>

zákon o cestnej premávke - Študijné stránky pre žiakov SOŠ Čaklov

Prejsť na obsah
TECHNOLÓGIA RASTLINNEJ VÝROBY
agromechanizátor, opravár > motorové vozidlá
Zákon o cestnej premávke
- Zákon č. 8/2009 Z. z. - úplné znenie
(aktualizované úplné znenie - stav k 9. 1. 2015)
 
(o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
Autor: Národná rada SR
Platnosť od: 16.1.2009
Účinnosť od: 1.1.2015
Uverejnené v Zbierke zákonov č. 4/2009 strana 38
ZMENY HĽADAJTE V PREDPISOCH:
84/2009 Z.z. 188/2009 Z.z. 199/2009 Z.z. 144/2010 Z.z. 119/2011 Z.z. 249/2011 Z.z. 313/2011 Z.z. 68/2012 Z.z. 317/2012 Z.z. 357/2012 Z.z. 42/2013 Z.z. 98/2013 Z.z. 180/2013 Z.z. 213/2013 Z.z. 290/2013 Z.z. 388/2013 Z.z. 474/2013 Z.z. 488/2013 Z.z.
RUŠÍ PREDPIS:
315/1996 Z.z. 405/2000 Z.z. 73/2002 Z.z. 396/2002 Z.z. 247/2003 Z.z. 164/1997 Z.z. 111/2007 Z.z. 225/2004 Z.z. 227/2006 Z.z. 226/2007 Z.z.
MENÍ ČASTI PREDPISU:
135/1961 Zb. 372/1990 Zb. 564/1991 Zb. 145/1995 Z.z. 725/2004 Z.z.
DOPĹŇA ČASTI PREDPISU:
135/1961 Zb. 372/1990 Zb. 564/1991 Zb. 145/1995 Z.z. 725/2004 Z.z.
OBLASŤ: Dopravné právo , Finančné právo , Správne právo a Štátne právo
POZNÁMKA:
Účinnosť s výnimkou: čl.  I § 112 ods. 7 a § 116 ods. 10 nadobúdajú účinnosť 1.7.2010, čl. I § 71  ods. 7 a čl. III bodu 17 § 88a nadobúdajú účinnosť 1.1.2011 a čl. I §  102 ods. 3 nadobúda účinnosť 29. 3. 2011.

8/2009 Z.z.   ZÁKON  z 3. decembra 2008
o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zmena: 84/2009 Z.z. účinná od 1. apríla 2009
Zmena: 199/2009 Z.z. účinná od 31. mája 2009
Zmena: 188/2009 Z.z. účinná od 1. júna 2009
Zmena: 144/2010 Z.z. účinná od 1. júna 2010
Zmena: 144/2010 Z.z. účinná od 31. marca 2011
Zmena: 119/2011 Z.z. účinná od 1. mája 2011
Zmena: 249/2011 Z.z. účinná od 1. augusta 2011
Zmena: 313/2011 Z.z. účinná od 1. novembra 2011
Zmena: 313/2011 Z.z. účinná od 1. júla 2012
Zmena: 68/2012 Z.z. účinná od 1. júla 2012
Zmena: 317/2012 Z.z. účinná od 15. októbra 2012
Zmena: 357/2012 Z.z. účinná od 1.januára 2013
Zmena: 144/2010 Z.z. účinná od 19. januára 2013
Zmena: 119/2011 Z.z. účinná od 19. januára 2013
Zmena: 313/2011 Z.z. účinná od 19. januára 2013
Zmena: 68/2012 Z.z. účinná od 19. januára 2013
Zmena: 317/2012 Z.z. účinná od 19. januára 2013
Zmena: 42/2013 Z.z. účinná od 1. apríla 2013
Zmena: 98/2013 Z.z. účinná od 1. mája 2013
Zmena: 213/2013 Z.z. účinná od 1. septembra 2013
Zmena: 180/2013 Z.z. účinná od 1. októbra 2013
Zmena: 388/2013 Z.z. účinná od 30. novembra 2013
Zmena: 290/2013 Z.z. účinná od 1. januára 2014
Zmena: 388/2013 Z.z. účinná od 1. januára 2014
Zmena: 474/2013 Z.z. účinná od 1. januára 2014
Zmena: 488/2013 Z.z. účinná od 1. januára 2015

   Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I
PRVÁ ČASŤ - ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy

  Tento zákon upravuje pravidlá cestnej premávky, práva a povinnosti  osôb v súvislosti s cestnou premávkou, pôsobnosť orgánov verejnej správy  na úseku organizácie riadenia cestnej premávky, vedenie vozidiel,  evidenciu vozidiel a správne delikty za porušenie tohto zákona.

§ 2
Vymedzenie základných pojmov

 (1) Cestnou premávkou na účely tohto zákona sa rozumie užívanie diaľnic, ciest, miestnych komunikácií a účelových komunikácií1) (ďalej len "cesta") vodičmi vozidiel a chodcami.

 (2) Na účely tohto zákona sa ďalej rozumie

   a) autobusom motorové vozidlo na dopravu osôb, ktoré má okrem miesta pre vodiča viac ako osem miest na sedenie,
    b) dať prednosť v jazde povinnosť účastníka cestnej premávky počínať  si tak, aby ten, kto má prednosť v jazde, nemusel náhle zmeniť smer  alebo rýchlosť jazdy,
   c) držiteľom vozidla osoba zapísaná v  osvedčení o evidencii časť I a časť II ako držiteľ osvedčenia, alebo  takáto osoba zapísaná v osvedčení o evidencii vydanom v cudzine,
   d) električkovým koľajovým pásom časť cesty určená predovšetkým na premávku električky,
    e) hranicou križovatky miesto vyznačené vodorovnou dopravnou značkou  "Priečna súvislá čiara", "Priečna súvislá čiara so symbolom Daj  prednosť v jazde!" alebo "Priečna súvislá čiara s nápisom STOP"; kde  takáto vodorovná dopravná značka nie je, hranicu križovatky tvorí  kolmica na os vozovky v mieste, kde sa pre križovatku začína zakrivenie  vozovky,
   f) chodcom účastník cestnej premávky pohybujúci sa  pešo; chodcom je aj osoba, ktorá napríklad tlačí alebo ťahá sánky,  detský kočík, vozík pre osoby so zdravotným postihnutím alebo ručný  vozík s celkovou šírkou nepresahujúcou 600 mm, osoba, ktorá sa pohybuje  na lyžiach, korčuliach, skejtborde alebo obdobnom športovom vybavení,  pomocou mechanického alebo elektrického vozíka pre osoby so zdravotným  postihnutím, a osoba, ktorá tlačí bicykel alebo motocykel, alebo vedie  zviera,
   g) chodníkom komunikácia alebo časť cesty určená pre  chodcov, ktorá je spravidla oddelená od vozovky výškovo alebo iným  spôsobom,
   h) jazdnou súpravou súprava zložená z jedného alebo z  viacerých motorových vozidiel a z jedného alebo viacerých prípojných  vozidiel, 2)
   i) krajnicou časť cesty od kraja vozovky po kraj cesty,
   j) križovatkou miesto, v ktorom sa cesty pretínajú alebo spájajú,
    k) križovatkou s riadenou premávkou križovatka, na ktorej je  premávka riadená dopravnými zariadeniami alebo príslušníkom Policajného  zboru (ďalej len "policajt"), prípadne inou oprávnenou osobou, 3)
   l) motorovým vozidlom nekoľajové vozidlo poháňané vlastným motorom s výnimkou prípadu podľa písmena f) a trolejbus,
    m) nemotorovým vozidlom prípojné vozidlo, vozidlo pohybujúce sa  pomocou ľudskej sily alebo zvieracej sily s výnimkou prípadov podľa  písmena f) a bicykel vybavený pomocným motorom so zdvihovým objemom  valcov nepresahujúcim 50 cm3 s konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 25  km.h-1 alebo bicykel vybavený pomocným elektrickým motorom s  trvalým menovitým výkonom do 0, 25 kW, ktorého výkon sa progresívne  znižuje a nakoniec sa preruší, keď vozidlo dosiahne rýchlosť 25 km.h-1 alebo keď vodič prestane šliapať do pedálov,
   n) neobmedzením povinnosť účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby inému účastníkovi cestnej premávky neprekážal,
    o) neohrozením povinnosť účastníka cestnej premávky počínať si tak,  aby inému účastníkovi cestnej premávky nevzniklo nijaké nebezpečenstvo,
   p) orgánom Policajného zboru útvar Policajného zboru zriadený podľa osobitného predpisu, 4)
    q) pobytom trvalý pobyt občana Slovenskej republiky, prechodný pobyt  občana Slovenskej republiky trvalo žijúceho v zahraničí, trvalý pobyt  cudzinca alebo prechodný pobyt cudzinca na území Slovenskej republiky,
   r) prekážkou cestnej premávky všetko, čo môže ohroziť alebo obmedziť jazdu vozidiel a pohyb chodcov,
   s) státím uvedenie vozidla do pokoja na dlhšie, ako je čas dovolený na zastavenie,
   t) účastníkom cestnej premávky osoba, ktorá sa priamo zúčastňuje cestnej premávky,
   u) vodičom osoba, ktorá vedie vozidlo,
   v) vozidlom motorové vozidlo, nemotorové vozidlo a električka,
   w) vozovkou spevnená časť cesty určená predovšetkým na premávku motorových vozidiel,
    x) zastavením uvedenie vozidla do pokoja na čas nevyhnutne potrebný  na urýchlené nastúpenie alebo na vystúpenie prepravovaných osôb alebo na  urýchlené naloženie alebo na zloženie nákladu,
   y) zastavením vozidla prerušenie jazdy z dôvodu nezávislého od vôle vodiča,
    z) zníženou viditeľnosťou viditeľnosť, pri ktorej sa účastníci  cestnej premávky dostatočne zreteľne navzájom nevidia, ani keď nevidia  predmety na ceste, najmä od súmraku do svitania, za hmly, sneženia,  dažďa a v tuneli,
   aa) zvláštnym motorovým vozidlom motorové  vozidlo vyrobené na iné účely než na prevádzku na cestách, ktoré po  splnení ustanovených podmienok možno prevádzkovať v cestnej premávke;  ide najmä o poľnohospodárske traktory a lesné traktory, samohybné  pracovné, poľnohospodárske, lesné alebo stavebné stroje.

DRUHÁ ČASŤ - PRAVIDLÁ CESTNEJ PREMÁVKY
PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ POVINNOSTI

§ 3
Všeobecné povinnosti
účastníka cestnej premávky

 (1) Účastník cestnej premávky je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky ustanovené v tomto zákone.

 (2) Účastník cestnej premávky je ďalej povinný

    a) správať sa disciplinovane a ohľaduplne tak, aby neohrozil  bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky, pritom je povinný  prispôsobiť svoje správanie najmä stavebnému, dopravno-technickému stavu  cesty, situácii v cestnej premávke, poveternostným podmienkam a svojim  schopnostiam,
   b) poslúchnuť pokyn vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia,
    c) poslúchnuť pokyn, výzvu alebo príkaz policajta súvisiaci s  výkonom jeho oprávnení pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou  cestnej premávky, strpieť výkon jeho oprávnení, ako aj pokyny iných  osôb, ktoré na to oprávňuje tento zákon alebo osobitný predpis.5)

  (3) Používanie technických prostriedkov a zariadení, ktorých činnosť  umožňuje odhalenie alebo ovplyvňovanie funkcií technických prostriedkov  používaných pri plnení úloh na úseku výkonu dohľadu nad bezpečnosťou a  plynulosťou cestnej premávky alebo ich umiestnenie vo vozidle spôsobom,  ktorý umožňuje ich použitie, je zakázané.

§ 4
Povinnosti vodiča

 (1) Vodič je povinný

   a) použiť na jazdu len vozidlo, ktoré možno prevádzkovať v cestnej premávke, 6)
   b) mať pri sebe platné doklady predpísané týmto zákonom alebo osobitným predpisom, 7)
   c) venovať sa plne vedeniu vozidla a sledovať situáciu v cestnej premávke,
   d) brať ohľad na vozidlo označené osobitným označením a na označené výcvikové vozidlo autoškoly, 8)
    e) dbať na zvýšenú opatrnosť voči cyklistom a chodcom, najmä deťom,  osobám so zdravotným postihnutím, osobitne voči osobám, ktoré používajú  bielu palicu, a starým osobám,
   f) dať prednosť chodcovi, ktorý  vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov, pritom ho  nesmie ohroziť; to neplatí pre vodiča električky,
   g) pribrať potrebný počet spôsobilých osôb, ak to vyžaduje bezpečnosť cestnej premávky, a na ten účel ich náležite poučiť,
    h) zabezpečiť vozidlo a prepravované veci proti odcudzeniu  prostriedkami montovanými do vozidla jeho výrobcom, ak sa vzdiali od  vozidla mimo jeho dohľadu,
   i) zabezpečiť pred jazdou a počas  jazdy, aby sa vo výhľadovom poli vodiča nenachádzali predmety, ktoré  môžu odvádzať pozornosť od bezpečného vedenia vozidla.

 (2) Vodič nesmie

    a) viesť motorové vozidlo bez príslušného vodičského oprávnenia, v  čase jeho odobratia alebo počas zadržania vodičského preukazu; to  neplatí, ak sa učí viesť motorové vozidlo v autoškole, podrobuje sa  skúške z vedenia motorového vozidla alebo má povolenú jazdu podľa § 70  ods. 4 a § 71 ods. 2,
   b) požiť počas vedenia vozidla alkohol alebo inú návykovú látku, 9)
    c) viesť vozidlo v takom čase po požití alkoholu alebo inej  návykovej látky, keď sa alkohol alebo iná návyková látka ešte môžu  nachádzať v jeho organizme,
   d) viesť vozidlo po požití lieku v čase, keď liek môže znížiť jeho schopnosť viesť vozidlo,
   e) viesť vozidlo, ak jeho schopnosť viesť vozidlo je znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou,
    f) odovzdať vedenie vozidla osobe, ktorá nespĺňa podmienky na  vedenie vozidla ustanovené týmto zákonom, osobe, ktorá je pod vplyvom  alkoholu alebo inej návykovej látky, alebo osobe, ktorej schopnosť viesť  vozidlo je inak znížená,
   g) ohroziť chodcov prechádzajúcich cez  cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto mimo cesty,  pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní,
   h) ohroziť cyklistov prechádzajúcich cez priechod pre cyklistov,
   i) poškodzovať životné prostredie, najmä verejnú a cestnú zeleň,
   j) prekážať v jazde rýchlejšie idúcim vozidlám a obmedzovať plynulosť cestnej premávky,
   k) znížiť náhle rýchlosť jazdy alebo náhle zastaviť, ak to nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky,
    l) počas vedenia vozidla používať telefónny prístroj okrem  telefonovania s použitím systému "voľné ruky" alebo vykonávať inú  obdobnú činnosť, ktorá nesúvisí s vedením vozidla; to neplatí pre vodiča  vozidla ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len "ozbrojené  sily"), ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Vojenskej  polície, obecnej polície, Hasičského a záchranného zboru, ostatných  hasičských jednotiek, Horskej záchrannej služby, záchrannej zdravotnej  služby, banskej záchrannej služby, Vojenského spravodajstva a Slovenskej  informačnej služby pri plnení svojich úloh,
   m) používať hanlivé  gestá voči ostatným účastníkom cestnej premávky, vyhadzovať z vozidla  predmety a obťažovať ostatných účastníkov cestnej premávky ani iné osoby  najmä nadmerným hlukom, prachom, znečisťovaním ovzdušia, rozstrekovaním  kaluží, blata alebo zbytočným ponechaním motora stojaceho vozidla v  chode,
   n) použiť na jazdu vozidlo, ktoré svojím farebným  vyhotovením a označením sa dá zameniť s vozidlom Policajného zboru,  Vojenskej polície, Zboru väzenskej a justičnej stráže, , obecnej  polície, Hasičského a záchranného zboru alebo ostatných hasičských  jednotiek,
   o) zastaviť vozidlo na priechode pre chodcov alebo na  priechode pre cyklistov, ak to nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky.   

 (3) Vodič smie motorové vozidlo použiť len na cestách; to neplatí, ak sa motorové vozidlo v súlade s osobitnými predpismi10) použije

   a) v súvislosti s organizovaným športovým, spoločenským alebo iným verejným podujatím,
   b) na pôdohospodárske, lesné, údržbárske, stavebné alebo priemyselné práce,
   c) v súvislosti s výkonom poľovníckeho práva a rybárskeho práva alebo ich kontrolou,
   d) na záchranné práce,
   e) na práce vo verejnom záujme,
    f) na plnenie úloh spojených s ochranou životného prostredia,  železničnej dopravy, verejného poriadku, bezpečnosťou štátu a obranou  štátu,
   g) na prepravu do obytného alebo rekreačného zariadenia,
   h) v súvislosti s kontrolnou, inšpekčnou alebo prieskumnou činnosťou alebo
   i) v priestore, ktorý nie je verejne prístupný, so súhlasom jeho vlastníka alebo inej oprávnenej osoby.

  (4) Ak vodič zníži rýchlosť jazdy alebo ak zastaví vozidlo pred  priechodom pre chodcov alebo pred priechodom pre cyklistov, aby umožnil  prejsť cez cestu chodcom alebo cyklistom, vodiči ostatných vozidiel  idúcich rovnakým smerom sú takisto povinní znížiť rýchlosť jazdy alebo  zastaviť vozidlo; to neplatí pre vodiča električky.

 (5) Ak  vodič počas jazdy zistí, že vozidlo, náklad alebo upevnenie nákladu  nespĺňajú ustanovené podmienky, je povinný chybu odstrániť na mieste. Ak  to nemôže urobiť, smie v jazde pokračovať primeranou rýchlosťou len do  najbližšieho miesta, kde možno chybu odstrániť; pritom musí urobiť také  opatrenia, aby sa počas jazdy na takéto miesto neohrozila bezpečnosť a  plynulosť cestnej premávky a aby sa nepoškodila cesta.

§ 5
Povinnosti niektorých vodičov a spolujazdcov

 (1) Vodič motorového vozidla kategórie Ps11) s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou prevyšujúcou 45 km.h-1 a vodič motorového vozidla kategórie L12)  je počas jazdy povinný vhodným spôsobom chrániť si zrak najmä okuliarmi  alebo ochranným štítom, ak sa tým nezníži bezpečnosť jazdy, najmä v  hmle, pri snežení alebo v daždi; je tiež povinný počas jazdy oboma  rukami držať riadidlá s výnimkou prípadu, keď dáva znamenie podľa tohto  zákona. Vodič motorového vozidla kategórie Ps s najväčšou konštrukčnou  rýchlosťou prevyšujúcou 45 km.h-1 a vodič motorového vozidla  kategórie L a jeho spolujazdec sú tiež povinní počas jazdy používať na  hlave riadne upevnenú ochrannú prilbu určenú pre motocyklistov; to  neplatí pre vodiča vozidla vybaveného bezpečnostnou kabínou alebo  ochranným bezpečnostným rámom, ktoré je vybavené bezpečnostnými pásmi, a  jeho spolujazdca.

 (2) Vodič motorového vozidla kategórie Ps s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou prevyšujúcou 45 km.h-1  a vodič motorového vozidla kategórie L nesmú počas jazdy jesť, piť ani  fajčiť; táto povinnosť sa vzťahuje aj na ich spolujazdca.

 (3) Vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným odevom, 14)  je povinný mať bezpečnostný odev oblečený, ak sa zdržiava na vozovke  mimo vozidla počas núdzového státia, najmä pri prerušení jazdy pre chybu  na vozidle alebo v dôsledku dopravnej nehody; pritom nemožno použiť  taký bezpečnostný odev, ktorý je zameniteľný s bezpečnostnými odevmi  používanými ozbrojenými silami alebo ozbrojenými bezpečnostnými zbormi.15)

  (4) Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou  hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg a vodič jazdnej súpravy alebo  zvláštneho motorového vozidla sú povinní jazdiť zo svahu vždy so  zaradeným rýchlostným stupňom; vodič iného motorového vozidla je povinný  jazdiť zo svahu so zaradeným rýchlostným stupňom, ak to vyžaduje  bezpečnosť jazdy.

 (5) Vodič motorového vozidla s najväčšou  prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg je pri jazde do  svahu povinný umožniť prejazd rýchlejších vozidiel idúcich za ním; ak si  to situácia vyžaduje, je povinný aj odstaviť vozidlo na najbližšom  parkovisku, a to až do prejazdu týchto vozidiel.

§ 6
Povinnosti prevádzkovateľa vozidla

 (1) Prevádzkovateľ vozidla16)  nesmie zveriť vedenie vozidla osobe, ktorá nespĺňa podmienky na jeho  vedenie ustanovené týmto zákonom alebo osobitným predpisom, 17)  nemá pri sebe platné doklady ustanovené na vedenie vozidla, je pod  vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, osobe, ktorej schopnosť na  vedenie je inak znížená, alebo osobe, ktorej totožnosť nepozná.

 (2) Prevádzkovateľ vozidla nesmie

    a) prikázať ani dovoliť, aby sa na jazdu použilo vozidlo, ktoré  vrátane nákladu alebo jeho upevnenia nespĺňa ustanovené podmienky,
    b) prikázať ani dovoliť, aby sa na jazdu použilo vozidlo na takej  ceste, na ktorej má takéto vozidlo obmedzenú alebo zakázanú jazdu,
    c) prikázať ani dovoliť, aby sa na jazdu použilo vozidlo vybavené  technickými prostriedkami a zariadeniami, ktorých činnosť umožňuje  odhalenie alebo ovplyvňovanie funkcií technických prostriedkov  používaných pri plnení úloh na úseku výkonu dohľadu nad bezpečnosťou a  plynulosťou cestnej premávky.

 (3) Prevádzkovateľ vozidla je  povinný zabezpečiť, aby sa na jazdu pribral potrebný počet spôsobilých a  náležite poučených osôb, ak je mu vopred známe, že to bude vyžadovať  bezpečnosť cestnej premávky.

 (4) Prevádzkovateľ vozidla je  povinný zabezpečiť, aby sa farebné vyhotovenie a označenie vozidla  nedalo zameniť s farebným vyhotovením a označením vozidiel Policajného  zboru, Vojenskej polície, Zboru väzenskej a justičnej stráže, , obecnej  polície, Hasičského a záchranného zboru alebo ostatných hasičských  jednotiek.

 (5) Prevádzkovateľ vozidla je povinný v súvislosti s  konaním o priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky  orgánu oprávnenému objasňovať alebo prejednať priestupok oznámiť osobné  údaje osoby, ktorej zveril vedenie vozidla, v rozsahu meno, priezvisko a  adresa pobytu.

 (6) Ak je prevádzkovateľom vozidla právnická  osoba, ktorá v rámci svojej činnosti zveruje motorové vozidlo inej  osobe, je povinná viesť o prevádzke motorového vozidla a jeho vodičovi  evidenciu s údajmi o mene a priezvisku vodiča, dátume a čase vedenia  motorového vozidla, evidenčnom čísle motorového vozidla a adrese pobytu  vodiča. Evidenciu podľa prvej vety je prevádzkovateľ vozidla povinný na  výzvu policajta predložiť na účely spojené s výkonom jeho oprávnení na  úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky; to sa nevzťahuje na  prevádzkovateľa vozidla, ktorým je štátny orgán plniaci úlohy na úseku  ochrany verejného poriadku, bezpečnosti štátu a obrany štátu.

§ 6a
Povinnosti držiteľa vozidla

Držiteľ  vozidla je povinný zabezpečiť, aby pri prevádzkovaní motorového vozidla  boli dodržiavané pravidlá cestnej premávky podľa tohto zákona, ktoré  ustanovujú
a) zákaz predchádzania podľa § 15 ods. 5 alebo zákaz predchádzania vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia,
b) rýchlosť jazdy podľa § 16,
c) povinnosť zastaviť vozidlo na príkaz dopravnej značky "Stoj, daj prednosť v jazde!" alebo na signál so znamením "Stoj!",
d) zákaz otáčania a cúvania podľa § 22 ods. 4 alebo zákaz otáčania vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia,
 e) zákaz zastavenia a státia podľa § 25 alebo zákaz zastavenia a státia  vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia,
f) prejazd cez železničné priecestie v čase, keď je to zakázané podľa § 27 až 29,
 g) najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť vozidla, najväčšiu prípustnú  hmotnosť jazdnej súpravy, najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť  prípojného vozidla alebo najväčšiu prípustnú hmotnosť pripadajúcu na  nápravu vozidla podľa § 51,
h) zákaz vjazdu, zákaz odbočovania alebo prikázaný smer jazdy vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia.
 i) zákaz vjazdu vozidla alebo zákaz jazdy vozidla s najväčšou  prípustnou celkovou hmotnosťou vozidla prevyšujúcou 12 000 kg alebo  jazdnej súpravy s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou  12 000 kg.

§ 7
Povinnosti inštruktora autoškoly

  Inštruktor autoškoly pri vykonávaní výcviku na vedenie motorového  vozidla a pri vykonávaní skúšky z odbornej spôsobilosti na vedenie  motorového vozidla (ďalej len "odborná spôsobilosť") má povinnosti  vodiča motorového vozidla.

§ 8
Používanie bezpečnostných pásov
a iných zadržiavacích zariadení

 (1) Osoba sediaca na sedadle povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením18) je povinná toto zariadenie použiť; to neplatí pre

    a) vodiča vozidla ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných  zborov, ozbrojených zborov, Vojenskej polície, obecnej polície,  Hasičského a záchranného zboru, ostatných hasičských jednotiek, Horskej  záchrannej služby, záchrannej zdravotnej služby, banskej záchrannej  služby, Vojenského spravodajstva, Slovenskej informačnej služby a  prepravované osoby, ak si to vyžaduje plnenie ich úloh,
   b) inštruktora autoškoly, ktorý vykonáva výcvik na vedenie motorového vozidla alebo skúšku z odbornej spôsobilosti,
    c) osobu s telesnou výškou menšou ako 150 cm s výnimkou osoby, ktorá  je povinná používať zadržiavacie zariadenie podľa podmienok  ustanovených v osobitnom predpise, 18)
   d) vodiča vozidla taxislužby pri zmluvnej preprave osôb v obci,
    e) osobu, ktorá nemôže byť pripútaná zo zdravotných dôvodov; takáto  osoba sa musí preukázať osvedčením o oslobodení od použitia  bezpečnostných systémov vozidla.19)

 (2) Výnimka  podľa odseku 1 písm. c) a d) sa nevzťahuje na osobu, ktorá sa prepravuje  na mieste, ktoré je chránené pred účinkami nárazu vozidla airbagom.

DRUHÁ HLAVA
JAZDA VOZIDLAMI

§ 9
Spôsob jazdy

  (1) Vodič je povinný na vozovke alebo v jazdnom pruhu jazdiť vpravo  pri pravom okraji vozovky alebo jazdného pruhu; to neplatí pri  obchádzaní, predchádzaní, otáčaní alebo odbočovaní.

 (2) Na  krajnicu smie vodič motorového vozidla vojsť len pri zastavení a státí  alebo pri obchádzaní a vyhýbaní sa prekážke cestnej premávky; pritom je  povinný dbať na zvýšenú opatrnosť.

 (3) Vodič malého motocykla alebo bicykla smie jazdiť po pravej krajnici, len ak tým neohrozí a neobmedzí pohyb chodcov.

§ 10
Jazda v jazdných pruhoch

  (1) Mimo obce na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi  vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy sa jazdí v pravom jazdnom  pruhu. V ostatných jazdných pruhoch sa smie jazdiť, ak je to potrebné na  obchádzanie, predchádzanie, otáčanie alebo na odbočovanie.

 (2)  Mimo obce na ceste s troma alebo s viacerými jazdnými pruhmi  vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy smie vodič nákladného  automobilu s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou presahujúcou 3 500  kg, vodič jazdnej súpravy, ktorej celková dĺžka presahuje 7 m, vodič  zvláštneho motorového vozidla a vodič motocykla s najväčšou konštrukčnou  rýchlosťou do 45 km.h-1 použiť na jazdu výhradne dva jazdné  pruhy najbližšie k pravému okraju vozovky; v ostatných jazdných pruhoch  smie jazdiť, ak je to potrebné na obchádzanie, otáčanie alebo na  odbočovanie.

 (3) V obci na ceste s dvoma alebo s viacerými  jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy smie vodič  vozidla použiť na jazdu ktorýkoľvek jazdný pruh; to neplatí pre vodiča  uvedeného v odseku 2, na ktorého sa vzťahujú pri jazde v obci odseky 1 a  2.

 (4) Ak je na ceste s dvoma a alebo s viacerými jazdnými  pruhmi v jednom smere jazdy taká hustá premávka, že sa utvoria súvislé  prúdy vozidiel, v ktorých vodič motorového vozidla môže jazdiť len takou  rýchlosťou, ktorá závisí od rýchlosti vozidiel idúcich pred ním,  vozidlá môžu ísť súbežne vedľa seba (ďalej len "súbežná jazda"). Pri  súbežnej jazde sa nepovažuje za predchádzanie, ak vozidlá idú v jednom z  jazdných pruhov rýchlejšie ako vozidlá v inom jazdnom pruhu.

  (5) Ak by vozidlá idúce v obci súčasne vo všetkých jazdných pruhoch  bránili v jazde rýchlejšie idúcemu vozidlu, vodič, ktorý jazdí v ľavom  jazdnom pruhu, je povinný ho čo najskôr uvoľniť; to neplatí, ak vodič  používa ľavý jazdný pruh na obchádzanie, odbočovanie, otáčanie alebo  predchádzanie.

 (6) Vodič pri prechádzaní z jedného jazdného  pruhu do druhého jazdného pruhu je povinný dať prednosť v jazde vodičovi  jazdiacemu v jazdnom pruhu, do ktorého prechádza; pritom je povinný  dávať znamenie o zmene smeru jazdy. Tam, kde sa dva jazdné pruhy  zbiehajú do jedného jazdného pruhu tak, že nie je zrejmé, ktorý z nich  je priebežný, vodič jazdiaci v ľavom jazdnom pruhu je povinný dať  prednosť v jazde vodičovi v pravom jazdnom pruhu; to neplatí, ak ide o  striedavé radenie upravené príslušnou dopravnou značkou.

 (7) Na  ceste s troma jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere  jazdy je vodič prechádzajúci z ľavého jazdného pruhu do stredného  jazdného pruhu povinný dať prednosť v jazde vodičovi prechádzajúcemu do  stredného jazdného pruhu z pravého jazdného pruhu; takýto postup sa  vzťahuje primerane pri prechádzaní z ľavých jazdných pruhov do stredných  jazdných pruhov na ceste so štyrmi alebo s viacerými jazdnými pruhmi  vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy.

 (8) Ak je na  zaraďovanie do priebežného jazdného pruhu zriadený pripájací pruh, je  vodič povinný pred zaradením sa do priebežného jazdného pruhu použiť  tento pruh. Vodič pri zaraďovaní z pripájacieho pruhu do priebežného  pruhu je povinný dať prednosť v jazde vodičovi idúcemu v priebežnom  pruhu.

 (9) V obci sa nepovažuje za predchádzanie, keď vozidlá v jednom jazdnom pruhu idú rýchlejšie ako v inom jazdnom pruhu.

  (10) Ak je pri súbežnej jazde v niektorom jazdnom pruhu prekážka  cestnej premávky, vodič vozidla idúceho vo voľnom jazdnom pruhu je  povinný umožniť vodičovi prvého vozidla nachádzajúceho sa v jazdnom  pruhu, v ktorom je prekážka, jej obídenie, ak ten dáva znamenie o zmene  smeru jazdy. Vodič obchádzajúci prekážku pritom nesmie ohroziť vodiča  jazdiaceho vo voľnom jazdnom pruhu.

 (11) Ak jazdné pruhy nie sú  na vozovke vyznačené, jazdným pruhom sa rozumie časť vozovky dovoľujúca  jazdu vozidiel s troma a viacerými kolesami v jazdnom prúde za sebou.

Jazda v mimoriadnych prípadoch
§ 11

  (1) Pozdĺž nástupného ostrovčeka alebo ochranného ostrovčeka sa jazdí  vpravo. Vľavo sa smie jazdiť len vtedy, ak jazde vpravo bráni prekážka  alebo ak je to bezpečnejšie s ohľadom na rozmery vozidla alebo nákladu.  Pozdĺž električky sa jazdí vpravo, ak nie je dopravnou značkou povolená  jazda vľavo.

 (2) Na električkový koľajový pás v úrovni vozovky  sa smie vojsť len pri obchádzaní, predchádzaní, odbočovaní, otáčaní,  vchádzaní na cestu, alebo ak to dovoľuje dopravná značka alebo ak to  vyžadujú mimoriadne okolnosti, najmä ak nie je medzi električkovým  koľajovým pásom a okrajom vozovky dostatok miesta. Električkový koľajový  pás zvýšený nad úroveň vozovky alebo znížený pod jej úroveň, alebo  ktorý je od vozovky inak oddelený, najmä obrubníkom, smie sa prechádzať  len priečne, a to na mieste prispôsobenom na to. Pritom vodič nesmie  ohroziť ani obmedziť električku v jazde.

 (3) Ak ide električka inou rýchlosťou ako ostatné vozidlá idúce rovnakým smerom, nejde o vzájomné predchádzanie.

§ 12

  (1) Ak je na vozovke vyznačený vyhradený jazdný pruh, platí pre  vodičov vozidiel, pre ktorých nie je vyhradený jazdný pruh určený,  primerane § 11 ods. 2 a § 19 ods. 4; ak je vyhradený jazdný pruh  vyznačený na električkovom koľajovom páse, aj § 19 ods. 5.

 (2) Vodiči vozidiel, pre ktorých je vyhradený jazdný pruh určený, sú povinní vyhradený jazdný pruh použiť prednostne.

  (3) Ak vodič autobusu alebo trolejbusu vychádza z vyhradeného jazdného  pruhu do priľahlého jazdného pruhu, vodič jazdiaci v tomto pruhu je  povinný mu dať prednosť v jazde. Vodič autobusu alebo trolejbusu je  pritom povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy a nesmie ohroziť  vodičov ostatných vozidiel.

 (4) Ak ide vozidlo vo vyhradenom  jazdnom pruhu inou rýchlosťou ako ostatné vozidlá idúce rovnakým smerom,  nejde o vzájomné predchádzanie.

 (5) Ak sa premávka vo  vyhradenom jazdnom pruhu riadi osobitnými svetelnými signálmi, riadi sa  nimi len vodič jazdiaci v tomto jazdnom pruhu.

 (6) Vo  vyhradenom jazdnom pruhu pre autobusy alebo trolejbusy smú jazdiť aj  vozidlá taxislužby, ktoré sú riadne označené. Vozidlo taxislužby pritom  nesmie obmedzovať plynulosť jazdy vozidiel, pre ktoré je tento vyhradený  jazdný pruh určený.

§ 13

 (1) Za vozidlom  pravidelnej verejnej dopravy osôb, ktoré zastavilo v obci na zastávke  bez nástupného ostrovčeka alebo bez nástupišťa na zvýšenom električkovom  koľajovom páse, vodič iného vozidla je povinný zastaviť vozidlo. Ak je  na zastávke viac vozidiel, vodič je povinný zastaviť vozidlo za  posledným z nich. Vodič smie pokračovať v jazde, ak neohrozí osobu,  ktorá nastupuje do vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb alebo z  neho vystupuje.

 (2) Vodič je povinný v úseku zastávky  pravidelnej verejnej dopravy osôb dbať na zvýšenú opatrnosť a jazdiť  primeranou rýchlosťou tak, aby neohrozil osobu vystupujúcu z vozidla  pravidelnej verejnej dopravy osôb alebo do neho nastupujúcu.

§ 14
Obchádzanie

  (1) Vodič, ktorý pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí,  prekážky cestnej premávky alebo chodca vybočuje zo smeru svojej jazdy,  nesmie ohroziť ani obmedziť vodiča protiidúceho vozidla; nesmie ohroziť  ani vodiča idúceho za ním, ani iného účastníka cestnej premávky. Vodič  je pritom povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy.

 (2) Vodič  je povinný pri obchádzaní stojaceho vozidla pravidelnej verejnej  dopravy osôb prihliadnuť na možnosť vbehnutia osôb na vozovku a jazdu  prispôsobiť tak, aby neboli ohrozené; to platí aj pre vodiča vozidla  jazdiaceho v protismere. Osobitnú pozornosť musí vodič venovať, ak ide o  autobus označený ako autobus prepravujúci deti.

§ 15
Predchádzanie

  (1) Predchádza sa vľavo. Vpravo sa predchádza vozidlo, ktoré mení smer  jazdy vľavo a ak už nie je pochybnosť o ďalšom smere jeho jazdy. Pri  jazde v pripájacom jazdnom pruhu alebo v odbočovacom jazdnom pruhu sa  smie vpravo predchádzať aj vozidlo idúce v priebežnom jazdnom pruhu.

  (2) Vodič, ktorý pri predchádzaní vybočuje zo smeru svojej jazdy, je  povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy, pričom nesmie ohroziť  vodičov jazdiacich za ním.

 (3) Vodič nesmie pri predchádzaní  ohroziť ani obmedziť vodiča vozidla, pred ktoré sa po predídení  zaraďuje; pritom je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy. Pri  predchádzaní musí zachovávať dostatočný bočný odstup od predchádzaného  vozidla.

 (4) Vodič predchádzaného vozidla nesmie zvyšovať rýchlosť jazdy ani inak brániť predchádzaniu.

 (5) Vodič nesmie predchádzať,

   a) ak nemá pred sebou rozhľad na takú vzdialenosť, ktorá je potrebná na bezpečné predchádzanie,
   b) ak by sa nemohol bezpečne zaradiť pred vozidlo alebo pred vozidlá, ktoré chce predísť,
   c) ak by ohrozil alebo obmedzil vodiča jazdiaceho v protismere, alebo ohrozil iného účastníka cestnej premávky,
    d) ak vodič pred ním idúceho vozidla dáva znamenie o zmene smeru  jazdy vľavo a ak ho nemožno predísť vpravo podľa odseku 1, prípadne ak  ho nemožno predísť v ďalšom voľnom jazdnom pruhu vyznačenom na vozovke v  tom istom smere jazdy,
   e) cez pripájací alebo odbočovací jazdný pruh; to neplatí pre prípad uvedený v odseku 1,
    f) po krajnici; to neplatí pri predchádzaní vpravo podľa odseku 1,  pritom nesmie ohroziť ani obmedziť chodca idúceho po krajnici a cyklistu  alebo vodiča malého motocykla jazdiaceho po krajnici,
   g) pri  jazde cez križovatku a v takej vzdialenosti pred križovatkou, ktorá nie  je dostatočná na bezpečné dokončenie predchádzania pred úrovňou  križovatky; to neplatí pri predchádzaní motocykla bez postranného vozíka  alebo nemotorového vozidla,
   h) pri jazde cez železničné priecestie,
    i) ak by pri predchádzaní svojou výrazne nižšou rýchlosťou obmedzil  za ním idúce vozidlo, ktoré začalo úkon predchádzania skôr,
   j) na priechode pre chodcov, priechode pre cyklistov a bezprostredne pred nimi.

§ 16
Rýchlosť jazdy

  (1) Vodič je povinný rýchlosť jazdy prispôsobiť najmä svojim  schopnostiam, vlastnostiam vozidla a nákladu, poveternostným podmienkam,  stavu a povahe vozovky a iným okolnostiam, ktoré možno predvídať. Vodič  smie jazdiť len primeranou rýchlosťou, aby bol schopný zastaviť vozidlo  na vzdialenosť, na ktorú má rozhľad.

 (2) Vodič autobusu a  vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou  neprevyšujúcou 3 500 kg smie jazdiť rýchlosťou najviac 90 km.h-l. Na  diaľnici a na rýchlostnej ceste vodič autobusu smie jazdiť rýchlosťou  najviac 100 km.h-l a vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou  celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg rýchlosťou najviac 130  km.h-l.

 (3) Vodič iného motorového vozidla, ako sa uvádza v  odseku 2, ako aj vodič autobusu s prípojným vozidlom, ktorého najväčšia  prípustná celková hmotnosť prevyšuje 750 kg, a vodič motorového vozidla s  najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg s  prípojným vozidlom, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť  prevyšuje 750 kg, smú jazdiť rýchlosťou najviac 90 km.h-1.

 (4) Vodič smie v obci jazdiť rýchlosťou najviac 50 km.h-1, a ak ide po diaľnici v obci alebo po rýchlostnej ceste v obci, najviac 90 km.h-1.

 (5) Vodič nesmie prekročiť najvyššiu dovolenú rýchlosť jazdy vozidiel určenú dopravnou značkou alebo dopravným zariadením.

  (6) Najvyššie dovolené rýchlosti ustanovené v odsekoch 2 a 3 nemožno  prekročiť, ani ak je dopravnou značkou alebo dopravným zariadením  dovolená vyššia rýchlosť; to neplatí pre vodiča motorového vozidla s  najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg bez  prípojného vozidla.

 (7) Vodič nesmie prekročiť najväčšiu  konštrukčnú rýchlosť vozidla, a ak ide o jazdnú súpravu, ani najväčšiu  konštrukčnú rýchlosť nijakého z vozidiel súpravy.

 (8) Najvyššie  dovolené rýchlosti ustanovené v odsekoch 2 až 6 nie sú povinní  dodržiavať vodiči vozidiel ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných  zborov, ozbrojených zborov, Vojenskej polície, Vojenského spravodajstva a  Slovenskej informačnej služby, ak to vyžaduje plnenie osobitných úloh,  ktorých okruh určí príslušný minister a riaditeľ Slovenskej informačnej  služby.

§ 17
Vzdialenosť medzi vozidlami

 (1)  Vodič je povinný za vozidlom idúcim pred ním dodržiavať takú  vzdialenosť, aby mohol včas znížiť rýchlosť jazdy, prípadne zastaviť  vozidlo, ak vodič vozidla jazdiaceho pred ním zníži rýchlosť jazdy alebo  zastaví.

 (2) Vodič motorového vozidla je povinný dodržiavať za  vozidlom idúcim pred ním takú vzdialenosť, aby sa predchádzajúce  vozidlo mohlo pred neho bezpečne zaradiť.

 (3) Vodič, ktorý  nechce alebo nemôže prejsť pozdĺž električky vpravo, je povinný jazdiť  za ňou v takej vzdialenosti, aby umožnil prejazd pozdĺž električky  ostatným vodičom.

§ 18
Vyhýbanie

 Vodiči  protiidúcich vozidiel sa vyhýbajú vpravo, včas a v dostatočnej miere. Ak  sa nemôžu bezpečne vyhnúť, prednosť v jazde je povinný dať ten vodič,  na ktorého strane jazdy je prekážka alebo zúžená vozovka. Ak jeden z  nich musí cúvať, urobí to ten, pre ktorého je to ľahšie alebo menej  nebezpečné. Ak sa vodič nemôže vyhnúť protiidúcej električke vpravo,  vyhýba sa jej vľavo.

§ 19
Odbočovanie

 (1) Pred  odbočovaním a počas odbočovania je vodič povinný dávať znamenie o zmene  smeru jazdy. Vodič pri odbočovaní nesmie ohroziť vodiča idúceho za ním.  Vodič je povinný pri odbočovaní dbať na zvýšenú opatrnosť. Vodič vozidla  idúceho za vozidlom, ktoré odbočuje, musí dbať na zvýšenú opatrnosť a  svojou jazdou nesmie ohroziť vodiča odbočujúceho vozidla.

 (2)  Ak to vyžadujú okolnosti, najmä pri preprave dlhého nákladu, vodič musí  zaistiť bezpečné odbočenie pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby.

  (3) Pred odbočovaním vpravo vodič je povinný zaradiť sa čo najbližšie k  pravému okraju vozovky. Ak pritom musí s ohľadom na rozmery vozidla  alebo nákladu vybočiť zo smeru svojej jazdy vľavo, vždy dáva len  znamenie o zmene smeru jazdy vpravo. Pred odbočovaním vľavo vodič je  povinný zaradiť sa čo najďalej vľavo v časti vozovky určenej pre jeho  smer jazdy s ohľadom na rozmery vozidla alebo nákladu a šírku vozovky.  Ak vodiči protiidúcich vozidiel odbočujú vľavo, vyhýbajú sa vľavo.

  (4) Vodič odbočujúci vľavo je povinný dať prednosť v jazde protiidúcim  motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám, električkám idúcim v oboch  smeroch a chodcom prechádzajúcim cez vozovku. Vodič motorového vozidla i  nemotorového vozidla odbočujúci vpravo je povinný dať prednosť v jazde  električke, ak je povolená jazda pozdĺž električky vľavo.

 (5)  Električka, ktorá križuje smer jazdy vozidla idúceho po jej pravej alebo  po jej ľavej strane a dáva znamenie o zmene smeru jazdy, má prednosť v  jazde.

 (6) Vodič odbočujúci vpravo je povinný dať prednosť v  jazde cyklistovi idúcemu rovno. Pri odbočovaní doľava vodič motorového  vozidla nesmie ohroziť cyklistu odbočujúceho vľavo.

§ 20
Jazda cez križovatku

  (1) Vodič, ktorý prichádza do križovatky po vedľajšej ceste označenej  dopravnou značkou "Daj prednosť v jazde" alebo "Stoj, daj prednosť v  jazde", je povinný dať prednosť v jazde vozidlám a ostatným účastníkom  cestnej premávky prichádzajúcim po hlavnej ceste okrem chodcov, ktorí  neprechádzajú cez križovatku v organizovanom útvare.

 (2) Ak prednosť v jazde nevyplýva z odseku 1, vodič je povinný dať prednosť v jazde vozidlu prichádzajúcemu sprava.

