výkopov a zhotovovaní drevených debnení, vykonávať jednoduché práce súvisiace s ukladaním drenážnych rúrok a kanalizačného potrubia z rôznych materiálov, vykonávať jednoduché a pomocné betonárske a železobetonárske práce, súvisiace s výrobou, dopravou, spracovaním a ošetrovaním čerstvého betónu, ošetrovať a udržiavať pracovné náradie, nástroje a pracovné prostriedky, pripraviť materiál a podklady pre izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, vykonávať pomocné práce pri murovaní a omietaní, vykonávať jednoduché a pomocné maliarske a natieračské práce, vykonávať jednoduché a pomocné práce pri príprave, montáži a demontáži jednoduchého pracovného lešenia aj rôznych prefabrikovaných pracovných lešení, vykonávať jednoduché a pomocné práce pri príprave materiálov, čistení a úprave podkladov pod rôzne druhy podláh, vysekávať ryhy a otvory, vyrovnávať rôzne nerovnosti betónu a muriva, vykonávať jednoduché a pomocné práce pri búraní stavieb a odpratávaní sutiny, vykonávať jednoduché a pomocné práce pri zhotovovaní sadrokartónových konštrukcií a obkladov, pripravovať materiál a podklady pod keramické a drevené obklady, vykonávať pomocné práce pri výmene okien a dverí, vykonávať pomocné práce pri zatepľovaní fasád a striech stavebných objektov, dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri jednoduchých a pomocných stavebných a dokončovacích prácach, hygieny práce a ochrany pred požiarom, dodržiavať zásady ochrany životného prostredia pri stavebnej činnosti.


Návrat na obsah