Vízia školy - SOŠ Čaklov

Spojená škola Čaklov
MF Software
Prejsť na obsah

Vízia školy

INFORMÁCIE

Vízia školy

Vízia našej školy vychádza z humanizmu a tvorivosti.
Našou snahou je poskytnúť zázemie pre žiakov, učiteľov, rodičov, ale aj širokú verejnosť, pričom našim hlavným cieľom je kvalitné vzdelávanie a výchova každého žiaka, aby mohol rozvíjať základné vedomosti, zručnosti a postoje a bol čo najlepšie pripravený na život.

Základným poslaním Spojenej školy v Čaklove je v uvedených odboroch vychovávať plne kvalifikovaných odborníkov pre prax.
V súčasnosti veľký dôraz kladieme hlavne na jazykovú prípravu, informačné technológie, najnovšie odborné poznatky z oblasti odborného zamerania školy, aby všetci absolventi boli hneď použiteľní v praxi. Pozorne sledujeme aj celospoločenské dianie a v neposlednej miere sa usilujeme aj o celkové zapojenie školy do Európskej siete vzdelávacích inštitúcii.
Manažment školy si pre najbližšie obdobie vytýčil aj nasledujúce ciele:

1. výchovno-vzdelávacie ciele:
a) vybaviť žiakov kľúčovými personálnymi a profesionálnymi kompetenciami, ktoré sú potrebné na ich začlenenie do života spoločnosti a ktoré budú zárukou kvalitnej prípravy na budúce povolanie;
b) naučiť žiakov komplexne chápať pojem „zmysel zdravej existencie" a vo svojom živote ho aj dôsledne uplatňovať;

2. profesionálne kompetencie:
a) poskytnúť žiakom odborné vzdelanie;
b) pomôcť im získať odborné zručnosti a schopnosti vo zvolenom učebnom odbore, ale aj viesť ich k formovaniu správnych postojov;

3. personálne kompetencie:
a) všeobecné vzdelanie a rozhľad;
b) komunikačné schopnosti – vrátane ovládania cudzieho jazyka;
c) tvorivá práca v tíme;
d) tvorivé a kritické riešenie problémov;
e) práca s modernými informačnými a komunikačnými technológiami;
f) konať slobodne a vedieť niesť zodpovednosť za svoje konanie;
g) vedieť sa učiť a uplatňovať filozofiu celoživotného vzdelávania;
h) formovať občiansku spoločnosť;

Súčasné stredoškolské vzdelávanie smeruje k rozvoju intelektuálneho potenciálu a kultivovanosti osobnosti pri získavaní príslušnej kvalifikácie. Z toho dôvodu aj v tunajšej škole sa usilujeme vytvárať efektívne prostredie pre výchovu a vzdelávanie, v ktorom by žiaci a zamestnanci naplno zažívali pocit sebarealizácie a uspokojenia. Spojená škola Čaklov je pripravená poskytovať okrem denného štúdia aj odborné vzdelávanie a odbornú prípravu v rámci celoživotného vzdelávania – rôzne rekvalifikačné kurzy, odborné semináre, doplnkové vzdelávanie pre profesné organizácie, živnostníkov, firmy...

V rámci trojročných učebných odborov plánujeme v najbližšej budúcnosti naďalej vychovávať absolventov v inovovaných učebných odboroch: záhradník /záhradníčka a v odbore agromechanizátor, opravár.  
Trh práce však v poslednom období zaznamenal nedostatok najbežnejších profesií, preto sme reagovali na túto potrebu a od školského roka 2012-13 sme otvorili aj nasledujúci trojročný učebný odbor: murár.

V rámci dvojročných učebných odborov plánujeme naďalej ponechať možnosť štúdia pre žiakov ZŠ, ktorí neukončili 9. ročník, v učebných odboroch stavebná výroba a v učebnom odbore - praktické práce (odbor vhodný pre chlapcov i dievčatá).
Takisto chceme aj naďalej spolupracovať s Úradom práce a s ďalšími zainteresovanými zložkami, ktoré súvisia so vzdelávaním a s možnosťou uplatnenia absolventov v praxi.

Dúfame, že tieto náročné ciele sa nám postupne podarí splniť, a to nielen v spolupráci so študentmi, ale aj s rodičmi i širšou verejnosťou. Preto vždy radi privítame na našej škole študentov, ktorí si jednak kladú vysoké ciele, sú ambiciózni a ktorí chcú získať maximálne poznatky v oblasti poľnohospodárstva, záhradníctva, stavebníctva - tak ako to vyplýva z profilu absolventa jednotlivých učebných odborov.


Návrat na obsah