  (3) Vodič nesmie vojsť na križovatku, ak mu situácia nedovoľuje  pokračovať za križovatkou v jazde, takže by bol nútený zastaviť vozidlo  na križovatke; to neplatí, ak vodič musí zastaviť vozidlo v križovatke z  dôvodu dávania prednosti chodcom prechádzajúcim cez vozovku alebo pri  odbočovaní doľava podľa § 19 ods. 4.

 (4) Na príkaz dopravnej  značky "Stoj, daj prednosť v jazde!" vodič je povinný zastaviť vozidlo  na takom mieste, odkiaľ má na križovatku náležitý rozhľad.

 (5)  Vodič vchádzajúci do kruhového objazdu označeného príslušnou dopravnou  značkou je povinný dodržať smer na kruhovom objazde vyznačený šípkami.  Vodič vchádzajúci do kruhového objazdu má prednosť v jazde, ak dopravnou  značkou nie je ustanovené inak.

§ 21
Vchádzanie na cestu

  (1) Pri vchádzaní na cestu z miesta mimo cesty, z poľnej cesty, z  lesnej cesty, z cestičky pre cyklistov, z obytnej zóny alebo z pešej  zóny vodič je povinný dať prednosť v jazde vozidlu idúcemu po ceste.

  (2) Ak to vyžadujú okolnosti, najmä nedostatočný rozhľad, vodič je  povinný zaistiť bezpečný vjazd na cestu pomocou spôsobilej a náležite  poučenej osoby.

 (3) Vozidlo vchádzajúce na cestu musí byť vopred očistené, aby neznečisťovalo cestu.

§ 22
Otáčanie a cúvanie

 (1) Pri otáčaní platí obdobne § 19; pri otáčaní na križovatke aj § 20.

 (2) Vodič nesmie pri cúvaní ohroziť ostatných účastníkov cestnej premávky.

  (3) Ak to vyžadujú okolnosti, najmä nedostatočný rozhľad, vodič je  povinný zaistiť bezpečné otáčanie alebo cúvanie pomocou spôsobilej a  náležite poučenej osoby.

 (4) Vodič sa nesmie otáčať a nesmie cúvať

    a) na neprehľadných alebo na inak nebezpečných miestach, najmä v  neprehľadnej zákrute a v jej tesnej blízkosti, pred neprehľadným  vrcholom stúpania cesty, na ňom a za ním,
   b) na križovatke s riadenou premávkou; otáčať sa smie, ak to dovoľuje dopravná značka alebo dopravné zariadenie,
   c) na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov,
   d) na železničnom priecestí a v jeho tesnej blízkosti,
   e) v tuneli a v jeho tesnej blízkosti,
    f) na jednosmernej ceste; vodič však smie cúvať, ak je to nevyhnutne  potrebné najmä na zaradenie do radu stojacich vozidiel alebo na  vyjdenie z neho,
   g) na moste.

Zastavenie a státie
§ 23

  (1) Vodič smie zastaviť a stáť len vpravo v smere jazdy v jednom rade a  rovnobežne s okrajom cesty, čo najbližšie k okraju cesty a na  jednosmernej ceste vpravo i vľavo. Ak nie je ohrozená bezpečnosť a  plynulosť cestnej premávky, vodič smie v obci zastaviť a stáť kolmo,  prípadne šikmo na okraj cesty alebo zastaviť v druhom rade. Pri státí  musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre každý  smer jazdy. Pri zastavení musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh  široký najmenej 3 m pre oba smery jazdy.

 (2) Pri zastavení a  státí je vodič povinný prednostne použiť parkovisko tak, aby  neobmedzoval ostatných účastníkov cestnej premávky. Pri zastavení a  státí vodič je povinný čo najlepšie využiť parkovacie miesto a nesmie  znemožniť ostatným vodičom vyjdenie z parkovacieho miesta. Rovnako  nesmie zastaviť a stáť na mieste, kde by znemožnil vjazd a výjazd  vozidiel. Ak sú na parkovisku vyznačené parkovacie miesta, vodič smie  stáť len na nich.

 (3) Pri zastavení a státí vedľa vozidla s  parkovacím preukazom podľa § 44 ods. 4 vodič je povinný ponechať bočný  odstup najmenej l, 2 m.

 (4) Ak vodič, ktorý chce zastaviť alebo  stáť, zachádza na okraj cesty alebo chodníka, je povinný dávať znamenie  o zmene smeru jazdy.

 (5) Vodič vozidla, ktoré zastavilo alebo  stálo a opäť vychádza od okraja cesty alebo od chodníka, nesmie ohroziť  ostatných účastníkov cestnej premávky; pritom je povinný dávať znamenie o  zmene smeru jazdy. Vodičovi vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb  sú v obci vodiči ostatných vozidiel povinní umožniť vyjdenie zo zastávky  alebo zo zastávkového pruhu, a to znížením rýchlosti jazdy, prípadne i  zastavením vozidla; vodič takéhoto vozidla pritom nesmie ohroziť najmä  vodičov vozidiel idúcich rovnakým smerom.

§ 24

 (1)  Otvárať dvere alebo bočné steny vozidla, ako aj nastupovať do vozidla  alebo vystupovať z neho sa smie len vtedy, ak tým nie je ohrozená  bezpečnosť nastupujúcich osôb alebo vystupujúcich osôb ani iných  účastníkov cestnej premávky.

 (2) Vodič, ktorý sa chce vzdialiť  od vozidla tak, že nebude môcť okamžite zasiahnuť, je povinný urobiť  také opatrenia, aby vozidlo nemohlo ohroziť bezpečnosť a plynulosť  cestnej premávky a aby ho nemohla neoprávnene použiť iná osoba. Ak je  vozidlo povinne vybavené zariadením proti neoprávnenému použitiu, vodič  je povinný ho použiť. Vodič motorového vozidla alebo jazdnej súpravy  povinne vybavených zakladacími klinmi je povinný ich použiť, ak treba  zabezpečiť vozidlo alebo súpravu proti pohybu.

 (3) Vodič  vozidla, ktoré je povinne vybavené prenosným výstražným trojuholníkom,  je povinný tento trojuholník použiť počas núdzového státia, najmä pri  prerušení jazdy pre chybu na vozidle alebo na náklade alebo v dôsledku  dopravnej nehody, ak také vozidlo tvorí prekážku cestnej premávky. Vodič  je povinný trojuholník umiestniť na okraji vozovky tak, aby ho  prichádzajúci vodiči včas a zreteľne videli, a to vo vzdialenosti  najmenej 50 m za vozidlom a na diaľnici a rýchlostnej ceste najmenej 100  m za vozidlom. V obci môže byť táto vzdialenosť, ak to vyžadujú  okolnosti, kratšia. Ak je vozidlo vybavené osobitným zariadením, ktoré  umožňuje výstražnú funkciu smerových svietidiel, vodič je povinný ho  použiť aspoň v čase, kým umiestni trojuholník na vozovke.

§ 25

 (1) Vodič nesmie zastaviť a stáť

   a) v neprehľadnej zákrute a v jej tesnej blízkosti,
   b) pred neprehľadným vrcholom stúpania cesty, na ňom a za ním,
   c) na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred nimi,
    d) na križovatke a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred hranicou  križovatky a 5 m za ňou; tento zákaz neplatí v obci na križovatke tvaru  "T" na náprotivnej strane vyúsťujúcej cesty,
   e) na pripájacom alebo na odbočovacom pruhu,
    f) na zastávke vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb v úseku,  ktorý sa začína dopravnou značkou pre zastávku a končí sa 5 m za  označníkom zastávky, a tam, kde taká dopravná značka nie je, vo  vzdialenosti kratšej ako 30 m pred označníkom zastávky a 5 m za ním; ak  je priestor zastávky vyznačený príslušnou vodorovnou dopravnou značkou,  platí tento zákaz len pre nástupište a vyznačený priestor,
   g) na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 15 m pred nimi a 15 m za nimi,
    h) na mieste, kde by vozidlo zakrývalo zvislú dopravnú značku,  vodorovnú dopravnú značku vyznačujúcu spôsob radenia do jazdných pruhov a  určený smer jazdy cez križovatku alebo vyjadrujúcu doplňujúci údaj  nápisom alebo svetelné signály,
   i) na vnútornom jazdnom pruhu,
   j) na vyhradenom jazdnom pruhu okrem vozidla, pre ktoré je vyhradený jazdný pruh určený, a ak nejde o vnútorný jazdný pruh,
   k) na cestičke pre cyklistov,
    l) vo vzdialenosti kratšej ako 5 m od začiatku a 5 m od konca  pozdĺžnej súvislej čiary alebo nástupného ostrovčeka tam, kde by medzi  touto čiarou alebo nástupným ostrovčekom a vozidlom nezostal voľný aspoň  jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m,
   m) na moste,
   n)  pred vjazdom na cestu z miesta mimo cesty alebo na vyhradenom  parkovisku, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovisko vyhradené,
   o) na platenom parkovisku, ak vozidlo nemá zaplatený poplatok za parkovanie,
   p) na električkovom koľajovom páse,
   q) na chodníku okrem prípadu podľa § 52 ods. 2,
   r) na kruhovom objazde,
    s) na cestnej zeleni a inej verejne prístupnej zeleni, na  ostrovčekoch a deliacich pásoch, ak to nie je dovolené dopravnou  značkou,
   t) na mieste, kde by medzi vozidlom a najbližšou  električkovou koľajnicou nezostal voľný jazdný pruh široký najmenej 3, 5  m,
   u) na iných miestach, kde zastavenie alebo státie môže  ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo obmedziť jazdu  vozidiel; osobitne na miestach vjazdov alebo výjazdov z pozemkov,  vjazdov a výjazdov z objektov určených na zásobovanie alebo parkovacích  miest.

 (2) Na cestách I. triedy a za zníženej viditeľnosti aj  na ostatných cestách s výnimkou účelových komunikácií je mimo obce  zakázané zastavenie a státie na inom mieste než na mieste označenom ako  parkovisko s výnimkou núdzového státia.

§ 26
Zastavenie vozidla v tuneli

  (1) Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú  sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda  vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne

   a) vypnúť motor, a ak je na vykurovanie vozidla použité nezávislé kúrenie, vypnúť aj toto kúrenie,
    b) vykonať vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej  premávky v tuneli; ak to okolnosti vyžadujú, je oprávnený zastavovať iné  vozidlá,
   c) oznámiť telefonicky alebo iným vhodným spôsobom  zastavenie vozidla v tuneli osobe vykonávajúcej dohľad nad prevádzkou  tunela.

 (2) V prípadoch uvedených v odseku 1 nesmie vodič a prepravovaná osoba fajčiť alebo manipulovať s otvoreným ohňom.

  (3) Vodič alebo prepravovaná osoba sú v prípadoch uvedených v odseku 1  povinní na pokyn osoby vykonávajúcej dohľad nad prevádzkou tunela  opustiť vozidlo a sústrediť sa do miest na to určených, prípadne tunel  opustiť.

 (4) Ak to nie je nevyhnutné, prepravované osoby nesmú z  vozidla vystupovať a pohybovať sa po vozovke. Také osoby sa môžu  pohybovať po vozovke v tuneli len v súvislosti so zaisťovaním  bezpečnosti cestnej premávky, ak majú na sebe reflexný bezpečnostný  odev.

 (5) Ustanovenia odseku 1 písm. a) a b) a odsekov 2 až 4 sa vzťahujú aj na ostatných vodičov a prepravované osoby.

Železničné priecestie
§ 27

  (1) Pred železničným priecestím vodič je povinný počínať si mimoriadne  opatrne, najmä sa presvedčiť, či môže bezpečne prejsť cez železničné  priecestie.

 (2) Vozidlá pred železničným priecestím sa radia za  sebou v poradí, v ktorom prišli. Ak nejde o súbežnú jazdu, smú vozidlá  prechádzať cez železničné priecestie len v jednom jazdnom prúde.

 (3) Vo vzdialenosti 50 m pred železničným priecestím a pri jeho prechádzaní vodič je povinný jazdiť rýchlosťou najviac 30 km.h-1;  ak na priecestnom zabezpečovacom zariadení svieti prerušované biele  svetlo, vodič je povinný 50 m pred železničným priecestím a pri jeho  prechádzaní jazdiť rýchlosťou najviac 50 km.h-1. Vodič pritom nesmie zbytočne predlžovať čas prechádzania železničného priecestia.

  (4) Ak dôjde k zastaveniu vozidla na železničnom priecestí, vodič je  povinný odstrániť vozidlo zo železničnej trate; ak tak nemôže urobiť,  musí bezodkladne vykonať také opatrenia, aby bol vodič koľajového  vozidla pred nebezpečenstvom včas varovaný.

 (5) Pred  železničným priecestím, pri ktorom je umiestnená dopravná značka "Stoj,  daj prednosť v jazde!", vodič je povinný zastaviť vozidlo na takom  mieste, z ktorého má náležitý rozhľad na trať.

§ 28

 Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak

   a) sa dáva výstraha dvoma červenými striedavo prerušovanými svetlami priecestného zabezpečovacieho zariadenia,
   b) sa dáva výstraha prerušovaným zvukom húkačky alebo zvončeka priecestného zabezpečovacieho zariadenia,
   c) sa spúšťajú, ak sú spustené alebo ak sa zdvíhajú závory,
   d) už vidieť alebo počuť prichádzajúci vlak alebo iné dráhové vozidlo alebo ak počuť najmä jeho húkanie alebo pískanie,
    e) osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného  priecestia dáva znamenie na zastavenie vozidla krúžením červenou alebo  žltou zástavkou a za zníženej viditeľnosti krúžením červeným svetlom v  hornom polkruhu,
   f) situácia na železničnom priecestí alebo za ním nedovoľuje, aby ho bezpečne prešiel a pokračoval v jazde.

§ 29

  (1) Ak osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného  priecestia dáva pokyn na jazdu cez železničné priecestie vodorovným  kývaním ruky s červenou alebo so žltou zástavkou a za zníženej  viditeľnosti bielym svetlom cez stred tela, vodič je povinný ju  poslúchnuť; pritom neplatí § 28 písm. a) až d).

 (2) Ustanovenia odseku 1 a § 27 a 28 sa primerane vzťahujú aj na chodca.

§ 30
Znamenie o zmene smeru jazdy

  (1) Znamenie o zmene smeru jazdy vodič je povinný dávať okrem prípadov  uvedených v tomto zákone vždy aj pri zmene smeru jazdy, vybočovaní z  neho alebo ak to vyžaduje bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky.

  (2) Vodič je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy včas pred  začatím jazdného úkonu podľa odseku 1, a to s ohľadom na okolnosti  cestnej premávky, najmä na vozidlá idúce za ním a na povahu jazdy.

  (3) Znamenie o zmene smeru jazdy sa dáva smerovými svietidlami. Ak  nimi vozidlo nie je vybavené alebo ak majú poruchu, dáva sa znamenie  upažením. Rukou ohnutou v lakti hore sa dáva znamenie o zmene smeru  jazdy na opačnú stranu. Ak to vyžadujú okolnosti, najmä ak znamenie  dávané smerovými svietidlami alebo rukou nie je dostatočne viditeľné  najmä pre šírku nákladu alebo za zníženej viditeľnosti, musí dávať  znamenie spôsobilá a náležite poučená osoba alebo sa musí použiť iný  zreteľný spôsob. Inak vodič smie zamýšľaný jazdný úkon uskutočniť len  vtedy a takým spôsobom, aby neboli ohrození ani obmedzení iní účastníci  cestnej premávky.

 (4) Znamenie o zmene smeru jazdy dávané  smerovými svietidlami vodič ponechá len v čase, kým mení smer jazdy,  vybočuje z neho alebo kým vozidlo nezaujme miesto v jazdnom pruhu, do  ktorého prechádza. Znamenie o zmene smeru jazdy rukou sa dáva len pred  začatím jazdného úkonu.

 (5) Znamenie o zmene smeru jazdy vodič  nedáva pri vjazde do kruhového objazdu. Pri jazde po kruhovom objazde  vodič dáva znamenie o zmene smeru jazdy, ak z takej križovatky vychádza,  a v prípadoch podľa § 10 ods. 6.

§ 31
Výstražné znamenie

  (1) Vodič smie dávať zvukové výstražné znamenie len vtedy, ak je to  potrebné na odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva, a mimo obce aj na  upozornenie vodiča predchádzaného vozidla.

 (2) Vodič smie  namiesto zvukového výstražného znamenia dávať svetelné výstražné  znamenie prerušovaným zapínaním stretávacích svetlometov alebo  diaľkových svetlometov; na upozornenie vodiča predchádzaného vozidla ho  smie dávať aj v obci.

 (3) Ak je nevyhnutné upozorniť ostatných  účastníkov cestnej premávky na hroziace nebezpečenstvo, najmä v  prípadoch, keď je potrebné náhle znížiť rýchlosť jazdy alebo zastaviť  vozidlo, vodič dáva svetelné výstražné znamenie zapnutím výstražnej  funkcie smerových svietidiel. Funkciu výstražných smerových svietidiel  možno v iných prípadoch použiť len za podmienok podľa odseku 1.

 (4) Výstražné znamenie sa smie použiť len v nevyhnutne potrebnom čase.

Osvetlenie vozidla
§ 32

  (1) Vozidlo musí mať okrem prípadu uvedeného v § 34 ods. 4 počas jazdy  rozsvietené stretávacie svetlomety alebo im na roveň postavené  osvetlenie; to neplatí pre nemotorové vozidlo, ktoré musí mať  rozsvietené svietidlá počas zníženej viditeľnosti. Za nezníženej  viditeľnosti môžu byť na vozidle namiesto stretávacích svetlometov  rozsvietené denné prevádzkové svietidlá, ak je nimi vozidlo vybavené.

  (2) Vodič nesmie použiť diaľkové svetlomety, ak je vozovka dostatočne a  súvisle osvetlená alebo ak by mohol byť oslnený vodič protiidúceho  vozidla, vodič vozidla idúceho pred ním alebo iný účastník cestnej  premávky, strojvedúci vlaku alebo vodič iného dráhového vozidla, alebo  vodič plavidla. Pri zastavení vozidla pred železničným priecestím vodič  nesmie použiť ani stretávacie svetlomety, ak by nimi mohol oslniť vodiča  vozidla v protismere.

 (3) Predné svetlomety do hmly a zadné svietidlá do hmly vodič smie použiť len za hmly, sneženia alebo za dažďa.

  (4) Vodič smie jazdiť aj s parkovacími alebo obrysovými svietidlami,  ak má súčasne rozsvietené stretávacie svetlomety alebo diaľkové  svetlomety, alebo predné svetlomety do hmly, ak je nimi vozidlo  vybavené.

 (5) Činná plocha svetlometov a svietidiel nesmie byť  zakrytá alebo nadmerne znečistená s výnimkou svetlometov a svietidiel,  ktoré nie sú predpísané.

§ 33

 Vozidlo stojace za  zníženej viditeľnosti v obci na mieste, kde tvorí prekážku cestnej  premávky, alebo na ceste mimo obce musí mať aspoň na strane privrátenej k  stredu cesty rozsvietené parkovacie alebo obrysové svietidlá, prípadne  musí byť osvetlené na strane privrátenej k stredu cesty aspoň jedným  svietidlom viditeľným spredu i zozadu, pričom toto svietidlo nesmie byť  umiestnené ďalej ako 400 mm od bočného obrysu vozidla; to neplatí na  parkovisku.

§ 34
Vlečenie motorového vozidla

 (1) Pri vlečení motorového vozidla sa smie jazdiť rýchlosťou najviac 60 km.h-1.

  (2) Motorové vozidlo sa smie vliecť len vtedy, ak má účinné riadenie a  brzdy; povinnosti podľa § 4 ods. 1 a 2 sa vzťahujú aj na vodiča  vlečeného motorového vozidla. Vodiči vlečeného a vlečného motorového  vozidla sú povinní vopred sa dohodnúť na spôsobe dorozumievania počas  jazdy.

 (3) Ustanovenie odseku 2 neplatí, ak je motorové vozidlo  vlečené pomocou osobitného zariadenia, najmä pomocou vyslobodzovacieho  podvozka alebo žeriava; v takom prípade musí byť vlečené motorové  vozidlo vybavené vzadu prenosným osvetlením vozidla s napojením na  vlečné vozidlo.

 (4) Pri poruche osvetlenia alebo inej poruche  nedovoľujúcej použitie osvetlenia musia byť na vlečenom motorovom  vozidle za zníženej viditeľnosti rozsvietené svietidlá na strane k  stredu vozovky vpredu bielym neoslňujúcim svetlom a vzadu aspoň jedným  červeným svetlom. Tieto svietidlá musia byť dobre viditeľné a nesmú byť  umiestnené ďalej ako 400 mm od bočného obrysu motorového vozidla.

  (5) Vlečenie viacerých motorových vozidiel alebo vlečenie motorového  vozidla s prívesom je zakázané; smie sa však vliecť motorové vozidlo s  návesom. Za motorovým vozidlom s prívesom sa nesmie vliecť iné motorové  vozidlo. Motorové vozidlo vlečené pomocou osobitného zariadenia a  autobus sa smú vliecť len bez prepravovaných osôb; nákladný automobil sa  smie vliecť len bez osôb prepravovaných v jeho ložnom priestore.  Motocykel bez postranného vozíka sa nesmie vliecť ani použiť ako vlečné  vozidlo.

 (6) Označenie spojnice a jej dĺžku pri vlečení  motorových vozidiel ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý  vydá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo  vnútra").

Osobitosti premávky
na diaľnici a rýchlostnej ceste
§ 35

  (1) Diaľnicu môžu používať len vodiči motorových vozidiel; iným  účastníkom cestnej premávky je používanie diaľnice zakázané. Na diaľnici  smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej 80 km.h-1. V úseku diaľnice prechádzajúcom cez obec smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej 65 km.h-1.

  (2) Vodič motorového vozidla smie na diaľnicu vchádzať a z diaľnice  vychádzať len na miestach na to určených. Pred vjazdom do priebežných  jazdných pruhov na diaľnici je vodič povinný použiť pripájací jazdný  pruh. Tam, kde pripájací jazdný pruh nie je, vodič je povinný dať  prednosť v jazde vozidlám idúcim v priebežných jazdných pruhoch.

 (3) Vodič motorového vozidla kategórie N, 20)  ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 7 500 kg, alebo  vodič jazdnej súpravy, ktorej najväčšia prípustná hmotnosť presahuje 7  500 kg, nesmie pri jazde po diaľnici predchádzať iné motorové vozidlo.

  (4) Rýchlosť jazdy podľa odseku 1 sa nevzťahuje na vodiča motorového  vozidla vchádzajúceho na diaľnicu, vychádzajúceho z diaľnice, pri  súbežnej jazde a v iných prípadoch, ak je to potrebné z hľadiska  bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Rýchlosť jazdy podľa odseku 1  sa nevzťahuje ani na vodiča motorového vozidla použitého pri vykonávaní  činností spojených so správou a údržbou diaľnice, s odťahovaním  vozidiel a činností spojených so záchranou života, zdravia a majetku a  na vodičov kolóny vozidiel ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných  zborov a ozbrojených zborov.

 (5) Vodič motorového vozidla je na  diaľnici povinný za vozidlom idúcim pred ním dodržiavať bezpečnú  vzdialenosť. Bezpečná vzdialenosť je minimálne taká vzdialenosť, ktorú  vozidlo prejde za dve sekundy; ak ide o motorové vozidlo kategórie M3,  N2 alebo N3, vzdialenosť, ktorú prejde za tri sekundy.

§ 36

 (1) Vodičovi motorového vozidla je na diaľnici zakázané

    a) zastavenie a státie na inom mieste než na mieste označenom ako  parkovisko s výnimkou núdzového státia, keď vozidlo musí stáť na  krajnici, a ak to nie je možné, na vozovke, pričom také vozidlo musí  vodič vždy označiť ako prekážku cestnej premávky,
   b) otáčanie, cúvanie a vchádzanie na stredný deliaci pás vrátane miest, kde je pás prerušený.

  (2) Ak vodič motorového vozidla počas jazdy zistí na vozidle alebo na  náklade chybu, pre ktorú nemožno dosiahnuť na rovine rýchlosť podľa § 35  ods. 1, musí diaľnicu opustiť na najbližšom výjazde; to neplatí, ak sa  pred výjazdom z diaľnice nachádza parkovisko, kde musí vozidlo odstaviť.

  (3) Vlečenie motorového vozidla je dovolené len vtedy, ak je to  nevyhnutné na jeho odstránenie z diaľnice. Vozidlo sa smie vliecť len k  najbližšiemu parkovisku alebo výjazdu, kde musí diaľnicu opustiť.

  (4) Vodič motorového vozidla nesmie predchádzať iné motorové vozidlo,  ak by pri predchádzaní svojou výrazne nižšou rýchlosťou obmedzil iné  motorové vozidlo idúce po diaľnici.

§ 37

 (1) Ustanovenia o premávke na diaľnici platia aj na rýchlostnej ceste.

  (2) Ak nie je v § 35 a 36 ustanovené inak, platia pre premávku na  diaľnici a na rýchlostnej ceste ostatné ustanovenia tohto zákona.

§ 38
Osobitosti premávky v zimnom období

 (1) Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N120a)  môže také vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak je toto vozidlo na  všetkých nápravách vybavené zimnými pneumatikami s označením "M+S",  "M.S." alebo "M & S"; motorové vozidlá kategórie M2, M3, N2 a N3  musia byť vybavené takými pneumatikami aspoň na jednej z hnacích náprav v  čase od 15. novembra do 31. marca a v prípadoch, ktoré sú uvedené v  časti vety pred bodkočiarkou.

 (2) Ustanovenie odseku 1 neplatí

   a) pri núdzovom dojazde, ak je na náprave namontovaná náhradná pneumatika alebo pneumatika na núdzový dojazd,
   b) pre terénne motorové vozidlo, 21)
    c) pre motorové vozidlo používané v obci v súvislosti s plnením úloh  na základe zmluvy o výkone vo verejnom záujme podľa osobitného  predpisu.22)

 (3) Vodič motorového vozidla je povinný  zabezpečiť splnenie podmienky podľa odseku 1, ak vzhľadom na ročné  obdobie možno predpokladať, že na trase, ktorou bude s motorovým  vozidlom prechádzať, bude sa na vozovke nachádzať súvislá snehová  vrstva, ľad alebo námraza.

 (4) Vodič vozidla je pred jazdou  povinný odstrániť z vozidla a z nákladu kusy ľadu a snehu, ktoré by sa  počas jazdy mohli uvoľniť.

§ 39
Obmedzenie jazdy niektorých druhov vozidiel

  (1) Na diaľnici, na rýchlostnej ceste a na ceste I. triedy je zakázaná  jazda motorovým vozidlám s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou  prevyšujúcou 7 500 kg a motorovým vozidlám s najväčšou prípustnou  celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg s prípojným vozidlom

   a) v prvý deň pracovného pokoja23) a v sobotu, ak táto nasleduje po pracovnom dni v období od 1. júla do 31. augusta v čase od 07.00 do 19.00 hodín,
   b) v nedeľu a v posledný deň pracovného pokoja v čase od 00.00 do 22.00 hodín.

  (2) Ak ide o jeden deň pracovného pokoja, ktorý nasleduje po pracovnom  dni, zákaz jazdy podľa odseku 1 platí v tento deň v čase od 00.00 do  22.00 hodín.

 (3) Zákaz jazdy podľa odsekov 1 a 2 neplatí pre

    a) autobusy, obytné automobily, vozidlá ozbrojených síl, ozbrojených  bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Vojenskej polície,  Hasičského a záchranného zboru, ostatných hasičských jednotiek,  Vojenského spravodajstva a Slovenskej informačnej služby,
   b)  vozidlá použité na prepravu zdravotníckeho materiálu, liečiv a  biologického materiálu do zdravotníckeho zariadenia alebo na  zabezpečenie prevádzky zdravotníckych prístrojov v zdravotníckych  zariadeniach,
   c) vozidlá použité v kombinovanej doprave, na nakládku a vykládku lodí, železničných vagónov alebo lietadiel,
   d) vozidlá použité na zásobovanie čerpacích staníc pohonnými látkami,
   e) vozidlá prepravujúce nebezpečné veci, 24)
   f) vozidlá použité na zabezpečovanie športových a kultúrnych podujatí,
   g) vozidlá použité na prepravu humanitárnej pomoci,
   h) vozidlá použité na odstraňovanie havárií a ich následkov, ako aj pri živelných pohromách,
   i) vozidlá použité pri výkone činnosti spojenej s údržbou, opravami a výstavbou ciest,
   j) vozidlá použité na nevyhnutnú poľnohospodársku sezónnu prepravu,
   k) vozidlá použité na prepravu potravín alebo na prepravu živých zvierat,
   l) prepravu, ktorá súvisí s použitím vozidiel podľa písmen b) až k).

  (4) Na ceste III. triedy je zakázaná jazda nákladným motorovým  vozidlám s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou presahujúcou 12 000  kg alebo jazdným súpravám s najväčšou prípustnou hmotnosťou presahujúcou  12 000 kg, okrem nákladných motorových vozidiel a jazdných súprav,
 a) ktoré zabezpečujú nakládku alebo vykládku tovaru alebo iného  nákladu, opravárenské, údržbárske služby alebo komunálne a podobné  služby na ceste III. triedy alebo na mieste, ku ktorému je prístup len  po ceste III. triedy,
b) ktorých vodiči, prípadne prevádzkovatelia,  majú na ceste III. triedy alebo na mieste, ku ktorému je prístup len po  ceste III. triedy, sídlo, garáž alebo prevádzku,
c) ktorých jazda  alebo preprava po ceste III. triedy alebo na miesto, ku ktorému je  prístup len po ceste III. triedy je vykonávaná z dôvodu opravy, servisu,  technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality predmetného  vozidla alebo odovzdania palubnej jednotky, 24a)
d) ktoré sa na  ceste III. triedy alebo na mieste, ku ktorému je prístup len po ceste  III. triedy používajú ako výcvikové vozidlá autoškoly alebo na ktorých  sa vykonáva skúška z odbornej spôsobilosti.

(5) Zákaz jazdy podľa odseku 4 neplatí aj pre vozidlá a prepravu uvedené v odseku 3 písm. a), b), d) a f) až l).

 (6) Vodič je povinný na výzvu policajta hodnoverným spôsobom preukázať použitie vozidla na účely uvedené v odsekoch 3 až 5.

  (7) Používanie zvláštnych motorových vozidiel na cestách je s výnimkou  ciest III. triedy, miestnych komunikácií a účelových komunikácií  zakázané; to neplatí

   a) pre traktory a pracovné stroje  samohybné povinne opatrené tabuľkou s evidenčným číslom, ktoré môžu  používať aj cesty I. a II. triedy s tým, že cesty I. triedy nemôžu  používať
     1. v pondelok až piatok v čase od 07.00 do 09.00 hodín a
     2. v piatok a v dňoch pracovného pokoja v čase od 16.00 do 20.00 hodín,
    b) pre zvláštne motorové vozidlá ozbrojených síl, ozbrojených  bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Vojenskej polície, Vojenského  spravodajstva a Slovenskej informačnej služby a zvláštne motorové  vozidlá použité na odstraňovanie havárií a ich následkov, pri živelných  pohromách, pri výkone činnosti spojenej s údržbou, opravami a výstavbou  ciest,
   c) ak je používanie zvláštnych motorových vozidiel dovolené na základe povolenia na zvláštne užívanie ciest.25)

  (8) Na ceste I. triedy je zakázaná jazda záprahovým vozidlám a ručným  vozíkom s celkovou šírkou väčšou ako 600 mm. Na ceste II. triedy je  takýmto vozidlám zakázaná jazda

   a) v čase od 06.00 do 09.00 hodín, od 15.00 do 20.00 hodín a od 23.00 do 04.00 hodín,
   b) v čase zákazu jazdy niektorých druhov vozidiel podľa odsekov 1 a 2, ak tento čas nie je rovnaký s časmi podľa písmena a).

  (9) Používanie vozidiel, ktorým bolo pridelené zvláštne evidenčné  číslo obsahujúce písmeno C podľa § 127 ods. 12, je na cestách zakázané;  zákaz neplatí na cestách III. triedy, miestnych komunikáciách a  účelových komunikáciách za nezníženej viditeľnosti.

Vozidlá so zvláštnymi výstražnými zvukovými
znameniami alebo svetlami
§ 40

  (1) Vodič vozidla, ktorý pri plnení špeciálnych úloh používa typické  zvukové znamenie doplnené zvláštnym výstražným modrým svetlom alebo  červeným svetlom, prípadne ich kombináciou (ďalej len "zvláštne  výstražné znamenie"), nie je povinný dodržiavať povinnosti a zákazy  ustanovené týmto zákonom okrem povinností podľa § 3 ods. 2 písm. c) a § 4  ods. 2 písm. a) až e). Vodič vozidla, ktorý pri plnení špeciálnych úloh  používa zvláštne výstražné znamenia (ďalej len "vozidlo s právom  prednostnej jazdy"), je povinný dbať na potrebnú opatrnosť tak, aby  iných účastníkov cestnej premávky neohrozil.

 (2) Vozidlá s právom prednostnej jazdy sú vozidlá

    a) ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených  zborov, Vojenskej polície, Vojenského spravodajstva a civilnej ochrany  obyvateľstva, ktoré určí príslušný minister,
   b) Hasičského a  záchranného zboru, ostatných hasičských jednotiek, Horskej záchrannej  služby, záchrannej zdravotnej služby a banskej záchrannej služby pri  plnení úloh spojených so záchranou života a zdravia osôb alebo  materiálnych hodnôt,
   c) Slovenskej informačnej služby, ktoré určí riaditeľ Slovenskej informačnej služby,
    d) Národnej rady Slovenskej republiky pri preprave ústavných  činiteľov alebo členov zahraničných delegácií a pri plnení úloh  spojených s takou prepravou,
   e) vlády Slovenskej republiky pri  preprave ústavných činiteľov alebo členov zahraničných delegácií a pri  plnení úloh spojených s takou prepravou,
   f) Kancelárie  prezidenta Slovenskej republiky pri preprave ústavných činiteľov alebo  členov zahraničných delegácií a pri plnení úloh spojených s takou  prepravou,
   g) Ústavného súdu Slovenskej republiky pri preprave jeho predsedu,
   h) Najvyššieho súdu Slovenskej republiky pri preprave jeho predsedu,
   i) Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky pri preprave jeho predsedu,
   j) Národného bezpečnostného úradu pri preprave jeho riaditeľa,
   k) Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky pri preprave generálneho prokurátora,
   l) obecnej polície, ktoré určí obec.

  (3) Ministerstvo vnútra môže v osobitných prípadoch, najmä ak je to  potrebné na ochranu života, zdravia alebo majetku, na základe písomnej  žiadosti vydať povolenie na používanie zvláštnych výstražných znamení aj  na iných vozidlách, ako sú uvedené v odseku 2; v takom prípade môže byť  zvláštne výstražné svetlo modrej farby umiestnené na vozidle len  pomocou prenosného zariadenia.

 (4) Žiadosť podľa odseku 3 musí obsahovať

   a) názov a sídlo právnickej osoby, ktorá o povolenie žiada,
   b) účel a zdôvodnenie nevyhnutnosti používania zvláštnych výstražných znamení,
   c) zoznam vozidiel, ktoré budú zvláštne výstražné znamenie používať,
   d) územný a časový rozsah používania zvláštnych výstražných znamení.

  (5) Rozsah a podmienky používania zvláštnych výstražných znamení podľa  odseku 3 určí ministerstvo vnútra vo vydanom povolení. Ministerstvo  vnútra môže povolenie kedykoľvek zrušiť, a to i bez udania dôvodu, o čom  vyrozumie jeho držiteľa.

 (6) Vozidlo s právom prednostnej  jazdy smie viesť len vodič starší ako 21 rokov, ktorý má vo vedení  motorového vozidla príslušnej skupiny najmenej dvojročnú prax.

  (7) Ustanovenia odsekov 1 a 6 platia obdobne aj pre vodičov vozidiel  sprevádzaných vpredu, a ak ide o viac ako tri vozidlá, aj vzadu  vozidlami ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov,  ozbrojených zborov, Vojenskej polície, Vojenského spravodajstva a  Slovenskej informačnej služby s právom prednostnej jazdy. Na  sprevádzanom vozidle musí byť použité aj zvláštne výstražné svetlo  modrej alebo červenej farby, prípadne ich kombinácia alebo osobitné  zariadenie umožňujúce výstražnú funkciu smerových svietidiel, ak je nimi  vozidlo vybavené.

 (8) Vodič iného vozidla je povinný vozidlu s  právom prednostnej jazdy a vozidlu, ktoré sprevádza, umožniť bezpečný a  plynulý prejazd, a ak je to potrebné, aj zastaviť vozidlo na takom  mieste, aby im neprekážalo. Do skupiny vozidiel tvorenej vozidlami s  právom prednostnej jazdy a vozidlami, ktoré sprevádzajú, sa vodič iného  vozidla nesmie zaraďovať.

 (9) Ak hustota cestnej premávky v  jednom smere jazdy vyvolá vznik kolóny stojacich vozidiel, vodič vozidla  s právom prednostnej jazdy môže použiť krajnicu alebo inú časť cesty,  ktorá nie je určená na jazdu vozidiel; pritom je povinný dbať na zvýšenú  opatrnosť tak, aby neohrozil iných účastníkov cestnej premávky.

  (10) Ak na stojacom vozidle svieti zvláštne výstražné svetlo modrej  alebo červenej farby, prípadne ich kombinácia, musí vodič iného vozidla  zvýšiť opatrnosť, znížiť rýchlosť jazdy, prípadne zastaviť vozidlo.

  (11) Vozidlo s právom prednostnej jazdy a vozidlo, ktoré sprevádza,  majú pri čerpaní pohonných látok prednosť; pritom nemusia používať  zvláštne výstražné znamenie.

 (12) Len vozidlo Policajného zboru  môže používať zvláštne výstražné svetlo červenej farby a kombináciu  zvláštneho výstražného svetla červenej a modrej farby.

 (13) Iné  vozidlo, ako je uvedené v odsekoch 2, 3 a 7, nesmie byť vybavené  zariadením umožňujúcim používanie typického zvukového znamenia alebo  zvláštneho výstražného svetla ustanovených pre vozidlá s právom  prednostnej jazdy.

 (14) Prevádzkovatelia vozidiel podľa odseku 2 určia podmienky na používanie zvláštnych výstražných znamení.

§ 41

  (1) Vodič vozidla vybaveného zvláštnym výstražným svetlom oranžovej  farby je povinný toto svetlo používať, ak by mohol svojou jazdou alebo  pracovnou činnosťou ohroziť bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky  alebo na označenie prekážky cestnej premávky.

 (2) Vodič vozidla  podľa odseku 1 nie je povinný dodržiavať ustanovenia tejto hlavy a §  59, ak to povaha jeho jazdy alebo činnosti vyžaduje; pritom musí dbať na  potrebnú opatrnosť.

 (3) Vodič iného vozidla je povinný podľa  okolností znížiť rýchlosť jazdy alebo aj zastaviť vozidlo, ak vozidlo  uvedené v odseku 1 používa zvláštne výstražné svetlo oranžovej farby.

  (4) Ustanovenie odseku 2 platí obdobne aj pre vodičov kolóny vozidiel  ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov  alebo Slovenskej informačnej služby vpredu i vzadu sprevádzanej  vozidlami používajúcimi zvláštne výstražné svetlo oranžovej farby.

§ 42

  Okruh vozidiel používajúcich zvláštne výstražné svetlo oranžovej farby  a podrobnosti o schvaľovaní zvláštnych výstražných svetiel a zvláštnych  výstražných znamení upravuje osobitný predpis.26)

§ 43
Prekážka cestnej premávky

  (1) Kto spôsobil prekážku cestnej premávky, je povinný ju bezodkladne  odstrániť. Ak to neurobí, je povinný ju bezodkladne odstrániť na jeho  náklady správca cesty.27) Ten, kto odstráni prekážku cestnej  premávky, je povinný bezodkladne zabezpečiť aj odstránenie predmetov a  odpadov prekážajúcich v zjazdnosti na ceste, ktoré s prekážkou cestnej  premávky súvisia.

 (2) Ak ten, kto prekážku cestnej premávky  spôsobil, ju bezodkladne neodstráni, je povinný ju označiť a oznámiť to  policajtovi; ak prekážku neoznačí, príslušný správca cesty je povinný ju  bezodkladne označiť na náklady jej pôvodcu.

 (3) Prekážka  cestnej premávky sa označí tak, aby ju účastníci cestnej premávky mohli  včas spozorovať. Prekážka cestnej premávky sa označuje najmä zábranou na  označenie uzávierky, výstražným svetlom oranžovej farby, za zníženej  viditeľnosti aj červeným svetlom alebo reflexnou červenou zástavkou. Na  označenie vozidla, ktoré je povinne vybavené prenosným výstražným  trojuholníkom, platí § 24 ods. 3.

 (4) Správca cesty môže odstrániť vozidlo stojace na ceste vrátane chodníka na náklady jeho prevádzkovateľa, ak je

   a) na mieste, kde tvorí prekážku cestnej premávky,
   b) na vyhradenom parkovisku, ak také parkovisko nie je preň určené,
    c) bez pripevnenej tabuľky s evidenčným číslom, ak podlieha  evidenčnej povinnosti, alebo je bez čitateľného vyznačenia mena,  priezviska a adresy pobytu alebo názvu a sídla držiteľa vozidla na  viditeľnom mieste s výnimkou dvojkolesových vozidiel, aj keď netvorí  prekážku cestnej premávky.

 (5) Ak vozidlo tvorí prekážku  cestnej premávky alebo ak ide o vozidlo uvedené v odseku 4 a v § 25,  môže o jeho odstránení rozhodnúť aj policajt; také vozidlo odstráni na  náklady jeho prevádzkovateľa Policajný zbor alebo správca cesty podľa  rozhodnutia policajta. Ak ide o vozidlo tvoriace prekážku cestnej  premávky na diaľnici alebo na rýchlostnej ceste, o odstránení vozidla  rozhodne policajt, ak tak neurobil skôr ten, kto prekážku spôsobil,  alebo správca cesty.

§ 44
Osobitné označenie vozidla a parkovací preukaz

 (1) Osobitné označenie sa môže používať na

   a) vozidle vedenom osobou so sluchovým postihnutím,
   b) vozidle lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
   c) autobuse, ktorým sa prepravujú deti,
   d) vozidle vedenom vodičom začiatočníkom.

  (2) Parkovací preukaz sa môže používať na vozidle prepravujúcom  fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na  individuálnu prepravu alebo má praktickú alebo úplnú slepotu oboch očí.

  (3) Vodič vozidla podľa odseku 1 písm. b) alebo podľa odseku 2 je  povinný osobitné označenie alebo parkovací preukaz odstrániť z vozidla,  ak sa nepoužíva na účel, na ktorý je určený.

 (4) Osobitné  označenie na vozidle podľa odseku 1 písm. b) môže používať iba osoba,  ktorej ho na základe písomnej žiadosti vydal okresný úrad v sídle kraja  príslušný podľa miesta jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu  alebo iný oprávnený orgán v zahraničí. Parkovací preukaz môže používať  iba fyzická osoba, ktorej ho vydal úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  podľa osobitného predpisu28) alebo iný oprávnený orgán v  zahraničí. Príslušný okresný úrad v sídle kraja vedie evidenciu vydaných  osobitných označení podľa odseku 1 písm. b) v rozsahu meno, priezvisko,  dátum a miesto narodenia a trvalý alebo prechodný pobyt, pričom je  povinný poskytnúť Policajnému zboru na jeho žiadosť informácie o  vydaných osobitných označeniach. Príslušný úrad práce, sociálnych vecí a  rodiny je povinný poskytnúť Policajnému zboru na jeho žiadosť  informácie o vydaných parkovacích preukazoch v rozsahu evidenčné číslo  parkovacieho preukazu, dátum skončenia platnosti parkovacieho preukazu,  názov príslušného orgánu, ktorý parkovací preukaz vyhotovil, meno a  priezvisko osoby, ktorej bol parkovací preukaz vydaný.

 (5)  Oprávnenie na používanie osobitného označenia na vozidle podľa odseku 1  písm. b) sa preukazuje preukazom osobitného označenia vozidla vydaného  okresným úradom príslušným podľa odseku 4.

 (6) Osobitné  označenie podľa odseku 1 písm. b) sa smie na vozidle používať len v  súvislosti s prepravou osoby, ktorá je držiteľom preukazu podľa odseku  5. Parkovací preukaz sa smie na vozidle používať len v súvislosti s  prepravou osoby, ktorá je jeho držiteľom. Vodič vozidla označeného  osobitným označením podľa odseku 1 písm. b) je povinný pri vedení  vozidla mať pri sebe preukaz podľa odseku 5 a na výzvu policajta sa ním  preukázať; ak vodičom nie je osoba uvedená v odseku 1 písm. b), stačí,  ak sa takým preukazom preukáže prepravovaná osoba. Osobitné označenie  podľa odseku 1 písm. a) sa smie na vozidle používať, len ak je takou  osobou vodič vozidla.

 (7) Vodič vozidla s parkovacím preukazom  môže stáť na mieste vyhradenom pre vozidlá prepravujúce osoby s ťažkým  zdravotným postihnutím. Vodič osobitne označeného vozidla podľa odseku 1  písm. b) a vodič vozidla s parkovacím preukazom nemusí po nevyhnutne  potrebný čas dodržiavať zákaz státia. Ak je to nevyhnutné, môže vodič  takéhoto vozidla vchádzať aj tam, kde je dopravnou značkou vjazd  povolený len vymedzenému okruhu vozidiel, a do pešej zóny; pritom nesmie  ohroziť bezpečnosť cestnej premávky. Týmto oprávnením nie je dotknutá  povinnosť vodiča uposlúchnuť pokyn, výzvu alebo príkaz policajta  súvisiaci s výkonom jeho oprávnení podľa tohto zákona.

 (8)  Ustanovenia odseku 7 a § 23 ods. 3 sa vzťahujú aj na vozidlá označené  dokladom podľa Dohovoru o cestnej premávke podpísaného 8. novembra 1968  vo Viedni v znení neskorších predpisov (ďalej len "Viedenský dohovor").

  (9) Vyobrazenie osobitných označení podľa odseku 1 a ich umiestnenie  na vozidle ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá  ministerstvo vnútra.

TRETIA HLAVA
PODMIENKY PREPRAVY OSÔB A NÁKLADU

Preprava osôb
§ 45

  (1) Vodič nesmie dovoliť, aby sa prekročil povolený počet  prepravovaných osôb, a podľa svojich možností nesmie pripustiť ani  porušenie povinností ustanovených týmto osobám. Každá prepravovaná osoba  zodpovedá za dodržiavanie svojich povinností podľa tohto zákona. Za  prepravu detí alebo osôb, ktoré pre poruchu zdravia nezodpovedajú za  svoje konanie, zodpovedá osoba, ktorá ich sprevádza. Ak také osoby  nemajú sprievod, za ich prepravu zodpovedá vodič alebo ním poverená  spôsobilá a náležite poučená osoba; to neplatí, ak ide o pravidelnú  verejnú dopravu osôb.

 (2) Prepravované osoby nesmú svojím  správaním ohrozovať bezpečnosť cestnej premávky najmä obmedzovaním  vodiča v bezpečnom ovládaní vozidla, zotrvaním na miestach, kde by boli  ohrozené, a vyhadzovaním predmetov z vozidla.

§ 46

  (1) V motorovom vozidle alebo jeho prípojnom vozidle, ktoré je určené na  prepravu osôb, smú sa na miestach na to vyhradených prepravovať osoby  len do prípustnej užitočnej hmotnosti vozidla, pritom počet  prepravovaných osôb nesmie byť vyšší, ako je počet miest uvedených v  osvedčení o evidencii časť I a časť II alebo v technickom osvedčení  vozidla.

 (2) Osoba mladšia ako 12 rokov sa nesmie prepravovať vo zvláštnom motorovom vozidle a na motocykli.

  (3) V inom prípojnom vozidle ako vo vozidle, ktoré je určené na  prepravu osôb, je preprava osôb s výnimkou prípadov podľa § 49 zakázaná.

 (4) Bočné sedenie osôb prepravovaných na motocykli je zakázané.

§ 47
Preprava osôb vozidlom
pravidelnej verejnej dopravy osôb

  (1) Cestujúci vozidlom pravidelnej verejnej dopravy osôb je povinný  správať sa pri čakaní, nastupovaní, počas jazdy a pri vystupovaní tak,  aby neohrozoval bezpečnosť ani plynulosť cestnej premávky, najmä nesmie  vstupovať na vozovku, okraj nástupišťa alebo do bezpečnostného priestoru  nástupišťa zastávky vyznačeného dopravnou značkou, a to až do  zastavenia vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb. Pritom je povinný  poslúchnuť pokyny zamestnanca prevádzkovateľa takého vozidla.

  (2) Vodič autobusu prepravujúceho deti alebo osoby so zdravotným  postihnutím je povinný počas ich nastupovania a vystupovania použiť  osobitné zariadenie umožňujúce výstražnú funkciu smerových svietidiel.

Preprava osôb v ložnom priestore nákladného
automobilu a v ložnom
priestore nákladného prívesu traktora
§ 48

  (1) Prepravovať osoby v ložnom priestore nákladného automobilu možno  len pri preprave príslušníkov ozbrojených síl, ozbrojených  bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Vojenskej polície, obecnej  polície, Horskej záchrannej služby, členov stráže prírody a zamestnancov  organizácie ochrany prírody28aa) pri plnení ich úloh a iných osôb pri  plnení úloh civilnej ochrany obyvateľstva alebo pri živelnej pohrome.

  (2) Nákladný automobil, v ktorého ložnom priestore sa prepravujú osoby  podľa odseku 1, smie viesť len vodič starší ako 21 rokov, ktorý má vo  vedení nákladného automobilu najmenej dvojročnú prax. Počet  prepravovaných osôb nesmie byť vyšší ako 30. Preprava osôb v prípojnom  vozidle nákladného automobilu je zakázaná.

 (3) Osoby  prepravované v ložnom priestore nákladného automobilu nesmú počas jazdy  stáť, vykláňať sa, nechať vyčnievať predmety z vozidla ani inak  ohrozovať bezpečnosť cestnej premávky; dbá na to osoba, ktorú z  prepravovaných osôb určí prevádzkovateľ vozidla alebo vodič.

§ 49

  (1) Prepravovať osoby v ložnom priestore nákladného prívesu traktora  je možné len za podmienok podľa § 48 ods. 1. Traktor s nákladným  prívesom, v ktorého ložnom priestore sa prepravujú osoby, smie viesť len  vodič starší ako 21 rokov, ktorý má vo vedení traktora najmenej  dvojročnú prax.

 (2) Počet prepravovaných osôb v ložnom  priestore nákladného prívesu traktora nesmie byť vyšší ako 15; rýchlosť  jazdy traktora nesmie prekročiť 20 km.h-1.

 (3) Osoby  prepravované v ložnom priestore nákladného prívesu traktora musia počas  jazdy sedieť na podlahe alebo na sedadlách pripevnených o podlahu,  pričom steny prívesu musia byť dostatočne vysoké, aby osoby počas jazdy  nevypadli. Prepravované osoby sa nesmú počas jazdy vykláňať, nesmú  nechať vyčnievať predmety z prívesu ani inak ohrozovať bezpečnosť  cestnej premávky.

§ 50

 Osoby mladšie ako 15 rokov  sa smú prepravovať v ložnom priestore nákladného automobilu a nákladného  prívesu traktora len v sprievode osoby staršej ako 18 rokov.

§ 51
Preprava nákladu

  (1) Pri preprave nákladu sa nesmie prekročiť najväčšia prípustná  celková hmotnosť vozidla, najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy,  najväčšia prípustná celková hmotnosť prípojného vozidla ani najväčšia  prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravy vozidla.

 (2) Náklad  musí byť na vozidle riadne umiestnený, rozložený a upevnený, aby  neohrozoval bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, neznečisťoval ani  nepoškodzoval cestu ani jej okolie, nespôsoboval nadmerný hluk,  neznečisťoval ovzdušie a nezakrýval svetlomety a svietidlá vozidla,  odrazové sklá, tabuľku s evidenčným číslom a vyznačenie najvyššej  povolenej rýchlosti. Náklad musí byť zabezpečený tak, aby pri zmene  rýchlosti jazdy alebo zmene smeru jazdy vozidla sa nezošmykol,  neprevrátil, nespadol alebo sa inak voľne nepohyboval. Predmety, ktoré  možno ľahko prehliadnuť, nesmú prečnievať po strane vozidla. Sypký  materiál musí byť vždy zakrytý tak, aby sa zabránilo jeho vysypávaniu na  cestu počas jazdy.

 (3) Pri preprave živých zvierat nesmie byť  ohrozená bezpečnosť vodiča a prepravovaných osôb, bezpečnosť  prepravovaných zvierat ani bezpečnosť cestnej premávky.

 (4)  Nakladanie a skladanie nákladu na ceste je dovolené len vtedy, ak to  nemožno urobiť mimo cesty. Náklad sa musí zložiť a naložiť čo  najrýchlejšie a tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky.

  (5) Podmienky a spôsob označovania nákladu prečnievajúceho vozidlo  ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo  vnútra.

ŠTVRTÁ HLAVA
OSOBITNÉ USTANOVENIA O NIEKTORÝCH
ÚČASTNÍKOCH CESTNEJ PREMÁVKY

Osobitné ustanovenia o chodcoch
§ 52

  (1) Chodec je povinný používať predovšetkým chodník. Po chodníku sa  chodí vpravo. Tam, kde chodník nie je alebo kde je neschodný, chodí sa  po ľavej krajnici; tam, kde nie je krajnica alebo kde je krajnica  neschodná, chodí sa čo najbližšie pri ľavom okraji vozovky. To platí aj  pre chodca, ktorý nesie predmet, ktorým by mohol ohroziť premávku na  chodníku alebo na krajnici.

 (2) Iní účastníci cestnej premávky  než chodci nesmú chodník používať; to neplatí, ak dopravnou značkou  alebo dopravným zariadením je určené inak alebo ak ide o zastavenie  alebo státie vozidla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,  5 m okrem zóny s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia  alebo státia a zóny s plateným alebo regulovaným státím. V zóne s  dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a v  zóne s plateným alebo regulovaným státím je však na chodníku povolené  zastavenie alebo státie bicykla a motocykla, pri ktorom ostane voľná  šírka chodníka najmenej 1, 5 m.

 (3) Chodci smú ísť po krajnici  alebo po okraji vozovky najviac dvaja vedľa seba, ak tým najmä za  zníženej viditeľnosti alebo za zvýšenej premávky neohrozia alebo  neobmedzia cestnú premávku; to neplatí pre osoby, ktoré sa pohybujú po  krajnici alebo po okraji vozovky na lyžiach, korčuliach alebo na  obdobnom športovom vybavení, ktoré sa môžu pohybovať len v rade za  sebou. Za zníženej viditeľnosti musí mať chodec idúci po krajnici alebo  po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo  oblečený reflexný bezpečnostný odev.

 (4) Osoba so zdravotným  postihnutím, ktorá sa pohybuje pomocou ručného alebo motorového vozíka  určeného pre ňu, smie používať ktorúkoľvek krajnicu alebo ktorýkoľvek  okraj vozovky; ak použije chodník, nesmie prekročiť rýchlosť chôdze.

  (5) Osoba, ktorá sa pohybuje po chodníku na lyžiach, korčuliach alebo  na obdobnom športovom vybavení, smie používať pravú stranu chodníka,  pričom nesmie ohroziť ani obmedziť ostatné osoby používajúce chodník.  Osoba, ktorá tlačí bicykel alebo motocykel, smie použiť chodník, len ak  neohrozí ani neobmedzí chodcov; inak musí použiť pravú krajnicu alebo  pravý okraj vozovky.

 (6) Osoba, ktorá sa pohybuje po chodníku  na lyžiach, korčuliach alebo na obdobnom športovom vybavení, je povinná  sledovať situáciu v cestnej premávke a nesmie ohrozovať alebo obmedzovať  iných účastníkov cestnej premávky. Ak je dopravnou značkou určená  cestička pre osoby pohybujúce sa na športovom vybavení, tieto osoby sú  povinné takúto cestičku použiť.

§ 53

 (1) Pri  prechádzaní cez cestu je chodec povinný prednostne použiť priechod pre  chodcov, nadchod alebo podchod. Na priechode pre chodcov sa chodí  vpravo. Chodec nesmie vstupovať na vozovku, ak prichádza vozidlo s  právom prednostnej jazdy; ak sa chodec nachádza na vozovke, musí  takémuto vozidlu bez meškania uvoľniť priestor na prejazd. Chodec je  povinný umožniť električke plynulý prejazd.

 (2) Chodci, ktorí  prechádzajú cez priechod pre chodcov, musia brať ohľad na vodičov  prichádzajúcich vozidiel najmä tým, že neprechádzajú jednotlivo, ale v  skupinách. To platí aj voči vodičom odbočujúcim na cestu, cez ktorú  chodci prechádzajú. Chodec nesmie vstupovať na vozovku, a to ani pri  použití priechodu pre chodcov, ak vzhľadom na rýchlosť a vzdialenosť  prichádzajúcich vozidiel nemôže cez vozovku bezpečne prejsť. Iným  účastníkom cestnej premávky ako chodcom je používanie priechodu pre  chodcov zakázané.

 (3) Mimo priechodu pre chodcov sa smie cez  vozovku prechádzať len kolmo na jej os. Chodci smú prechádzať cez  vozovku mimo priechodu pre chodcov, len ak s ohľadom na vzdialenosť a  rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonútia ich vodičov na zmenu  smeru alebo rýchlosti jazdy.

 (4) Pred vstupom na vozovku sa  chodec musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva, a len čo  vstúpi na vozovku, nesmie sa tam bezdôvodne zdržiavať ani zastavovať. To  platí na priechode pre chodcov i mimo neho. Chodec nesmie prekonávať  zábradlie ani iné zábrany.

§ 54

 (1) Pre  organizovaný útvar chodcov, najmä útvar ozbrojených síl, útvar školskej  mládeže alebo pre sprievod, primerane platia práva a povinnosti vodičov  podľa tohto zákona.

 (2) Za zníženej viditeľnosti musí byť  organizovaný útvar chodcov označený vpredu po oboch stranách  neoslňujúcim bielym svetlom a vzadu takisto po oboch stranách červeným  svetlom. Vedúci útvaru chodcov a chodci idúci v poslednom rade v smere  chôdze musia mať mimo obce za zníženej viditeľnosti oblečený reflexný  bezpečnostný odev.

 (3) Za dodržiavanie ustanovení odsekov 1 a 2  zodpovedá vedúci útvaru, ktorým môže byť len osoba staršia ako 18  rokov, ktorá je na to dostatočne spôsobilá.

 (4) Organizovaný  útvar chodcov idúci najviac v dvojstupe smie ísť po chodníku, a to  vpravo; pritom nemusí byť označený podľa odseku 2.

 (5) Pre organizovanú skupinu detí, ktoré nepodliehajú povinnej školskej dochádzke, platia ustanovenia o chodcoch.

§ 55
Osobitné ustanovenia o cyklistoch

  (1) Na bicykli sa jazdí predovšetkým po cestičke pre cyklistov. Po  cestičke pre cyklistov sa jazdí vpravo. Kde cestička pre cyklistov nie  je alebo nie je zjazdná, jazdí sa pri pravom okraji vozovky. Ak sa tým  neohrozujú ani neobmedzujú chodci, smie sa jazdiť po pravej krajnici  vozovky.

 (2) Cyklisti smú jazdiť len jednotlivo za sebou; to  neplatí pri jazde po cestičke pre cyklistov, kde smú jazdiť dvaja  cyklisti vedľa seba, ak tým neobmedzujú a neohrozujú ostatných  účastníkov cestnej premávky. Cyklista nesmie jazdiť bez držania  riadidiel, držať sa iného vozidla, viesť počas jazdy druhý bicykel,  ručný vozík, psa ani iné zviera a voziť predmety, ktoré by sťažovali  vedenie bicykla alebo ohrozovali iných účastníkov cestnej premávky. Pri  jazde musí mať cyklista nohy na pedáloch, to neplatí, ak ide o bicykel,  ktorého pohon nezabezpečujú pedále. Za zníženej viditeľnosti musí mať  cyklista jazdiaci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne  umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev.

  (3) Na jednomiestnom bicykli nie je dovolená jazda viacerým osobám.  Osoba staršia ako 15 rokov môže viezť osobu mladšiu ako 10 rokov
   a) na pomocnom sedadle na prepravu dieťaťa s pevnými opierkami na nohy,
   b) v prívesnom vozíku určenom na prepravu detí,
   c) na detskom bicykli pevne spojeným tyčou s vodiacim bicyklom.

  (4) Osoba mladšia ako 10 rokov smie na ceste s výnimkou cestičky pre  cyklistov, poľnej cesty, lesnej cesty a obytnej zóny jazdiť na bicykli  len pod dohľadom osoby staršej ako 15 rokov, ktorá je dostatočne  spôsobilá, aby na ňu riadne dozerala, a ktorá zodpovedá za dodržiavanie  povinností podľa tohto zákona touto osobou.

 (5) Pomaly idúce  alebo stojace vozidlo môže cyklista idúci rovnakým smerom predchádzať aj  po pravej strane vozovky alebo krajnici, pritom je povinný dbať na  zvýšenú opatrnosť; to neplatí, ak vodič takého vozidla dáva znamenie o  zmene smeru jazdy doprava.

 (6) Ak je zriadená cestička pre  chodcov a cyklistov označená príslušnou dopravnou značkou, cyklista  nesmie ohroziť chodca. Ak cestička pre chodcov a cyklistov má oddelené  pruhy pre chodcov a cyklistov, sú chodci a cyklisti povinní použiť len  pruh pre nich určený; to neplatí pri obchádzaní, predchádzaní,  odbočovaní, otáčaní, pri vchádzaní na cestičku pre chodcov a cyklistov a  vychádzaní z nej, pričom sa nesmú vzájomne ohroziť.

 (7)  Cestičku pre cyklistov môže použiť aj osoba pohybujúca sa na  kolieskových korčuliach, lyžiach alebo na obdobnom športovom vybavení,  ak tým neobmedzí ani neohrozí cyklistov.

 (8) Pred vjazdom na  priechod pre cyklistov sa cyklista musí presvedčiť, či tak môže urobiť  bez nebezpečenstva. Cyklista môže prechádzať cez vozovku, len ak s  ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel  nedonúti ich vodičov k zmene smeru alebo rýchlosti jazdy. Na priechode  pre cyklistov sa jazdí vpravo.

 (9) Cyklista je povinný počas  jazdy na bicykli mimo obce chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou  prilbou. Ak je cyklistom osoba mladšia ako 15 rokov, táto povinnosť sa  vzťahuje aj na jazdu v obci.

§ 56
Jazda so záprahovým vozidlom
a ručným vozíkom

  (1) Pohoničom záprahového vozidla nesmie byť osoba mladšia ako 15  rokov. Ak pohonič ide vedľa záprahového vozidla, je povinný ísť po  pravej strane; pred opustením záprahového vozidla je povinný vozidlo  zabrzdiť a na svahu podložiť kolesá.

 (2) Osoba, ktorá tlačí  alebo ťahá ručný vozík s celkovou šírkou väčšou ako 600 mm, je povinná  ísť pri pravom okraji vozovky; ak sa tým neohrozujú ani neobmedzujú  chodci, smie ísť po pravej krajnici. Za zníženej viditeľnosti musí byť  táto osoba alebo vozík označený na ľavej strane a pravej strane zapnutým  neoslňujúcim bielym svetlom viditeľným ostatnými účastníkmi cestnej  premávky.

§ 57
Jazda na zvieratách, vedenie a hnanie zvierat

  (1) Pre jazdca na zvierati a pre sprievodcu vedených a hnaných zvierat  primerane platia práva a povinnosti vodiča podľa tohto zákona.

  (2) Na ceste s výnimkou poľnej cesty a lesnej cesty nesmie ísť na  zvierati osoba mladšia ako 15 rokov. Jazdec je povinný ísť pri pravom  okraji vozovky. Ak sa tým neohrozujú ani neobmedzujú chodci, jazdec smie  ísť po pravej krajnici. Jazdci na zvieratách smú ísť len jednotlivo za  sebou. Jazdec smie viesť len jedno zviera. Ak je dopravnou značkou  určená cesta pre jazdcov pohybujúcich sa na zvierati, tí sú povinní  prednostne použiť takúto cestu.

 (3) Sprievodca smie viesť  najviac dve zvieratá, ktoré musia byť navzájom priviazané. Zvieratá sa  smú viesť a hnať len tak, aby premávka na ceste nebola ohrozovaná a aby  bola čo najmenej obmedzovaná. Hnané zvieratá sa pritom musia rozdeliť na  vhodne dlhé skupiny a oddeliť od seba dostatočne veľkými medzerami.  Hnané zvieratá nesmú sprevádzať osoby mladšie ako 15 rokov. Počet  sprevádzajúcich osôb musí byť dostatočný na zabezpečenie usmerneného  pohybu zvierat. Za zníženej viditeľnosti sprievodca musí mať na sebe  viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný  odev.

 (4) Za zníženej viditeľnosti jazdec na zvierati musí mať  na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný  bezpečnostný odev. Ak ide o útvar jazdcov, prvý jazdec musí byť označený  aj neoslňujúcim bielym svetlom a posledný jazdec červeným svetlom.

 (5) Na jazdu na zvierati, vedenie a hnanie zvierat sa vzťahuje zákaz podľa § 39 ods. 8.

  (6) Voľný pohyb domácich zvierat je na ceste zakázaný. Majiteľ  domáceho zvieraťa, jeho chovateľ alebo nimi poverená osoba zodpovedá za  zabezpečenie domáceho zvieraťa proti voľnému pohybu po ceste.

§ 58
Osoba vykonávajúca prácu na ceste

  (1) Osoba, ktorá vykonáva na ceste prácu spojenú s jej údržbou,  opravou alebo výstavbou alebo inú pracovnú činnosť, na ktorú je  oprávnená, musí byť zreteľne označená. Takáto osoba nemusí dodržiavať  tie ustanovenia pravidiel cestnej premávky, pri ktorých to povaha  vykonávanej práce vylučuje; pritom musí dbať na potrebnú opatrnosť.

 (2) Označenie osoby podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra.

§ 59
Osobitné ustanovenia o cestnej premávke
v obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne

  (1) V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne chodci smú používať  cestu v celej jej šírke, pričom sa na nich nevzťahuje § 52. Hry detí na  ceste sú dovolené len v obytnej zóne.

 (2) Do pešej zóny je povolený vjazd len vozidlám, ktorým to umožňuje dopravná značka.

 (3) V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac 20 km.h-1.  Pritom je povinný dbať na zvýšenú ohľaduplnosť voči chodcom, ktorých  nesmie ohroziť. Ak je to nevyhnutné, vodič je povinný zastaviť vozidlo. V  obytnej zóne a pešej zóne je státie vozidiel zakázané, ak dopravnou  značkou nie je určené inak. V školskej zóne možno stáť, ak tým nie je  obmedzený pohyb chodcov.

 (4) V obytnej zóne, pešej zóne a  školskej zóne chodci sú povinní umožniť vozidlám jazdu. To platí aj pre  deti, ktoré sa hrajú v obytnej zóne.

 (5) Ak v tejto hlave nie  je ustanovené inak, platia pre premávku v obytnej zóne, pešej zóne a  školskej zóne ostatné ustanovenia tohto zákona.

PIATA HLAVA
ÚPRAVA A RIADENIE CESTNEJ PREMÁVKY

Dopravné značky a dopravné zariadenia
§ 60

 (1) V cestnej premávke sa používajú

   a) zvislé dopravné značky,
   b) vodorovné dopravné značky,
   c) dopravné zariadenia.

  (2) Úprava cestnej premávky vykonaná dopravnými značkami a dopravnými  zariadeniami je nadradená všeobecnej úprave cestnej premávky.

  (3) Ak je nesúlad medzi zvislými dopravnými značkami a vodorovnými  dopravnými značkami, zvislé dopravné značky sú nadradené vodorovným  dopravným značkám.

 (4) Pri riadení cestnej premávky dopravným  zariadením sú svetelné signály nadradené dopravným značkám a ostatným  dopravným zariadeniam.

 (5) Pokyny policajta a pokyny inej  oprávnenej osoby sú nadradené pokynom vyplývajúcim z dopravných značiek a  dopravných zariadení.

 (6) Vlastník nehnuteľnosti je povinný za  primeranú náhradu strpieť umiestnenie dopravnej značky alebo dopravného  zariadenia a ich nosnej konštrukcie na svojej nehnuteľnosti.

  (7) Na dopravných značkách alebo na dopravných zariadeniach a ich nosnej  konštrukcii je zakázané umiestňovať čokoľvek, čo nesúvisí s dopravnou  značkou alebo s dopravným zariadením. Zvislé dopravné značky sa  umiestňujú pri pravom okraji cesty v smere jazdy vozidiel. Ak si to  vyžaduje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo nevyhnutnosť  zvýrazniť dopravnú situáciu, je možné umiestniť zvislé dopravné značky i  na ľavom okraji jazdného pruhu alebo cesty približne na rovnakej úrovni  oproti sebe.

 (8) Zákazové a príkazové dopravné značky, ktoré  sa vzťahujú na premávku v príslušnom jazdnom pruhu, umiestňujú sa  spravidla nad týmto jazdným pruhom. Dopravné značky upravujúce  zastavenie alebo státie sa umiestňujú na tej strane cesty, na ktorú sa  vzťahujú; to neplatí, ak ide o jednosmernú cestu, kde sa takéto dopravné  značky môžu umiestniť po oboch stranách cesty.

 (9) Na ceste a  na mieste pri ceste sa nesmú umiestňovať veci, ktoré by mohli viesť k  zámene s dopravnou značkou alebo s dopravným zariadením alebo by ich  zakrývali, alebo ktoré by rozptyľovali a upútavali pozornosť účastníka  cestnej premávky, alebo ho oslňovali.

 (10) Miestom pri ceste sa  rozumie priestor, v ktorom je umiestnená dopravná značka alebo dopravné  zariadenie; takýmto miestom je aj priestor, v ktorom sa dopravné značky  alebo dopravné zariadenia spravidla umiestňujú.

 (11) Dopravné  značky a dopravné zariadenia sa umiestňujú tak, aby sa vzájomne  neprekrývali a účastník cestnej premávky ich mohol včas spozorovať.

  (12) Svetelné signalizačné zariadenia udržiava správca cesty. V  blízkosti svetelných signalizačných zariadení sa nesmú umiestňovať  svetelné zdroje, ktorých svetlá by mohli viesť k zámene so svetlami  svetelných signalizačných zariadení.

 (13) Podrobnosti o  dopravných značkách a dopravných zariadeniach, ich vyobrazenie, význam a  umiestňovanie na ceste a na mieste pri ceste ustanoví všeobecne záväzný  právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra.

§ 61

  (1) Dopravné značky a dopravné zariadenia sa smú používať len v takom  rozsahu a takým spôsobom, ako to nevyhnutne vyžaduje bezpečnosť a  plynulosť cestnej premávky.

 (2) Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení v jednotlivých prípadoch určuje

   a) orgán podľa osobitného predpisu;1)  použitie dopravných značiek, ktoré upozorňujú na železničné priecestie,  a dopravnej značky, ktorá prikazuje vodičovi dať prednosť v jazde, ak  sa má umiestniť pred železničným priecestím, tento orgán prerokuje aj s  Úradom pre reguláciu železničnej dopravy,
   b) Úrad pre reguláciu  železničnej dopravy po prerokovaní s orgánom, ktorý by inak bol  oprávnený určiť použitie dopravnej značky, s orgánom Policajného zboru a  so správcom cesty, ak ide o dopravnú značku označujúcu železničné  priecestie,
   c) Vojenská polícia vo vojenských objektoch a priestoroch.

  (3) Prenosné dopravné značky a prenosné dopravné zariadenia sú  nadradené trvalým dopravným značkám a dopravným zariadeniam. Prenosné  dopravné značky a prenosné dopravné zariadenia sa smú používať len v  nevyhnutne potrebnom čase.

 (4) Policajt alebo vojenský policajt  môže použiť prenosné zvislé dopravné značky a prenosné dopravné  zariadenia aj bez predchádzajúceho určenia ich použitia príslušným  orgánom, ak je to potrebné na zaistenie bezpečnosti a plynulosti cestnej  premávky pri plnení svojich úloh.

 (5) Správca tunela28a) môže  použiť prenosné zvislé dopravné značky a prenosné dopravné zariadenia aj  bez predchádzajúceho určenia ich použitia príslušným orgánom, ak je to  potrebné na zaistenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v  súvislosti s prevádzkou tunela; o tomto použití je povinný bezodkladne  informovať príslušný cestný správny orgán a orgán Policajného zboru.

§ 62
Riadenie cestnej premávky

 (1) Cestná premávka je riadená dopravnými značkami, dopravnými zariadeniami alebo pokynmi policajta.

 (2) V rozsahu ustanovenom osobitným predpisom29)  je oprávnený riadiť cestnú premávku aj vojak povolaný na plnenie úloh  Policajného zboru alebo vojenský policajt; riadiť cestnú premávku je  oprávnený aj vojak pri plnení úloh ozbrojených síl.30)

  (3) Podrobnosti o svetelných signáloch a pokynoch policajta,  vojenského policajta, vojaka pri plnení úloh ozbrojených síl a vojaka  povolaného na plnenie úloh Policajného zboru pri riadení cestnej  premávky a ich význam ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý  vydá ministerstvo vnútra.

§ 63
Oprávnenie na zastavovanie vozidiel

  (1) Dávať pokyny na zastavenie vozidla je oprávnený policajt, vojenský  policajt v rovnošate, profesionálny vojak a vojak mimoriadnej služby v  rovnošate s vonkajším označením "POLÍCIA"; dávať pokyny na zastavenie  vozidla je oprávnená aj iná osoba, ak to ustanovuje osobitný predpis.5)

 (2) Dávať pokyny na zastavenie vozidla sú ďalej oprávnení

   a) sprievodca vedených alebo hnaných zvierat, ak to vyžaduje bezpečnosť cestnej premávky,
    b) vedúci organizovaného útvaru školskej mládeže alebo organizovanej  skupiny detí, ktoré nepodliehajú povinnej školskej dochádzke, alebo  sprievodca osôb so zdravotným postihnutím pri prechádzaní cez vozovku,
    c) osoba vykonávajúca prácu na ceste spojenú s jej údržbou, opravou  alebo s výstavbou, ak to vyžaduje bezpečnosť cestnej premávky,
   d) osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia,
    e) dostatočne spôsobilá osoba staršia ako 18 rokov, ktorú na to  písomne poveril orgán Policajného zboru s určením prípadov, v ktorých  môže taká osoba zastavovať vozidlá,
   f) iné osoby, ak je to  nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky alebo  na zaistenie ochrany života, zdravia alebo majetku osôb.

 (3) Podrobnosti o zastavovaní vozidiel ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra.

TRETIA ČASŤ -  DOPRAVNÉ NEHODY  A  EVIDENCIA DOPRAVNÝCH NEHÔD

PRVÁ HLAVA
DOPRAVNÉ NEHODY

§ 64
Dopravná nehoda

 (1) Dopravná nehoda je udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej

   a) sa usmrtí alebo zraní osoba,
   b) sa poškodí cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie,
   c) uniknú nebezpečné veci24) alebo
    d) na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí  alebo na inom majetku vznikne hmotná škoda zrejme prevyšujúca  jedenapolnásobok väčšej škody podľa Trestného zákona.31)

 (2) Za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalosť podľa odseku 3, ak

   a) nie je splnená niektorá z povinností podľa § 66 ods. 6,
    b) je vodič zúčastneného vozidla pod vplyvom alkoholu alebo inej  návykovej látky alebo sa odmietol podrobiť vyšetreniu na zistenie ich  požitia alebo
   c) sa účastníci škodovej udalosti nedohodli na jej zavinení.

  (3) Ostatné udalosti v cestnej premávke, pri ktorých vznikla škoda v  priamej súvislosti s premávkou vozidla, sa na účely tohto zákona  nepovažujú za dopravnú nehodu. Takéto udalosti sú škodovou udalosťou.

§ 65
Povinnosti vodiča pri dopravnej nehode

 Vodič, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, je povinný

   a) bezodkladne zastaviť vozidlo,
    b) zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po nehode v  čase, keď by to bolo na ujmu zistenia, či pred jazdou alebo počas jazdy  požil alkohol alebo inú návykovú látku.

§ 66
Povinnosti účastníka dopravnej nehody
a škodovej udalosti

 (1) Účastník dopravnej nehody je osoba, ktorá sa priamo aktívne alebo pasívne zúčastnila na dopravnej nehode.

 (2) Účastník dopravnej nehody je povinný

   a) ohlásiť dopravnú nehodu policajtovi,
    b) poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe prvú  pomoc a bezodkladne privolať záchrannú zdravotnú službu,
   c) urobiť potrebné opatrenia na záchranu osoby alebo majetku ohrozeného dopravnou nehodou,
    d) zotrvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo  sa na toto miesto bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní  pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody,
   e) zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia dopravnej nehody, najmä premiestnenia vozidiel,
   f) urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody,
   g) umožniť obnovenie cestnej premávky, najmä premávky vozidiel pravidelnej verejnej dopravy osôb,
   h) preukázať svoju totožnosť na požiadanie iného účastníka dopravnej nehody,
    i) bezodkladne upovedomiť osobu, ktorá nie je účastníkom dopravnej  nehody, o hmotnej škode, ktorá jej bola spôsobená dopravnou nehodou, a  oznámiť jej svoje osobné údaje; ak to nie je možné, upovedomenie a  oznámenie zabezpečí prostredníctvom Policajného zboru.

 (3) Ak  je to nevyhnutné na uvoľnenie alebo na ošetrenie zranenej osoby alebo na  obnovenie cestnej premávky, účastník dopravnej nehody môže premiestniť  vozidlá, pritom je však povinný vyznačiť postavenie vozidiel po  dopravnej nehode, situáciu a stopy.

 (4) Účastník dopravnej  nehody je povinný poskytnúť orgánu Policajného zboru potrebnú súčinnosť  pri objasňovaní dopravnej nehody vrátane predloženia dokladov, ktoré s  tým súvisia.

 (5) Účastník škodovej udalosti je osoba, ktorá sa priamo aktívne alebo pasívne zúčastnila na škodovej udalosti.

  (6) Účastník škodovej udalosti je povinný bezodkladne zastaviť  vozidlo, preukázať svoju totožnosť inému účastníkovi škodovej udalosti,  poskytnúť údaje o poistení vozidla vyplniť a podpísať tlačivo zavedené  na zabezpečenie náhrady vzniknutej škody podľa osobitného predpisu,  31a), zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky a urobiť  vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej  premávky. Ak účastník škodovej udalosti spôsobil hmotnú škodu osobe,  ktorá nie je účastníkom škodovej udalosti, je povinný o tom túto osobu  bezodkladne upovedomiť a vyplniť s ňou a podpísať tlačivo zavedené na  zabezpečenie náhrady vzniknutej škody podľa osobitného predpisu31a).

DRUHÁ HLAVA
EVIDENCIA DOPRAVNÝCH NEHÔD

§ 67

 (1) Evidencia dopravných nehôd je informačný systém Policajného zboru podľa osobitného predpisu, 32)  ktorý sa vedie na účely získavania informácií o stave dopravnej  nehodovosti na území Slovenskej republiky a poskytovania údajov z tejto  evidencie.

 (2) Na účely vedenia záznamov v evidencii dopravných nehôd sa považuje za

    a) usmrtenú osobu osoba, ktorá zomrela pri dopravnej nehode alebo na  jej následky najneskôr do 24 hodín po dopravnej nehode,
   b) ťažko zranenú osobu osoba, ktorá pri dopravnej nehode utrpela ťažkú ujmu na zdraví, 33)
    c) ľahko zranenú osobu osoba, ktorá pri dopravnej nehode utrpela inú  ujmu na zdraví ako ťažkú, okrem prípadov jednorazového ošetrenia, ktoré  si nevyžaduje odborné ošetrenie alebo práceneschopnosť,
   d)  škodu ujma, ktorá vznikla na vozidle alebo na inom majetku pri dopravnej  nehode alebo v súvislosti s ňou, ktorej výšku určí odhadom policajt,  ktorý vykonáva obhliadku miesta dopravnej nehody.

 (3) V  evidencii dopravných nehôd sa vedú osobné údaje o účastníkoch dopravných  nehôd v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo,  pohlavie, štátne občianstvo, adresa pobytu, údaje o vozidlách  zúčastnených na dopravnej nehode, údaje o ceste v mieste a čase  dopravnej nehody, časové, lokačné a doplňujúce údaje o dopravnej nehode.

 (4) O účastníkoch dopravnej nehody sa v evidencii dopravných nehôd eviduje

   a) ich stav a správanie v čase dopravnej nehody vrátane prípadného ovplyvnenia alkoholom alebo inou návykovou látkou,
   b) ich umiestnenie vo vozidlách v čase dopravnej nehody,
   c) použitie bezpečnostných pásov alebo iných zadržiavacích zariadení,
   d) následky dopravnej nehody na ich živote a zdraví,
   e) poskytnutie prvej pomoci,
   f) spôsob ich vyslobodenia z vozidla po dopravnej nehode.

  (5) O vodičovi, ktorý bol účastníkom dopravnej nehody, sa v evidencii  dopravných nehôd evidujú okrem údajov podľa odseku 4 aj udelené skupiny  vodičských oprávnení a dátum udelenia vodičského oprávnenia na motorové  vozidlo, ktoré viedol.

 (6) O vozidle zúčastnenom na dopravnej nehode sa v evidencii dopravných nehôd eviduje

   a) druh vozidla,
   b) štát, v ktorom je vozidlo evidované,
    c) značka, obchodný názov, typ, dátum prvej evidencie vozidla,  evidenčné číslo vozidla, evidenčné číslo osvedčenia o evidencii časť I  alebo časť II alebo technického osvedčenia vozidla, dátum vykonania  poslednej pravidelnej technickej kontroly a jej platnosť, farba vozidla,  identifikačné číslo vozidla VIN,
   d) údaje o spôsobe a druhu využívania vozidla,
    e) spresňujúce údaje o vozidle, napríklad najväčšia prípustná  celková hmotnosť, vybavenie bezpečnostnými pásmi alebo inými  zadržiavacími zariadeniami, počet miest na sedenie, počet miest na  státie, počet lôžok,
   f) doplňujúce údaje o vozidle, napríklad  preprava nadrozmerného alebo nebezpečného nákladu, jazda s právom  prednostnej jazdy,
   g) postavenie vozidla na ceste pred dopravnou nehodou a po nej vrátane údajov o brzdných stopách,
   h) následky dopravnej nehody na vozidle a náklade vrátane odhadu škody spôsobenej dopravnou nehodou,
    i) obchodné meno poisťovateľa vozidla a číslo potvrdenia o poistení  zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej  len "potvrdenie o poistení zodpovednosti"), číslo potvrdenia o hraničnom  poistení alebo číslo zelenej karty.

 (7) O ceste v mieste a čase dopravnej nehody sa v evidencii dopravných nehôd eviduje

   a) kategória, trieda, číselné označenie cesty a počet jazdných pruhov na ceste,
    b) ďalšie spresňujúce údaje o mieste dopravnej nehody, napríklad  označenie križovatky alebo kilometrovník cesty, zóny s obmedzením  cestnej premávky,
   c) stavebný a dopravno-technický stav cesty,
   d) druh a stav povrchu vozovky,
   e) situovanie dopravnej nehody na ceste,
   f) prekážka.

 (8) V evidencii dopravných nehôd sa evidujú tieto časové, lokačné a doplňujúce údaje:

   a) miesto, dátum a čas dopravnej nehody,
    b) druh dopravnej nehody, napríklad zrážka s idúcim vozidlom,  zaparkovaným vozidlom, pevnou prekážkou, chodcom, cyklistom alebo so  zvieraťom,
   c) druh zrážky idúcich vozidiel, napríklad čelná, bočná alebo zozadu,
   d) zavinenie dopravnej nehody,
    e) hlavné príčiny dopravnej nehody, napríklad neprimeraná rýchlosť  jazdy, nesprávne predchádzanie, nedanie prednosti v jazde, nesprávny  spôsob jazdy alebo technická porucha vozidla,
   f) poveternostné podmienky v mieste dopravnej nehody,
   g) viditeľnosť a rozhľadové pomery v mieste dopravnej nehody,
   h) riadenie cestnej premávky vrátane navyššej dovolenej rýchlosti,
   i) špecifické miesta a objekty v mieste dopravnej nehody,
   j) fotodokumentácia situácie a následkov na mieste dopravnej nehody,
   k) doba príchodu policajta na miesto dopravnej nehody.

§ 68
Poskytovanie údajov
z evidencie dopravných nehôd

  (1) Informácie z evidencie dopravných nehôd sa poskytujú štátnym  orgánom, orgánom územnej samosprávy a správcom ciest33a) v rozsahu ich  pôsobnosti. Informácie z evidencie dopravných nehôd sa poskytujú aj  Národnému dopravnému informačnému centru v rozsahu a spôsobom podľa  osobitného predpisu.33b)  

 (2) Každému sa v požadovanom rozsahu poskytne informácia o údajoch, ktoré sa o ňom uchovávajú v evidencii dopravných nehôd.

  (3) Informácia z evidencie dopravných nehôd sa poskytne aj vtedy, ak  to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika  viazaná, alebo osobitný predpis.34)

 (4) Informácia z  evidencie dopravných nehôd, ktorej obsah je predmetom utajovaných  skutočností, sa môže poskytnúť len za podmienok ustanovených v osobitnom  predpise.35)

 (5) Osoba, ktorej sa informácia  obsahujúca osobné údaje z evidencie dopravných nehôd poskytla, smie takú  informáciu použiť len na účely, na ktoré ju žiadala, a musí zabezpečiť  jej ochranu35a).

 (6) Informácie z evidencie dopravných nehôd sa  poskytujú v elektronickej forme najmenej raz za mesiac Slovenskej  kancelárii poisťovateľov a Úradu pre dohľad nad zdravotnou  starostlivosťou v súvislosti s plnením ich úloh podľa osobitného  predpisu, 36) a to aj bez predchádzajúceho súhlasu osoby, ktorej sa taká  informácia týka.

 (7) Informácie z evidencie dopravných nehôd sa poskytujú Slovenskej kancelárii poisťovateľov v tomto rozsahu:

    a) meno a priezvisko alebo obchodné meno, adresa pobytu alebo sídla,  rodné číslo alebo identifikačné číslo držiteľa vozidla a vlastníka  vozidla,
   b) meno a priezvisko, adresa pobytu a rodné číslo alebo dátum narodenia účastníka dopravnej nehody,
   c) údaj o požití alkoholu alebo inej návykovej látky vodičmi vozidiel, ktorí sa zúčastnili na dopravnej nehode,
    d) značka, obchodný názov, typ, dátum prvej evidencie vozidla,  evidenčné číslo vozidla, evidenčné číslo osvedčenia o evidencii časť I  alebo časť II alebo technického osvedčenia vozidla, farba vozidla,  identifikačné číslo vozidla VIN,
   e) dátum, čas, miesto, opis priebehu, príčin a následkov dopravnej nehody a ich fotodokumentácia,
    f) obchodné meno poisťovateľa vozidla a číslo potvrdenia o poistení  zodpovednosti, číslo potvrdenia o hraničnom poistení alebo číslo zelenej  karty,
   g) orgán Policajného zboru, ktorý dopravnú nehodu vyšetroval, a číslo, pod ktorým bola vec zaevidovaná.

  (8) O dopravných nehodách podľa § 64 ods. 1 písm. a) sa poskytujú  Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou informácie z evidencie  dopravných nehôd v tomto rozsahu:
   a) meno a priezvisko alebo  obchodné meno, adresa pobytu alebo sídla, rodné číslo alebo  identifikačné číslo držiteľa vozidla a vlastníka vozidla,
   b)  meno a priezvisko, adresa pobytu a rodné číslo alebo dátum narodenia  vodiča, ktorý bol účastníkom dopravnej nehody, a usmrteného alebo  zraneného účastníka dopravnej nehody,
   c) údaj o požití alkoholu alebo inej návykovej látky vodičmi vozidiel, ktorí sa zúčastnili na dopravnej nehode,
   d) značka, obchodný názov, typ, evidenčné číslo vozidla alebo identifikačné číslo vozidla VIN,
   e) dátum, čas, miesto, opis priebehu, príčin a následkov dopravnej nehody,
    f) obchodné meno poisťovateľa vozidla a číslo potvrdenia o poistení  zodpovednosti, číslo potvrdenia o hraničnom poistení alebo číslo zelenej  karty,
   g) orgán Policajného zboru, ktorý dopravnú nehodu vyšetroval, a číslo, pod ktorým bola vec zaevidovaná.

ŠTVRTÁ ČASŤ  -  OPRÁVNENIA POLICAJTA PRI DOHĽADE NAD BEZPEČNOSŤOU A PLYNULOSŤOU  CESTNEJ PREMÁVKY

§ 69
Všeobecné oprávnenia

 (1) Policajt je oprávnený

    a) zakázať vodičovi jazdu na nevyhnutne potrebný čas alebo mu  prikázať smer jazdy, ak to vyžaduje bezpečnosť alebo plynulosť cestnej  premávky,
   b) zakázať vodičovi jazdu po diaľnici a vyzvať ho, aby  opustil diaľnicu na najbližšom výjazde alebo vozidlo odstavil na  parkovisku, ak vozidlo nedosahuje rýchlosť podľa § 35; o zákaze vydá  policajt potvrdenie,
   c) požadovať predloženie dokladov ustanovených na vedenie a premávku vozidla a na dopravu osôb a nákladu,
    d) vyzvať vodiča, aby sa podrobil vyšetreniu, či nie je ovplyvnený  alkoholom alebo inou návykovou látkou, alebo liekmi, ktoré môžu znížiť  jeho schopnosť bezpečne viesť vozidlo,
   e) kontrolovať technickú  spôsobilosť vozidla a úplnosť jeho výstroja a výbavy alebo vyzvať  vodiča, aby sa podrobil takejto kontrole, ako aj porovnať údaje uvádzané  v osvedčení o evidencii časti I alebo časti II, evidenčnom doklade  vydanom v cudzine alebo technickom osvedčení vozidla s údajmi na  vozidle,
   f) merať 38) rozmery a hmotnosti vozidla,
   g) kontrolovať dodržiavanie povinností účastníka cestnej premávky alebo iných osôb podľa tohto zákona.

  (2) Oprávnenia policajta podľa odseku 1 písm. a) a c) sa vzťahujú aj  na vojaka vo vojenskej rovnošate s vonkajším označením "POLÍCIA" a na  vojenského policajta. Oprávnenia policajta podľa odseku 1 písm. d) až g)  sa vzťahujú na vojenského policajta, ak ide o osoby, ktorých priestupky  môže objasňovať Vojenská polícia, ak ide o vodiča vozidla ozbrojených  síl, Ministerstva obrany Slovenskej republiky, rozpočtových organizácií  alebo príspevkových organizácií v jeho pôsobnosti, ak ide o účastníka  dopravnej nehody, ktorú objasňuje Vojenská polícia, alebo ak ide o  účastníka škodovej udalosti, ktorej predchádzal priestupok, ktorý  objasňuje Vojenská polícia.<^C255>37<^*C5, 0, 0, 0, 0, 0>)

  (3) Osoba nemá nárok na úhradu nákladov, ktoré jej vzniknú v  súvislosti s uplatňovaním oprávnení policajta, vojaka vo vojenskej  rovnošate s vonkajším označením "POLÍCIA" alebo vojenského policajta  podľa odsekov 1 a 2.

 (4) Výnimku z druhej časti tohto zákona,  ktorá je v cestnej premávke okamžite potrebná, môže povoliť policajt na  mieste samom v nevyhnutnej miere a za predpokladu, že sa tým neohrozí  bezpečnosť cestnej premávky.

§ 70
Zadržanie vodičského preukazu

 (1) Policajt je oprávnený zadržať vodičský preukaz vydaný orgánom Slovenskej republiky alebo orgánom iného štátu, ak

   a) možno uložiť trest alebo sankciu zákazu činnosti spočívajúcu v zákaze vedenia motorového vozidla,
   b) má vodič súdom uložené ochranné liečenie alebo súdom alebo iným príslušným orgánom uložený zákaz viesť motorové vozidlo,
    c) orgán Policajného zboru rozhodol o preskúšaní odbornej  spôsobilosti, preskúmaní zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového  vozidla (ďalej len "zdravotná spôsobilosť") alebo o preskúmaní  psychickej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla (ďalej len  "psychická spôsobilosť"),
   d) je vodičský preukaz neplatný,
   e) vodič vedie motorové vozidlo, na ktorého vedenie je jeho vodičský preukaz neplatný podľa § 100a alebo § 106a.

 (2) Za podmienok uvedených v odseku 1 možno zadržať aj medzinárodný vodičský preukaz vydaný orgánom iného štátu.

  (3) Za podmienok uvedených v odseku 1 písm. a) je policajt oprávnený  zadržať vodičský preukaz až do právoplatného skončenia veci.

  (4) Policajt bezodkladne vydá o zadržaní vodičského preukazu potvrdenie a  najneskôr v nasledujúci pracovný deň po zadržaní vodičského preukazu  zašle vodičský preukaz orgánu Policajného zboru príslušnému podľa  miesta, kde bol vodičský preukaz zadržaný. V potvrdení môže policajt  povoliť ďalšiu jazdu s vozidlom najviac na 15 dní, ak takou jazdou  nebude ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky; povolenie  platí len na území Slovenskej republiky.

 (5) Policajt je  oprávnený postupovať podľa odseku 1 písm. a) aj vtedy, ak vodič  nepredložil policajtovi ku kontrole vodičský preukaz, o čom mu  bezodkladne vydá potvrdenie o jeho zadržaní. Vydaním potvrdenia sa  považuje vodičský preukaz za zadržaný, aj keď tento nebol policajtovi na  mieste predložený. Ustanovenia odsekov 2 až 4 a 6 až 8 sa použijú  primerane.

 (6) Orgán, ktorý koná vo veci súvisiacej so  zadržaním vodičského preukazu, je povinný v každom štádiu konania skúmať  odôvodnenosť zadržania vodičského preukazu z hľadiska bezpečnosti a  plynulosti cestnej premávky. Ak dôvody zadržania nie sú alebo pominuli,  musí byť vodičský preukaz vodičovi bezodkladne vrátený.

 (7)  Orgán Policajného zboru bez ďalšieho konania vydá do 15 dní odo dňa  zadržania vodičského preukazu rozhodnutie o zadržaní vodičského  preukazu. Rozhodnutie o zadržaní vodičského preukazu zadržaného podľa  odseku 1 písm. b) až e) sa nevydáva.

 (8) Vodičský preukaz je  oprávnený zadržať aj vojenský policajt za podmienok uvedených v odseku 1  alebo odseku 5, ak ide o osoby, ktorých priestupky môže objasňovať  Vojenská polícia; povinnosti policajta podľa odsekov 4 a 5 sa vzťahujú  aj na vojenského policajta.

 (9) Ak je držiteľom zadržaného  vodičského preukazu cudzinec, ktorý nemá pobyt na území Slovenskej  republiky, orgán Policajného zboru zašle vodičský preukaz štátu jeho  pobytu.

§ 71
Osobitné ustanovenie
o zadržaní vodičského preukazu

  (1) Policajt je oprávnený zadržať vodičský preukaz okrem dôvodov podľa  § 70 ods. 1 aj vtedy, ak vodič motorového vozidla, ktorému je v  blokovom konaní za priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej  premávky, za priestupok spáchaný nezaplatením úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest  alebo za priestupok spáchaný porušením predpisov na úseku organizácie  pracovného času v doprave37a) uložená pokuta, je ochotný ju zaplatiť,  ale nemôže tak urobiť na mieste.

 (2) Policajt na mieste vydá o  zadržaní vodičského preukazu podľa odseku 1 potvrdenie, v ktorom povolí  ďalšiu jazdu na 15 dní; povolenie platí len na území Slovenskej  republiky. V potvrdení musí byť uvedený rozsah udeleného vodičského  oprávnenia a spôsob vrátenia vodičského preukazu. Páchateľ priestupku  môže požiadať policajta, ktorý vodičský preukaz zadržal, aby zadržaný  vodičský preukaz postúpil orgánu Policajného zboru v mieste jeho pobytu  alebo v mieste, kde sa zdržiava, na účely jeho vrátenia; policajt je  povinný tejto žiadosti vyhovieť.

 (3) Ak sa vodič motorového  vozidla počas zadržania vodičského preukazu podľa odseku 1 dopustí  priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, priestupku  spáchaného nezaplatením úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest  alebo priestupku spáchaného porušením predpisov na úseku organizácie  pracovného času v doprave37a) a nemá pri sebe finančné prostriedky na  zaplatenie uloženej blokovej pokuty, vec nemožno prejednať v blokovom  konaní.

 (4) Ak páchateľ priestupku preukázateľne zaplatil  uloženú blokovú pokutu v lehote podľa odseku 2, zadržaný vodičský  preukaz sa mu bezodkladne vráti po tom, čo sa orgán Policajného zboru o  zaplatení pokuty dozvedel. Páchateľ priestupku je na účely prevzatia  zadržaného vodičského preukazu povinný dostaviť sa na orgán Policajného  zboru; ak ide o cudzinca, ktorý nemá pobyt na území Slovenskej  republiky, orgán Policajného zboru zašle vodičský preukaz štátu jeho  pobytu.

 (5) Ak páchateľ priestupku nezaplatil uloženú blokovú  pokutu v lehote podľa odseku 2, orgán Policajného zboru bez ďalšieho  konania vydá do 30 dní od uplynutia tejto lehoty rozhodnutie o zadržaní  vodičského preukazu a postúpi vec na výkon rozhodnutia. Zadržaný  vodičský preukaz sa vráti jeho držiteľovi až po výkone rozhodnutia.

  (6) Orgán Policajného zboru zadrží vodičský preukaz a vydá rozhodnutie  o zadržaní vodičského preukazu aj vtedy, ak páchateľ priestupku proti  bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktorého sa dopustil ako vodič  motorového vozidla, nezaplatil uloženú pokutu v lehote určenej v  rozhodnutí o priestupku; o zadržaní vodičského preukazu sa vydá  potvrdenie. Ustanovenia odsekov 3 až 5 sa použijú primerane.

 (7) Ak sa rozhodnutie o uložení pokuty vykonáva výkonom verejnoprospešných prác, 38)  orgán Policajného zboru zadrží vodičský preukaz a vydá rozhodnutie o  zadržaní vodičského preukazu, ak páchateľ priestupku nevykoná  verejnoprospešné práce v určenej lehote; o zadržaní vodičského preukazu  sa vydá potvrdenie. Ustanovenia odsekov 3 až 5 sa použijú primerane.

  (8) Orgán Policajného zboru, príslušný podľa miesta pobytu povinného,  zadrží vodičský preukaz na základe doručeného exekučného príkazu.  Zadržaním vodičského preukazu môže poveriť aj policajta. O zadržaní  vodičského preukazu sa vydá potvrdenie.

§ 72
Zadržanie osvedčenia o evidencii časť I alebo časť II,
evidenčného dokladu vydaného v cudzine,
technického osvedčenia vozidla
a tabuľky s evidenčným číslom

  (1) Policajt je oprávnený zadržať osvedčenie o evidencii časť I alebo  časť II alebo evidenčný doklad od vozidla vydaný v cudzine, ak

    a) je vozidlo nespôsobilé alebo technicky nespôsobilé na cestnú  premávku alebo ak vozidlo bolo vyradené z evidencie alebo z cestnej  premávky, 39)
   b) vodič nepreukázal, že vozidlo bolo v ustanovenej lehote podrobené technickej kontrole alebo emisnej kontrole,
   c) údaje v ňom uvedené nie je možné identifikovať,
   d) je podozrenie, že sa v ňom neoprávnene urobili zmeny alebo že je neplatné,
   e) pominul účel, na ktorý bolo vydané,
    f) je na vozidle nečitateľná alebo poškodená tabuľka s evidenčným  číslom alebo táto tabuľka nie je umiestnená v súlade s týmto zákonom,
   g) vodič nepredloží potvrdenie o poistení zodpovednosti,
   h) vozidlo presahuje najväčšie prípustné rozmery a vozidlo nemá povolenie na zvláštne užívanie ciest,
    i) vozidlo presahuje najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť alebo  najväčšiu prípustnú hmotnosť pripadajúcu na nápravu a vozidlo nemá  povolenie na zvláštne užívanie ciest alebo nie sú dodržané podmienky  prepravy nákladu podľa § 51,
   j) vodič vozidla poruší ustanovenia osobitného predpisu37a) o organizácii pracovného času v doprave,
   k) vozidlo nemá zaplatenú úhradu diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, 40)
   l) bolo vodičovi vozidla uložené opatrenie na úseku bezpečnosti potravín.

 (2) Policajt je oprávnený za podmienok ustanovených v odseku 1 zadržať aj tabuľku s evidenčným číslom.

  (3) Policajt na mieste vydá o zadržaní osvedčenia o evidencii časť I  alebo časť II, evidenčného dokladu od vozidla vydaného v cudzine a o  zadržaní tabuľky s evidenčným číslom potvrdenie. V potvrdení môže  policajt povoliť ďalšiu jazdu s vozidlom najviac na 15 dní, ak takou  jazdou nebude ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky.

  (4) Policajt je povinný bezodkladne odovzdať zadržané osvedčenie o  evidencii časť I alebo časť II, evidenčný doklad od vozidla vydaný v  cudzine a zadržanú tabuľku s evidenčným číslom orgánu Policajného zboru.  Ak ide o evidenčný doklad vydaný v cudzine alebo o tabuľku s evidenčným  číslom vydanú v cudzine, orgán Policajného zboru ich po uplynutí 15 dní  od ich zadržania zašle orgánu, ktorý vozidlo eviduje.

 (5) Ak  dôvody zadržania osvedčenia o evidencii časť I alebo časť II pominú,  orgán Policajného zboru ho na základe žiadosti prevádzkovateľa vozidla  vráti spolu s tabuľkou s evidenčným číslom, ak bola zadržaná; to  neplatí, ak ide o postup podľa odseku 7. Orgán Policajného zboru na  základe žiadosti prevádzkovateľa vozidla vráti aj evidenčný doklad  vydaný v cudzine a tabuľku s evidenčným číslom, ak neboli zaslané  orgánu, ktorý ich eviduje.

 (6) Tabuľku s evidenčným číslom z motorového vozidla demontuje policajt, ak tak vodič neurobil na jeho výzvu sám.

  (7) Ak dôvody zadržania osvedčenia o evidencii časť I alebo časť II  podľa odseku 1 písm. a) alebo b) nepominú ani do 60 dní odo dňa jeho  zadržania, vec sa postúpi okresnému úradu.

 (8) Za osvedčenie o  evidencii časť I alebo časť II alebo tabuľku s evidenčným číslom  zadržanú podľa odseku 1 písm. a) až c), f) a g) alebo zadržanú v cudzine  možno vydať nové osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo  tabuľku s evidenčným číslom, ak dôvody na ich zadržanie pominuli; to  neplatí, ak ide o postup podľa odseku 7. Žiadateľ o vydanie nového  osvedčenia o evidencii časti I alebo časti II alebo novej tabuľky s  evidenčným číslom, ktoré sú náhradou za ich zadržanie v cudzine, je  povinný predložiť informáciu tohto štátu o zadržaní spolu s jej  osvedčeným prekladom do štátneho jazyka.

 (9) Nové osvedčenie o  evidencii časť I alebo časť II za osvedčenie o evidencii časť I alebo  časť II podľa odseku 8 môže na základe žiadosti vlastníka vozidla alebo  držiteľa vozidla vydať orgán Policajného zboru, kde je vozidlo  evidované, alebo orgán Policajného zboru, kde si žiadateľ podá žiadosť o  jeho vydanie.

 (10) Prevádzkovateľ vozidla je povinný pri  žiadosti o vydanie nového osvedčenia o evidencii časť I alebo časť II  podľa odseku 9 odovzdať potvrdenie podľa odseku 3.

 (11) Policajt je oprávnený z dôvodov podľa odseku 1 písm. a), c) až e) a g) až k) zadržať technické osvedčenie vozidla;41) ustanovenie odseku 3 platí obdobne. Policajt odovzdá zadržané technické osvedčenie vozidla okresnému úradu dopravy.

  (12) Osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II, evidenčný doklad od  vozidla vydaný v cudzine a tabuľku s evidenčným číslom je oprávnený  zadržať aj vojenský policajt za podmienok uvedených v odseku 1 písm. a)  až h) a k), ak ide o osoby, ktorých priestupky môže objasňovať Vojenská  polícia; povinnosti policajta podľa odsekov 3, 4 a 6 sa vzťahujú aj na  vojenského policajta.

 (13) Technické osvedčenie vozidla je  oprávnený zadržať aj vojenský policajt z dôvodov podľa odseku 1 písm.  a), c) až e), g) a h), ak ide o osoby, ktorých priestupky môže  objasňovať Vojenská polícia; ustanovenie odseku 3 platí obdobne.  Vojenský policajt odovzdá zadržané technické osvedčenie vozidla  okresnému úradu dopravy.

PIATA ČASŤ  -  VEDENIE VOZIDIEL

PRVÁ HLAVA
VEDENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL

Prvý oddiel
Vodičské oprávnenie

Všeobecné ustanovenia
§ 73

 (1) Vodičské oprávnenie je právo osoby viesť motorové vozidlo určitej skupiny.

 (2) Držiteľ vodičského oprávnenia je osoba, ktorej bolo v Slovenskej republike alebo v inom štáte udelené vodičské oprávnenie.

  (3) Vodičské oprávnenie udeľuje orgán Policajného zboru. Na  rozhodovanie o udelení vodičského oprávnenia je príslušný orgán  Policajného zboru podľa miesta, kde žiadateľ o udelenie vodičského  oprávnenia (ďalej len "žiadateľ") skladá skúšky z odbornej spôsobilosti  alebo vykoná osobitnú skúšku z vedenia motorového vozidla. Na  rozhodovanie o udelení vodičského oprávnenia podľa § 76 ods. 7 a § 78  ods. 2 a 3 je príslušný orgán Policajného zboru podľa sídla autoškoly  alebo sídla jej prevádzky, kde žiadateľ absolvoval osobitný výcvik v  autoškole.41a)

 (4) Prvé vodičské oprávnenie je vodičské  oprávnenie udelené žiadateľovi, ktorý nie je držiteľom vodičského  oprávnenia udeleného v Slovenskej republike alebo v inom štáte.

 (5) Ďalšie vodičské oprávnenie je vodičské oprávnenie udelené žiadateľovi, ktorý je držiteľom prvého vodičského oprávnenia.

  (6) Ďalšie vodičské oprávnenie sa neudeľuje držiteľovi vodičského  preukazu vydaného iným štátom, ako je Slovenská republika alebo iný  zmluvný štát Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len "štát  Európskeho hospodárskeho priestoru").

§ 74

(1) Motorové vozidlo určitej skupiny smie viesť len osoba, ktorá je držiteľom vodičského oprávnenia príslušnej skupiny.

(2)  Držiteľ vodičského oprávnenia skupiny B, ktorému bolo vodičské  oprávnenie skupiny B udelené pred dovŕšením veku 18 rokov, môže do  dovŕšenia veku 18 rokov, najmenej však tri mesiace, viesť motorové  vozidlo skupiny B len v prítomnosti osoby sediacej na mieste spolujazdca  vedľa vodiča, ktorá je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B  najmenej 10 rokov a ktorú na tento účel zapíše orgán Policajného zboru  do evidencie vodičov na žiadosť zákonného zástupcu; osoba spolujazdca má  v takom prípade primerane povinnosti podľa § 4 ods. 2 písm. a) až d).  Žiadosť zákonného zástupcu podľa predchádzajúcej vety musí obsahovať  údaje podľa § 107 ods. 3 písm. d).

§ 75
Rozsah a členenie skupín motorových vozidiel

  (1) Na účely udeľovania vodičských oprávnení sa motorové vozidlá  členia na skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D,  DE a T.

 (2) Do skupiny motorových vozidiel AM patria
   a) dvojkolesové motorové vozidlá alebo trojkolesové motorové vozidlá s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou 25 až 45 km.h-1, ktoré sú charakterizované,
      1. ak ide o dvojkolesové vozidlo, motorom, ktorého zdvihový objem  valcov motora nepresahuje 50 cm3 v prípade spaľovacieho motora alebo  ktorého najväčší trvalý menovitý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade  elektrického motora, a
     2. ak ide o trojkolesové vozidlo,  motorom, ktorého zdvihový objem valcov motora nepresahuje 50 cm3 v  prípade zážihového motora, najväčší čistý výkon nie je väčší ako 4 kW v  prípade spaľovacieho motora alebo ktorého najväčší trvalý menovitý výkon  nie je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora, a
   b) ľahké  štvorkolky, ktorými sú štvorkolesové motorové vozidlá, ktorých  prevádzková hmotnosť je menšia ako 350 kg bez hmotnosti batérií v  prípade elektrických vozidiel, ktorých najväčšia konštrukčná rýchlosť  nepresahuje 45 km.h-1, a ktorých
     1. zdvihový objem valcov motora nepresahuje 50 cm3 v prípade zážihových motorov,
     2. najväčší čistý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade iných spaľovacích motorov, alebo
     3. najväčší trvalý menovitý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora.

 (3) Do skupiny motorových vozidiel A1 patria
    a) dvojkolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s  postranným vozíkom vybavené motorom s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou  vyššou ako 45 km.h-1, ktorých zdvihový objem valcov motora  nepresahuje 125 cm3 a výkon nie je väčší ako 11 kW a pomer  výkon/najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 0, 1 kW/kg,
    b) motorové trojkolky, ktorými sú vozidlá s tromi symetricky  usporiadanými kolesami, vybavené motorom, ktorý má zdvihový objem väčší  ako 50 cm3, ak je to spaľovací motor, alebo s najvyššou konštrukčnou  rýchlosťou vyššou ako 45 km/h-1, ktorých výkon nepresahuje 15 kW.

  (4) Do skupiny motorových vozidiel A2 patria dvojkolesové motorové  vozidlá bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom vybavené  motorom s výkonom nepresahujúcim 35 kW, s pomerom výkon/najväčšia  prípustná celková hmotnosť nepresahujúcim 0, 2 kW/kg, ktoré nie sú  odvodené od vozidla s viac ako dvojnásobkom ich výkonu.

 (5) Do skupiny motorových vozidiel A patria
    a) dvojkolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s  postranným vozíkom vybavené motorom, ktorých najväčšia konštrukčná  rýchlosť je viac ako 45 km.h-1 alebo ktorých zdvihový objem valcov motora je väčší ako 50 cm3 v prípade spaľovacieho motora,
   b) motorové trojkolky podľa odseku 3 písm. b) s výkonom presahujúcim 15 kW.

  (6) Do skupiny motorových vozidiel B1 patria motorové vozidlá so  štyrmi kolesami, ktoré nepatria do skupiny AM a ktorých prevádzková  hmotnosť nepresahuje 400 kg a pri vozidlách určených na prepravu tovaru  ich prevádzková hmotnosť nepresahuje 550 kg, bez hmotnosti batérií, ak  ide o elektrické vozidlá, a najväčší čistý výkon motora nepresahuje 15  kW.  

 (7) Do skupiny motorových vozidiel B patria
   a)  motorové vozidlá okrem vozidiel skupiny AM, A1, A2, A a T, ktorých  najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg a ktoré sú  konštruované a určené na prepravu najviac ôsmich osôb okrem vodiča; k  motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo s  najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg,
    b) motorové vozidlá podľa písmena a) s prípojným vozidlom, ktorého  najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg za predpokladu, že  najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy nepresahuje 4 250  kg.

 (8) Do skupiny motorových vozidiel BE patria jazdné  súpravy pozostávajúce z ťažného vozidla skupiny B a prípojného vozidla,  ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg.

  (9) Do skupiny motorových vozidiel skupiny C1 patria motorové vozidlá  okrem skupiny D1 alebo D, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť  presahuje 3 500 kg a nepresahuje 7 500 kg, ktoré sú konštruované a  určené na prepravu najviac ôsmich osôb okrem vodiča; k motorovému  vozidlu tejto skupiny môže byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou  prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.

 (10) Do skupiny motorových vozidiel C1E patria jazdné súpravy pozostávajúce z ťažného vozidla
    a) skupiny C1 a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná  celková hmotnosť presahuje 750 kg za predpokladu, že najväčšia prípustná  celková hmotnosť tejto jazdnej súpravy nepresahuje 12 000 kg,
    b) skupiny B a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková  hmotnosť presahuje 3 500 kg za predpokladu, že najväčšia prípustná  celková hmotnosť tejto jazdnej súpravy nepresahuje 12 000 kg.

  (11) Do skupiny motorových vozidiel skupiny C patria motorové vozidlá  okrem skupiny D1 alebo D, ktoré sú konštruované a určené na prepravu  najviac ôsmich osôb okrem vodiča a ktorých najväčšia prípustná celková  hmotnosť presahuje 3 500 kg; k motorovému vozidlu tejto skupiny môže byť  pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou  nepresahujúcou 750 kg.

 (12) Do skupiny motorových vozidiel CE  patria jazdné súpravy zložené z motorového vozidla skupiny C a  prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť  presahuje 750 kg.

 (13) Do skupiny motorových vozidiel skupiny  D1 patria motorové vozidlá, ktoré sú konštruované a určené na prepravu  najviac 16 osôb okrem vodiča a ktorých dĺžka nepresahuje 8 m; k  motorovému vozidlu tejto skupiny môže byť pripojené prípojné vozidlo s  najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.

  (14) Do skupiny motorových vozidiel D1E patria jazdné súpravy zložené z  ťažného vozidla skupiny D1 a prípojného vozidla, ktorého najväčšia  prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg.

 (15) Do skupiny  motorových vozidiel D patria motorové vozidlá, ktoré sú konštruované a  určené na prepravu viac ako ôsmich osôb okrem vodiča; k motorovému  vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou  prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.

 (16) Do  skupiny motorových vozidiel DE patria jazdné súpravy zložené z  motorového vozidla skupiny D a prípojného vozidla, ktorého najväčšia  prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg.

 (17) Do skupiny  motorových vozidiel T patria poľnohospodárske traktory a lesné traktory,  ako aj iné zvláštne motorové vozidlá; k motorovému vozidlu tejto  skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo.

§ 76
Rozsah a členenie skupín vodičského oprávnenia

 (1) Vodičské oprávnenie sa člení podľa skupín motorových vozidiel.

  (2) Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových  vozidiel skupiny AM sa udeľuje vodičské oprávnenie skupiny AM. Vodičské  oprávnenie skupiny AM oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny AM.

  (3) Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových  vozidiel skupiny A1 sa udeľuje vodičské oprávnenie skupiny A1. Vodičské  oprávnenie skupiny A1 oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny A1, ako  aj motorové vozidlá skupiny AM.

 (4) Žiadateľovi o udelenie  vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny A2 sa  udeľuje vodičské oprávnenie skupiny A2. Vodičské oprávnenie skupiny A2  oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny A2, ako aj motorové vozidlá  skupiny A1 a AM.

 (5) Žiadateľovi o udelenie vodičského  oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny A sa udeľuje vodičské  oprávnenie skupiny A. Vodičské oprávnenie skupiny A oprávňuje viesť  motorové vozidlá skupiny A, ako aj motorové vozidlá skupiny AM, A1 a A2;  motorové vozidlá podľa § 75 ods. 5 písm. b) oprávňuje viesť, len ak je  jeho držiteľ starší ako 21 rokov.

 (6) Žiadateľovi o udelenie  vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny B1 sa  udeľuje vodičské oprávnenie skupiny B1. Vodičské oprávnenie skupiny B1  oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny B1, ako aj motorové vozidlá  skupiny AM.

 (7) Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na  vedenie motorových vozidiel skupiny B sa udeľuje vodičské oprávnenie  skupiny B. Vodičské oprávnenie skupiny B oprávňuje viesť motorové  vozidlá skupiny B, ako aj motorové vozidlá skupiny AM a B1; jazdnú  súpravu podľa § 75 ods. 7 písm. b), ktorej najväčšia prípustná celková  hmotnosť presahuje 3 500 kg a nepresahuje 4 250 kg, oprávňuje viesť len  vodičské oprávnenie skupiny B s príslušným harmonizovaným kódom, ktoré  možno udeliť po absolvovaní osobitného výcviku v autoškole41a) alebo po  zložení osobitnej skúšky z vedenia motorového vozidla. Vodičské  oprávnenie skupiny B po dvoch rokoch od jeho udelenia oprávňuje viesť aj  motorové vozidlá skupiny A1 s automatickou prevodovkou, a to len na  území Slovenskej republiky.

 (8) Žiadateľovi o udelenie  vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny BE možno  udeliť vodičské oprávnenie skupiny BE, len ak už je držiteľom vodičského  oprávnenia skupiny B. Vodičské oprávnenie skupiny BE oprávňuje viesť  motorové vozidlá skupiny BE.

 (9) Žiadateľovi o udelenie  vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny C1 možno  udeliť vodičské oprávnenie skupiny C1, len ak už je držiteľom vodičského  oprávnenia skupiny B. Vodičské oprávnenie skupiny C1 oprávňuje viesť  motorové vozidlá skupiny C1, ako aj motorové vozidlá skupiny T.

  (10) Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových  vozidiel skupiny C1E možno udeliť vodičské oprávnenie skupiny C1E, len  ak už je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny C1. Vodičské oprávnenie  skupiny C1E oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny C1E, ako aj  motorové vozidlá skupiny BE a T.

 (11) Žiadateľovi o udelenie  vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny C možno  udeliť vodičské oprávnenie skupiny C, len ak už je držiteľom vodičského  oprávnenia skupiny B. Vodičské oprávnenie skupiny C oprávňuje viesť  motorové vozidlá skupiny C, ako aj motorové vozidlá skupiny C1 a T.

  (12) Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie  motorových vozidiel skupiny CE možno udeliť vodičské oprávnenie skupiny  CE, len ak už je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny C. Vodičské  oprávnenie skupiny CE oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny CE, ako  aj motorové vozidlá skupiny C1E, BE a T a tiež motorové vozidlá skupiny  DE, ak je jeho držiteľ držiteľom vodičského oprávnenia skupiny D.

  (13) Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie  motorových vozidiel skupiny D1 možno udeliť vodičské oprávnenie skupiny  D1, len ak už je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B. Vodičské  oprávnenie skupiny D1 oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny D1, ako  aj motorové vozidlá skupiny T.

 (14) Žiadateľovi o udelenie  vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny D1E možno  udeliť vodičské oprávnenie skupiny D1E, len ak už je držiteľom  vodičského oprávnenia skupiny D1. Vodičské oprávnenie skupiny D1E  oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny D1E, ako aj motorové vozidlá  skupiny BE a T.

 (15) Žiadateľovi o udelenie vodičského  oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny D možno udeliť  vodičské oprávnenie skupiny D, len ak už je držiteľom vodičského  oprávnenia skupiny B. Vodičské oprávnenie skupiny D oprávňuje viesť  motorové vozidlá skupiny D, ako aj motorové vozidlá skupiny D1 a T.

  (16) Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie  motorových vozidiel skupiny DE možno udeliť vodičské oprávnenie skupiny  DE, len ak už je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny D. Vodičské  oprávnenie skupiny DE oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny DE, ako  aj motorové vozidlá skupiny D1E, BE a T.

 (17) Žiadateľovi o  udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny T  sa udeľuje vodičské oprávnenie skupiny T. Vodičské oprávnenie skupiny T  oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny T, a to len na území Slovenskej  republiky.

§ 77
Podmienky na udelenie vodičského oprávnenia

 (1) Vodičské oprávnenie sa udelí žiadateľovi, ktorý k dátumu udelenia vodičského oprávnenia

   a) dosiahol vek ustanovený týmto zákonom na udelenie vodičského oprávnenia,
    b) má na území Slovenskej republiky pobyt v trvaní najmenej 185 dní v  kalendárnom roku, v ktorom požiada o udelenie vodičského oprávnenia; ak  od 1. januára kalendárneho roka, v ktorom žiadateľ požiada o udelenie  vodičského oprávnenia, neuplynulo 185 dní, je na udelenie vodičského  oprávnenia rozhodujúce, či sa táto podmienka splnila v predchádzajúcom  kalendárnom roku; to neplatí, ak dokladom o štúdiu preukáže, že študuje  na území Slovenskej republiky aspoň šesť mesiacov,
   c)  dôveryhodne preukáže, že na území Slovenskej republiky má zvyčajné  bydlisko, alebo dokladom o štúdiu preukáže, že študuje na území  Slovenskej republiky viac aspoň šesť mesiacov,
   d) je zdravotne spôsobilý,
   e) je psychicky spôsobilý,
    f) absolvoval vodičský kurz podľa osobitného predpisu, 41b) ak v §  76 ods. 7, § 78 ods. 2 alebo ods. 3 nie je ustanovené inak,
   g) získal odbornú spôsobilosť,
   h) nemá súdom alebo iným príslušným orgánom Slovenskej republiky uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlo,
    i) nemá príslušným orgánom uloženú povinnosť podrobiť sa preskúmaniu  zdravotnej alebo psychickej spôsobilosti alebo preskúšaniu odbornej  spôsobilosti,
   j) nie je držiteľom iného vodičského preukazu; to neplatí, ak žiada o udelenie ďalšieho vodičského oprávnenia,
   k) nemá zadržaný vodičský preukaz,
   l) nemá odobraté vodičské oprávnenie,
   m) nepodlieha v cudzom štáte zákazu činnosti viesť motorové vozidlo,
    n) nemá vodičský preukaz vydaný iným štátom Európskeho hospodárskeho  priestoru odobratý, obmedzený, pozastavený alebo zrušený v inom štáte  Európskeho hospodárskeho priestoru,
   o) nemá vodičský preukaz  vydaný Slovenskou republikou odobratý, obmedzený, pozastavený alebo  zrušený v inom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru,
   p) nie  je držiteľom iného vodičského preukazu vydaného cudzím štátom s udeleným  vodičským oprávnením tej skupiny motorových vozidiel, akej je vodičský  preukaz, o ktorého vydanie žiada, alebo rovnocennej skupiny.42)
    q) nepredložil žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia rovnakej  skupiny aj na iný orgán Policajného zboru, ktorý na jej základe začal a  neskončil konanie v rovnakej veci.

 (2) Zvyčajným bydliskom na  účely tohto zákona je miesto, kde sa osoba zvyčajne zdržiava najmenej  185 dní v každom kalendárnom roku

   a) z dôvodu jej osobných väzieb a pracovných väzieb,
    b) z dôvodu osobných väzieb preukazujúcich úzke spojenie medzi touto  osobou a miestom, kde sa zdržiava, ak osoba nie je pracovne viazaná,
    c) z dôvodu jej osobných väzieb, ak osoba je pracovne viazaná v inom  štáte Európskeho hospodárskeho priestoru ako v mieste osobných väzieb a  do miesta osobných väzieb sa pravidelne vracia; podmienka pravidelného  návratu nemusí byť splnená, ak osoba žije v inom štáte Európskeho  hospodárskeho priestoru ako v mieste osobných väzieb preto, aby  vykonávala úlohu určitého trvania, pričom navštevovanie univerzity alebo  školy neznamená zmenu zvyčajného bydliska.

 (3) Ak má orgán  Policajného zboru podozrenie, že žiadateľ nespĺňa podmienky podľa odseku  1, požiada o ich preverenie príslušný orgán cudzieho štátu; o udelení  vodičského oprávnenia rozhodne až po získaní požadovanej informácie.

 (4) Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia obsahuje
a) meno, priezvisko a rodné priezvisko žiadateľa,
b) dátum a miesto narodenia a rodné číslo žiadateľa,
c) adresu pobytu žiadateľa alebo miesta, kde sa zdržiava,
d) informáciu o požadovaných a udelených vodičských oprávneniach a o vydanom vodičskom preukaze,
 e) žiadosť o vykonanie osobitnej skúšky podľa § 76 ods. 7 a § 78 ods. 2  písm. c) alebo ods. 3 písm. c), ak ide o osobu, ktorá žiada o vykonanie  takej osobitnej skúšky,
f) potvrdenie o výsledku lekárskej prehliadky,
 g) vlastnoručný podpis a podpis zákonného zástupcu žiadateľa, ktorý v  deň podania žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia nedosiahol vek 18  rokov.

(5) Potvrdenie o výsledku lekárskej prehliadky podľa odseku 4 písm. f) obsahuje
a) meno, priezvisko a adresu alebo sídlo posudzujúceho lekára,
b) zaradenie do skupiny vodičov na účely vykonávania lekárskej prehliadky,
c) závery lekárskej prehliadky,
d) miesto a dátum vykonania lekárskej prehliadky,
e) odtlačok pečiatky a podpis posudzujúceho lekára.

(6) Za dátum udelenia vodičského oprávnenia sa považuje dátum
a) získania odbornej spôsobilosti podľa § 79 ods. 2,
b) vykonania osobitnej skúšky z vedenia motorového vozidla podľa § 76 ods. 7 alebo § 78 ods. 2 a 3,
 c) zaevidovania žiadosti podľa § 76 ods. 7 alebo § 78 ods. 2 a 3 v  protokole vodičských oprávnení, ak žiadateľ absolvoval osobitný výcvik v  autoškole.41a)

(7) Podrobnosti o udeľovaní vodičského oprávnenia ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra.

§ 78
Vek na udelenie vodičského oprávnenia a vedenie
motorových vozidiel

 (1) Minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia je
a) 15 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny AM,
b) 16 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny A1 a B1,
c) 17 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny B a T,
d) 18 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny A2, BE, C1 a C1E,
e) 21 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C, CE, D1 a D1E,
f) 24 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny A, D a DE.

 (2) Vodičské oprávnenie skupiny A2 možno udeliť aj žiadateľovi, ktorý
 a) je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny A1 najmenej dva roky ; to  neplatí, ak ide o držiteľa vodičského oprávnenia skupiny A1 podľa § 76  ods. 7,
b) predloží čestné vyhlásenie o tom, že má najmenej dvojročnú prax vo vedení motorového vozidla podľa § 75 ods. 3 písm. a),
c) vykoná osobitnú skúšku z vedenia motorového vozidla alebo absolvuje osobitný výcvik v autoškole, 41a)
d) splní ostatné podmienky na udelenie vodičského oprávnenia okrem podmienky podľa § 77 ods. 1 písm. f).

 (3) Vodičské oprávnenie skupiny A možno udeliť aj žiadateľovi, ktorý
a) je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny A2 najmenej dva roky,
b) predloží čestné vyhlásenie o tom, že má najmenej dvojročnú prax vo vedení motorového vozidla skupiny A2,
c) vykoná osobitnú skúšku z vedenia motorového vozidla alebo absolvuje osobitný výcvik v autoškole, 41a)
d) splní ostatné podmienky na udelenie vodičského oprávnenia okrem podmienky podľa § 77 ods. 1 písm. a) a f).

 (4) Osobe s ťažkým zdravotným postihnutím možno udeliť vodičské oprávnenie skupiny BE, ak dovŕšila vek 17 rokov.

Druhý oddiel
Odborná spôsobilosť

Skúška z odbornej spôsobilosti
§ 79

 (1) Odbornou spôsobilosťou sa rozumie ovládanie pravidiel cestnej premávky a vedenia vozidla.

 (2) Odborná spôsobilosť žiadateľa sa zisťuje skúškou z odbornej spôsobilosti, ktorá sa skladá z

   a) predpisov o cestnej premávke,
    b) náuky o vozidlách a ich údržbe u žiadateľov o udelenie vodičského  oprávnenia skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E , D, DE a T,
   c) vedenia motorových vozidiel.

  (3) Odborná spôsobilosť žiadateľa sa zisťuje aj osobitnou skúškou z  vedenia motorových vozidiel podľa § 76 ods. 7, § 78 ods. 2 písm. c)  alebo ods. 3 písm. c).

 (4) Odborná spôsobilosť žiadateľa sa  získava aj absolvovaním osobitného výcviku v autoškole podľa § 76 ods.  7, § 78 ods. 2 písm. c) alebo ods. 3 písm. c).

§ 80

 (1) Skúšku z odbornej spôsobilosti zabezpečuje ministerstvo vnútra prostredníctvom skúšobných komisárov.

  (2) Na skúšku z odbornej spôsobilosti prihlasuje žiadateľa autoškola, v  ktorej sa žiadateľ podrobil príprave na vedenie motorového vozidla;  prihláška sa podáva orgánu Policajného zboru podľa sídla autoškoly alebo  sídla jej prevádzky, v ktorej sa žiadateľ podrobil príprave na vedenie  motorového vozidla, do šiestich mesiacov od ukončenia prípravy na  vedenie motorového vozidla v autoškole. Ak žiadateľa nemôže na skúšku z  odbornej spôsobilosti prihlásiť autoškola, v ktorej sa podrobil príprave  na vedenie motorového vozidla, môže ho prihlásiť iná autoškola. Termín,  organizáciu a miesto vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti určuje  orgán Policajného zboru tak, aby sa vykonala do 30 dní odo dňa  prihlásenia na skúšku. Termín skúšky oznámi orgán Policajného zboru  autoškole najmenej päť pracovných dní pred jej vykonaním.

 (3)  Prihláška na skúšku z odbornej spôsobilosti obsahuje aj menný zoznam  žiadateľov prihlásených na skúšku z odbornej spôsobilosti, ktorý  obsahuje meno, priezvisko, rodné číslo a adresu pobytu žiadateľa.

  (4) Pred vykonaním skúšky z odbornej spôsobilosti je žiadateľ povinný  preukázať svoju totožnosť a splnenie podmienok na udelenie vodičského  oprávnenia podľa § 77 ods. 1 písm. a) a c) až f); inak sa skúška  nevykoná.

 (5) Žiadateľ sa musí podrobiť všetkým častiam skúšky z  odbornej spôsobilosti podľa § 79 ods. 2, ak tento zákon neustanovuje  inak.

 (6) Skúška z odbornej spôsobilosti sa vždy začína skúškou  z predpisov o cestnej premávke podľa § 79 ods. 2 písm. a). Ak žiadateľ  na tejto skúške neprospeje, nemôže pokračovať v ďalších častiach skúšky z  odbornej spôsobilosti. Ak žiadateľ pri skúške podľa § 79 ods. 2 písm.  c) neprospeje na autocvičisku, nemôže pokračovať v skúške v cestnej  premávke.

 (7) Odbornú spôsobilosť nezíska ten, kto nezloží čo  len jednu z častí skúšky z odbornej spôsobilosti podľa § 79 ods. 2; ak  pri preskúšaní odbornej spôsobilosti podľa tohto zákona neprospeje  držiteľ vodičského oprávnenia, odbornú spôsobilosť stratí.

 (8)  Žiadateľa nemožno prihlásiť na ďalšiu skúšku z odbornej spôsobilosti, ak  už bol prihlásený na skúšku z odbornej spôsobilosti a ešte nebolo  rozhodnuté o udelení vodičského oprávnenia.

 (9) Skúšobné testy na skúšku z predpisov o cestnej premávke a z náuky o vozidlách a ich údržbe vydáva ministerstvo vnútra.

  (10) Autoškola, ktorá prihlasuje žiadateľa na skúšku z odbornej  spôsobilosti, je povinná na vykonanie skúšky, a to aj opakovanej,  zabezpečiť osobu oprávnenú vykonávať výcvik z vedenia vozidiel,  poskytnúť výcvikové vozidlo aj s pohonnými látkami a podľa požiadavky  orgánu Policajného zboru aj potrebné učebné pomôcky, prostriedky a  priestory.

 (11) Pre žiadateľa o vykonanie osobitnej skúšky z  vedenia motorového vozidla podľa § 76 ods. 7 alebo § 78 ods. 2 a 3 alebo  žiadateľa, ktorý absolvoval osobitný výcvik v autoškole41a) podľa § 76  ods. 7 alebo § 78 ods. 2 a 3 sa primerane vzťahujú odseky 1 až 10.

§ 81

 (1) Skúšobným komisárom môže byť policajt, ktorý
   a) je držiteľom vodičského oprávnenia príslušnej skupiny,
    b) nemá uloženú sankciu zákazu činnosti spočívajúcu v zákaze vedenia  motorového vozidla, zadržaný vodičský preukaz ani odobraté alebo  obmedzené vodičské oprávnenie príslušnej skupiny,
   c) absolvoval odbornú prípravu skúšobného komisára,
   d) úspešne vykonal skúšku na vydanie preukazu skúšobného komisára,
   e) nevykonáva činnosť inštruktora v autoškole,
   f) je držiteľom preukazu skúšobného komisára.

  (2) Skúšobný komisár na vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti  žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia skupiny B a T musí okrem  podmienok podľa odseku 1
   a) dosiahnuť vek 23 rokov a
   b) byť držiteľom vodičského oprávnenia príslušnej skupiny najmenej tri roky.

  (3) Skúšobný komisár na vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti  žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia iných skupín ako B a T musí  okrem podmienok podľa odseku 1
   a) vykonávať činnosť skúšobného komisára na skupinu B najmenej tri roky alebo
   b) dôveryhodne preukázať, že má vodičskú prax vo vedení motorového vozidla príslušnej skupiny v trvaní najmenej päť rokov.

  (4) Skúšku z odbornej spôsobilosti na skupiny vodičského oprávnenia  AM, A1, A2 a A môže vykonávať skúšobný komisár, ktorý absolvoval odbornú  prípravu skúšobného komisára pre jednu z týchto skupín a splní ostatné  podmienky na vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti.

 (5)  Skúšku z odbornej spôsobilosti na skupiny vodičského oprávnenia C1, C,  D1 a D môže vykonávať skúšobný komisár, ktorý absolvoval odbornú  prípravu skúšobného komisára pre jednu z týchto skupín a splní ostatné  podmienky na vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti.

 (6)  Skúšku z odbornej spôsobilosti na skupiny vodičského oprávnenia BE, C1E,  CE, D1E a DE môže vykonávať skúšobný komisár, ktorý absolvoval odbornú  prípravu skúšobného komisára pre jednu z týchto skupín a splní ostatné  podmienky na vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti.

 (7) Odbornú prípravu skúšobných komisárov a dohľad nad ich činnosťou zabezpečuje ministerstvo vnútra a Policajný zbor.

§ 82

  (1) Preukaz skúšobného komisára možno vydať osobe, ktorá úspešne  vykonala skúšku na vydanie preukazu skúšobného komisára. Skúšku na  vydanie preukazu skúšobného komisára môže vykonať osoba, ktorá spĺňa  podmienky podľa § 81 ods. 1 písm. a) až e), ako aj ďalšie podmienky  podľa § 81 ods. 2 alebo 3. Skúšku na vydanie preukazu skúšobného  komisára vykonáva ministerstvo vnútra. Skúšku na vydanie preukazu  skúšobného komisára možno opakovať najskôr po siedmich dňoch odo dňa  neúspešného vykonania skúšky.

 (2) Platnosť preukazu skúšobného  komisára je päť rokov. Skúšobný komisár môže pred uplynutím tejto  lehoty požiadať ministerstvo vnútra o predĺženie platnosti preukazu  skúšobného komisára. Ministerstvo vnútra predĺži platnosť preukazu  skúšobného komisára o päť rokov po úspešnom absolvovaní skúšky na  predĺženie platnosti preukazu skúšobného komisára. Na skúšku na  predĺženie platnosti preukazu skúšobného komisára sa vzťahuje odsek 1 s  tým, že sa nepreukazuje splnenie podmienky absolvovania odbornej  prípravy skúšobného komisára.

 (3) Rozsah preukazu skúšobného  komisára možno rozšíriť na základe žiadosti skúšobného komisára.  Skúšobný komisár, ktorý žiada o rozšírenie preukazu skúšobného komisára,  musí splniť podmienky na vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti  príslušnej skupiny vodičského oprávnenia.

 (4) Preukaz  skúšobného komisára obsahuje evidenčné číslo, titul, meno, priezvisko,  dátum a miesto narodenia, miesto pobytu skúšobného komisára, orgán,  ktorý vydal preukaz, dátum vydania, platnosť, rozsah udeleného  vodičského oprávnenia, skupiny vodičského oprávnenia, na ktoré je  skúšobný komisár oprávnený vykonávať skúšky z odbornej spôsobilosti,  podpis a odtlačok pečiatky orgánu, ktorý preukaz vydal, a iné záznamy.

  (5) Skúšobný komisár, ktorý nevykonával skúšky z odbornej spôsobilosti  určitej skupiny vodičského oprávnenia počas dvoch rokov, môže vykonávať  skúšky z odbornej spôsobilosti tejto skupiny vodičského oprávnenia až  po úspešnom vykonaní skúšky podľa odseku 1.

§ 83

(1)  Skúšobný komisár je povinný

   a) vykonávať skúšky z odbornej spôsobilosti podľa podmienok ustanovených týmto zákonom,
    b) vyplniť protokol vodičských oprávnení, záznam o skúške z odbornej  spôsobilosti, záznam o vykonaní osobitnej skúšky podľa skutočného  priebehu skúšky a záznam o preskúšaní odbornej spôsobilosti podľa  skutočného priebehu preskúšania,
   c) zúčastniť sa pravidelného výcviku,
   d) plniť ďalšie povinnosti podľa tohto zákona.

(2)  Protokol vodičských oprávnení obsahuje meno a priezvisko žiadateľa,  rodné číslo žiadateľa, rozsah požadovaného vodičského oprávnenia, názov a  sídlo autoškoly, v ktorej absolvoval vodičský kurz alebo osobitný  výcvik, dátum vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti, dátum vykonania  opakovanej skúšky z odbornej spôsobilosti, ak sa vykonala, výsledok  každej časti skúšky z odbornej spôsobilosti, číslo preukazu skúšobného  komisára, podpis a odtlačok pečiatky skúšobného komisára.

§ 84

 (1) Ministerstvo vnútra odoberie preukaz skúšobného komisára, ak skúšobný komisár

   a) prestal spĺňať podmienky podľa tohto zákona alebo
   b) závažným spôsobom alebo opakovane porušil povinnosti skúšobného komisára podľa tohto zákona.

  (2) Za preukaz skúšobného komisára, ktorý bol stratený, odcudzený,  poškodený alebo ktorý obsahuje údaje nezodpovedajúce skutočnosti, vydá  ministerstvo vnútra na základe odôvodnenej žiadosti nový preukaz s  rovnakou platnosťou a s rovnakým rozsahom.

 (3) Na účely  rozhodovania o preukaze skúšobného komisára sa vedie evidencia  skúšobných komisárov. Evidencia skúšobných komisárov je informačným  systémom Policajného zboru podľa osobitného predpisu, 32)  ktorý obsahuje údaje o vodičskom oprávnení, vodičskom preukaze, preukaze  skúšobného komisára, odbornej príprave a osobné údaje v rozsahu meno,  priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, adresa trvalého  pobytu

   a) o žiadateľoch o udelenie preukazu skúšobného komisára,
   b) o osobách, ktoré žiadali o udelenie preukazu skúšobného komisára a ten im nebol udelený,
   c) o skúšobných komisároch,
   d) o osobách, ktorým bol preukaz skúšobného komisára odobratý.

§ 85

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra, ustanoví
a) podrobnosti o vykonávaní skúšky z odbornej spôsobilosti a osobitnej skúšky a o ich rozsahu,
b) vzor prihlášky na skúšku z odbornej spôsobilosti,
c) vzor žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia,
d) vzor záznamu o skúške z odbornej spôsobilosti,
e) vzor protokolu vodičských oprávnení,
 f) podrobnosti o vykonávaní skúšky žiadateľa o udelenie preukazu  skúšobného komisára, o predĺženie jeho platnosti a o jeho rozšírenie,
g) rozsah odbornej prípravy žiadateľa o udelenie preukazu skúšobného komisára,
h) podrobnosti o pravidelnom výcviku skúšobného komisára,
i) podrobnosti o kontrole a hodnotení činnosti skúšobných komisárov,
j) vzor preukazu skúšobného komisára.

Tretí oddiel
Zdravotná a psychická spôsobilosť

§ 86
Zdravotná spôsobilosť

 (1) Zdravotnou spôsobilosťou sa rozumie telesná schopnosť a duševná schopnosť viesť motorové vozidlo.

 (2) Zdravotná spôsobilosť môže byť na základe zdravotného stavu osoby podmienená

   a) použitím zdravotníckej pomôcky pri vedení motorového vozidla,
   b) možnosťou viesť len technicky upravené vozidlo,
   c) pravidelným podrobovaním sa lekárskej prehliadke,
   d) inými obmedzeniami podľa záverov lekárskej prehliadky.

 (3) Zdravotne spôsobilý je ten, kto spĺňa minimálne požiadavky na zdravotnú spôsobilosť.

 (4) Zdravotná spôsobilosť sa posudzuje lekárskou prehliadkou.

  (5) Náklady spojené s posudzovaním zdravotnej spôsobilosti uhrádza  ten, koho zdravotná spôsobilosť sa posudzuje (ďalej len "posudzovaná  osoba").

 (6) Minimálne požiadavky na zdravotnú spôsobilosť a  podrobnosti o jej posudzovaní, vylúčení a podmienení ustanoví všeobecne  záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra po dohode s  Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len  "ministerstvo zdravotníctva").

§ 87
Lekárska prehliadka

  (1) Lekársku prehliadku vykonáva lekár so špecializáciou v  špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, ktorý poskytuje všeobecnú  ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre dospelých, alebo lekár so  špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, ktorý poskytuje  všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre deti a dorast (ďalej  len "posudzujúci lekár").

 (2) Lekárskej prehliadke je povinný podrobiť sa

   a) žiadateľ a
   b) iná osoba, ktorej taká povinnosť vyplýva podľa tohto zákona.

 (3) Pravidelným lekárskym prehliadkam každých päť rokov a po dosiahnutí veku 65 rokov každé dva roky sú povinní podrobiť sa

    a) vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej  republiky a ktorí vedú motorové vozidlo skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E,  D a DE,
   b) vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu  Slovenskej republiky a ktorí vedú vozidlo s právom prednostnej jazdy,  motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo a taxislužbu a na  poskytovanie poštových služieb.

 (4) Ostatní vodiči, ktorí sú  držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej republiky a ktorí dovŕšili vek  65 rokov, sú povinní podrobiť sa pravidelným lekárskym prehliadkam  každých päť rokov.

 (5) Osoba, ktorej zdravotná spôsobilosť je  podmienená podľa § 86 ods. 2 písm. c), je povinná podrobiť sa lekárskej  prehliadke v lehote určenej posudzujúcim lekárom.

 (6) Za  lekársku prehliadku podľa odsekov 3 a 4 sa považuje aj prehliadka  zamestnanca a fyzickej osoby - podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné  fyzické osoby, vykonaná podľa osobitného predpisu, 43) ak táto prehliadka spĺňa požiadavky na zdravotnú spôsobilosť ustanovené týmto zákonom.

 (7) Na účely posudzovania zdravotnej spôsobilosti sa posudzované osoby rozdeľujú do dvoch skupín, pričom
 a) žiadatelia o udelenie vodičského oprávnenia skupiny AM, A1, A2, A,  B1, B, BE a T a držitelia vodičského oprávnenia skupiny AM, A1, A2, A,  B1, B, BE a T patria do skupiny 1,
b) žiadatelia o udelenie  vodičského oprávnenia skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE a  držitelia vodičského oprávnenia skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE  patria do skupiny 2.

(8) Osoba, ktorá je podľa tohto zákona  povinná podrobiť sa lekárskej prehliadke, je povinná posudzujúcemu  lekárovi pred vykonaním lekárskej prehliadky predložiť čestné vyhlásenie  k jej zdravotnému stavu a preukázať svoju totožnosť.

(9) Čestné vyhlásenie podľa odseku 8 obsahuje
a) meno a priezvisko osoby,
b) dátum narodenia osoby,
c) adresu pobytu osoby,
d) skupiny vodičských oprávnení, o ktorých udelenie osoba žiada,
e) skupiny vodičských oprávnení, ktorých je osoba držiteľom,
f) skupinu, do ktorej posudzovaná osoba patrí podľa odseku 7,
 g) vyhlásenie osoby k jej zdravotnému stavu vo vzťahu k zdravotnej  spôsobilosti, k pravidelnému užívaniu liekov, k užívaniu alkoholu alebo  iných návykových látok,
h) dátum a miesto spísania čestného vyhlásenia a podpis osoby.

  (10) Podrobnosti o vykonávaní lekárskej prehliadky ustanoví všeobecne  záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra po dohode s  ministerstvom zdravotníctva.

§ 88
Psychická spôsobilosť

  (1) Psychickou spôsobilosťou sa rozumie schopnosť viesť motorové  vozidlo bez zníženia, narušenia alebo obmedzenia minimálnej úrovne  psychických schopností.

 (2) Psychicky spôsobilý je ten, kto spĺňa minimálnu úroveň psychickej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel.

  (3) Psychická spôsobilosť sa posudzuje psychologickým vyšetrením.  Psychickú spôsobilosť posudzuje psychológ s certifikátom na  certifikovanú činnosť dopravná psychológia, u vodičov v pôsobnosti  ministerstva vnútra služobný psychológ s certifikátom na certifikovanú  činnosť dopravná psychológia alebo psychológ Hasičského a záchranného  zboru s takýmto certifikátom a u vodičov v pôsobnosti Slovenskej  informačnej služby psychológ Slovenskej informačnej služby s  certifikátom na certifikovanú činnosť dopravná psychológia (ďalej len  "posudzujúci psychológ"). Ak na základe záveru psychologického  vyšetrenia osoba nie je spôsobilá na vedenie motorového vozidla, možno  následné psychologické vyšetrenie vykonať najskôr po uplynutí troch  mesiacov odo dňa posledného psychologického vyšetrenia. Náklady spojené s  posudzovaním psychickej spôsobilosti hradí posudzovaná osoba. Náklady  spojené s posudzovaním psychickej spôsobilosti môže uhradiť aj  zamestnávateľ posudzovanej osoby, ak je to potrebné na výkon zamestnania  alebo povolania.

 (4) Psychická spôsobilosť môže byť na základe  psychického stavu posudzovanej osoby podmienená pravidelným  podrobovaním sa psychologickému vyšetreniu alebo inými obmedzeniami  podľa záverov psychologického vyšetrenia. Osoba, ktorej psychická  spôsobilosť je podmienená pravidelnému podrobovaniu sa psychologickému  vyšetreniu, je povinná podrobiť sa psychologickému vyšetreniu v lehote  určenej posudzujúcim psychológom.

 (5) Psychologickému vyšetreniu je povinný podrobiť sa
   a) žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE,
   b) iná osoba, ktorej taká povinnosť vyplýva podľa tohto zákona.
 
  (6) Pravidelným psychologickým vyšetreniam každých päť rokov a po  dosiahnutí veku 65 rokov každé dva roky sú povinní podrobiť sa
    a) vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej republiky a  ktorí vedú motorové vozidlo skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE,
    b) vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej  republiky a ktorí vedú vozidlo s právom prednostnej jazdy, motorové  vozidlo využívané na prepravu nebezpečných vecí, motorové vozidlo  využívané na zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových  služieb.

(7) Osoba, ktorá je podľa tohto zákona povinná podrobiť  sa psychologickému vyšetreniu, je povinná posudzujúcemu psychológovi  pred vykonaním psychologického vyšetrenia predložiť čestné vyhlásenie k  jej psychickému stavu a preukázať svoju totožnosť.

(8) Čestné vyhlásenie podľa odseku 7 obsahuje
a) meno a priezvisko osoby,
b) dátum narodenia osoby,
c) adresu pobytu osoby,
d) skupiny vodičských oprávnení, ktorých je osoba držiteľom,
e) skupiny vodičských oprávnení, ku ktorým osoba žiada vykonať psychologické vyšetrenie,
f) účel, na ktorý má byť vozidlo podľa písmena e) využívané,
 g) vyhlásenie osoby k jej fyzickému a psychickému stavu vo vzťahu k  psychickej spôsobilosti, k prekonaným a prebiehajúcim ochoreniam, k  pravidelnému užívaniu liekov, k aktuálnemu fyzickému a psychickému stavu  a k užitiu alkoholu alebo iných návykových látok bezprostredne pred  vykonaním psychologického vyšetrenia a k ostatne vykonanému  psychologickému vyšetreniu,
h) dátum a miesto spísania čestného vyhlásenia a podpis osoby.
 
 (9) Minimálne požiadavky na psychickú spôsobilosť a podrobnosti o jej  posudzovaní ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá  ministerstvo vnútra po dohode s ministerstvom zdravotníctva.

  (10) Ustanovenia odsekov 6 a 9 sa nevzťahujú na príslušníkov Policajného  zboru a Hasičského a záchranného zboru, ktorí vedú vozidlá s právom  prednostnej jazdy; títo príslušníci sú povinní podrobiť sa pravidelným  psychologickým vyšetreniam v rozsahu a lehotách určených ministrom  vnútra Slovenskej republiky.

§ 89

 (1) Vodiči  uvedení v § 87 ods. 3 písm. a), ktorí dovŕšili vek 65, rokov a vodiči  uvedení v § 87 ods. 3 písm. b) musia mať pri vedení motorového vozidla  pri sebe doklad o zdravotnej spôsobilosti; na výzvu policajta sú povinní  sa takýmto dokladom preukázať. Vodiči uvedení v § 88 ods. 6 písm. a),  ktorí dovŕšili vek 65 rokov, a vodiči uvedení v § 88 ods. 6 písm. b)  musia mať pri vedení motorového vozidla pri sebe aj doklad o psychickej  spôsobilosti; na výzvu policajta sú povinní takýmto dokladom sa  preukázať. Vodiči uvedení v § 87 ods. 3, ktorí dovŕšili vek 65 rokov, a  vodiči uvedení v § 88 ods. 6, ktorí dovŕšili vek 65 rokov, sa preukazujú  dokladom o zdravotnej spôsobilosti a dokladom o psychickej spôsobilosti  nie starším ako dva roky. Vodiči uvedení v § 87 ods. 3 písm. b), ktorí  nedovŕšili vek 65 rokov, a vodiči uvedení v § 88 ods. 6 písm. b), ktorí  nedovŕšili vek 65 rokov, sa preukazujú dokladom o zdravotnej  spôsobilosti a dokladom o psychickej spôsobilosti nie starším ako päť  rokov. Vodiči, ktorých zdravotná spôsobilosť alebo psychická spôsobilosť  je podmienená pravidelným podrobovaním sa lekárskej prehliadke podľa §  87 ods. 5 alebo pravidelným podrobovaním sa psychologickému vyšetreniu  podľa § 88 ods. 4, sa preukazujú dokladom o zdravotnej spôsobilosti  alebo dokladom o psychickej spôsobilosti s vyznačenou dobou platnosti.

  (2) Doklad o zdravotnej spôsobilosti žiadateľa o udelenie vodičského  oprávnenia, doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča podľa odseku 1 prvej  vety a doklad o zdravotnej spôsobilosti osoby, ktorá sa podrobila  preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti, obsahuje
a) meno, priezvisko a adresu alebo sídlo posudzujúceho lekára,
b) meno, priezvisko, dátum narodenia alebo rodné číslo posudzovanej osoby,
c) rozsah udeleného vodičského oprávnenia,
 d) skupiny vodičských oprávnení, o ktorých udelenie posudzovaná osoba  žiada, ak ide o doklad pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia,
e) skupinu, do ktorej posudzovaná osoba patrí podľa § 87 ods. 7,
f) závery lekárskej prehliadky,
g) miesto a dátum lekárskej prehliadky,
h) dátum uplynutia platnosti, ak je zdravotná spôsobilosť osoby podmienená podľa § 86 ods. 2,
i) odtlačok pečiatky a podpis posudzujúceho lekára,
j) evidenčné číslo.

(3)  Doklad o psychickej spôsobilosti žiadateľa o udelenie vodičského  oprávnenia, doklad o psychickej spôsobilosti vodiča podľa odseku 1  druhej vety a doklad o psychickej spôsobilosti osoby, ktorá sa podrobila  preskúmaniu psychickej spôsobilosti, obsahujú
a) meno, priezvisko a adresu alebo sídlo posudzujúceho psychológa,
b) meno, priezvisko, dátum narodenia alebo rodné číslo posudzovanej osoby,
c) rozsah udeleného vodičského oprávnenia,
 d) skupiny vodičských oprávnení, o ktorých udelenie posudzovaná osoba  žiada, ak ide o doklad pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia,
e) závery psychologického vyšetrenia,
f) miesto a dátum vykonania psychologického vyšetrenia,
g) dátum uplynutia platnosti, ak je psychická spôsobilosť osoby podmienená podľa § 88 ods. 4,
h) odtlačok pečiatky a podpis posudzujúceho psychológa,
i) evidenčné číslo.  

(4)  Náležitosti, obsah a vzory dokladov podľa odseku 1 ustanoví všeobecne  záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra po dohode s  ministerstvom zdravotníctva.

§ 90

(1) Doklad o  zdravotnej spôsobilosti vydaný osobe na základe lekárskej prehliadky  podľa § 87 ods. 2 písm. a) a ods. 3 až 6 vyhotovuje posudzujúci lekár v  dvoch výtlačkoch, pričom jeden výtlačok sa vydáva posudzovanej osobe a  druhý výtlačok zašle posudzujúci lekár orgánu Policajného zboru  príslušnému podľa miesta pobytu tejto osoby, a to do piatich pracovných  dní odo dňa vykonania lekárskej prehliadky.

(2) Doklad o  psychickej spôsobilosti vydaný osobe na základe psychologického  vyšetrenia podľa § 88 ods. 5 písm. a) a ods. 6 vyhotovuje posudzujúci  psychológ v dvoch výtlačkoch, pričom jeden výtlačok sa vydáva  posudzovanej osobe a druhý výtlačok zašle posudzujúci psychológ orgánu  Policajného zboru príslušnému podľa miesta pobytu tejto osoby, a to do  piatich pracovných dní odo dňa vykonania psychologického vyšetrenia.

(3)  Posudzujúci lekár a posudzujúci psychológ vedú evidenciu vydaných  dokladov o zdravotnej spôsobilosti a dokladov o psychickej spôsobilosti.

(4)  Iný lekár alebo psychológ, ako je uvedený v odseku 1 alebo odseku 2,  ktorý u držiteľa vodičského oprávnenia zistí skutočnosť podmieňujúcu  alebo vylučujúcu zdravotnú spôsobilosť mimo lekárskych prehliadok podľa §  87 alebo skutočnosť podmieňujúcu alebo vylučujúcu psychickú spôsobilosť  mimo psychologických vyšetrení podľa § 88, je povinný najneskôr do  piatich pracovných dní odo dňa zistenia oznámiť túto skutočnosť orgánu  Policajného zboru príslušnému podľa miesta pobytu osoby, u ktorej bola  táto skutočnosť zistená.

(5) Písomnosti zaslané orgánu  Policajného zboru podľa odseku 4 obsahujú údaje o osobe, ktorej  zdravotná spôsobilosť alebo psychická spôsobilosť je podmienená alebo  vylúčená v rozsahu
a) meno, priezvisko a adresa alebo sídlo lekára alebo psychológa,
b) meno, priezvisko, dátum narodenia alebo rodné číslo dotknutej osoby,
c) závery lekárskej prehliadky alebo závery psychologického vyšetrenia,
d) miesto a dátum vykonania lekárskej prehliadky alebo psychologického vyšetrenia,
e) odtlačok pečiatky a podpis lekára alebo psychológa.

Štvrtý oddiel
Preskúšanie odbornej spôsobilosti, preskúmanie zdravotnej
spôsobilosti a psychickej spôsobilosti

§ 91

  (1) Ak možno dôvodne predpokladať, že nastala zmena odbornej  spôsobilosti držiteľa vodičského oprávnenia v ovládaní pravidiel cestnej  premávky alebo vo vedení motorového vozidla, najmä ak neprospel na  skúške z odbornej spôsobilosti na udelenie ďalšieho vodičského  oprávnenia alebo ak preukázateľne nevykonával alebo nemohol vykonávať  činnosť vedenia motorového vozidla dva roky a viac, orgán Policajného  zboru rozhodne o preskúšaní odbornej spôsobilosti podľa
a) § 79 ods. 2 písm. a),
b) § 79 ods. 2 písm. c) alebo
c) § 79 ods. 2.

  (2) Ak možno dôvodne predpokladať, že nastala zmena zdravotnej  spôsobilosti alebo psychickej spôsobilosti držiteľa vodičského  oprávnenia, najmä na základe oznámenia podľa § 90 ods. 4, orgán  Policajného zboru rozhodne o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti alebo  psychickej spôsobilosti.

 (3) Ak držiteľ vodičského oprávnenia v  posledných dvanástich mesiacoch ako vodič motorového vozidla trikrát  závažným spôsobom poruší pravidlá cestnej premávky, za ktoré mu bola  uložená pokuta vo výške 60 eur a viac, orgán Policajného zboru rozhodne o
    a) povinnosti podrobiť sa doškoľovaciemu kurzu, 43a)
    b) preskúšaní odbornej spôsobilosti podľa § 79 ods. 2,
    c) preskúmaní zdravotnej spôsobilosti a o
    d) preskúmaní psychickej spôsobilosti.

  (4) Ak je držiteľ vodičského oprávnenia ako vodič motorového vozidla  dôvodne podozrivý z porušenia pravidiel cestnej premávky požitím  alkoholu alebo inej návykovej látky alebo odmietnutím podrobiť sa  vyšetreniu na ich zistenie, orgán Policajného zboru bez ďalšieho konania  rozhodne o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k  závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva lekárom so  špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria (ďalej len  "psychiater"). Držiteľ vodičského oprávnenia je povinný podrobiť sa  preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od  alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva do 30 dní od rozhodnutia.   Ak psychiater nezistí závislosť od alkoholu, inej návykovej látky alebo  liečiva, orgán Policajného zboru bez ďalšieho konania rozhodne o  povinnosti podrobiť sa odbornému poradenstvu u posudzujúceho psychológa.

  (5) Orgán Policajného zboru, ktorý rozhodol o preskúšaní odbornej  spôsobilosti, o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti, o preskúmaní  psychickej spôsobilosti, o povinnosti podrobiť sa doškoľovaciemu  kurzu43a) alebo o povinnosti podrobiť sa odbornému poradenstvu, určí  lehotu na ich vykonanie a lehotu na predloženie potvrdenia o splnení  uložených povinností, ak držiteľovi vodičského oprávnenia nebol zadržaný  vodičský preukaz podľa § 70 ods. 1 písm. c). Ak orgán Policajného zboru  rozhodol o preskúšaní odbornej spôsobilosti alebo o povinnosti podrobiť  sa doškoľovaciemu kurzu, určí aj skupiny vodičského oprávnenia, z  ktorých bude držiteľ vodičského oprávnenia preskúšaný alebo z ktorých sa  podrobí doškoľovaciemu kurzu.

 (6) Držiteľ vodičského  oprávnenia, ktorému bol uložený trest zákazu činnosti spočívajúci v  zákaze vedenia motorových vozidiel alebo ktorému bola uložená sankcia  zákazu činnosti spočívajúca v zákaze vedenia motorových vozidiel, je  povinný po uplynutí zákazu činnosti podrobiť sa preskúšaniu odbornej  spôsobilosti podľa § 79 ods. 2 písm. a); ak činnosť vedenia motorového  vozidla držiteľ vodičského oprávnenia na základe takého trestu alebo  sankcie nesmel vykonávať dva roky a viac, musí sa podrobiť preskúmaniu  zdravotnej spôsobilosti, preskúmaniu psychickej spôsobilosti a  preskúšaniu odbornej spôsobilosti podľa § 79 ods. 2.

 (7)  Preskúšanie odbornej spôsobilosti podľa odseku 6 sa vykonáva z tej  skupiny vodičského oprávnenia, ktorá oprávňuje na vedenie motorového  vozidla, ktorým bolo spáchané porušenie pravidiel cestnej premávky, na  základe ktorého bol uložený trest zákazu činnosti alebo sankcia zákazu  činnosti.

 (8) Posudzujúci lekár, posudzujúci psychológ a  psychiater sú povinní zaslať doklad o preskúmaní zdravotnej  spôsobilosti, doklad o preskúmaní psychickej spôsobilosti, doklad o  preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od  alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva a doklad o podrobení sa  odbornému poradenstvu orgánu Policajného zboru, ktorý rozhodol o týchto  povinnostiach, do piatich pracovných dní od ich uskutočnenia.

 (9) Posudzujúci lekár, posudzujúci psychológ a psychiater vedú evidenciu dokladov vydaných podľa odseku 8.

  (10) Náklady spojené s preskúšaním odbornej spôsobilosti, s  preskúmaním zdravotnej spôsobilosti, s preskúmaním psychickej  spôsobilosti, s podrobením sa doškoľovaciemu kurzu43a) a s plnením  povinností podľa odseku 4 uhrádza ten, kto je povinný podrobiť sa  takejto povinnosti.

 (11) Ministerstvo vnútra po dohode s  ministerstvom zdravotníctva ustanoví všeobecne záväzným právnym  predpisom rozsah, obsah a ďalšie podrobnosti o odbornom poradenstve a  podrobnosti o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k  závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva.

  (12) Ministerstvo vnútra po dohode s ministerstvom zdravotníctva  ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom náležitosti, obsah a vzory  dokladu o
    a) preskúmaní zdravotnej spôsobilosti,
    b) preskúmaní psychickej spôsobilosti,
    c) preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva,
    d) podrobení sa odbornému poradenstvu.

   (13) Doklad o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k  závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva obsahuje
a) meno, priezvisko a adresu alebo sídlo psychiatra,
b) meno, priezvisko, dátum narodenia alebo rodné číslo posudzovanej osoby,
c) zameranie odborného vyšetrenia,
d) odporúčanie rozhodnúť o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti,
e) miesto a dátum vykonania odborného vyšetrenia,
f) odtlačok pečiatky a podpis psychiatra.

(14) Doklad o podrobení sa odbornému poradenstvu obsahuje
a) meno, priezvisko a adresu alebo sídlo posudzujúceho psychológa,
b) meno, priezvisko, dátum narodenia alebo rodné číslo osoby, ktorá sa podrobila odbornému poradenstvu,
c) potvrdenie o podrobení sa osoby odbornému poradenstvu,
d) miesto a dátum vyhotovenia,
e) odtlačok pečiatky a podpis posudzujúceho psychológa,
f) evidenčné číslo.

(15) Doklad o preskúšaní odbornej spôsobilosti obsahuje
a) meno, priezvisko a rodné priezvisko osoby,
b) dátum narodenia alebo rodné číslo,
c) adresu pobytu,
d) číslo a dátum rozhodnutia o preskúšaní odbornej spôsobilosti,
e) skupiny udeleného vodičského oprávnenia,
f) rozsah preskúšania odbornej spôsobilosti,
g) záznam o preskúšaní odbornej spôsobilosti,
h) celkové hodnotenie odbornej spôsobilosti.

(16)  Ministerstvo vnútra ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom  podrobnosti o preskúšaní odbornej spôsobilosti a vzor dokladu o  preskúšaní odbornej spôsobilosti.

§ 92
Obmedzenie a odobratie vodičského oprávnenia

  (1) Ak sa lekárskou prehliadkou, psychologickým vyšetrením alebo  preskúšaním odbornej spôsobilosti zistilo, že držiteľ vodičského  oprávnenia je spôsobilý viesť motorové vozidlo len za dodržania určitých  podmienok, orgán Policajného zboru obmedzí vodičské oprávnenie tak, aby  zodpovedalo jeho zdravotnej spôsobilosti, psychickej spôsobilosti alebo  odbornej spôsobilosti. Obmedzenie vodičského oprávnenia sa vyznačí vo  vodičskom preukaze vo forme kódu.

 (2) Vodičské oprávnenie sa odoberie tomu, kto

   a) nie je spôsobilý viesť motorové vozidlo pre stratu odbornej spôsobilosti,
   b) nie je spôsobilý viesť motorové vozidlo pre stratu zdravotnej spôsobilosti alebo psychickej spôsobilosti,
    c) sa nepodrobil nariadenému preskúšaniu odbornej spôsobilosti alebo  preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti,
     d) osvedčením43b) vydaným autoškolou nepreukázal, že sa v určenom  rozsahu a v určenej lehote podrobil doškoľovaciemu kurzu,
    e) sa  nepodrobil nariadenému preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti osobitne vo  vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva  alebo odbornému poradenstvu,
   f) v čase jeho udelenia nespĺňal niektorú z podmienok na jeho udelenie,

  (3) Vodičské oprávnenie sa odoberie aj tomu, kto ako vodič motorového vozidla
    a) v priebehu posledných piatich rokov trikrát poruší pravidlá  cestnej premávky, v ktorého dôsledku vznikne dopravná nehoda s následkom  na živote alebo zdraví alebo
   b) v priebehu posledných piatich  rokov dvakrát poruší pravidlá cestnej premávky požitím alkoholu alebo  inej návykovej látky alebo sa odmietne podrobiť vyšetreniu na ich  zistenie.

 (4) Rozhodnutím o odobratí vodičského oprávnenia sa  jeho držiteľovi počas odobratia vodičského oprávnenia zakazuje viesť  motorové vozidlo až do času jeho vrátenia.
   
 (5) Ak držiteľ  vodičského oprávnenia, ktoré bolo odobraté alebo obmedzené, neprospeje  na skúške z odbornej spôsobilosti, ďalšiu skúšku môže vykonať najskôr po  uplynutí troch mesiacov od vykonania neúspešnej skúšky.

 (6) Ak  ten, komu bolo odobraté alebo obmedzené vodičské oprávnenie, preukáže  pominutie dôvodov na odobratie alebo obmedzenie vodičského oprávnenia,  vodičské oprávnenie sa vráti alebo sa zruší jeho obmedzenie, ak tomu  nebránia zákonné dôvody.

 (7) Vodičské oprávnenie odobraté podľa  odseku 3 písm. a) možno vrátiť až po preukázaní splnenia podmienok  podľa § 77 ods. 1 písm. d) až g). Vodičské oprávnenie odobraté podľa  odseku 3 písm. b) možno vrátiť až po preukázaní splnenia podmienok podľa  § 77 ods. 1 písm. d) až g), po preskúmaní zdravotnej spôsobilosti  osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo  liečiva psychiatrom a po podrobení sa odbornému poradenstvu u  posudzujúceho psychológa.

 (8) Ustanovenia § 91 sa nepoužijú v prípadoch uvedených v odseku 3.

 (9) Náklady spojené s preskúšaním odbornej spôsobilosti,  preskúmaním  zdravotnej spôsobilosti, preskúmaním psychickej spôsobilosti, s  podrobením sa doškoľovaciemu kurzu alebo s plnením povinností podľa  odseku 7 uhrádza ten, komu bolo vodičské oprávnenie odobraté alebo  obmedzené alebo komu sa na základe rozhodnutia príslušného orgánu uložil  zákaz viesť motorové vozidlo.

(10) Odobrať alebo obmedziť možno len vodičské oprávnenie zaznamenané vo vodičskom preukaze Slovenskej republiky.

 (11) Ministerstvo vnútra ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom  podrobnosti o vrátení odobratého vodičského oprávnenia a o zrušení jeho  obmedzenia.

§ 93
Vzdanie sa vodičského oprávnenia

 (1) Držiteľ vodičského oprávnenia sa môže vzdať vodičského oprávnenia určitej skupiny.

  (2) Vzdanie sa vodičského oprávnenia musí držiteľ vodičského  oprávnenia písomne oznámiť orgánu Policajného zboru. Oznámenie musí  obsahovať

   a) meno a priezvisko držiteľa vodičského oprávnenia,
   b) adresu pobytu držiteľa vodičského oprávnenia,
   c) dátum a miesto narodenia a rodné číslo držiteľa vodičského oprávnenia,
   d) dátum udelenia vodičského oprávnenia,
   e) osvedčený podpis držiteľa vodičského oprávnenia.

  (3) K oznámeniu podľa odseku 2 držiteľ vodičského oprávnenia priloží  aj vodičský preukaz, v ktorom je príslušné vodičské oprávnenie  vyznačené.

 (4) Vzdanie sa vodičského oprávnenia je účinné odo  dňa oznámenia tejto skutočnosti orgánu Policajného zboru. Vodičské  oprávnenie, ktorého sa jeho držiteľ vzdal, nemožno vrátiť.

Piaty oddiel
Vodičské preukazy

§ 94

 (1) Osoba môže byť držiteľom len jedného vodičského preukazu.

  (2) Vodičský preukaz je verejnou listinou, ktorou jej držiteľ  preukazuje oprávnenie viesť motorové vozidlá v rozsahu v ňom uvedenom.  Oprávnenie viesť motorové vozidlá skupiny A1 podľa § 76 ods. 7 sa do  vodičského preukazu nezaznamenáva. Držiteľ vodičského preukazu je  povinný mať platný vodičský preukaz pri vedení motorového vozidla pri  sebe a na výzvu policajta ho predložiť na kontrolu; to platí aj pre  osobu spolujazdca podľa § 74 ods. 2.

 (3) Platnosť vodičského  preukazu pre skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE a T je 15 rokov; najviac  však do dovŕšenia veku 65 rokov, ak v odseku 5 nie je ustanovené inak.

  (4) Platnosť vodičského preukazu pre skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D  a DE je päť rokov od dátumu vydania dokladu o zdravotnej spôsobilosti a  dokladu o psychickej spôsobilosti..

 (5) Platnosť vodičského  preukazu pre skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE a T osoby staršej ako 63  rokov je päť rokov od dátumu vydania dokladu o zdravotnej spôsobilosti.

(6) Vodičský preukaz obsahuje
a) meno a priezvisko držiteľa,
b) dátum a miesto narodenia držiteľa,
c) dátum vydania vodičského preukazu,
d) dátum skončenia platnosti vodičského preukazu,
e) názov orgánu vydávajúceho vodičský preukaz,
f) sériu a číslo vodičského preukazu,
g) podobu tváre držiteľa s rozmermi 2 cm x 2, 5 cm,
h) podpis držiteľa,
i) skupinu alebo skupiny vozidiel, ktoré je držiteľ oprávnený viesť,
 j) dátum prvého udelenia vodičského oprávnenia pre každú skupinu  vodičského oprávnenia a dátum uplynutia platnosti vodičského preukazu  pre každú skupinu vodičského oprávnenia.

(7) Vodičský preukaz  môže obsahovať aj doplnkové informácie alebo obmedzenia vo forme kódov  vzťahujúce sa na príslušnú skupinu vodičského oprávnenia a ďalšie  záznamy.

(8) Podrobnosti o vyobrazení a vzor vodičského  preukazu, kódy vodičského oprávnenia, ktoré sa uvádzajú vo vodičskom  preukaze, a spôsob zaznamenávania údajov do vodičského preukazu ustanoví  všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra.

§ 95
Vydanie vodičského preukazu

 (1) Vodičský preukaz vydá orgán Policajného zboru na základe udeleného prvého alebo ďalšieho vodičského oprávnenia.

 (2) Žiadateľ o vydanie vodičského preukazu je povinný
a) predložiť platný doklad svojej totožnosti,
b) vyplniť príslušné tlačivá, ak sú na tento účel zavedené,
c) spĺňať podmienky podľa § 77 ods. 1 písm. c) a h) až p),
 d) podrobiť sa nasnímaniu podoby tváre a vlastnoručného podpisu;  nasnímanie podoby tváre sa vykoná v občianskom odeve, bez prikrývky  hlavy a bez okuliarov s tmavými sklami, v odôvodnených prípadoch je  možné zo zdravotných alebo z náboženských dôvodov nasnímať podobu tváre s  prikrývkou hlavy, pričom táto prikrývka nesmie zakrývať tvárovú časť  spôsobom, ktorý by znemožňoval identifikáciu.

 (3) Za vodičský  preukaz zadržaný v cudzine alebo podľa § 71 po preukázaní pominutia  dôvodov jeho zadržania možno vydať nový vodičský preukaz; žiadateľ o  vydanie vodičského preukazu náhradou za vodičský preukaz zadržaný v  cudzine je povinný predložiť informáciu štátu, ktorý vodičský preukaz  zadržal, spolu s jej osvedčeným prekladom do štátneho jazyka.

§ 96
Výmena vodičského preukazu

  (1) Orgán Policajného zboru vymení platný vodičský preukaz vydaný v  Slovenskej republike pred 19. januárom 2013 za vodičský preukaz podľa  tohto zákona.

 (3) Orgán Policajného zboru vymení vodičský  preukaz, v ktorom je vyznačená niektorá zo skupín C1, C1E, C, CE, D1,  D1E, D alebo DE, ak jeho držiteľ predloží platný doklad o zdravotnej  spôsobilosti a platný doklad o psychickej spôsobilosti, ak v odseku 4  alebo odseku 5 nie je ustanovené inak.

 (4) Orgán Policajného  zboru vymení vodičský preukaz vydaný pred 19. januárom 2013, v ktorom je  vyznačená niektorá zo skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D alebo DE, aj  vtedy, ak jeho držiteľ nepredloží platný doklad o zdravotnej  spôsobilosti a platný doklad o psychickej spôsobilosti; v takom prípade  orgán Policajného zboru vyznačí ukončenie platnosti vodičského preukazu  pre skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE zhodne s dátumom žiadosti o  výmenu vodičského preukazu.

 (5) Orgán Policajného zboru vymení  vodičský preukaz s vyznačenou platnosťou pre niektorú zo skupín C1,  C1E, C, CE, D1, D1E, D alebo DE za vodičský preukaz s platnosťou  rovnakou, ako je vyznačená vo vodičskom preukaze, ktorý je predmetom  výmeny, ak jeho držiteľ nepredloží platný doklad o zdravotnej  spôsobilosti a platný doklad o psychickej spôsobilosti.

 (6)  Orgán Policajného zboru vymení vodičský preukaz držiteľovi vodičského  preukazu, ktorý dovŕšil vek 65 rokov, ak jeho držiteľ predloží platný  doklad o zdravotnej spôsobilosti, a ak ide o výmenu podľa odseku 3, aj  platný doklad o psychickej spôsobilosti.

 (7) Na výmenu vodičského preukazu sa vzťahujú ustanovenia § 94 ods. 3 až 5.

  (8) Žiadateľ o výmenu vodičského preukazu je povinný odovzdať orgánu  Policajného zboru, na ktorom si podal žiadosť o výmenu, vodičský  preukaz, o ktorého výmenu žiada, a to najneskôr v čase vydania  vodičského preukazu.

§ 97
Obnovenie vodičského preukazu

  (1) Orgán Policajného zboru obnoví vodičský preukaz, ktorý je neplatný  podľa § 100 ods. 1, a vodičský preukaz, v ktorom uplynula platnosť  vyznačená pre niektorú skupinu vodičského oprávnenia podľa § 94 ods. 3  až 5. Pri obnovení vodičského preukazu orgán Policajného zboru vydá  vodičský preukaz.  

 (2) Orgán Policajného zboru obnoví vodičský  preukaz, v ktorom je vyznačená niektorá zo skupín C1, C1E, C, CE, D1,  D1E, D alebo DE, ak jeho držiteľ predloží platný doklad o zdravotnej  spôsobilosti a platný doklad o psychickej spôsobilosti, ak v odseku 3  alebo 4 nie je ustanovené inak.

 (3) Orgán Policajného zboru  obnoví vodičský preukaz vydaný pred 19. januárom 2013, v ktorom je  vyznačená niektorá zo skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D alebo DE, aj  vtedy, ak jeho držiteľ nepredloží platný doklad o zdravotnej  spôsobilosti a platný doklad o psychickej spôsobilosti; v takom prípade  orgán Policajného zboru vyznačí ukončenie platnosti vodičského preukazu  pre skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE zhodne s dátumom žiadosti o  obnovenie vodičského preukazu.

 (4) Orgán Policajného zboru  obnoví vodičský preukaz s vyznačenou platnosťou pre niektorú zo skupín  C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D alebo DE za vodičský preukaz s platnosťou  rovnakou, ako je vyznačená vo vodičskom preukaze, ktorý je predmetom  obnovy, ak jeho držiteľ nepredloží platný doklad o zdravotnej  spôsobilosti a platný doklad o psychickej spôsobilosti.

 (5)  Orgán Policajného zboru obnoví vodičský preukaz držiteľovi vodičského  preukazu, ktorý dovŕšil vek 65 rokov, ak jeho držiteľ predloží platný  doklad o zdravotnej spôsobilosti, a ak ide o obnovenie podľa odseku 2,  aj platný doklad o psychickej spôsobilosti.

 (6) Na obnovenie vodičského preukazu sa vzťahujú ustanovenia § 94 ods. 3 až 5.

  (7) Pri obnovení vodičského preukazu podľa odseku 1 orgán Policajného  zboru uzná skupinu udeleného vodičského oprávnenia, ak tomu nebránia  zákonné dôvody.

 (8) Žiadateľ o obnovenie vodičského preukazu je  povinný predložiť vodičský preukaz, o ktorého obnovenie žiada; to  neplatí, ak je vodičský preukaz neplatný podľa § 100 ods. 1 písm. e).  Žiadateľ o obnovenie vodičského preukazu je ďalej povinný splniť  podmienky podľa § 94 ods. 1 a § 95 ods. 2.

 (9) Žiadateľ o  obnovenie vodičského preukazu je povinný odovzdať orgánu Policajného  zboru, na ktorom si podal žiadosť o obnovenie, vodičský preukaz, o  ktorého obnovenie žiada, a to najneskôr v čase vydania vodičského  preukazu; to neplatí, ak je vodičský preukaz neplatný podľa § 100 ods. 1  písm. e).

§ 97a
Výmena a obnovenie vodičského preukazu v cudzine

Žiadosť  o výmenu vodičského preukazu alebo žiadosť o obnovenie vodičského  preukazu z dôvodu uplynutia jeho platnosti, z dôvodu jeho straty alebo  odcudzenia alebo z dôvodu zmeny mena alebo priezviska možno podať aj na  zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v zahraničí; ustanovenia § 96 a  97 sa vzťahujú primerane.

§ 98
Povinnosti držiteľa vodičského preukazu

 (1) Držiteľ vodičského preukazu je povinný

   a) chrániť vodičský preukaz pred zničením, poškodením, stratou, odcudzením alebo zneužitím,
    b) oznámiť orgánu Policajného zboru do siedmich dní zmenu svojich  osobných údajov uvedených vo vodičskom preukaze, zmenu zdravotnej  spôsobilosti a psychickej spôsobilosti alebo podstatnú zmenu svojej  podoby,
   c) odovzdať orgánu Policajného zboru neplatný vodičský  preukaz a medzinárodný vodičský preukaz do siedmich dní odo dňa  oznámenia rozhodnutia, ktorým sa mu obmedzilo alebo odobralo vodičské  oprávnenie,
   d) odovzdať orgánu Policajného zboru neplatný  vodičský preukaz do siedmich dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti  rozhodnutia, ktorým mu súd uložil ochranné liečenie alebo mu súd alebo  iný príslušný orgán uložil zákaz činnosti viesť motorové vozidlo alebo  ktorým sa mu obmedzilo alebo odobralo vodičské oprávnenie,
   e) odovzdať orgánu Policajného zboru vodičský preukaz do siedmich dní odo dňa jeho zadržania podľa § 70 ods. 5,
   f) odovzdať orgánu Policajného zboru neplatný vodičský preukaz podľa § 100 ods. 1 písm. a) až d), ods. 2 písm. a), c) a d),
   g) oznámiť orgánu Policajného zboru do siedmich dní zničenie, stratu alebo odcudzenie vodičského preukazu,
    h) dostaviť sa na vyzvanie orgánu Policajného zboru v ním určenej  lehote na vybavenie záležitostí týkajúcich sa vodičského preukazu alebo  vodičského oprávnenia,
   i) predložiť orgánu Policajného zboru  spolu so žiadosťou o vrátenie vodičského preukazu doklady preukazujúce  splnenie podmienok na jeho vydanie alebo na vrátenie podľa tohto zákona,  preukázať svoju totožnosť a vyplniť príslušné tlačivá, ak sú na tento  účel zavedené.

 (2) Držiteľ vodičského oprávnenia je povinný  osobne prevziať vodičský preukaz, jeho prevzatie a správnosť údajov  potvrdiť svojím podpisom; to neplatí, ak na tento úkon písomne  splnomocnil inú osobu s osvedčeným vlastnoručným podpisom. Prevziať  vodičský preukaz môže aj osoba blízka44) držiteľovi  vodičského oprávnenia, pričom na tento úkon sa nevyžaduje písomné  plnomocenstvo držiteľa vodičského preukazu. Ak držiteľ vodičského  oprávnenia pri podaní žiadosti o vydanie vodičského preukazu splnomocní  na vykonanie úkonu inú osobu a túto skutočnosť uvedie do žiadosti a  podpíše pred orgánom Policajného zboru, nevyžaduje sa osvedčený podpis  držiteľa vodičského oprávnenia.

 (3) Ak držiteľ vodičského  preukazu, ktorý bol obnovený z dôvodu straty alebo odcudzenia, svoj  predchádzajúci vodičský preukaz nájde alebo získa späť, je povinný tento  predchádzajúci vodičský preukaz bezodkladne odovzdať orgánu Policajného  zboru.

§ 99
Nájdený vodičský preukaz

(1) Kto  nájde vodičský preukaz alebo medzinárodný vodičský preukaz inej osoby,  je povinný ho bezodkladne odovzdať jeho držiteľovi, orgánu Policajného  zboru alebo policajtovi; môže ho odovzdať aj príslušníkovi Vojenskej  polície alebo príslušníkovi obecnej polície, ktorí zabezpečia jeho  odovzdanie orgánu Policajného zboru.

(2) Ak orgán Policajného  zboru má nájdený vodičský preukaz alebo medzinárodný vodičský preukaz a  jeho držiteľ nepožiadal o vydanie ďalšieho preukazu, orgán Policajného  zboru ho na požiadanie vráti jeho držiteľovi.

§ 100
Neplatnosť vodičského preukazu

 (1) Vodičský preukaz je neplatný, ak

   a) uplynula jeho platnosť podľa § 143b ods. 2 alebo 3,
   b) obsahuje neoprávnene vykonané zmeny,
   c) údaje v ňom uvedené nezodpovedajú skutočnosti,
   d) údaje v ňom uvedené nie je možné identifikovať,
   e) držiteľ nahlási jeho stratu alebo odcudzenie,
   f) za tento bol vydaný nový vodičský preukaz podľa § 95 ods. 3.

 (2) Vodičský preukaz je neplatný aj vtedy, ak

   a) jeho držiteľ je držiteľom aj iného platného vodičského preukazu, ktorý bol vydaný skôr,
   b) jeho držiteľ zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
   c) bol vydaný v rozpore so zákonom,
   d) sa jeho držiteľ vzdal vodičského oprávnenia,
   e) vodičské oprávnenie v ňom uvedené sa odobralo alebo obmedzilo.

 (3) Vodičský preukaz sa považuje za neplatný v čase, v ktorom má jeho držiteľ súdom uložené ochranné liečenie45) alebo v ktorom má súdom alebo iným príslušným orgánom uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlo.

  (4) Vodičský preukaz sa považuje za neplatný, ak nie je splnená  povinnosť podľa § 89 ods. 1, alebo § 91 ods. 6 alebo ak je zadržaný  podľa § 70 ods. 5.

§ 100a
Neplatnosť vodičského preukazu
pre skupinu vodičského oprávnenia

 Vodičský preukaz pre určitú skupinu vodičského oprávnenia je neplatný, ak uplynula jeho platnosť podľa § 94 ods. 3, 4 alebo 5.

Medzinárodný vodičský preukaz
§ 101

  (1) Medzinárodný vodičský preukaz vydá orgán Policajného zboru len  držiteľovi platného vodičského preukazu, ktorý bol vydaný v Slovenskej  republike. Príslušný na vydanie medzinárodného vodičského preukazu je  orgán Policajného zboru podľa § 95 ods. 1; medzinárodný vodičský preukaz  podľa odseku 6 písm. a) a b) môže byť vydaný súčasne.

 (2) Osobné údaje o držiteľovi medzinárodného vodičského preukazu sa zapisujú pod nasledujúcimi číselnými kódmi:
     1. priezvisko,
     2. meno,
     3. miesto narodenia,
     4. dátum narodenia,
     5. obec pobytu.

  (3) Medzinárodný vodičský preukaz neoprávňuje jeho držiteľa na vedenie  motorových vozidiel v Slovenskej republike, ak bol vydaný v Slovenskej  republike alebo ak bol vydaný v cudzine a jeho držiteľ má pobyt na území  Slovenskej republiky.

 (4) Neplatný je ten medzinárodný  vodičský preukaz, ktorého držiteľ prestal byť držiteľom vodičského  preukazu alebo ktorého vodičský preukaz je neplatný.

 (5)  Povinnosti držiteľa vodičského preukazu ustanovené týmto zákonom sa  primerane vzťahujú aj na držiteľa medzinárodného vodičského preukazu.  Žiadateľ o vydanie medzinárodného vodičského preukazu je povinný  predložiť fotografiu tváre, ktorá musí byť vyhotovená v občianskom  odeve, bez prikrývky hlavy a bez okuliarov s tmavými sklami. V  odôvodnených prípadoch je možné zo zdravotných alebo náboženských  dôvodov predložiť fotografiu tváre s prikrývkou hlavy, pričom táto  prikrývka nesmie zakrývať tvárovú časť spôsobom, ktorý by znemožňoval  jeho identifikáciu. Fotografia tváre musí byť ostrá, neretušovaná s  rozmermi 3, 5 cm x 4, 5 cm, vyhotovená na hladkom, lesklom polokartóne, s  výškou tvárovej časti hlavy minimálne 2 cm od brady po temeno, so  svetlým pozadím.

 (6) Orgán Policajného zboru vydáva medzinárodný vodičský preukaz podľa

   a) Dohovoru o cestnej premávke podpísaného 19. septembra 1949 v Ženeve (ďalej len "Ženevský dohovor") alebo
   b) Viedenského dohovoru.

  (7) Medzinárodný vodičský preukaz podľa Viedenského dohovoru sa vydáva  s platnosťou na 3 roky a medzinárodný vodičský preukaz podľa Ženevského  dohovoru sa vydáva s platnosťou na 1 rok.

 (8) Vzor medzinárodného vodičského preukazu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra.

Šiesty oddiel
Vodičský preukaz vydaný v cudzine

Uznávanie vodičského preukazu
vydaného v cudzine
na vedenie motorových vozidiel
§ 102

  (1) Na vedenie motorových vozidiel v Slovenskej republike sa okrem  vodičského preukazu vydaného v Slovenskej republike uznáva aj

   a) platný vodičský preukaz vydaný v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru, 42) pred 19. januárom 2013
    b) platný vodičský preukaz vydaný v štáte Európskeho hospodárskeho  priestoru od 19. januára 2013, a to na vedenie v ňom vyznačených skupín  motorových vozidiel, okrem tých skupín, ktoré môže jeho držiteľ viesť  len na území štátu, ktorý vodičský preukaz vydal, a ktoré sú vo  vodičskom preukaze vyznačené odlišným typom písma ako skupiny AM, A1,  A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE,
   c) platný  vodičský preukaz štátu, ktorý je zmluvnou stranou Ženevského dohovoru  alebo zmluvnou stranou Viedenského dohovoru (ďalej len "štát dohovoru");  vláda Slovenskej republiky môže nariadením ustanoviť zoznam  nesamosprávnych území, ktoré v medzinárodných vzťahoch vystupujú  samostatne a ktoré sa budú považovať za štát dohovoru.

 (2) Na vedenie motorových vozidiel sa v Slovenskej republike uznáva aj

   a) platný medzinárodný vodičský preukaz vydaný podľa Ženevského dohovoru, ak od jeho vydania neuplynul jeden rok,
   b) platný medzinárodný vodičský preukaz vydaný podľa Viedenského dohovoru, ak od jeho vydania neuplynuli tri roky.

  (3) Medzinárodný vodičský preukaz uvedený v odseku 2 písm. b) je  platný len spolu s príslušným platným vodičským preukazom vydaným  štátom, ktorý vydal medzinárodný vodičský preukaz.

§ 103

  Minimálny vek na vedenie motorových vozidiel držiteľa vodičského  preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v  štáte dohovoru je zhodný s vekom na udelenie vodičského oprávnenia okrem  minimálneho veku na vedenie motorového vozidla skupiny B, ktorý je 18  rokov.

§ 104
Výmena vodičského preukazu
vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo
v štáte dohovoru

  (1) Orgán Policajného zboru vymení platný vodičský preukaz vydaný v  štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo vydaný v štáte dohovoru  za vodičský preukaz podľa tohto zákona.

 (2) Príslušný na výmenu vodičského preukazu podľa odseku 1 je orgán Policajného zboru podľa miesta pobytu žiadateľa.

  (3) Ak orgán Policajného zboru pri výmene vodičského preukazu vydaného  v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo vydaného v štáte  dohovoru uzná aspoň jednu skupinu vodičského oprávnenia vyznačenú v  tomto vodičskom preukaze, vydá vodičský preukaz rovnakej alebo  rovnocennej skupiny. Podmienkou pre uznanie skupiny vodičského  oprávnenia udeleného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v  štáte dohovoru je dosiahnutie minimálneho veku podľa § 103. Predmetom  výmeny nesmie byť medzinárodný vodičský preukaz.

 (4) Držiteľ  vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru,  ktorý má na území Slovenskej republiky pobyt, môže o výmenu vodičského  preukazu požiadať po 185 dňoch od udelenia alebo registrovania pobytu.  Držiteľ vodičského preukazu vydaného v štáte dohovoru inom, ako je štát  Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorý má na území Slovenskej  republiky pobyt a ktorý chce viesť motorové vozidlo, je povinný do 60  dní po uplynutí 185 dní od udelenia alebo registrovania pobytu požiadať  orgán Policajného zboru príslušný podľa miesta pobytu o výmenu  vodičského preukazu.

 (5) Vodičský preukaz vydaný v štáte  dohovoru inom ako je štát Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorého  držiteľom je osoba s pobytom, je neplatný, ak jeho držiteľ nepožiadal o  jeho výmenu podľa odseku 4.

 (6) Orgán Policajného zboru vymení  platný vodičský preukaz vydaný v štáte Európskeho hospodárskeho  priestoru alebo v štáte dohovoru, v ktorom je vyznačená niektorá zo  skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D alebo DE, ak jeho držiteľ predloží  platný doklad o zdravotnej spôsobilosti a platný doklad o psychickej  spôsobilosti, ak v odseku 7 alebo 8 nie je ustanovené inak.

  (7) Orgán Policajného zboru vymení vodičský preukaz vydaný v štáte  Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru, v ktorom je  vyznačená niektorá zo skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D alebo DE bez  obmedzenej platnosti aj vtedy, ak jeho držiteľ nepredloží platný doklad o  zdravotnej spôsobilosti a platný doklad o psychickej spôsobilosti; v  takom prípade orgán Policajného zboru vyznačí ukončenie platnosti  vodičského preukazu pre skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE zhodne s  dátumom žiadosti o výmenu vodičského preukazu.

 (8) Orgán  Policajného zboru vymení vodičský preukaz vydaný v štáte Európskeho  hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru s vyznačenou platnosťou  pre niektorú zo skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D alebo DE za vodičský  preukaz s platnosťou rovnakou, ako je vyznačená vo vodičskom preukaze,  ktorý je predmetom výmeny, ak jeho držiteľ nepredloží platný doklad o  zdravotnej spôsobilosti a platný doklad o psychickej spôsobilosti.
 
  (9) Orgán Policajného zboru vymení vodičský preukaz vydaný v štáte  Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru držiteľovi  vodičského preukazu, ktorý dovŕšil vek 65 rokov, ak jeho držiteľ  predloží platný doklad o zdravotnej spôsobilosti, a ak ide o výmenu  podľa odseku 6, aj platný doklad o psychickej spôsobilosti.

  (10) Na výmenu vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho  hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru sa vzťahujú ustanovenia §  94 ods. 3 až 5.

 (11) Žiadateľ o výmenu vodičského preukazu  vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte  dohovoru je povinný predložiť platný vodičský preukaz vydaný v štáte  Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru a splniť  podmienky podľa § 77 ods. 1 písm. a), c), h) až p), § 94 ods. 1 a § 95  ods. 2 písm. a), b) a d). Žiadateľ o výmenu vodičského preukazu vydaného  v štáte dohovoru je ďalej povinný predložiť informáciu štátu, ktorý  vodičský preukaz vydal, o tom, že mu bol vydaný vodičský preukaz s  vodičským oprávnením v ňom uvedeným spolu s jej osvedčeným prekladom do  štátneho jazyka a osvedčeným prekladom vodičského preukazu.

  (12) Ak má orgán Policajného zboru podozrenie, že žiadateľ o výmenu  vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru  alebo v štáte dohovoru nespĺňa ustanovené podmienky, overí tieto  skutočnosti na príslušnom orgáne štátu, ktorý vydal vodičský preukaz.

  (13) Orgán Policajného zboru uzná skupinu vodičského oprávnenia  vyznačenú vo vodičskom preukaze vydanom v štáte Európskeho hospodárskeho  priestoru, ak tomu nebránia zákonné dôvody.

 (14) Orgán  Policajného zboru uzná skupinu vodičského oprávnenia vyznačenú vo  vodičskom preukaze vydanom v štáte dohovoru, ak tomu nebránia zákonné  dôvody, ak je rovnaká ako skupina vodičského oprávnenia udeľovaného v  Slovenskej republike alebo ak ju svojím rozsahom presahuje.

  (15) Žiadateľ o výmenu vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho  hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru je povinný odovzdať  orgánu Policajného zboru, na ktorom si podal žiadosť o výmenu, vodičský  preukaz, o výmenu ktorého žiada, a to najneskôr v čase vydania  vodičského preukazu.

 (16) Orgán Policajného zboru vráti  vymenený vodičský preukaz orgánu štátu, ktorý ho vydal, s uvedením  dôvodu jeho vrátenia, dátumu jeho výmeny, čísla vydaného vodičského  preukazu Slovenskej republiky a iných prípadných skutočností, ktoré s  výmenou vodičského preukazu súvisia.

 (17) Ak sa zistili  skutočnosti vylučujúce splnenie čo i len jednej podmienky na výmenu  vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru  alebo v štáte dohovoru, orgán Policajného zboru takýto vodičský preukaz  nevymení.

§ 105
Obnovenie vodičského preukazu
vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo
v štáte dohovoru

  (1) Orgán Policajného zboru obnoví vodičský preukaz vydaný v štáte  Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru, ktorý je  neplatný podľa § 104 ods. 5 alebo § 106 ods. 1, a vodičský preukaz, v  ktorom uplynula platnosť vyznačená pre niektorú skupinu vodičského  oprávnenia, pričom podmienkou na uznanie skupiny takého vodičského  oprávnenia je dosiahnutie minimálneho veku podľa § 103.

 (2) Na  obnovenie vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho  priestoru alebo v štáte dohovoru sa vzťahuje § 104 ods. 2, 3, 6 až 10,  12 až 14 a 17.

 (3) Obnoveniu vodičského preukazu vydaného v  štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru, ktorý  je neplatný podľa § 106 ods. 1 písm. f), vždy predchádza preverenie  údajov o takomto vodičskom preukaze na príslušnom orgáne štátu, ktorý ho  vydal, inak nemožno vodičský preukaz obnoviť.

 (4) Žiadateľ o  obnovenie vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho  priestoru alebo v štáte dohovoru je povinný predložiť vodičský preukaz  vydaný v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte  dohovoru; to neplatí, ak je vodičský preukaz neplatný podľa § 106 ods. 1  písm. f). Žiadateľ je ďalej povinný splniť podmienky podľa § 77 ods. 1  písm. a), c), h) až p), § 94 ods. 1 a § 95 ods. 2 písm. a), b) a d).  Žiadateľ o obnovenie vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho  hospodárskeho priestoru, ktorý je neplatný podľa § 106 ods. 1 písm. b)  až f), a žiadateľ o obnovenie vodičského preukazu vydaného v štáte  dohovoru je okrem toho povinný predložiť informáciu štátu, ktorý  vodičský preukaz vydal, o tom, že mu bol vydaný vodičský preukaz s  vodičským oprávnením v ňom uvedeným spolu s jej osvedčeným prekladom do  štátneho jazyka; ak nejde o prípad podľa § 106 ods. 1 písm. f), žiadateľ  o obnovenie vodičského preukazu vydaného v štáte dohovoru predkladá aj  osvedčený preklad vodičského preukazu.

 (5) Žiadateľ o obnovenie  vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru  alebo v štáte dohovoru je povinný odovzdať orgánu Policajného zboru, na  ktorom si podal žiadosť o obnovenie, vodičský preukaz, o ktorého  obnovenie žiada, a to najneskôr v čase vydania vodičského preukazu; to  neplatí, ak je vodičský preukaz neplatný podľa § 106 ods. 1 písm. f).

  (6) Orgán Policajného zboru pri obnovení vodičského preukazu vydaného v  štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru vráti  vodičský preukaz, ktorý bol obnovený, orgánu štátu, ktorý ho vydal, s  uvedením dôvodu jeho vrátenia, dátumu jeho obnovenia a čísla vydaného  vodičského preukazu. Ak bol vodičský preukaz obnovený z dôvodu jeho  neplatnosti podľa § 106 ods. 1 písm. f), orgán štátu, ktorý ho vydal, sa  len upovedomí o dôvode obnovenia vodičského preukazu, dátume jeho  obnovenia, čísle vydaného vodičského preukazu v Slovenskej republike a  iných prípadných skutočnostiach, ktoré s obnovením vodičského preukazu  súvisia.

§ 106
Neplatnosť vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho
hospodárskeho priestoru
alebo v štáte dohovoru

 (1) Vodičský preukaz vydaný v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru je neplatný, ak

   a) uplynula jeho platnosť,
   b) obsahuje neoprávnene vykonané zmeny,
   c) údaje v ňom sú nečitateľné,
   d) údaje v ňom uvedené nezodpovedajú skutočnosti,
   e) je poškodený tak, že údaje v ňom uvedené nie je možné identifikovať,
   f) je stratený alebo odcudzený.

 (2) Vodičský preukaz vydaný v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru je ďalej neplatný, ak

   a) jeho držiteľ zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
   b) jeho držiteľ je držiteľom aj iného vodičského preukazu,
   c) vodičské oprávnenie v ňom uvedené je pozastavené, odobraté alebo zrušené v štáte, ktorý tento vodičský preukaz vydal,
   d) bol obmedzený, pozastavený, odobratý alebo zrušený v štáte, ktorý ho vydal.

§ 106a
Neplatnosť vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho
hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru pre skupinu
vodičského oprávnenia

  Vodičský preukaz vydaný v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru  alebo v štáte dohovoru pre určitú skupinu vodičského oprávnenia je  neplatný, ak uplynula platnosť vyznačená pre túto skupinu vodičského  oprávnenia.

Siedmy oddiel
Evidencia vodičov

§ 107

 (1) Evidencia vodičov je informačný systém Policajného zboru podľa osobitného predpisu, 32)  ktorý sa vedie na účely rozhodovania o vodičských oprávneniach,  vodičských preukazoch a o medzinárodných vodičských preukazoch a  poskytovania údajov z tejto evidencie.

 (2) V evidencii vodičov sa vedú o držiteľoch vodičského oprávnenia údaje v rozsahu

   a) meno, priezvisko, prípadne titul,
   b) rodné číslo,
   c) dátum a miesto narodenia,
   d) adresa pobytu,
    e) údaje o priestupkoch a trestných činoch súvisiacich s porušením  pravidiel cestnej premávky, pri vedení vozidla, s nezaplatením úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest a s porušením predpisov na úseku organizácie pracovného času v doprave 37a),
    f) údaje o zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti  držiteľa vodičského oprávnenia v rozsahu evidenčné číslo dokladu o  zdravotnej spôsobilosti a dokladu o psychickej spôsobilosti, dátum  vydania dokladu o zdravotnej spôsobilosti a dokladu o psychickej  spôsobilosti, meno posudzujúceho lekára a posudzujúceho psychológa,  ktorí vydali doklad o zdravotnej spôsobilosti a doklad o psychickej  spôsobilosti, a závery lekárskej prehliadky a psychologického  vyšetrenia,
   g) údaje o zdravotnej a psychickej spôsobilosti zaslané podľa § 90 ods. 4,
    h) údaje o čísle povolenia alebo číslo licencie Spoločenstva, 45a)  ak sa priestupku dopustí vodič vozidla podniku cestnej dopravy,
    i) údaje o udelených vodičských oprávneniach a údaje o neudelení,  odobratí, obmedzení alebo zrušení vodičských oprávnení, o ich vrátení  alebo zrušení ich obmedzení,
   j) údaje o vodičských preukazoch a o medzinárodných vodičských preukazoch,
   k) podpis a podoba tváre v digitálnej forme podľa § 95 ods. 2,
   l) údaje o udelených inštruktorských oprávneniach a platnosti inštruktorského preukazu.

 (3) V evidencii vodičov sa ďalej vedú

   a) údaje podľa odseku 2 o osobe, ktorá žiadala o udelenie vodičského oprávnenia a ktorej sa toto oprávnenie neudelilo,
   b) údaje podľa odseku 2 o osobe, ktorá bez vodičského oprávnenia viedla motorové vozidlo,
   c) údaje podľa odseku 2 o osobe, ktorá sa dopustila priestupku  súvisiaceho s porušením pravidiel cestnej premávky iného ako uvedeného v  odseku 2 písm. e),
    d) meno, priezvisko a rodné číslo osoby spolujazdca podľa § 74 ods. 2.

§ 108
Poskytovanie informácií pre evidenciu vodičov

  (1) Súd, ktorý rozhodol o vine za spáchaný trestný čin v súvislosti s  vedením motorového vozidla alebo uložil ochranné liečenie, 45)  je povinný túto skutočnosť oznámiť orgánu Policajného zboru príslušnému  podľa miesta pobytu osoby, ktorej sa to týka, a to najneskôr do 15 dní  odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia v takej veci. Ak ide o  cudzinca, ktorý nemá na území Slovenskej republiky pobyt, takéto údaje  sa oznámia orgánu Policajného zboru podľa sídla súdu, ktorý sankciu  uložil.

 (2) Orgán, ktorý rozhodol o vine za spáchaný priestupok  proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, je povinný túto  skutočnosť oznámiť orgánu Policajného zboru príslušnému podľa miesta  objasnenia priestupku, a to najneskôr do 15 dní odo dňa nadobudnutia  právoplatnosti rozhodnutia v takej veci.

 (3) Oznámenie podľa odseku 2 musí obsahovať

    a) meno, priezvisko, dátum narodenia a rodné číslo osoby s výnimkou  takej osoby, ktorá nemá rodné číslo pridelené, ktorej sa oznámenie týka,  
   b) adresu pobytu,
   c) právnu kvalifikáciu porušenia pravidiel cestnej premávky,
   d) druh a výšku trestu alebo sankcie, ktorá bola uložená.

  (4) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej  republiky (ďalej len "ministerstvo dopravy") bezodplatne zasiela v  elektronickej forme orgánu Policajného zboru údaje o udelených  inštruktorských oprávneniach a platnosti inštruktorských preukazov v  rozsahu meno a priezvisko inštruktora autoškoly, dátum a miesto jeho  narodenia a adresu jeho bydliska, rozsah udeleného inštruktorského  oprávnenia, evidenčné číslo a dátum uplynutia platnosti inštruktorského  preukazu.  

 (5) Údaje o skutočnostiach uvedených v odsekoch 1, 2  a 4 sa vedú v evidencii vodičov päť rokov od vykonania sankcie za  priestupok, od vykonania trestu za spáchaný trestný čin a od uplynutia  doby ochranného liečenia alebo od skončenia platnosti inštruktorského  preukazu; údaje o porušení pravidiel cestnej premávky požitím alkoholu  alebo inej návykovej látky alebo odmietnutím podrobiť sa vyšetreniu na  ich zistenie sa vedú 10 rokov. Po uplynutí tejto doby sa tieto údaje  natrvalo zničia.

 (6) Pri úkonoch spojených s udelením  vodičského oprávnenia alebo vydaním vodičského preukazu je orgán  Policajného zboru oprávnený prostredníctvom ministerstva vnútra  vykonávať automatizované vyhľadávanie údajov o vodičských preukazoch a  vodičských oprávneniach45b) v evidenciách iných členských štátov  Európskej únie na základe zadania týchto údajov:
a) číslo vodičského preukazu alebo
b) meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo držiteľa vodičského preukazu.

§ 109
Poskytovanie informácií z evidencie vodičov

  (1) Informácie z evidencie vodičov sa poskytujú štátnym orgánom,  obciam a vyšším územným celkom v rozsahu ich pôsobnosti; ministerstvu  dopravy, krajským úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie,  okresným úradom dopravy, Vojenskej polícii, Vojenskému spravodajstvu a  Slovenskej informačnej službe sa tieto údaje poskytujú diaľkovým,  nepretržitým a priamym prístupom.

 (2) Fyzickej osobe sa v požadovanom rozsahu poskytne informácia o údajoch, ktoré sa o nej uchovávajú v evidencii vodičov.

 (3) O inej osobe sa z evidencie vodičov poskytne informácia, ak s tým táto osoba vopred vyslovila súhlas.

  (4) Žiadosť o informáciu podľa odsekov 2 a 3 sa podáva orgánu  Policajného zboru príslušnému podľa miesta pobytu osoby, ktorej sa  informácia týka.

 (5) Informácia z evidencie vodičov, ktorej  obsah je predmetom utajovanej skutočnosti, sa môže poskytnúť len za  podmienok ustanovených v osobitnom predpise.35)

 (6)  Osoba, ktorej sa informácia obsahujúca osobné údaje z evidencie vodičov  poskytla, smie takú informáciu použiť len na účely, na ktoré ju žiadala,  a musí zabezpečiť jej ochranu pred zneužitím a pred jej sprístupnením  neoprávnenej osobe.

 (7) Ministerstvo vnútra umožňuje iným  členským štátom Európskej únie prístup do evidencie vodičov s cieľom  vykonávať automatizované vyhľadávanie údajov o vodičských preukazoch a  vodičských oprávneniach45b) na základe zadania týchto údajov:
a) číslo vodičského preukazu,
b) meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo držiteľa vodičského preukazu.

(8) Ministerstvo vnútra poskytuje inému členskému štátu Európskej únie podľa odseku 7 údaje v rozsahu
a) číslo vodičského preukazu a jeho stav,
b) meno, priezvisko a dátum narodenia držiteľa vodičského preukazu,
c) orgán, ktorý vydal vodičský preukaz,
d) dátum vydania vodičského preukazu,
e) dátum platnosti vodičského preukazu,
f) udelené vodičské oprávnenie a jeho stav.

DRUHÁ HLAVA
OPRÁVNENIE NA VEDENIE ELEKTRIČKY
A TROLEJBUSU

§ 110

  (1) Oprávnením na vedenie električky alebo trolejbusu sa na účely  tohto zákona rozumie osobitné oprávnenie vodiča električky alebo  trolejbusu podľa osobitného predpisu.46)

 (2) Vodič  trolejbusu musí byť okrem osobitného oprávnenia podľa odseku 1 aj  držiteľom príslušného vodičského oprávnenia podľa § 75.

ŠIESTA ČASŤ  -  EVIDENCIA VOZIDIEL, EVIDOVANIE VOZIDIEL A EVIDENČNÉ ČÍSLA

PRVÁ HLAVA
EVIDENCIA VOZIDIEL

§ 111

 (1) Evidencia vozidiel je informačný systém Policajného zboru podľa osobitného predpisu, 32)  ktorý sa vedie na účely získavania informácií o vlastníkoch vozidiel,  držiteľoch vozidiel, osobách, ktoré zastupujú vlastníkov vozidiel alebo  držiteľov vozidiel, osobách oprávnených konať za vlastníka vozidla alebo  za držiteľa vozidla, technických údajov vozidiel, vydaných dokladoch,  tabuľkách s evidenčným číslom a poskytovania údajov z tejto evidencie.

 (2) V evidencii vozidiel sa vedú

    a) osobné údaje v rozsahu podľa odseku 3 o vlastníkoch vozidiel a  držiteľoch vozidiel, ak držiteľom vozidla alebo vlastníkom vozidla je  fyzická osoba,
   b) názov, adresa sídla alebo prevádzkarne,  označenie organizačnej zložky a jej umiestnenie a identifikačné číslo  vlastníka vozidla a držiteľa vozidla, ak je držiteľom vozidla alebo  vlastníkom vozidla právnická osoba,
   c) osobné údaje v rozsahu  podľa odseku 3 o osobách, ktoré zastupujú osoby uvedené v písmene a)  alebo písmene b), alebo o osobách, ktoré konajú za tieto osoby a ktoré  uskutočnili evidenčný úkon, a čísla ich preukazov totožnosti,
   d) podpisy osôb uvedených v písmenách a), b) alebo c),
   e) údaje o vozidlách v rozsahu základného technického opisu,
    f) údaje o evidenčných číslach, tabuľkách s evidenčnými číslami,  zvláštnych evidenčných číslach a o tabuľkách so zvláštnymi evidenčnými  číslami,
   g) údaje o osvedčeniach o evidencii časť I a časť II,  technických preukazoch vozidiel, osvedčeniach o evidencii časť I a časť  II vozidla a o osvedčeniach o pridelení zvláštnych evidenčných čísel,
   h) údaje o spôsobe nadobudnutia vozidiel,
   i) údaje o vykonaných evidenčných úkonoch,
   j) údaje o vybraných správnych poplatkoch,
   k) údaje o vedených exekučných konaniach alebo výkonoch rozhodnutí podľa § 118 ods. 4,
    l) údaje o vykonaných technických kontrolách vozidiel, emisných  kontrolách vozidiel, kontrolách originality vozidiel a o montážach  plynových zariadení technickými službami, 47)
   m) údaje o uzavretých povinných zmluvných poisteniach zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a
   n) údaje o spracovaných starých vozidlách.

  (3) V evidencii vozidiel sa o držiteľoch vozidiel a vlastníkoch  vozidiel, a o osobách, ktoré konajú za vlastníkov vozidiel alebo  držiteľov vozidiel, ak je držiteľom vozidla alebo vlastníkom vozidla  fyzická osoba, a o osobách, ktoré zastupujú držiteľov vozidiel alebo  vlastníkov vozidiel, vedú a z nej poskytujú tieto osobné údaje:

   a) meno, priezvisko, prípadne titul,
   b) rodné číslo, dátum a miesto narodenia,
   c) adresa pobytu, prípadne miesto podnikania,
   d) číslo preukazu totožnosti.

§ 112
Poskytovanie informácií pre evidenciu vozidiel

  (1) Ministerstvo dopravy bezodplatne zasiela v elektronickej forme  orgánu Policajného zboru pri udelení typového schválenia vozidla údaje v  rozsahu základného technického opisu vozidla.

 (2) Okresný úrad  dopravy bezodplatne zasiela v elektronickej forme orgánu Policajného  zboru pri vystavení osvedčenia o evidencii časť II technické údaje v ňom  uvádzané.

 (3) Výrobca vozidiel a zástupca výrobcu vozidiel je  povinný bezodplatne v elektronickej forme zasielať orgánu Policajného  zboru pri vystavení osvedčenia o evidencii časť II technické údaje v ňom  uvádzané pre každé vozidlo, ktoré vyrobil alebo doviezol.

 (4)  Slovenská kancelária poisťovateľov je povinná bezodplatne v  elektronickej forme zasielať orgánu Policajného zboru aktualizované  údaje o vozidlách, ktorých držitelia uzavreli povinné zmluvné poistenie  zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla48) a aktualizované údaje o poistných udalostiach vozidiel.

  (5) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky bezodplatne  zasiela v elektronickej forme orgánu Policajného zboru údaje o  spracovaných starých vozidlách a údaje o spracovateľoch starých  vozidiel.49)

 (6) Poverená technická služba kontroly  originality je povinná bezodplatne v elektronickej forme zasielať orgánu  Policajného zboru údaje z odborného posudku o kontrole originality  vozidla.50)

 (7) Poverená technická služba technickej  kontroly vozidiel je povinná bezodplatne v elektronickej forme zasielať  orgánu Policajného zboru údaje z tlačív používaných pri technických  kontrolách.51) Poverená technická služba emisnej kontroly  motorových vozidiel je povinná bezodplatne v elektronickej forme  zasielať orgánu Policajného zboru údaje z tlačív používaných pri  emisných kontrolách.52) Poverená technická služba montáže  plynových zariadení je povinná bezodplatne v elektronickej forme  zasielať orgánu Policajného zboru údaje z tlačív používaných pri  montážach plynových zariadení.53)

 (8) Ministerstvo  spravodlivosti Slovenskej republiky je povinné bezodplatne elektronicky  sprístupniť orgánu Policajného zboru údaje vedené v obchodnom registri  vrátane evidovaných zmien v tomto registri, ktoré sú potrebné na vedenie  evidencie vozidiel.

 (9) Zo živnostenského registra sa  prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel bezodplatne  sprístupňujú orgánu Policajného zboru údaje vedené v živnostenskom  registri vrátane evidovaných zmien v tomto registri, ktoré sú potrebné  na vedenie evidencie vozidiel.

 (10) Ak osoba, ktorej predmetom  činnosti je predaj vozidiel evidovaných v Slovenskej republike alebo v  inom štáte alebo ktorá zabezpečuje predaj takýchto vozidiel, bude žiadať  o prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel alebo prevod držby vozidla  na inú osobu prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento  účel, je povinná vopred požiadať orgán Policajného zboru o zaevidovanie  do elektronickej služby.

§ 113
Poskytovanie informácií z evidencie vozidiel

  (1) Informácie z evidencie vozidiel sa poskytujú Vojenskej polícii,  Vojenskému spravodajstvu, Slovenskej informačnej službe, Generálnej  prokuratúre Slovenskej republiky, Zboru väzenskej a justičnej stráže,  Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky, Národnému bezpečnostnému  úradu, obecnej polícii, Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny  Slovenskej republiky, ministerstvu dopravy, okresnému úradu dopravy  Národnej diaľničnej spoločnosti, osobe poverenej výkonom činností  Národnej diaľničnej spoločnosti, súdnym exekútorom, technickým službám  vozidiel a Slovenskej kancelárii poisťovateľov v súvislosti s plnením  ich úloh ustanovených zákonom; tieto údaje sa poskytujú diaľkovým,  nepretržitým a priamym prístupom. Informácie z evidencie vozidiel sa  poskytujú aj iným štátnym orgánom a orgánom územnej samosprávy v rozsahu  ich pôsobnosti, spracovateľom starých vozidiel, 53a) Ústrediu práce,  sociálnych vecí a rodiny a úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.  Informácie z evidencie vozidiel sa poskytujú aj Zväzu automobilového  priemyslu Slovenskej republiky, výrobcovi vozidiel, zástupcovi výrobcu  vozidiel a osobe, ktorej predmetom činnosti je predaj vozidiel  evidovaných v Slovenskej republike alebo v inom štáte, ktorú orgán  Policajného zboru zaevidoval podľa § 112 ods. 10; takéto informácie sa  poskytujú len v rozsahu nevyhnutnom na plnenie úloh podľa predmetu ich  činnosti.

 (2) Každému sa v požadovanom rozsahu poskytne písomná informácia o údajoch, ktoré sa o ňom uchovávajú v evidencii vozidiel.

(3)  Inej osobe, ako je uvedené v odsekoch 1 a 2, sa poskytne informácia z  evidencie vozidiel v písomnej alebo elektronickej forme o
a) mene,  priezvisku a pobyte alebo o názve a sídle držiteľa vozidla alebo  vlastníka vozidla, ak s tým vopred vysloví súhlas ten, koho sa  informácia týka,
b) tom, či sa proti vlastníkovi vozidla vedie exekučné konanie alebo výkon rozhodnutia.  

(4)  Inej osobe, ako je uvedené v odsekoch 1 a 2, sa poskytne informácia z  evidencie vozidiel v písomnej alebo elektronickej forme, ktorá  neobsahuje osobné údaje a údaje o držiteľovi a vlastníkovi vozidla  uvádzané v osvedčení o evidencii časť II.

 (5) Žiadosť o  informáciu podľa odsekov 2 a 3 sa podáva orgánu Policajného zboru  príslušnému podľa miesta pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej  osoby, ktorej sa informácia týka a žiadosť podľa odseku 4 sa podáva  ministerstvu vnútra.

 (6) Informácia z evidencie vozidiel,  ktorej obsah je predmetom utajovanej skutočnosti, sa môže poskytnúť len  za podmienok ustanovených v osobitnom predpise.35)

  (7) Osoba, ktorej sa informácia obsahujúca osobné údaje z evidencie  vozidiel poskytla, smie takú informáciu použiť len na účely, na ktoré ju  žiadala, a musí zabezpečiť jej ochranu pred zneužitím a pred jej  sprístupnením neoprávnenej osobe.

 (8) Ministerstvo vnútra  umožňuje vyhľadávanie údajov v informačnom systéme EUCARIS ministerstvu  dopravy, okresnému úradu a poverenej technickej službe kontroly  originality vozidiel.45b)

 (9) Ministerstvo vnútra umožňuje iným  členským štátom Európskej únie prístup do evidencie vozidiel s cieľom  vykonávať automatizované vyhľadávanie údajov o vozidlách a údajov o  vlastníkoch vozidiel alebo držiteľoch vozidiel na účely objasňovania  týchto deliktov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky:
a) prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti,
b) nepoužitie bezpečnostného pásu alebo iného zadržiavacieho zariadenia,
c) nezastavenie na červený svetelný signál na svetelnom signalizačnom zariadení,
d) vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu,
e) vedenie vozidla pod vplyvom inej návykovej látky,
f) nepoužitie ochrannej prilby na ustanovených kategóriách vozidiel,
g) nedovolené vedenie vozidla v jazdnom pruhu, alebo
h) používanie telefónneho prístroja alebo vykonávanie inej obdobnej činnosti počas vedenia vozidla.

(10)  Ministerstvo vnútra umožňuje iným členským štátom Európskej únie  vyhľadávanie údajov podľa odseku 1 na základe zadania týchto údajov:
a) členský štát evidencie vozidla,
b) úplné evidenčné číslo vozidla,
c) členský štát deliktu,
d) dátum spáchania deliktu,
e) čas spáchania deliktu,
f) účel vyhľadania vozidla prostredníctvom kódu deliktu:
1. prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti,
2. vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu,
3. nepoužitie bezpečnostného pásu alebo iného zadržiavacieho zariadenia,
4. nezastavenie na červený svetelný signál na svetelnom signalizačnom zariadení,
5. nedovolené vedenie vozidla v jazdnom pruhu,
10. jazda pod vplyvom návykovej látky,
11. nepoužitie ochrannej prilby,
12. nedovolené použitie telefónneho prístroja alebo vykonávanie inej obdobnej činnosti počas vedenia vozidla.

(11)  Ministerstvo vnútra poskytuje inému členskému štátu Európskej únie  podľa odseku 9 údaje o držiteľovi vozidla, vlastníkovi vozidla a vozidle  v rozsahu
a) evidenčné číslo vozidla,
b) identifikačné číslo vozidla VIN,
c) označenie štátu, v ktorom je vozidlo evidované,
d) značka vozidla,
e) obchodný názov vozidla,
f) kategória vozidla,
 g) názov, právna forma, adresa sídla a identifikačné číslo držiteľa  vozidla, ak je držiteľom vozidla právnická osoba alebo fyzická osoba  oprávnená na podnikanie,
h) meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa pobytu držiteľa vozidla, ak je držiteľom vozidla fyzická osoba,
 i) názov, právna forma, adresa sídla a identifikačné číslo vlastníka  vozidla, ak je vlastníkom vozidla právnická osoba alebo fyzická osoba  oprávnená na podnikanie,
j) meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa pobytu vlastníka vozidla, ak je vlastníkom vozidla fyzická osoba.

DRUHÁ HLAVA
EVIDOVANIE VOZIDIEL

Prihlasovanie vozidiel do evidencie
§ 114

 (1) Každé vozidlo, o ktorom schvaľovací úrad54)  rozhodol, že musí byť evidované orgánom Policajného zboru, a ktoré  doteraz nebolo prihlásené do evidencie vozidiel, musí byť prihlásené na  orgáne Policajného zboru príslušnom podľa miesta pobytu alebo sídla  držiteľa vozidla alebo adresy jeho prevádzkarne; vozidlo, ktoré má byť  prevádzkované organizačnou zložkou podniku, ktorá sa zapisuje do  obchodného registra, musí byť prihlásené do evidencie na orgáne  Policajného zboru príslušnom podľa adresy umiestnenia tejto organizačnej  zložky.

 (2) Vlastník vozidla, ktoré doteraz nebolo prihlásené  do evidencie vozidiel, je povinný osobne toto vozidlo prihlásiť do 15  dní po jeho nadobudnutí; pritom uvedie, kto má byť zapísaný v osvedčení o  evidencii časť I a časť II ako jeho držiteľ.

 (3) Ak držiteľ  vozidla uvedený vlastníkom podľa odseku 2 nie je totožný s vlastníkom  vozidla, vlastník vozidla je povinný dostaviť sa na orgán Policajného  zboru aj s touto osobou. Inak sa v osvedčení o evidencii časť I a časť  II ako jeho držiteľ zapíše vlastník vozidla. Ak je vlastníkom vozidla  fyzická osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené pre držiteľa vozidla v  odseku 4, ako držiteľ vozidla sa zapíše zákonný zástupca vlastníka  vozidla. Ako vlastník vozidla smie byť v dokladoch vozidla zapísaná len  jedna osoba.

 (4) Držiteľom vozidla smie byť len fyzická osoba  staršia ako 15 rokov, ktorá je spôsobilá na právne úkony, alebo  právnická osoba alebo jej organizačná zložka zapísaná do obchodného  registra alebo iného registra. Ako držiteľ vozidla smie byť v osvedčení o  evidencii časť I a časť II zapísaná len jedna osoba.

 (5) Orgán  Policajného zboru pridelí vozidlu evidenčné číslo, prihlásenie vozidla  zaznamená do osvedčenia o evidencii časti II a držiteľovi vozidla  uvedenému vlastníkom vozidla podľa odseku 2 vydá osvedčenie o evidencii  časť I a časť II a tabuľku s evidenčným číslom, ak tomu nebránia zákonné  dôvody. Orgán Policajného zboru do osvedčenia o zhode vozidla COC54a)  uvedie dátum evidencie vozidla v Slovenskej republike, sériu a číslo  osvedčenia o evidencii časti II, osvedčenie o zhode vozidla COC potvrdí  podpisom a pečiatkou a vráti ho držiteľovi vozidla.

 (6)  Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na novovyrobené vozidlo, ktoré je  určené na predaj, ktorého vlastníkom je právnická osoba s predmetom  podnikateľskej činnosti výroba alebo predaj vozidiel.

 (7) Orgán  Policajného zboru prihlási vozidlo, na ktoré sa vzťahuje povinné  zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového  vozidla, do evidencie vozidiel alebo vykoná zmenu v evidencii vozidiel  okrem zmeny podľa § 116 ods. 12 len po predložení potvrdenia o poistení  zodpovednosti55) alebo preukázaní uzavretia poistenia.56)

 (8) Orgán Policajného zboru prihlási vozidlo, ktoré je novým dopravným prostriedkom podľa osobitného predpisu57)  nadobudnutým v tuzemsku z iného členského štátu Európskej únie, do  evidencie vozidiel len po predložení potvrdenia vydaného daňovým úradom o  zaplatení dane z pridanej hodnoty v tuzemsku z nadobudnutia nového  dopravného prostriedku. Toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak vlastník  vozidla predloží osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty a  potvrdenie daňového úradu o tom, že informoval daňový úrad o nadobudnutí  nového dopravného prostriedku z iného členského štátu Európskej únie.

§ 115

  (1) Vlastník dosiaľ neevidovaného dokončeného vozidla, ktorému výrobca  alebo zástupca výrobcu vystavil a vydal osvedčenie o evidencii časť II,  a držiteľ vozidla uvedený vlastníkom vozidla podľa § 114 ods. 2 sú pri  osobnom podaní žiadosti o zaevidovanie vozidla povinní predložiť orgánu  Policajného zboru osvedčenie o evidencii časť II, doklady preukazujúce  splnenie podmienok na vykonanie evidenčných úkonov podľa § 114,  preukázať svoju totožnosť a vyplniť príslušné tlačivá; ak k vozidlu  výrobca vystavil osvedčenie o zhode vozidla COC, 57a) sú povinní  predložiť aj osvedčenie o zhode vozidla COC. Vlastník vozidla je povinný  preukázať spôsob nadobudnutia vlastníctva vozidla.58) Orgán Policajného  zboru zaeviduje farbu vozidla podľa osvedčenia o evidencii časť II,  ktoré vydal výrobca vozidla alebo zástupca výrobcu vozidla, pričom farba  vozidla môže byť iná, ako je uvedená v osvedčení o zhode vozidla COC.

  (2) Vlastník jednotlivo dovezeného vozidla, a držiteľ vozidla uvedený  vlastníkom vozidla podľa § 114 ods. 2 sú povinní predložiť orgánu  Policajného zboru osvedčenie o evidencii časť II, doklady preukazujúce  splnenie podmienok na vykonanie evidenčných úkonov podľa § 114, doklad o  uznaní typového schválenia ES, uznaní schválenia alebo o schválení  jednotlivo dovezeného vozidla podľa osobitného predpisu, 59)  ktorý sa na účely tohto zákona považuje za doklad o nadobudnutí vozidla,  preukázať svoju totožnosť a vyplniť príslušné tlačivá. Na základe  týchto dokladov orgán Policajného zboru zapíše vlastníka vozidla do  osvedčenia o evidencii časť II; taktiež sú povinní odovzdať tabuľku s  evidenčným číslom zo štátu dovozu, ak nebola stratená, odcudzená alebo  ju neodovzdali okresnému úradu dopravy.

 (3) Vlastník vozidla v  iných prípadoch ako podľa odseku 1 alebo 2 je povinný hodnovernými  dokladmi preukázať spôsob nadobudnutia vlastníctva vozidla a plnenie s  tým súvisiacich povinností. Na základe týchto dokladov orgán Policajného  zboru zapíše vlastníka vozidla do osvedčenia o evidencii časť II.

  (4) Ak je vozidlo v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, orgán  Policajného zboru nemá povinnosť skúmať, či má vlastník vozidla súhlas  ostatných spoluvlastníkov na vykonanie úkonov súvisiacich s prihlásením  vozidla do evidencie vozidiel.

 (5) Výrobca alebo zástupca  výrobcu dosiaľ neevidovaného dokončeného vozidla, ktoré nadobudol  vlastník vozidla, môže požiadať o prihlásenie vozidla do evidencie  vozidiel prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel,  pričom je povinný žiadosť podpísať zaručeným elektronickým podpisom.64)  Výrobca alebo zástupca výrobcu takéhoto vozidla je povinný bezodplatne v  elektronickej forme zasielať orgánu Policajného zboru údaje o  nadobudnutí vozidla, vlastníkovi vozidla, držiteľovi vozidla, ktorých  orgán Policajného zboru zapíše do osvedčenia o evidencii časť I a časť  II, údaje o druhu a rozmere tabuľky s evidenčným číslom, mieste a  spôsobe doručenia osvedčenia o evidencii časť I a o osobe, ktorá  prevezme osvedčenie o evidencii časť II a tabuľky s evidenčným číslom.

 (6) Osoba, ktorej predmetom činnosti je predaj vozidiel evidovaných v  Slovenskej republike alebo v inom štáte, môže požiadať o prihlásenie  vozidla do evidencie vozidiel, ktorému okresný úrad uznal typové  schválenie ES jednotlivo dovezeného vozidla, uznal schválenie alebo  schválil takéto vozidlo, prostredníctvom elektronickej služby zavedenej  na tento účel, pričom je povinný žiadosť podpísať zaručeným  elektronickým podpisom.64) Takáto osoba je povinná pre každé vozidlo  uviesť vlastníka vozidla a držiteľa vozidla, ktorých orgán Policajného  zboru zapíše do osvedčenia o evidencii časť I a časť II, údaje o druhu a  rozmere tabuľky s evidenčným číslom, mieste a spôsobe doručenia  osvedčenia o evidencii časť I a o osobe, ktorá prevezme osvedčenie o  evidencii časť II a tabuľky s evidenčným číslom.

(7) Orgán  Policajného zboru prihlási vozidlo podľa odseku 5 alebo odseku 6 do  evidencie vozidiel a žiadateľovi automatizovane oznámi vykonanie tejto  zmeny a možnosť prevzatia osvedčenia o evidencii časť II a tabuľky s  evidenčným číslom, ak tomu nebránia zákonné dôvody.

(8) Vlastník  vozidla alebo držiteľ vozidla je pri prevzatí osvedčenia o evidencii  časť II a tabuliek s evidenčným číslom povinný preukázať svoju totožnosť  a orgánu Policajného zboru
a) preukázať oslobodenie od platenia správneho poplatku podľa osobitného predpisu, 59a)
b) preukázať dôvod zníženia výšky správneho poplatku podľa osobitného predpisu, 59b)
 c) predložiť osvedčenie o zhode vozidla COC, ak k vozidlu výrobca toto  osvedčenie vystavil, do ktorého orgán Policajného zboru vyznačí dátum  evidencie vozidla v Slovenskej republike, sériu a číslo osvedčenia o  evidencii časť II, osvedčenie o zhode vozidla COC potvrdí podpisom a  odtlačkom pečiatky.

§ 116
Zmeny v evidencii vozidiel oznamované
osobne na orgáne Policajného zboru

(1) Držiteľ vozidla je povinný osobne oznámiť orgánu Policajného zboru, kde je jeho vozidlo evidované,
a) prevod držby vozidla na inú osobu,
 b) výmenu karosérie, výmenu rámu, prestavbu vozidla alebo zmenu, ktorú  zaevidoval okresný úrad, ak nevydal úplné osvedčenie o evidencii časť  II,
c) trvalú zmenu farby vozidla,
d) odhlásenie vozidla do cudziny,
e) zápis schváleného spájacieho zariadenia do osvedčenia o evidencii časti II alebo zrušenie takéhoto zápisu,
f) zápis schválených rozmerov a druhu pneumatík a schválených rozmerov ráfikov, ak tento zápis nevykonal okresný úrad,
 g) zrušenie zápisu nesprávnych alebo neúplných údajov uvádzaných v  osvedčení o evidencii časť I alebo časť II a zápis správnych údajov do  týchto dokladov.

(2) Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla  splnomocnený na tento úkon vlastníkom vozidla je povinný osobne oznámiť  orgánu Policajného zboru, ktorý vozidlo eviduje, zmenu vlastníckeho  práva k vozidlu.

(3) Skutočnosti podľa odsekov 1 a 2 je držiteľ  vozidla a vlastník vozidla povinný oznámiť do 15 dní odo dňa, keď táto  skutočnosť nastala. Orgán Policajného zboru zapíše zmenu podľa odseku 1  písm. a), d) alebo odseku 2 len so súhlasom vlastníka vozidla alebo na  základe rozhodnutia príslušného orgánu59c) a zmenu podľa odseku 1 písm.  b) zapíše, ak okresný úrad vyznačil túto zmenu v osvedčení o evidencii  časť II a nevydal úplné osvedčenie o evidencii časť II.60)

(4)  Držiteľ vozidla je povinný pri oznámení zmeny podľa odseku 1 písm. a)  uviesť potrebné údaje o osobe, ktorú orgán Policajného zboru zapíše do  osvedčenia o evidencii časť II ako osobu, na ktorú sa držba vozidla  previedla; zároveň je povinný uviesť údaje o vlastníkovi vozidla.

(5)  Ak orgán Policajného zboru po oznámení straty alebo odcudzenia  osvedčenia o evidencii časť I, časť II alebo tabuľky s evidenčným číslom  nevydáva nové osvedčenie o evidencii časť I, časť II alebo tabuľku s  evidenčným číslom, postupuje rovnako ako v § 72 ods. 3. Nové osvedčenie o  evidencii časť I alebo časť II môže na základe žiadosti vlastníka  vozidla alebo držiteľa vozidla vydať orgán Policajného zboru, kde je  vozidlo evidované, alebo orgán Policajného zboru, ktorý vedie evidenciu  vozidiel, kde si žiadateľ podá žiadosť o jeho vydanie. Ak bolo  osvedčenie o evidencii časť I, časť II alebo tabuľka s evidenčným číslom  nájdené a nebolo vydané nové osvedčenie alebo nová tabuľka s evidenčným  číslom, orgán Policajného zboru ich na požiadanie vráti držiteľovi  vozidla alebo vlastníkovi vozidla.

(6) Držiteľ vozidla pri  oznámení zmeny podľa odseku 1 písm. c) a d) je povinný na vykonanie  evidenčných úkonov predložiť odborný posudok o kontrole originality  vozidla s výsledkom "spôsobilé" nie starší ako 15 dní; pri oznámení  odhlásenia vozidla do cudziny držiteľ vozidla môže predložiť aj odborný  posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom "dočasne spôsobilé"  nie starší ako 15 dní, ak sú údaje na identifikátoroch vozidla čitateľné  a bezpečne určiteľné.61)

 (7) Ak držiteľ vozidla predloží  odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom "nespôsobilé"  alebo "dočasne spôsobilé" z dôvodu chýbajúcich údajov na  identifikátoroch vozidla alebo z dôvodu odstránenia tej časti karosérie,  na ktorej výrobca umiestnil identifikačné číslo VIN, 62) orgán  Policajného zboru postupuje podľa osobitného predpisu.63)

 (8)  Držiteľ vozidla je povinný osobne oznámiť zmenu miesta svojho pobytu  alebo sídla do 15 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala, orgánu  Policajného zboru príslušnému podľa miesta svojho nového pobytu alebo  sídla.

 (9) Držiteľ vozidla pri oznámení zmeny v evidencii  vozidiel je povinný predložiť osvedčenie o evidencii časť I a osvedčenie  o evidencii časť II, ak bolo vydané; to neplatí, ak bolo osvedčenie o  evidencii časť I alebo časť II zadržané podľa § 72 ods. 1 písm. a) až  c), f) a g), pričom držiteľ vozidla preukázal pominutie dôvodov na ich  zadržanie a nebolo vydané nové osvedčenie o evidencii časť I alebo časť  II, alebo ak bolo osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II stratené  alebo odcudzené. Držiteľ vozidla pri oznámení zmeny podľa odseku 1 písm.  a) nie je povinný predložiť osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo  vydané osvedčenie o evidencii časť II. Okrem toho je držiteľ vozidla  povinný predložiť ďalšie doklady preukazujúce splnenie podmienok na  vykonanie zmeny v evidencii vozidiel, preukázať svoju totožnosť a  vyplniť príslušné tlačivo, ak je na tento úkon zavedené. Ak držiteľ  vozidla žiada o zápis schváleného spájacieho zariadenia, je povinný  predložiť doklad o jeho typovom schválení podľa osobitného predpisu,  63a) doklad o homologizácii podľa osobitného predpisu63b) alebo  potvrdenie, ktoré vydal výrobca vozidla alebo zástupca výrobcu vozidla.  Ak držiteľ vozidla žiada o zápis schválených rozmerov a druhu pneumatík a  schválených rozmerov ráfikov, je povinný predložiť potvrdenie, ktoré  vydal výrobca vozidla alebo zástupca výrobcu vozidla.

(10) Orgán  Policajného zboru zaeviduje zmenu v evidencii vozidiel, držiteľovi  vozidla vydá osvedčenie o evidencii časť II a podľa potreby vydá aj  osvedčenie o evidencii časť I, pridelí vozidlu evidenčné číslo a vydá  tabuľku s evidenčným číslom, ak tomu nebránia zákonné dôvody.

(11)  Ak bolo osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo tabuľka s  evidenčným číslom zadržaná podľa § 72 ods. 1 písm. a) až d), f) a h) až  k), orgán Policajného zboru vykoná zmenu podľa odseku 1 písm. a), odseku  2 a 8, pričom osvedčenie o evidencii časť I, časť II ani tabuľku s  evidenčným číslom nevydáva; tento postup neplatí, ak bol uplatnený  postup podľa § 72 ods. 7.

(12) Držiteľ vozidla je povinný osobne oznámiť odcudzenie vozidla najbližšiemu orgánu Policajného zboru.

(13)  Povinnosť držiteľa vozidla osobne oznámiť orgánu Policajného zboru  zmenu podľa odseku 1 neplatí, ak okresný úrad vykonal zmenu v evidencii  vozidiel, pričom vydal úplné osvedčenie o evidencii časť II.63c)

§ 116a
Zmeny v evidencii vozidiel
prostredníctvom elektronickej služby

(1)  Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla môže požiadať o zmenu podľa §  116 ods. 2 aj prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento  účel, pričom je povinný žiadosť podpísať zaručeným elektronickým  podpisom.64) Orgán Policajného zboru vykoná zmenu v evidencii vozidiel a  žiadateľovi automatizovane oznámi vykonanie tejto zmeny, ak tomu  nebránia iné zákonné dôvody a ak bolo vozidlu pred oznámením zmeny  vydané osvedčenie o evidencii časť I po 31. máji 2010 alebo bol vykonaný  evidenčný úkon, v dôsledku ktorého bude takéto osvedčenie vydané.

(2)  Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla môže požiadať o zmenu podľa §  116 ods. 1 písm. a) aj prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na  tento účel, pričom je povinný žiadosť podpísať zaručeným elektronickým  podpisom.64) Orgán Policajného zboru vykoná zmenu v evidencii vozidiel a  žiadateľovi automatizovane oznámi vykonanie tejto zmeny, ak tomu  nebránia iné zákonné dôvody.

(3) Vlastník vozidla alebo držiteľ  vozidla môže požiadať o zmenu podľa § 116 ods. 1 písm. c), o zmenu  doplnkovej farby a zvláštnej výbavy vozidla aj prostredníctvom  elektronickej služby zavedenej na tento účel, ak bolo vozidlu vydané  osvedčenie o evidencii časť I po 31. máji 2010 alebo bol vykonaný  evidenčný úkon, v dôsledku ktorého bude takéto osvedčenie vydané, pričom  je povinný žiadosť potvrdiť bezpečnostným osobným kódom.65) Orgán  Policajného zboru vykoná zmenu v evidencii vozidiel a žiadateľovi  automatizovane oznámi vykonanie tejto zmeny, ak prijal z poverenej  technickej služby kontroly originality vozidiel elektronickú informáciu o  podrobení vozidla kontrole originality vozidla s výsledkom "spôsobilé"  nie staršiu ako 15 dní a ak tomu nebránia iné zákonné dôvody.

(4)  Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla môže oznámiť stratu alebo  odcudzenie osvedčenia o evidencii časti I, časti II alebo tabuľky s  evidenčným číslom aj prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na  tento účel, pričom je povinný žiadosť potvrdiť bezpečnostným osobným  kódom.65) Orgán Policajného zboru vykoná zmenu v evidencii vozidiel a  žiadateľovi automatizovane oznámi vykonanie tejto zmeny, ak tomu  nebránia iné zákonné dôvody.

(5) Vlastník vozidla alebo držiteľ  vozidla môže požiadať o zmenu podľa § 116 ods. 8 aj prostredníctvom  elektronickej služby zavedenej na tento účel, ak bolo vozidlu vydané  osvedčenie o evidencii časť I po 31. máji 2010 alebo bol vykonaný  evidenčný úkon, v dôsledku ktorého bude takéto osvedčenie vydané, pričom  je povinný žiadosť potvrdiť bezpečnostným osobným kódom.65)

(6)  Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla je povinný po automatizovanom  oznámení zmeny orgánom Policajného zboru prevziať na orgáne Policajného  zboru osvedčenie o evidencii časť II a tabuľku s evidenčným číslom, ak  orgán Policajného zboru vydáva novú tabuľku, pričom je povinný preukázať  svoju totožnosť a
a) odovzdať pôvodne vydané osvedčenie o evidencii  časť I, osvedčenie o evidencii časť II, ak bolo vydané; to neplatí, ak  bolo osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II zadržané podľa § 72  ods. 1 písm. a) až c), f) a g), pričom držiteľ vozidla preukázal  pominutie dôvodov na ich zadržanie a nebolo vydané nové osvedčenie o  evidencii časť I alebo časť II, alebo ak bolo osvedčenie o evidencii  časť I alebo časť II stratené alebo odcudzené,
b) odovzdať pôvodne  vydanú tabuľku s evidenčným číslom, ak orgán Policajného zboru vydáva  novú tabuľku s evidenčným číslom; to neplatí, ak bola tabuľka s  evidenčným číslom zadržaná podľa § 72 ods. 1 písm. a) až c), f) a g),  pričom držiteľ vozidla preukázal pominutie dôvodov na jej zadržanie a  nebola vydaná nová tabuľka s evidenčným číslom, alebo ak bola tabuľka s  evidenčným číslom stratená alebo odcudzená,
c) preukázať oslobodenie od platenia správneho poplatku podľa osobitného predpisu, 59a)
d) preukázať dôvod zníženia výšky správneho poplatku podľa osobitného predpisu.59b)

(7)  Ak bolo osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo tabuľka s  evidenčným číslom zadržaná podľa § 72 ods. 1 písm. a) až d), f) a h) až  k), orgán Policajného zboru vykoná zmenu podľa odsekov 1, 2 a 5, pričom  postupuje podľa § 116 ods. 11.

(8) Ak vlastník vozidla  evidovaného v Slovenskej republike uzatvoril zmluvu na predaj vozidla s  osobou, ktorej predmetom činnosti je predaj vozidiel evidovaných v  Slovenskej republike alebo v inom štáte alebo ktorá zabezpečuje predaj  takýchto vozidiel, takáto osoba môže požiadať o prevod držby vozidla na  inú osobu prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel,  pričom je povinná žiadosť podpísať zaručeným elektronickým podpisom.64)  Orgán Policajného zboru vykoná zmenu v evidencii vozidiel a žiadateľovi  automatizovane oznámi vykonanie tejto zmeny, ak tomu nebránia zákonné  dôvody.

(9) Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla môže požiadať o  zrušenie zmeny podľa § 116 ods. 1 písm. a) a ods. 2 aj prostredníctvom  elektronickej služby zavedenej na tento účel, pričom je povinný žiadosť  potvrdiť bezpečnostným osobným kódom.65) Orgán Policajného zboru vykoná  zmenu v evidencii vozidiel a žiadateľovi automatizovane oznámi vykonanie  tejto zmeny, ak tomu nebránia iné zákonné dôvody.

Zápis vlastníka vozidla a držiteľa vozidla
§ 117

(1)  Po oznámení zmeny podľa § 116 ods. 1 písm. a) je osoba, na ktorú sa  držba vozidla previedla, povinná osobne požiadať orgán Policajného zboru  príslušný podľa miesta svojho pobytu alebo sídla o zápis do dokladov  vozidla ako držiteľ, a to do 30 dní odo dňa, keď sa na ňu držba vozidla  previedla. Pritom je povinná na vykonanie evidenčných úkonov predložiť  osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II so zápisom o oznámení zmeny,  ktorý vykonal orgán Policajného zboru, osvedčenie o evidencii časť I,  ak bolo vydané k osvedčeniu o evidencii časti II, a ďalšie potrebné  doklady ustanovené týmto zákonom preukazujúce splnenie podmienok na  vykonanie zmeny v evidencii vozidiel, preukázať svoju totožnosť, vyplniť  príslušné tlačivo, ak je na tento účel zavedené, a umožniť porovnanie  údajov uvádzaných v osvedčení o evidencii časť II s údajmi priamo na  vozidle; osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II sa neodovzdáva, ak  bolo stratené alebo odcudzené. Ak osoba, na ktorú sa držba vozidla  previedla, žiada o zápis orgán Policajného zboru, na ktorom nie je  vozidlo evidované, je povinná odovzdať aj tabuľku s evidenčným číslom;  to neplatí, ak bola tabuľka s evidenčným číslom stratená alebo  odcudzená.

(2) Ak osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla,  nepožiada orgán Policajného zboru ani do 30 dní odo dňa, keď sa na ňu  previedla držba vozidla, o zápis do dokladov vozidla ako držiteľ, je  povinná predložiť odborný posudok o kontrole originality vozidla s  výsledkom "spôsobilé" nie starší ako 15 dní.

(3) Orgán  Policajného zboru zaeviduje zápis ďalšieho vlastníka vozidla alebo  držiteľa vozidla v evidencii vozidiel a držiteľovi vozidla alebo  vlastníkovi vozidla vydá osvedčenie o evidencii časť I a časť II, a ak  ide o postup podľa odseku 1 poslednej vety, aj tabuľku s evidenčným  číslom.

(4) Povinnosť osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla,  osobne požiadať orgán Policajného zboru príslušný podľa miesta svojho  pobytu alebo sídla o zápis do dokladov vozidla ako držiteľ neplatí, ak  požiadala o vykonanie zmeny prostredníctvom elektronickej služby  zavedenej na tento účel.

(5) Osoba, na ktorú sa držba vozidla  previedla, môže požiadať o zápis do dokladov vozidla ako držiteľ, a to  do 15 dní odo dňa, keď sa na ňu previedla držba vozidla, aj  prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel, ak bolo  vozidlu vydané osvedčenie o evidencii časť I po 31. máji 2010 alebo bol  vykonaný evidenčný úkon, v dôsledku ktorého bude takéto osvedčenie  vydané, pričom je povinná žiadosť potvrdiť bezpečnostným osobným  kódom.65) Orgán Policajného zboru vykoná zmenu v evidencii vozidiel a  žiadateľovi automatizovane oznámi vykonanie tejto zmeny, ak tomu  nebránia zákonné dôvody.

(6) Osoba, na ktorú sa držba vozidla  previedla, je povinná po automatizovanom oznámení zmeny orgánom  Policajného zboru prevziať na orgáne Policajného zboru osvedčenie o  evidencii časť II a tabuľku s evidenčným číslom, ak orgán Policajného  zboru vydáva novú tabuľku, pričom je povinná preukázať svoju totožnosť,  umožniť porovnanie údajov uvádzaných v osvedčení o evidencii časť II s  údajmi priamo na vozidle a postupovať podľa § 116a ods. 6.

(7)  Povinnosť osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla, umožniť porovnanie  údajov uvádzaných v osvedčení o evidencii časť II s údajmi priamo na  vozidle neplatí, ak na vykonanie evidenčného úkonu predložila odborný  posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom "spôsobilé" nie  starší ako 15 dní.

(8) Ak bolo osvedčenie o evidencii časť I  alebo časť II alebo tabuľka s evidenčným číslom zadržaná podľa § 72 ods.  1 písm. a) až c), f) a h) až k), orgán Policajného zboru vykoná zmenu  podľa tohto paragrafu, pričom postupuje podľa § 116 ods. 11.

(9)  Ak vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla požiadal o zmenu  prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel, pri  prevzatí osvedčenia o evidencii časť II a tabuliek s evidenčným číslom  je povinný postupovať podľa § 116a ods. 6.

§ 118

  (1) Orgán Policajného zboru vykoná zmeny v evidencii, ak o to požiada  vlastník vozidla zapísaný v osvedčení o evidencii časť I alebo časť II  alebo vlastník vozidla, ktorý hodnovernými dokladmi preukáže spôsob  nadobudnutia vlastníctva vozidla a plnenie s tým súvisiacich povinností;  povinnosti podľa § 116 v tomto prípade plní vlastník vozidla.

  (2) Na osobu, ktorá má byť zapísaná do dokladov vozidla ako jeho držiteľ  a ktorá si nesplnila povinnosti podľa § 117 ods. 1, 4 alebo ods.5,  prechádzajú povinnosti držiteľa vozidla.

 (3) Na prevod držby vozidla sa použijú ustanovenia § 114 ods. 4 a 5 a § 115 ods. 4.

  (4) Orgán Policajného zboru nevykoná zápis o zmene držby vozidla,  odhlásenie vozidla do cudziny a zmenu údajov o vlastníkovi vozidla, ak  súdny exekútor vyznačil v evidencii vozidiel prostredníctvom  elektronickej služby zavedenej na tento účel, že sa proti vlastníkovi  vozidla vedie exekučné konanie, alebo po doručení oznámenia od  oprávneného orgánu, že sa proti vlastníkovi vozidla vedie výkon  rozhodnutia.

§ 119
Odhlásenie vozidla do cudziny

  (1) Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla prihláseného do evidencie je  pri odhlásení vozidla do cudziny povinný na vykonanie evidenčného úkonu  predložiť osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o evidencii časť  II, ak bolo vydané, doklady podľa § 114 ods. 7 a § 116 ods. 6, preukázať  svoju totožnosť, vyplniť príslušné tlačivo, ak je na tento účel  zavedené, uviesť potrebné údaje o osobe s pobytom alebo so sídlom mimo  územia Slovenskej republiky, ktorú orgán Policajného zboru zaeviduje ako  nového držiteľa vozidla a nového vlastníka vozidla, a odovzdať tabuľku s  evidenčným číslom; osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo  tabuľka s evidenčným číslom sa neodovzdávajú, ak boli stratené alebo  odcudzené.

 (2) Orgán Policajného zboru príslušný podľa miesta  pobytu alebo sídla držiteľa vozidla vydá osvedčenie o evidencii časť I a  časť II, v ktorom je ako držiteľ vozidla uvedená osoba s pobytom alebo  so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, na požiadanie pridelí  vozidlu zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno V a vydá tabuľku so  zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno V. Orgán Policajného  zboru obmedzí platnosť vydaných dokladov a tabuľky so zvláštnym  evidenčným číslom obsahujúcim písmeno V do 30 dní od odhlásenia vozidla  do cudziny.

 (3) Vlastník dosiaľ neevidovaného vozidla, ktorému  výrobca alebo zástupca výrobcu vystavil a vydal osvedčenie o evidencii  časť II, je pri odhlásení vozidla do cudziny povinný na vykonanie  evidenčného úkonu predložiť doklady podľa § 114 ods. 7, preukázať svoju  totožnosť, vyplniť príslušné tlačivo, ak je na tento účel zavedené,  uviesť potrebné údaje o osobe s pobytom alebo so sídlom mimo územia  Slovenskej republiky, ktorú orgán Policajného zboru zaeviduje ako nového  držiteľa vozidla a nového vlastníka vozidla, a umožniť porovnanie  údajov uvádzaných v osvedčení o evidencii časti II s údajmi priamo na  vozidle; v takom prípade orgán Policajného zboru príslušný podľa miesta,  kde bolo vozidlo prevzaté, vydá osvedčenie o evidencii časť I a časť  II, v ktorom je ako držiteľ vozidla uvedená osoba s pobytom alebo so  sídlom mimo územia Slovenskej republiky, na požiadanie pridelí vozidlu  zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno V a vydá tabuľku so  zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno V. Orgán Policajného  zboru obmedzí platnosť vydaných dokladov a tabuľky so zvláštnym  evidenčným číslom obsahujúcim písmeno V do 30 dní od odhlásenia vozidla  do cudziny.

 (4) Orgán Policajného zboru nevykoná odhlásenie  vozidla do cudziny, ak toto vozidlo bolo vyradené z evidencie vozidiel  Slovenskej republiky alebo z evidencie vozidiel iného štátu.

  (5) Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla prihláseného do evidencie  vozidiel môže požiadať o odhlásenie vozidla do cudziny aj  prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel, ak bolo  vozidlu vydané osvedčenie o evidencii časť I po 31. máji 2010 alebo bol  vykonaný evidenčný úkon, v dôsledku ktorého bude takéto osvedčenie  vydané, pričom je povinný žiadosť podpísať zaručeným elektronickým  podpisom.64) Orgán Policajného zboru vykoná zmenu v evidencii vozidiel a  žiadateľovi automatizovane oznámi vykonanie tejto zmeny, ak prijal z  poverenej technickej služby kontroly originality vozidla elektronickú  informáciu o podrobení vozidla kontrole originality vozidla podľa § 116  ods. 6, a ak tomu nebránia iné zákonné dôvody; ak však orgán Policajného  zboru prijal informáciu o podrobení vozidla kontrole originality  vozidla s výsledkom "dočasne spôsobilé" z dôvodu chýbajúcich údajov na  identifikátoroch vozidla alebo z dôvodu odstránenia tej časti karosérie,  na ktorej výrobca umiestnil identifikačné číslo VIN, 62) orgán  Policajného zboru žiadateľovi automatizovane spätne oznámi, že vykonaniu  evidenčného úkonu bránia zákonné dôvody, pričom postupuje podľa  osobitného predpisu.63)

(6) Vlastník vozidla alebo držiteľ  vozidla je povinný po automatizovanom oznámení zmeny orgánom Policajného  zboru podľa odseku 5 postupovať podľa § 116a ods. 6.

(7) Povinnosť predloženia dokladu podľa § 116 ods. 6 neplatí, ak sa pri vývoze vozidla do cudziny nemení držiteľ vozidla.

§ 119a
Dočasné vyradenie vozidla z evidencie

(1)  Orgán Policajného zboru, ktorý vozidlo eviduje, dočasne vyradí vozidlo z  evidencie vozidiel, ak o to jeho vlastník alebo držiteľ osobne požiada;  orgán Policajného zboru dočasne vyradí vozidlo z evidencie vozidiel aj  vtedy, ak o to osobne požiada osoba, na ktorú sa držba vozidla  previedla. Orgán Policajného zboru vyradí vozidlo z evidencie vozidiel  najviac na 20 rokov.

(2) Vlastník vozidla, držiteľ vozidla alebo  osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, je pri dočasnom vyradení  vozidla z evidencie vozidiel povinná vyplniť príslušné tlačivo, ak je na  tento účel zavedené, odovzdať osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie  o evidencii časť II, ak bolo vydané a tabuľku s evidenčným číslom;  osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo tabuľka s evidenčným  číslom sa neodovzdávajú, ak boli stratené alebo odcudzené.

(3)  Vlastníkovi vozidla, držiteľovi vozidla alebo osobe, na ktorú sa držba  vozidla previedla, orgán Policajného zboru vydá potvrdenie o dočasnom  vyradení vozidla z evidencie vozidiel.

(4) Počas celej doby  dočasného vyradenia vozidla z evidencie vozidiel vozidlo nesmie byť  prevádzkované v cestnej premávke, vozidlo nesmie byť zničené a musí byť  prístupné orgánu Policajného zboru; to neplatí, ak vozidlo bolo podľa  osobitného predpisu49) odovzdané na spracovanie a následne bolo vyradené  z evidencie vozidiel. Orgán Policajného zboru na túto povinnosť  upozorní vlastníka vozidla alebo držiteľa vozidla pri dočasnom vyradení  vozidla z evidencie.

(5) Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla  dočasne vyradeného z evidencie vozidiel, ktorý chce také vozidlo  prevádzkovať v cestnej premávke pred uplynutím lehoty skončenia  dočasného vyradenia vozidla, je povinný písomne požiadať orgán  Policajného zboru o opätovné zaradenie vozidla do evidencie vozidiel.

(6)  Orgán Policajného zboru pri opätovnom zaradení vozidla do evidencie  vozidiel vráti vlastníkovi vozidla alebo držiteľovi vozidla odovzdané  osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o evidencii časť II a tabuľku s  evidenčným číslom. Ak bolo vozidlu pri dočasnom vyradení z evidencie  vozidiel vydané osvedčenie o evidencii pred 1. júnom 2010, orgán  Policajného zboru vydáva nové osvedčenie o evidencii časť I a časť II.

(7)  Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla po opätovnom zaradení vozidla do  evidencie vozidiel je povinný v lehote do 30 dní vozidlo, ktoré nemá  platnú technickú kontrolu vozidla a motorové vozidlo, ktoré nemá platnú  emisnú kontrolu motorového vozidla, podrobiť vozidlo technickej kontrole  pravidelnej a motorové vozidlo emisnej kontrole pravidelnej, ak vozidlo  takej kontrole podlieha. Orgán Policajného zboru na túto povinnosť  upozorní vlastníka vozidla alebo držiteľa vozidla pri zaradení vozidla  do evidencie vozidiel.

(8) Vlastník vozidla alebo držiteľ  vozidla, ktoré je dočasne vyradené z evidencie vozidiel, môže požiadať  orgán Policajného zboru o predĺženie doby dočasného vyradenia vozidla z  evidencie vozidiel, pričom sa primerane postupuje podľa odsekov 1 až 4.

(9)  Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla, ktoré je dočasne vyradené z  evidencie vozidiel, môže požiadať orgán Policajného zboru o zmenu podľa §  116 ods. 1 písm. a), ods. 2 a o zápis vlastníka vozidla alebo držiteľa  vozidla. Orgán Policajného zboru vykoná takúto zmenu, ak tomu nebránia  iné zákonné dôvody, pričom osvedčenie o evidencii časť I, časť II ani  tabuľku s evidenčným číslom nevydáva.

Vyraďovanie vozidiel z evidencie
§ 120

  (1) Orgán Policajného zboru, ktorý vozidlo eviduje, vyradí vozidlo z  evidencie, ak o to jeho vlastník alebo držiteľ požiada; orgán  Policajného zboru vyradí vozidlo z evidencie aj vtedy, ak o to požiada  osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla.

 (2) Vlastník  vozidla alebo držiteľ vozidla je pri vyradení vozidla z evidencie  povinný vyplniť príslušné tlačivo, ak je na tento účel zavedené,  odovzdať osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o evidencii časť II,  ak bolo vydané, tabuľku s evidenčným číslom, a ak ide o staré vozidlo,  predložiť aj potvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie66),  potvrdenie o neexistencii starého vozidla vydaného obvodným úradom  životného prostredia na účel jeho vyradenia z evidencie vozidiel,  potvrdenie príslušného národného orgánu Medzinárodnej organizácie  historických vozidiel FIVA o tom, že vozidlo má alebo bude mať  historickú hodnotu, alebo potvrdenie múzea o nadobudnutí vozidla do  zbierok66a); osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo tabuľka s  evidenčným číslom sa neodovzdávajú, ak boli stratené alebo odcudzené.

  (3) Ak bolo staré vozidlo odovzdané na spracovanie, 66) vlastník  vozidla alebo držiteľ vozidla je povinný spracovateľovi vozidla odovzdať  osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o evidencii časť II, ak bolo  vydané, a tabuľku s evidenčným číslom; osvedčenie o evidencii časť I,  osvedčenie o evidencii časť II alebo tabuľka s evidenčným číslom sa  neodovzdávajú, ak boli stratené alebo odcudzené.

 (4) Ak  vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla, ktoré previedol na osobu s  pobytom alebo sídlom v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru, žiada o  vyradenie takého vozidla z evidencie, orgán Policajného zboru vyradí  také vozidlo z evidencie až po získaní informácie príslušného orgánu  štátu, ktorý vozidlo eviduje. Orgán Policajného zboru vyradí vozidlo z  evidencie aj bez žiadosti držiteľa vozidla alebo vlastníka vozidla, ak  prijal informáciu zo štátu, ktorý vozidlo eviduje.

 (5) Ak  vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla, ktoré previedol na osobu s  pobytom alebo sídlom v štáte inom ako je štát Európskeho hospodárskeho  priestoru, žiada o vyradenie takého vozidla z evidencie, je povinný  predložiť potvrdenie príslušného orgánu štátu, do ktorého bolo vozidlo  vyvezené.

 (6) Ak vlastník vozidla alebo držiteľ starého vozidla  žiada vyradiť z evidencie vozidlo, ktoré je odpadom a má byť odovzdané  na spracovanie v inom štáte, orgán Policajného zboru vyradí také vozidlo  z evidencie iba po predložení písomného dokladu s uvedením dôvodu  spracovania vozidla v inom štáte spolu s jeho osvedčeným prekladom.

 (7) Vyradením z evidencie vozidlo stráca schválenie na prevádzku v cestnej premávke.

  (8) Vozidlo, ktoré bolo vyradené z evidencie, smie byť znova  prihlásené do evidencie vozidiel, len ak sa opätovne schváli na  prevádzku v cestnej premávke.

 (9) Vlastníkovi vozidla alebo  držiteľovi vozidla orgán Policajného zboru vydá písomné potvrdenie o  vyradení vozidla z evidencie.

 (10) Vlastník vozidla alebo  držiteľ vozidla, na spracovanie ktorého sa nevzťahujú ustanovenia o  spracovaní starých vozidiel podľa osobitného predpisu, 66a) môže  požiadať o vyradenie vozidla z evidencie aj prostredníctvom  elektronickej služby zavedenej na tento účel, pričom je povinný žiadosť  podpísať zaručeným elektronickým podpisom.64) Orgán Policajného zboru  vyradí vozidlo z evidencie a žiadateľovi automatizovane oznámi  vyradenie, ak tomu nebránia iné zákonné dôvody.

 (11) Vlastník  vozidla alebo držiteľ vozidla je povinný do 15 dní po automatizovanom  oznámení orgánu Policajného zboru podľa odseku 10 odovzdať pôvodne  vydané osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o evidencii časť II, ak  bolo vydané, a tabuľku s evidenčným číslom; to neplatí, ak bolo  osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo tabuľka s evidenčným  číslom zadržané a nebolo vydané nové osvedčenie o evidencii časť I alebo  časť II, alebo ak bolo osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II  stratené alebo odcudzené.

§ 121

 (1) Orgán Policajného zboru, ktorý vozidlo eviduje, rozhodne o vyradení vozidla z evidencie aj na návrh príslušného orgánu, 67) ak má vozidlo neoprávnene pozmenený identifikátor vozidla alebo vozidlo sa nedá identifikovať podľa skrytých identifikátorov.

  (2) Orgán Policajného zboru, ktorý vozidlo eviduje, vyradí vozidlo z  evidencie, ak bolo rozhodnuté o jeho trvalom vyradení z cestnej premávky  alebo ak je v evidencii vozidiel vozidlo, ktoré nebolo schválené na  prevádzku v cestnej premávke alebo schválenie na prevádzku v cestnej  premávke bolo neplatné alebo bolo zrušené.

 (3) Orgán  Policajného zboru, ktorý vozidlo eviduje, vyradí staré vozidlo z  evidencie, ak príslušný orgán v rozhodnutí určil, že staré vozidlo je  odpadom.

§ 122
Zastupovanie

(1)  Iná osoba môže za  vlastníka vozidla alebo držiteľa vozidla konať, len ak jej bolo udelené  písomné plnomocenstvo s osvedčeným podpisom vlastníka vozidla alebo  držiteľa vozidla, alebo na základe rozhodnutia príslušného orgánu. Ak  držiteľ vozidla nie je totožný s vlastníkom vozidla, iná osoba môže za  držiteľa vozidla konať, len ak jej vlastník vozidla udelil písomné  plnomocenstvo so svojím osvedčeným podpisom. Ak vlastník vozidla alebo  držiteľ vozidla pri podaní žiadosti o zaevidovanie vozidla alebo  žiadosti o zmenu v evidencii vozidiel splnomocní na vykonanie úkonu inú  osobu a túto skutočnosť uvedie do žiadosti a podpíše pred orgánom  Policajného zboru, nevyžaduje sa osvedčený podpis vlastníka alebo  držiteľa vozidla.

(2) Iná osoba môže za vlastníka vozidla alebo  držiteľa vozidla konať, ak jej vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla  udelil plnomocenstvo podpísané zaručeným elektronickým podpisom64)  opatreným časovou pečiatkou prostredníctvom elektronickej služby  zavedenej na tento účel, pričom ustanovenia o podmienkach vydania  osvedčenia o evidencii časť I po 31. máji 2010 alebo vykonania  evidenčného úkonu, v dôsledku ktorého bude takéto osvedčenie vydané, a o  povinnostiach pre držiteľa vozidla a vlastníka vozidla platia rovnako,  ako sú ustanovené v § 115 až 132a.

TRETIA HLAVA
EVIDENČNÉ ČÍSLA

Evidenčné číslo
§ 123

 (1) Každé vozidlo podliehajúce evidencii musí mať pridelené evidenčné číslo.

  (2) Evidenčné číslo pridelí a tabuľku s evidenčným číslom vydá orgán  Policajného zboru, kde držiteľ vozidla prihlasuje vozidlo do evidencie  vozidiel.

 (3) Tabuľka s evidenčným číslom môže byť vyrobená

   a) zo zliatin ľahkých kovov alebo
   b) zo zmesi polykarbonátu a polyesteru vyžarujúcej svetlo pri zapnutom osvetlení vozidla.

  (4) Držiteľ vozidla je povinný vydanú tabuľku s evidenčným číslom  bezodkladne pripevniť na vozidlo. Tabuľka s evidenčným číslom nesmie byť  pripevnená spôsobom, ktorý narušuje jej celistvosť a znemožňuje jej  čitateľnosť alebo identifikáciu. Ak boli vozidlu vydané dve tabuľky s  evidenčným číslom, držiteľ vozidla je povinný bezodkladne pripevniť na  vozidlo obe tabuľky.

 (5) Bez pripevnenej tabuľky s prideleným  evidenčným číslom alebo s nečitateľnou alebo poškodenou tabuľkou sa  vozidlo nesmie používať v cestnej premávke ani nechať stáť na ceste.

  (6) Na tabuľke s evidenčným číslom ani v jej blízkosti na vozidle s  výnimkou poznávacej značky Slovenskej republiky alebo značky s písmenami  CD alebo CC nesmú byť umiestnené nijaké nápisy ani označenia, ktoré by  bránili riadnej čitateľnosti evidenčného čísla.

 (7) Držiteľ  vozidla je povinný bezodkladne odovzdať orgánu Policajného zboru tabuľku  s evidenčným číslom, ak bolo vozidlu pridelené nové evidenčné číslo  alebo ak je tabuľka s evidenčným číslom poškodená. Odcudzenie tabuľky s  evidenčným číslom je držiteľ vozidla povinný bezodkladne oznámiť  najbližšiemu orgánu Policajného zboru.

 (8) Orgán Policajného  zboru pridelí nové evidenčné číslo a vydá tabuľku s evidenčným číslom  držiteľovi vozidla alebo vlastníkovi vozidla, ak o to požiada.

 (9) Na žiadosť držiteľa vozidla alebo vlastníka vozidla kategórie M, N, O a R68)  možno takémuto vozidlu prideliť tabuľku s evidenčným číslom vyrobenú zo  zmesi polykarbonátu a polyesteru vyžarujúcej svetlo pri zapnutom  osvetlení vozidla. Ak sa vozidlu prideľuje predná tabuľka aj zadná  tabuľka s evidenčným číslom, orgán Policajného zboru na žiadosť držiteľa  vozidla alebo vlastníka vozidla vydá jednu tabuľku s evidenčným číslom  vyhotovenú zo zliatin ľahkých kovov, ktorá musí byť umiestnená vpredu na  vozidle, a jednu tabuľku s evidenčným číslom vyhotovenú zo zmesi  polykarbonátu a polyesteru vyžarujúcej svetlo pri zapnutom osvetlení  vozidla, ktorá musí byť umiestnená vzadu na vozidle.

 (10) Ak sa  vozidlu prideľuje predná aj zadná tabuľka s evidenčným číslom a došlo  ku strate alebo odcudzeniu len jednej tabuľky s evidenčným číslom,  držiteľ vozidla alebo vlastník vozidla je povinný odovzdať orgánu  Policajného zboru druhú tabuľku s evidenčným číslom; pri poškodení len  jednej tabuľky s evidenčným číslom je povinný odovzdať obidve tabuľky s  evidenčným číslom.

 (11) Ak došlo k strate, odcudzeniu alebo k  poškodeniu tabuľky s evidenčným číslom, držiteľ vozidla alebo vlastník  vozidla môže požiadať o vydanie duplikátu tabuľky s pôvodným evidenčným  číslom; o duplikát tabuľky s pôvodným evidenčným číslom môže držiteľ  vozidla alebo vlastník vozidla požiadať najviac dvakrát. Duplikát  tabuľky s pôvodným evidenčným číslom sa označuje arabským číslom v  krúžku v pravom hornom rohu tabuľky. O vydanie duplikátu tabuľky s  pôvodným evidenčným číslom nemôže požiadať držiteľ vozidla alebo  vlastník vozidla, ktoré má pridelené osobitné evidenčné číslo podľa §  126 ods. 6.

 (12) Ak vozidlo má už pridelenú tabuľku s  evidenčným číslom podľa odseku 3 písm. a), možno na žiadosť držiteľa  vozidla alebo vlastníka vozidla prideliť novú tabuľku s pôvodným  evidenčným číslom vyrobenú z priehľadnej zmesi polykarbonátu a  polyesteru vyžarujúcej svetlo pri zapnutom osvetlení vozidla. Ak bola  vozidlu pridelená predná aj zadná tabuľka s evidenčným číslom, orgán  Policajného zboru vydá jednu tabuľku s pôvodným evidenčným číslom  vyhotovenú zo zliatin ľahkých kovov, ktorá musí byť umiestnená vpredu na  vozidle, a jednu tabuľku s pôvodným evidenčným číslom vyhotovenú z  priehľadnej zmesi polykarbonátu a polyesteru vyžarujúcej svetlo pri  zapnutom osvetlení vozidla, ktorá musí byť umiestnená vzadu na vozidle.

  (13) Ak vozidlo má už pridelenú tabuľku s evidenčným číslom podľa  odseku 3 písm. b), možno na žiadosť držiteľa vozidla alebo vlastníka  vozidla prideliť novú tabuľku s pôvodným evidenčným číslom vyhotovenú zo  zliatin ľahkých kovov. Ak bola vozidlu pridelená predná aj zadná  tabuľka s evidenčným číslom, orgán Policajného zboru vydá obe nové  tabuľky s pôvodným evidenčným číslom vyhotovené zo zliatin ľahkých  kovov.

 (14) Pridelenie tabuliek s evidenčným číslom podľa  odsekov 12 a 13 sa považuje za vydanie duplikátu tabuľky s evidenčným  číslom.

 (15) Držiteľ vozidla, ktorému bola vydaná nová tabuľka s  pôvodným evidenčným číslom alebo nová tabuľka s novým evidenčným číslom  za stratenú alebo za odcudzenú tabuľku s evidenčným číslom a svoju  predchádzajúcu tabuľku s evidenčným číslom našiel alebo inak získal  späť, je povinný predchádzajúcu tabuľku s evidenčným číslom bezodkladne  odovzdať najbližšiemu orgánu Policajného zboru.

 (16) Každý, kto  nájde tabuľku s evidenčným číslom, je povinný ju bezodkladne odovzdať  najbližšiemu orgánu Policajného zboru alebo policajtovi.

 (17)  Evidenčné číslo musí byť vždy dobre čitateľné. Ak je vozidlo vybavené  spájacím zariadením, ktoré bez zapojenia prípojného vozidla do jazdnej  súpravy znemožňuje riadnu čitateľnosť evidenčného čísla, musí byť toto  spájacie zariadenie demontované. Ak je vozidlo vybavené schváleným  nosičom bicykla, ktorý znemožňuje riadnu čitateľnosť evidenčného čísla,  musí byť tabuľka s evidenčným číslom premiestnená na predpísané miesto  na nosiči bicykla vrátane predpísaného osvetlenia alebo musí byť na  predpísané miesto pripevnená tabuľka s rovnakým evidenčným číslom, ako  je evidenčné číslo vozidla, o ktorú môže držiteľ vozidla alebo vlastník  vozidla požiadať orgán Policajného zboru, kde je vozidlo evidované.  Tabuľka s evidenčným číslom určená pre nosič bicyklov sa označuje  nápisom "NOSIČ" na pravej strane tabuľky.

 (18) Ak bola vydaná  tabuľka s evidenčným číslom podľa odseku 17, držiteľ vozidla alebo  vlastník vozidla nesmie takúto tabuľku pripevniť na miesto pôvodnej  tabuľky s evidenčným číslom podľa odseku 4.  

 (19) Vzory  tabuliek s evidenčným číslom, ich rozmery, miesto upevnenia na vozidle,  vyhotovenie, označenie okresov uvádzaných na tabuľkách s evidenčným  číslom a okruh vozidiel, ktorým možno vydať príslušné tabuľky s  evidenčným číslom, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá  ministerstvo vnútra.

§ 124

 (1) Evidenčné číslo  tvoria písmená a číslice. Prvá dvojica písmen evidenčného čísla označuje  okres, v ktorom je vozidlo evidované. Za prvou dvojicou písmen sa za  štátnym znakom Slovenskej republiky uvádzajú tri číslice a dvojica  písmen.

 (2) Na žiadosť držiteľa vozidla alebo vlastníka vozidla  možno prideliť evidenčné číslo, v ktorom sa namiesto písmen a číslic  podľa odseku 1 za štátnym znakom Slovenskej republiky uvádzajú

   a) písmená na prvom až piatom mieste,
   b) písmená na prvom až štvrtom mieste a číslica na piatom mieste alebo
   c) písmená na prvom až treťom mieste a kombinácia číslic na štvrtom a piatom mieste.

 (3) Evidenčné číslo podľa odseku 2 nemožno prideliť, ak držiteľ vozidla žiada o pridelenie evidenčného čísla

   a) prideleného inému vozidlu,
    b) v ktorom sa nachádzajú hanlivé, zosmiešňujúce, pohoršujúce alebo  urážajúce výrazy alebo ktoré v kombinácii s označením okresu tvorí  takéto výrazy,
   c) v ktorom sa nachádza názov alebo skratka názvu  štátneho orgánu, politickej strany alebo politického hnutia alebo ktoré  v kombinácii s označením okresu tvorí takýto názov alebo jeho skratku,
    d) v ktorom sa nachádza text podporujúci alebo propagujúci hnutie,  ktoré preukázateľne smeruje k potláčaniu práv a slobôd občanov alebo  hlása národnostnú, rasovú, triednu alebo náboženskú neznášanlivosť alebo  ktoré v kombinácii s označením okresu tvorí takýto text, alebo
   e) obsahujúceho písmená s diakritickým znamienkom alebo malé písmená.

 (4) Ustanovenie odseku 2 sa nepoužije pri prideľovaní evidenčného čísla

   a) prípojnému vozidlu vrátane prípojného vozidla za motocykel, motorovú trojkolku a štvorkolku,
    b) vozidlám štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, štátnych  fondov a štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií.

  (5) Orgán Policajného zboru vydá tabuľku s evidenčným číslom zo  svojich skladových zásob, o ktorej zloženie číslic podľa odseku 1  požiadal vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla súčasne so žiadosťou o  prihlásenie vozidla do evidencie alebo o vykonanie zmeny v evidencii  vozidiel.

§ 125

 (1) Evidenčné číslo vozidiel  cudzích zastupiteľských úradov na území Slovenskej republiky tvorí  dvojica písmen EE a päť číslic.

 (2) Evidenčné číslo vozidiel  administratívneho a technického personálu cudzích zastupiteľských úradov  so sídlom na území Slovenskej republiky a obchodných zastupiteľstiev  zriadených diplomatickou misiou tvorí dvojica písmen ZZ a päť číslic.

  (3) Vozidlám členov cudzích zastupiteľských úradov so sídlom v  Slovenskej republike, ktorí požívajú diplomatickú imunitu a výsady,  orgán Policajného zboru vydáva súčasne s tabuľkou s evidenčným číslom aj  značku s písmenami CD alebo CC.

 (4) Vzor značiek s písmenami CD a CC a ich rozmery ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra.

§ 126
Osobitné evidenčné číslo

  (1) Vozidlu môže byť pridelené osobitné evidenčné číslo, ak je to  nevyhnutne potrebné na plnenie pracovných alebo obdobných úloh  patriacich do pôsobnosti jeho držiteľa.

 (2) Vodič vozidla  opatreného tabuľkou s osobitným evidenčným číslom, ak je to nevyhnutne  potrebné na plnenie úloh podľa odseku 1, nie je povinný rešpektovať  zákaz vjazdu, zákaz zastavenia ani zákaz státia vyplývajúci z dopravných  značiek a z § 59 ods. 2 a 3 o vjazde vozidiel do pešej zóny a o státí v  obytnej zóne a pešej zóne. Pritom je povinný dbať na potrebnú opatrnosť  a nesmie ohroziť bezpečnosť cestnej premávky.

 (3) Osobitné evidenčné číslo tvoria

   a) písmeno P a päť číslic, ktoré oddeľuje štátny znak, alebo
   b) dvojica číslic a päť číslic, ktoré oddeľuje štátny znak.

  (4) Za osobitné evidenčné číslo podľa odseku 3 písm. b) sa považuje aj  evidenčné číslo vozidiel uvedených v odseku 6 tvorené dvojicou číslic a  za pomlčkou piatimi číslicami.

 (5) Tabuľkou s osobitným  evidenčným číslom podľa odseku 3 písm. a) možno označiť len vozidlo  Policajného zboru a ministerstva vnútra.

 (6) Tabuľkou s  osobitným evidenčným číslom podľa odseku 3 písm. b) možno označiť len  vozidlo ozbrojených síl, Ministerstva obrany Slovenskej republiky a  rozpočtových a príspevkových organizácií v jeho pôsobnosti.

 (7)  Za písmenom P podľa odseku 3 písm. a) môže byť uvedené aj ďalšie  písmeno. Toto písmeno nesmie byť také, ktorým by sa vytvorila skratka  rovnaká ako skratka na označenie okresu.

Zvláštne evidenčné číslo
§ 127

 (1) Motorové vozidlo alebo jeho prípojné vozidlo, ktorého vlastník požiadal o schválenie jednotlivého vozidla, 69)  ktoré podlieha evidencii a nemá pridelené evidenčné číslo podľa § 114  ods. 6, ktoré bolo odhlásené do cudziny podľa § 119 alebo ktoré  nepodlieha evidencii a je historickým alebo športovým vozidlom, sa môže  použiť v cestnej premávke, len ak má pridelené zvláštne evidenčné číslo,  pripevnenú tabuľku so zvláštnym evidenčným číslom a jeho vodič má pri  sebe ustanovené doklady.

 (2) Zvláštne evidenčné číslo môže  prideliť a tabuľku so zvláštnym evidenčným číslom a ustanovené doklady  vydať orgán Policajného zboru príslušný podľa miesta pobytu alebo podľa  sídla žiadateľa; tabuľku so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim  písmeno V môže vydať aj orgán Policajného zboru podľa miesta, kde bolo  vozidlo prevzaté.

 (3) Zvláštne evidenčné číslo tvoria písmená a číslice usporiadané v dvoch riadkoch.

  (4) Dvojica písmen v prvom riadku označuje okres, v ktorom bolo  zvláštne evidenčné číslo vydané, okrem zvláštneho evidenčného čísla  podľa odseku 11.

 (5) V druhom riadku sa uvádza písmeno M, V, H,  S alebo Z a tri číslice; za písmeno M, V, H alebo S sa môže uviesť aj  ďalšie písmeno.

 (6) Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno  M sa môže prideliť novovyrobenému vozidlu, novokúpenému vozidlu, ktoré  dosiaľ nebolo evidované, alebo vozidlu používanému na skúšobné jazdy.

  (7) Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno V sa môže prideliť len  vozidlu určenému na jednotlivý vývoz zo Slovenskej republiky. Na  tabuľke so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno V sa  vyznačuje doba jej platnosti.

 (8) Zvláštne evidenčné číslo  obsahujúce písmeno H sa môže prideliť len historickému vozidlu, ak o tom  rozhodol príslušný národný orgán Medzinárodnej organizácie historických  vozidiel FIVA.

 (9) Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno S sa môže prideliť len športovému vozidlu.

 (10) Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno Z sa môže prideliť len vozidlu kategórie Ps a Ls.70)

  (11) Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce v prvom riadku písmeno C a v  druhom riadku päť číslic sa môže prideliť a tabuľky so zvláštnym  evidenčným číslom obsahujúcim písmeno C sa môžu vydať jednotlivému  vozidlu podľa odseku 1 a vozidlu podľa odseku 12; za písmenom C sa môže  uviesť aj ďalšie písmeno.

 (12) Zvláštne evidenčné číslo  obsahujúce písmeno C sa môže prideliť motorovému vozidlu a prípojnému  vozidlu, ktoré nie sú schválené na prevádzku v premávke na pozemných  komunikáciách podľa osobitného predpisu, 69) ak sú používané na  poľnohospodárske práce alebo lesné práce na základe žiadosti jeho  vlastníka. Žiadosť podľa predchádzajúcej vety musí obsahovať
   a) meno a priezvisko vlastníka, dátum a miesto jeho narodenia a adresu pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
    b) názov, adresu sídla a identifikačné číslo vlastníka vozidla, ak  ide o právnickú osobu, ako aj osobné údaje podľa písmena a) o osobe,  ktorá koná v mene tejto právnickej osoby,
   c) základné technické údaje vozidla, a to
        1. značku, obchodný názov, typ, druh, kategóriu, identifikačné  číslo vozidla a obchodné meno výrobcu vozidla, ak tieto údaje možno  zistiť,
       2. dĺžku, šírku a výšku vozidla,
   d) fotografie vozidla spredu, zboku a zozadu,
   e) odôvodnenie žiadosti vrátane predpokladanej trasy a času používania tohto vozidla v cestnej premávke,
   f) dátum a podpis žiadateľa.  

  (13) Tabuľku so zvláštnym evidenčným číslom možno vydať len na  nevyhnutne potrebnú dobu, najviac však na jeden rok; to neplatí, ak  tabuľka sa vydala pre historické vozidlo alebo pre vozidlo podľa odseku  10 alebo odseku 12. Orgán Policajného zboru obmedzí platnosť vydaných  dokladov k tabuľke so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno

    a) C, M alebo S najviac na jeden kalendárny rok odo dňa podania  žiadosti o vydanie tabuľky; platnosť dokladov vydaných k tabuľke so  zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno C podľa odseku 12  obmedzí najviac na tri kalendárne roky,
   b) H na dobu uvedenú v  dokladoch vydaných príslušným národným orgánom Medzinárodnej organizácie  historických vozidiel FIVA, najviac však na päť rokov.

§ 128

  (1) Tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno M možno  vydať výrobcovi vozidla, zástupcovi výrobcu vozidla alebo právnickej  osobe, ktorá na základe zmluvného vzťahu s výrobcom vozidla alebo so  zástupcom výrobcu vozidla, predáva vozidlá, ktoré ešte neboli evidované v  Slovenskej republike ani v inom štáte, vzdelávaciemu zariadeniu a  výskumnému pracovisku, ktorých študijné programy alebo výskumná činnosť  sú zamerané na motorové vozidlá a poverenej technickej službe overovania  vozidiel.71)

 (2) Tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúce písmeno C možno vydať okresnému úradu a osobe podľa § 112 ods. 10.

  (3) K tabuľke so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno C  alebo písmeno M sa súčasne vydávajú aj tlačivá na vedenie prehľadu o  manipulácii s tabuľkami so zvláštnym evidenčným číslom a o ich  prideľovaní, tlačivá o pridelení zvláštneho evidenčného čísla,  osvedčenie o pridelení zvláštneho evidenčného čísla a určia sa podmienky  na ich používanie.

 (4) Vzory tlačív uvedených v odseku 3 a  osvedčenia o pridelení zvláštneho evidenčného čísla ustanoví všeobecne  záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra.

§ 129

 Ten, komu boli podľa § 127 vydané tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom a príslušné tlačivá,

    a) môže používať tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom, osvedčenia o  pridelení zvláštneho evidenčného čísla a tlačivá o pridelení zvláštneho  evidenčného čísla len na účel, na ktorý boli určené, a za podmienok  určených orgánom Policajného zboru,
   b) môže používať tabuľky so  zvláštnym evidenčným číslom a k nim vydané doklady len na dobu  nevyhnutne potrebnú; súčasne sa na takú dobu obmedzí aj platnosť  potvrdenia o pridelení zvláštneho evidenčného čísla,
   c) je  povinný viesť prehľad o prideľovaní tabuliek so zvláštnym evidenčným  číslom a dokladov k nim na predpísaných tlačivách.

§ 130

  (1) Vozidlo označené tabuľkou so zvláštnym evidenčným číslom  obsahujúcim písmeno M, H, S alebo C sa môže použiť na jazdu do cudziny,  len ak sa súčasne vydá osvedčenie o evidencii časť I.

 (2) Na  osvedčenie o pridelení zvláštneho evidenčného čísla a na osvedčenie o  evidencii časť I a časť II takého vozidla sa vzťahujú ustanovenia o  osvedčení o evidencii časť I a časť II.

§ 131

 (1)  Držiteľ vozidla, ktorému bola vydaná tabuľka so zvláštnym evidenčným  číslom obsahujúcim písmeno M, S alebo C, osvedčenie o pridelení  zvláštneho evidenčného čísla alebo osvedčenie o evidencii časť I alebo  časť II, je povinný ich vrátiť najneskôr v deň skončenia ich platnosti  uvedený v príslušných dokladoch tomu, kto ich vydal.

 (2)  Držiteľ vozidla, ktorému bola vydaná tabuľka so zvláštnym evidenčným  číslom obsahujúcim písmeno H, vráti orgánu Policajného zboru osvedčenie o  pridelení zvláštneho evidenčného čísla alebo osvedčenie o evidencii  časť I alebo časť II a tabuľku so zvláštnym evidenčným číslom najneskôr v  deň skončenia ich platnosti.

§ 132
Spoločné ustanovenia
o osobitnom evidenčnom čísle
a o zvláštnom evidenčnom čísle

 (1) Na osobitné evidenčné číslo, zvláštne evidenčné číslo a na doklady k nim vydávané sa primerane vzťahuje § 123.

  (2) Orgán Policajného zboru je oprávnený odobrať tabuľku so zvláštnym  evidenčným číslom a osvedčenie o pridelení zvláštneho evidenčného čísla  alebo osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II, ak ich používanie je v  rozpore s týmto zákonom.

§ 132a
Výmena tabuľky s evidenčným číslom a osvedčenia
o evidencii prostredníctvom elektronickej služby

(1)  Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla môže požiadať o výmenu tabuľky s  evidenčným číslom, tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim  písmeno S, H alebo Z, osvedčenia o evidencii časť I alebo časť II aj  prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel, ak bolo  vozidlu vydané osvedčenie o evidencii časť I po 31. máji 2010 alebo bol  vykonaný evidenčný úkon, v dôsledku ktorého bude takéto osvedčenie  vydané, pričom je povinný žiadosť potvrdiť bezpečnostným osobným  kódom.65) Orgán Policajného zboru vykoná zmenu v evidencii vozidiel a  žiadateľovi automatizovane oznámi vykonanie tejto zmeny, ak tomu  nebránia iné zákonné dôvody.

(2) Vlastník vozidla alebo držiteľ  vozidla môže požiadať o vydanie tabuľky s evidenčným číslom na nosič  bicyklov, pričom je povinný žiadosť potvrdiť bezpečnostným osobným  kódom.65) Orgán Policajného zboru vykoná zmenu v evidencii vozidiel a  žiadateľovi automatizovane oznámi vykonanie tejto zmeny, ak tomu  nebránia iné zákonné dôvody.

(3) Vlastník vozidla alebo držiteľ  vozidla je povinný po automatizovanom oznámení zmeny orgánom Policajného  zboru podľa odseku 1 postupovať podľa § 116a ods. 6.

§ 133
Poznávacia značka

  (1) Ak sa vozidlo evidované v Slovenskej republike nachádza v cudzine,  musí byť označené poznávacou značkou Slovenskej republiky; v štáte  Európskeho hospodárskeho priestoru stačí, ak je na vozidle pripevnená  tabuľka s evidenčným číslom, ktorá má na ľavom okraji modrú plochu  obsahujúcu 12 žltých hviezdičiek a rozlišovací znak Slovenskej  republiky.

 (2) Vozidlo s evidenčným číslom cudzieho štátu musí  byť v cestnej premávke označené poznávacou značkou štátu, v ktorom je  evidované, a to v súlade s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská  republika viazaná; to neplatí pre vozidlo evidované v štáte Európskeho  hospodárskeho priestoru, ak je na ňom pripevnená tabuľka s evidenčným  číslom, ktorá má na ľavom okraji modrú plochu obsahujúcu 12 žltých  hviezdičiek a rozlišovací znak štátu, v ktorom je vozidlo evidované.

  (3) Vzor poznávacej značky Slovenskej republiky a jej rozmery ustanoví  všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra.

ŠTVRTÁ HLAVA
SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 134
Výroba tlačív dokladov a tabuliek
s evidenčným číslom a manipulácia s nimi

  Tabuľku s evidenčným číslom a čistopisy tlačív dokladov podľa tohto  zákona môže vyrábať alebo s nimi manipulovať len právnická osoba za  podmienok určených ministerstvom vnútra; manipulovať s tlačivami  dokladov a tabuľkami s evidenčným číslom môže aj právnická osoba, ktorej  ich vydal orgán Policajného zboru podľa tohto zákona.

§ 135
Osobitné povinnosti

  (1) Ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, každý je povinný  dostaviť sa na vlastné náklady na vybavenie vecí týkajúcich sa vozidla  alebo dokladov a tabuľky s evidenčným číslom vydávaných podľa tohto  zákona a podľa potreby dostaviť sa aj s vozidlom a umožniť porovnanie  údajov uvádzaných v dokladoch vozidla priamo s údajmi na vozidle, a to  aj na vyzvanie orgánu Policajného zboru v ním určenej lehote a na určené  miesto.

 (2) Na vozidle, ktoré nepodlieha evidencii, musí byť  počas jeho prevádzky v cestnej premávke čitateľne vyznačené meno,  priezvisko a pobyt alebo názov a sídlo držiteľa vozidla s výnimkou  dvojkolesových vozidiel a ich prípojných vozidiel.

§ 136
Osobitné ustanovenia o niektorých vozidlách

  (1) Ustanovenia šiestej časti tohto zákona okrem § 126 a § 132 ods. 1  sa nevzťahujú na vozidlá Ministerstva obrany Slovenskej republiky,  rozpočtových a príspevkových organizácií v jeho pôsobnosti, na vozidlá  ozbrojených síl, Vojenského spravodajstva, vybrané vozidlá Ministerstva  vnútra Slovenskej republiky a jeho rozpočtových organizácií a  príspevkových organizácií, vozidlá hasičských jednotiek5a) určené na  základe dohody Ministerstva vnútra Slovenskej republiky s ich  vlastníkmi, Zboru väzenskej a justičnej stráže a Slovenskej informačnej  služby, ktoré prideľujú svojim vozidlám evidenčné čísla, tabuľky s  evidenčnými číslami a príslušné doklady, pričom majú oprávnenia obdobné  ako orgán Policajného zboru. Orgánom podľa predchádzajúcej vety vydáva  tabuľky s evidenčnými číslami a príslušné čistopisy dokladov, okrem  tabuliek s osobitným evidenčným číslom podľa § 126 ods. 3 písm. b),  ministerstvo vnútra.

 (2) Vozidlám zastupiteľských úradov,  diplomatov, konzulov z povolania a ďalších osôb, ktoré podľa  medzinárodného práva požívajú výsady a imunitu počas svojho pôsobenia v  Slovenskej republike, môže prideliť evidenčné číslo a vydať tabuľku s  evidenčným číslom a osvedčenie o evidencii časť I a časť II aj  ministerstvo vnútra, pričom má oprávnenia obdobné ako orgán Policajného  zboru.

SIEDMA ČASŤ  -  ZODPOVEDNOSŤ ZA PORUŠENIE POVINNOSTÍ

§ 137

  (1) Porušenie povinností ustanovených týmto zákonom sa považuje za  porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov o bezpečnosti a  plynulosti cestnej premávky.

 (2) Porušením pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom je

   a) jazda pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky,
   b) odmietnutie podrobiť sa vyšetreniu na zistenie požitia alkoholu alebo inej návykovej látky,
    c) také porušenie pravidiel cestnej premávky, v ktorého dôsledku  vznikne dopravná nehoda alebo nesplnenie si povinností účastníka  dopravnej nehody alebo škodovej udalosti,
   d) prekročenie  rýchlosti jazdy vozidiel ustanovenej týmto zákonom alebo vyplývajúcej z  dopravnej značky alebo dopravného zariadenia v obci o 20 km.h-1 a viac alebo mimo obce o 30 km.h-1 a viac,
   e) jazda po požití lieku, ktorý môžu znížiť schopnosť vodiča bezpečne viesť vozidlo,
    f) použitie vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť  vozidla, najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy, najväčšia  prípustná celková hmotnosť prípojného vozidla alebo najväčšia prípustná  hmotnosť pripadajúca na nápravy vozidla je prekročená,
   g)  prejazd cez križovatku na signál STOJ! dávaný policajtom alebo inou  oprávnenou osobou, alebo vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného  zariadenia,
   h) prejazd cez železničné priecestie v čase, keď je to zakázané,
   i) nedanie prednosti v jazde,
    j) neuposlúchnutie pokynu, výzvy alebo príkazu policajta v  súvislosti s výkonom jeho oprávnení pri dohľade nad bezpečnosťou a  plynulosťou cestnej premávky,
   k) jazda v protismernej časti cesty, ak si to nevyžaduje situácia v cestnej premávke,
   l) neumožnenie bezpečného a plynulého prejazdu vozidlu s právom prednostnej jazdy,
    m) vedenie vozidla bez tabuľky s evidenčným číslom alebo s tabuľkou s  evidenčným číslom, ktorá nezodpovedá svojím vyhotovením a umiestnením  na vozidle tomuto zákonu alebo s tabuľkou s evidenčným číslom, ktorá nie  je pridelená tomuto vozidlu
   n) vedenie vozidla vyradeného z  cestnej premávky alebo vozidla, ktoré nebolo schválené na prevádzku v  cestnej premávke, alebo vozidla vyradeného z evidencie,
   o) predchádzanie iného vozidla v mieste, kde je to zakázané,
    p) vedenie motorového vozidla bez príslušného vodičského oprávnenia,   bez osoby spolujazdca podľa § 74 ods. 2 alebo počas zadržania  vodičského preukazu; to neplatí, ak sa osoba učí viesť motorové vozidlo v  autoškole, podrobuje sa skúške z vedenia motorového vozidla alebo má  povolenú jazdu podľa § 70 ods. 4 a § 71 ods. 2,
   q) porušenie povinnosti podľa § 3 ods. 3, § 4 ods. 3, § 9 ods. 2 alebo § 25 ods. 1 písm. g),
    r) zastavenie a státie na vyhradenom parkovacom mieste pre osobu so  zdravotným postihnutím, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovacie  miesto vyhradené,
   s) ohrozenie chodca, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov,
     t) ohrozenie chodca prechádzajúceho cez cestu, na ktorú vodič  odbočuje, pri odbočovaní na miesto mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a  pri otáčaní alebo pri cúvaní,
    u) ohrozenie cyklistu prechádzajúceho cez priechod pre cyklistov,
    v) porušenie povinností inštruktora autoškoly podľa § 7,
    w) porušenie povinností spolujazdca podľa § 74 ods. 2,
     x) neoprávnené vybavenie vozidla zariadením umožňujúcim používanie  typického zvukového znamenia alebo zvláštneho výstražného svetla  ustanoveného pre vozidlá s právom prednostnej jazdy alebo neoprávnené  použitie typického zvukového znamenia alebo zvláštneho výstražného  svetla ustanoveného pre vozidlá s právom prednostnej jazdy.

Správne delikty
§ 138

 (1) Orgán Policajného zboru uloží pokutu do 3 500 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorá

    a) prikáže alebo dovolí, aby sa na jazdu použilo vozidlo, ktoré  vrátane nákladu nespĺňa podmienky na cestnú premávku ustanovené týmto  zákonom alebo osobitným predpisom, 6)
   b) bez vedomia  vodiča vozidla alebo jeho prevádzkovateľa pri nakladaní tovaru prekročí  najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť vozidla, najväčšiu prípustnú  hmotnosť jazdnej súpravy, najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť  prípojného vozidla alebo najväčšiu prípustnú hmotnosť pripadajúcu na  nápravy vozidla,
   c) prikáže alebo dovolí, aby sa na jazdu  použilo vozidlo na takej ceste, na ktorej je pre také vozidlo jazda  obmedzená alebo zakázaná,
   d) neodstráni prekážku cestnej premávky,
    e) zverí vedenie vozidla osobe, ktorá nespĺňa ustanovené podmienky  na jeho vedenie, nemá pri sebe doklady ustanovené na vedenie vozidla, je  pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky alebo ktorej schopnosť  viesť vozidlo je inak znížená,
   f) nezabezpečí, aby sa na jazdu  pribral potrebný počet spôsobilých a náležite poučených osôb, ak je mu  vopred známe, že to bude vyžadovať bezpečnosť cestnej premávky,
    g) prikáže alebo dovolí neoprávnené vybavenie vozidla zariadením  umožňujúcim používanie typického zvukového znamenia alebo zvláštneho  výstražného svetla ustanoveného pre vozidlá s právom prednostnej jazdy,  alebo prikáže alebo dovolí, aby sa také typické zvukové znamenie,  zvláštne výstražné svetlo alebo zvláštne výstražné svetlo oranžovej  farby neoprávnene použilo,
   h) prikáže alebo dovolí, aby sa na  jazdu použilo vozidlo, ktoré svojím farebným vyhotovením a označením  možno zameniť za vozidlo podľa § 6 ods. 4,
   i) v súvislosti s  konaním o priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky  orgánu oprávnenému objasňovať alebo prejednať priestupok neoznámi osobné  údaje osoby, ktorej zveril vedenie vozidla, v rozsahu meno, priezvisko a  adresa,
   j) poruší ustanovené alebo určené podmienky o vedení,  uschovávaní alebo o predkladaní výkazov o tlačivách dokladov a tabuliek s  evidenčným číslom vydaných orgánom Policajného zboru alebo o  manipulácii s nimi,
   k) nesplní povinnosť podľa § 43,
   l) poruší alebo si nesplní povinnosť podľa § 60,
   m) nesplní povinnosť podľa § 90,
   n) nesplní povinnosť podľa § 143 ods. 16.

  (2) Pokutu do 7 000 eur uloží orgán Policajného zboru, ak právnická  osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ sa dopustí porušenia niektorej z  povinností podľa odseku 1 opätovne do jedného roka od nadobudnutia  právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty.

 (3) Ministerstvo  vnútra uloží pokutu do 17 000 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe -  podnikateľovi, ak poruší podmienky o vedení, uschovávaní alebo o  predkladaní výkazov o výrobe tabuliek s evidenčným číslom alebo o  manipulácii s nimi, na ktorých výrobu alebo manipuláciu je potrebné  povolenie ministerstva vnútra, alebo osobe, ktorá takéto tabuľky s  evidenčným číslom vydávané podľa tohto zákona vyrába alebo s nimi bez  povolenia manipuluje.

§ 139
Ukladanie pokút

 (1) Pri ukladaní pokuty sa prihliada na závažnosť, následky a čas trvania protiprávnej činnosti.

  (2) Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa orgán príslušný  uložiť pokutu dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do piatich  rokov, keď k porušeniu povinnosti došlo.

 (3) Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa, keď rozhodnutie o jej uložení nadobudlo právoplatnosť.

 (4) Výnosy pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.

Osobitné ustanovenia
o správnych deliktoch držiteľa vozidla
§ 139a

(1) Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. a), orgán Policajného zboru uloží pokutu 249 eur.

(2) Držiteľovi vozidla, ktorý porušil v obci povinnosť podľa § 6a písm. b), orgán Policajného zboru uloží pokutu
a) 15 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 6 až 10 km.h-1,
b) 39 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 11 až 15 km.h-1,
c) 66 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 16 až 20 km.h-1,
d) 96 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 21 až 25 km.h-1,
e) 141 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 26 až 30 km.h-1,
f) 201 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 31 až 35 km.h-1,
g) 270 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 36 až 40 km.h-1,
h) 342 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 41 až 45 km.h-1,
i) 402 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 46 až 50 km.h-1,
j) 471 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 51 až 55 km.h-1,
k) 540 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 56 až 60 km.h-1,
l) 600 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 61 až 65 km.h-1,
m) 699 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 66 až 70 km.h-1,
n) 798 eur, ak bola prekročená rýchlosť o viac ako 70 km.h-1.

(3) Držiteľovi vozidla, ktorý porušil mimo obce povinnosť podľa § 6a písm. b), orgán Policajného zboru uloží pokutu
a) 30 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 11 až 15 km.h-1,
b) 42 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 16 až 20 km.h-1,
c) 66 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 21 až 25 km.h-1,
d) 99 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 26 až 30 km.h-1,
e) 162 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 31 až 35 km.h-1,
f) 201 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 36 až 40 km.h-1,
g) 270 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 41 až 45 km.h-1,
h) 342 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 46 až 50 km.h-1,
i) 402 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 51 až 55 km.h-1,
j) 471 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 56 až 60 km.h-1,
k) 540 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 61 až 65 km.h-1,
l) 600 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 66 až 70 km.h-1,
m) 699 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 71 až 75 km.h-1,
n) 798 eur, ak bola prekročená rýchlosť o viac ako 75 km.h-1.

(4) Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. c), orgán Policajného zboru uloží pokutu 300 eur.

(5) Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. d), orgán Policajného zboru uloží pokutu 99 eur.

(6) Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. e), orgán Policajného zboru uloží pokutu
 a) 198 eur, ak bola porušená povinnosť podľa § 25 ods. 1 písm. g) alebo  bol porušený zákaz zastavenia a státia na vyhradenom parkovacom mieste  pre osobu so zdravotným postihnutím,
b) 78 eur, ak bola porušená iná povinnosť podľa § 6a písm. e), ako je uvedené v písmene a).

(7) Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. f), orgán Policajného zboru uloží pokutu 300 eur.

(8) Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. g), orgán Policajného zboru uloží pokutu
a) 99 eur, ak bola prekročená hmotnosť do 10 %,
b) 231 eur, ak bola prekročená hmotnosť nad 10 % do 15 %,
c) 342 eur, ak bola prekročená hmotnosť nad 15 % do 20 %,
d) 450 eur, ak bola prekročená hmotnosť nad 20 % do 25 %,
e) 570 eur, ak bola prekročená hmotnosť nad 25 % do 30 %,
f) 681 eur, ak bola prekročená hmotnosť nad 30 % do 35 %,
g) 798 eur, ak bola prekročená hmotnosť o viac ako 35 %.

(9) Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. h), orgán Policajného zboru uloží pokutu 99 eur.

(10)  Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. i), orgán  Policajného zboru uloží pokutu 2 000 eur. Pokutu vo výške dvojnásobku  sadzby podľa prvej vety orgán Policajného zboru uloží tomu, kto sa  dopustí porušenia povinností podľa § 6a písm. i) opätovne do jedného  roka od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty.

§ 139b

(1)  Ak bolo jedným konaním spáchaných viacero porušení povinností podľa §  6a, výška pokuty sa určí podľa najprísnejšie postihnuteľného porušenia  povinnosti.

(2) Správny delikt držiteľa vozidla možno prejednať  len vtedy, ak je zaznamenaný technickými prostriedkami, ktoré používa  alebo využíva Policajný zbor.

(3) Pokutu možno uložiť do dvoch rokov od porušenia povinnosti podľa § 6a.

(4)  Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa, keď rozkaz o jej uložení nadobudol  právoplatnosť. Ak do 15 dní od doručenia rozkazu uhradí držiteľ vozidla  dve tretiny z uloženej výšky pokuty, pokuta sa považuje za uhradenú v  plnej výške.

(5) Pokuta podľa odseku 4 a trovy konania podľa § 139d ods. 8 sa musia uhradiť formou platby na bankový účet.

(6) Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

§ 139c

(1) Orgán Policajného zboru vec odloží, ak
a) nemožno zistiť držiteľa vozidla,
b) držiteľ vozidla požíva výsady a imunitu podľa medzinárodného práva,
c) bolo nesprávne alebo neúplne vyhodnotené porušenie pravidiel cestnej premávky,
d) zodpovednosť za porušenie povinnosti podľa § 6a zanikla,
e) bolo v čase porušenia povinnosti podľa § 6a odcudzené motorové vozidlo alebo bola odcudzená tabuľka s evidenčným číslom,
f) bola totožnosť vodiča zistená podľa § 139e ods. 2,
g) ide o vozidlo podľa § 16 ods. 8.

(2)  Rozhodnutie o odložení veci sa nevydáva. O odložení veci sa držiteľ  vozidla neupovedomuje; to neplatí, ak ide o odloženie veci podľa odseku 1  písm. g).

(3) Ak orgán Policajného zboru zistí porušenie  povinnosti podľa § 6a a vec odloží podľa odseku 1 písm. b), bezodkladne o  tom upovedomí Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky.  Orgán Policajného zboru zašle Ministerstvu zahraničných vecí Slovenskej  republiky aj fotografiu alebo videozáznam o porušení povinnosti podľa §  6a a údaje podľa § 139f ods. 2.

(4) Na účely zistenia držiteľa  vozidla alebo vlastníka vozidla evidovaného v inom členskom štáte  Európskej únie je orgán Policajného zboru oprávnený vykonať  automatizované vyhľadávanie údajov o vozidle, jeho držiteľovi alebo  vlastníkovi spôsobom v rozsahu podľa § 113 ods. 9 až 11.

§ 139d

(1)  Ak orgán Policajného zboru zistí porušenie povinnosti podľa § 6a a nie  je dôvod na odloženie veci, bezodkladne bez ďalšieho konania vydá rozkaz  o uložení pokuty. Rozkaz má rovnaké náležitosti ako rozhodnutie, ak v  odseku 10 nie je uvedené inak. Spolu s rozkazom sa držiteľovi vozidla  zašle aj fotografia o porušení povinnosti podľa § 6a alebo spôsob,  ktorým sa držiteľ vozidla môže oboznámiť s údajmi podľa § 139f ods. 2  písm. d). Ak ide o držiteľa vozidla alebo vlastníka vozidla evidovaného v  inom členskom štáte Európskej únie, rozkaz sa zašle aj v jednom z  úradných jazykov členského štátu Európskej únie, v ktorom je vozidlo  evidované. Rozkaz nemožno doručiť verejnou vyhláškou.

(2) Držiteľ vozidla môže proti rozkazu podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia odpor správnemu orgánu, ktorý rozkaz vydal.

(3) Orgán Policajného zboru odmietne odpor, ak
a) neobsahuje predpísané náležitosti,
b) bol podaný oneskorene,
c) bol podaný neoprávnenou osobou,
d) bol podaný podľa odseku 7 a neobsahuje údaje o vodičovi podľa odseku 7,
e) bola pokuta už uhradená.

(4) O odmietnutí odporu sa držiteľ vozidla upovedomí.

(5)  Podaním odporu, ktorý nebol odmietnutý podľa odseku 3, sa rozkaz  zrušuje a orgán Policajného zboru podľa odseku 1 postúpi vec príslušnému  orgánu Policajného zboru, ktorý pokračuje v konaní o správnom delikte  držiteľa vozidla, ak v odseku 6 alebo odseku 7 nie je ustanovené inak.

(6)  Ak po podaní odporu orgán Policajného zboru podľa odseku 1 alebo  príslušný orgán Policajného zboru zistí dôvody podľa § 139c ods. 1,  konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania nie je prípustné  odvolanie.

(7) Ak držiteľ vozidla v odpore proti rozkazu uvedie  údaje o vodičovi motorového vozidla, ktorý viedol motorové vozidlo v  čase porušenia pravidiel cestnej premávky v rozsahu meno, priezvisko a  adresu pobytu, orgán Policajného zboru podľa odseku 1 konanie o správnom  delikte držiteľa vozidla preruší a vec postúpi na konanie podľa  osobitného predpisu.71a) Ak bolo konanie podľa osobitného predpisu  zastavené z dôvodu, že skutok nespáchal obvinený alebo spáchanie skutku,  o ktorom sa koná, nebolo obvinenému preukázané, orgán Policajného zboru  podľa odseku 1 postúpi vec príslušnému orgánu Policajného zboru, ktorý  pokračuje v konaní o správnom delikte držiteľa vozidla; inak orgán  Policajného zboru podľa odseku 1 konanie o správnom delikte držiteľa  vozidla zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania nie je prípustné  odvolanie.

(8) Držiteľovi vozidla, ktorému je po podaní odporu  podľa odseku 2 uložená pokuta za správny delikt podľa § 139a, príslušný  orgán Policajného zboru uloží povinnosť uhradiť štátu trovy spojené s  prejednaním správneho deliktu vo výške 30 eur. Úhrada trov konania je  príjmom štátneho rozpočtu.

(9) Rozkaz, proti ktorému nebol  podaný odpor podľa odseku 2, alebo rozkaz, proti ktorému bol podaný  odpor odmietnutý, má účinky právoplatného rozhodnutia.

(10)  Rozkaz podľa odseku 1, rozhodnutie o zastavení konania podľa odseku 6 a 7  a rozhodnutie o prerušení konania podľa odseku 7 môžu obsahovať  namiesto odtlačku úradnej pečiatky predtlačený odtlačok úradnej pečiatky  a namiesto podpisu oprávnenej osoby faksimile podpisu oprávnenej osoby.  Spis o správnom delikte držiteľa vozidla sa môže viesť len v  elektronickej podobe.

§ 139e

(1) Konanie podľa  osobitného predpisu71a) o skutku vodiča, ku ktorému došlo v dôsledku  porušenia povinnosti držiteľom vozidla podľa § 6a, nemožno začať alebo v  už začatom konaní pokračovať počas konania o správnom delikte držiteľa  vozidla za porušenie povinnosti podľa § 6a; to neplatí, ak je konanie  prerušené podľa § 139d ods. 7.

(2) Ak je totožnosť vodiča  motorového vozidla podľa odseku 1 zistená pred začatím konania o  správnom delikte držiteľa vozidla, konanie vodiča sa prejedná podľa  osobitného predpisu;71a) konanie o správnom delikte držiteľa vozidla nie  je v tomto prípade prípustné.

(3) Po právoplatnosti  rozhodnutia, ktorým bola držiteľovi vozidla uložená pokuta za správny  delikt držiteľa vozidla, nemožno začať konanie podľa osobitného  predpisu71a) za porušenie pravidiel cestnej premávky, ku ktorému došlo v  dôsledku porušenia povinností podľa § 6a; ak také konanie už bolo  začaté, príslušný orgán konanie zastaví.

§ 139f

(1)  Evidencia správnych deliktov držiteľov vozidiel je informačný systém  Policajného zboru podľa osobitného predpisu, 32) ktorý sa vedie na účely  rozhodovania o správnych deliktoch držiteľov vozidiel podľa § 139a.

(2) V evidencii správnych deliktov držiteľov vozidiel sa vedú
a) údaje o držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a, v rozsahu podľa § 111 ods. 2 písm. a) alebo písm. b),
 b) údaje o motorovom vozidle, ktorým bola porušená povinnosť podľa §  6a, a jeho evidenčnom čísle v rozsahu podľa § 111 ods. 2 písm. e) a f),
c) miesto, dátum, čas a opis porušenia povinnosti podľa § 6a,
d) fotodokumentácia alebo videozáznam porušenia povinnosti podľa § 6a,
e) údaje o podaniach, rozhodnutiach a opatreniach súvisiacich s konaním o správnom delikte držiteľa vozidla,
f) údaje o výkonoch rozhodnutí alebo o exekučných konaniach.

(3)  Orgán Policajného zboru, ktorý rozhodol o uložení pokuty za správny  delikt držiteľa vozidla, bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti  rozhodnutia túto skutočnosť zaznamená v evidencii správnych deliktov  držiteľov vozidiel.

(4) Informácie z evidencie správnych deliktov  držiteľov vozidiel sa poskytujú štátnym orgánom a orgánom územnej  samosprávy v rozsahu ich pôsobnosti.

(5) Každému sa v požadovanom  rozsahu poskytne písomná informácia o údajoch, ktoré sa o ňom  uchovávajú v evidencii správnych deliktov držiteľov vozidiel.

(6)  Inej osobe, ako je uvedené v odsekoch 4 a 5, sa poskytne informácia z  evidencie správnych deliktov držiteľov vozidiel, ak s tým vopred vysloví  súhlas ten, koho sa informácia týka.

(7) Žiadosť o informáciu  podľa odsekov 5 a 6 sa podáva orgánu Policajného zboru príslušnému podľa  miesta pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby, ktorej sa  informácia týka.

(8) Informácia z evidencie správnych deliktov  držiteľov vozidiel, ktorej obsah je predmetom utajovanej skutočnosti, sa  môže poskytnúť len za podmienok ustanovených v osobitnom predpise.35)

(9)  Osoba, ktorej sa informácia obsahujúca osobné údaje z evidencie  správnych deliktov držiteľov vozidiel poskytla, smie takú informáciu  použiť len na účely, na ktoré ju žiadala, a musí zabezpečiť jej ochranu  pred zneužitím a pred jej sprístupnením neoprávnenej osobe.

§ 139g

Držiteľ  vozidla má voči fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorej zveril  motorové vozidlo v čase porušenia povinnosti podľa § 6a, nárok na  náhradu ním uhradenej pokuty alebo jej časti, ktorú zaplatil na základe  rozhodnutia o správnom delikte držiteľa vozidla.

ÔSMA ČASŤ  -  SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ  A  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 140
Výnimky

  (1) V mimoriadnych a nevyhnutných prípadoch a za predpokladu, že sa  tým neohrozí bezpečnosť cestnej premávky, môže sa povoliť výnimka z

    a) ustanovení § 35 ods. 1, § 39 ods. 1, 2, 7 až 9; v povolení  výnimky sa určia podmienky jej používania, časová a územná platnosť a  iné prípadné obmedzenia,
   b) z dopravnej značky označujúcej zákaz  vjazdu, zákaz zastavenia, zákaz státia, iný zákaz, zónu s dopravným  obmedzením, pešiu zónu, obytnú zónu a školskú zónu.

 (2) Výnimku  podľa odseku 1 povoľuje orgán Policajného zboru; ak takáto výnimka  presahuje územie kraja, povoľuje ju ministerstvo vnútra.

 (3)  Ministerstvo vnútra môže za podmienok podľa odseku 1 vydať všeobecné  povolenie výnimky s platnosťou na celé územie Slovenskej republiky.

  (4) Výnimku podľa odseku 1 písm. a) možno povoliť najviac na jeden  rok. Výnimku podľa odseku 1 písm. b) možno povoliť najviac na päť rokov.

  (5) Žiadosť o povolenie výnimky sa doručí orgánu podľa odseku 2  najneskôr 15 dní pred začiatkom prepravy, ktorej sa povolenie dotýka.  Žiadosť o povolenie výnimky obsahuje

   a) meno, priezvisko a adresu pobytu fyzickej osoby alebo názov a sídlo právnickej osoby,
   b) územný rozsah alebo trasu, po ktorej sa bude vozidlo pohybovať,
   c) dobu, po ktorú je výnimka potrebná,
   d) účel a zdôvodnenie výnimky,
    e) zoznam vozidiel, na ktoré sa bude výnimka vzťahovať, s uvedením  ich evidenčných čísel a držiteľov, druhu, továrenskej značky a typu  vozidla.

 (6) Vodič vozidla je povinný mať doklad o povolení  výnimky vo vozidle na viditeľnom mieste. Povolenie výnimky možno zrušiť,  ak sa výnimka používa v rozpore s určenými podmienkami, ak odpadol  dôvod, na ktorý bola povolená, ak sa skončila jej platnosť, alebo ak je  to potrebné z dôvodu bezpečnosti alebo plynulosti cestnej premávky.

  (7) O povolení výnimky a jej zrušení rozhoduje orgán uvedený v odseku 2  s prihliadnutím na dopravno-bezpečnostnú situáciu. Žiadateľ o povolenie  výnimky nemá nárok na náhradu škody, ktorá mu vznikne jej nepovolením  alebo jej zrušením.

 (8) Okruh vozidiel a osôb, ktorým sa môže  povoliť výnimka podľa odseku 1 písm. b), ustanoví všeobecne záväzný  právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra.

§ 141
Vzťah k správnemu poriadku

 (1) Ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.72)

  (2) Ak sa žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia, o výmenu  vodičského preukazu a o obnovenie vodičského preukazu vyhovie v celom  rozsahu, namiesto rozhodnutia sa vydá vodičský preukaz.

 (3) Ak  sa žiadateľovi o zaevidovanie vozidla alebo o vykonanie zmeny v  evidencii vozidiel vyhovie v celom rozsahu, namiesto rozhodnutia sa  žiadateľovi vydajú príslušné doklady, a ak je to potrebné, aj tabuľka s  evidenčným číslom.

 (4) Odvolanie nemá odkladný účinok proti rozhodnutiu o

   a) zadržaní vodičského preukazu podľa § 70 ods. 7 a § 71 ods. 5 až 7,
   b) odobratí vodičského oprávnenia,
   c) obmedzení vodičského oprávnenia,
   d) zrušení vodičského oprávnenia,
   e) preskúmaní zdravotnej spôsobilosti,
   f) preskúmaní psychickej spôsobilosti,
   g) preskúšaní odbornej spôsobilosti.
   h) povinnosti podrobiť sa doškoľovaciemu kurzu.43a)

 (5) Všeobecný predpis o správnom konaní sa nepoužije na

   a) vydanie povolenia podľa § 40 ods. 3,
   b) odstránenie prekážky cestnej premávky,
   c) vydanie osobitného označenia vozidla,
   d) určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení podľa tohto zákona,
   e) vydanie poverenia na zastavovanie vozidiel,
   f) výkon oprávnení policajta pri výkone dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky,
   g) zadržanie vodičského preukazu podľa § 70 ods. 1, 2, 5 a 8 a § 71 ods. 1,
    h) zadržanie osvedčenia o evidencii časť I alebo časť II,  technického osvedčenia vozidla, evidenčného dokladu vydaného v cudzine a  tabuľky s evidenčným číslom,
   i) vydanie preukazu skúšobného komisára a jeho odobratie,
   j) vzdanie sa vodičského oprávnenia,
    k) preskúmanie zdravotnej spôsobilosti, psychickej spôsobilosti a  vykonanie skúšky z odbornej spôsobilosti podľa § 91 ods. 6,
   l) vrátenie vodičského oprávnenia alebo zrušenie obmedzenia vodičského oprávnenia,
   m) obnovenie vodičského preukazu,
   n) výmenu vodičského preukazu,
   o) pridelenie tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno C podľa § 127 ods. 12,
   p) povolenie výnimky podľa § 140.

§ 142
Vzťah k medzinárodným zmluvám

  Ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná,  obsahuje ustanovenia odchylne od tohto zákona, platia ustanovenia  medzinárodnej zmluvy.

§ 143
Prechodné ustanovenia

  (1) Výnimky udelené podľa § 127 zákona Národnej rady Slovenskej  republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách  zostávajú v platnosti do doby v nich vyznačenej.

 (2) Na konanie  podľa zákona uvedeného v odseku 1 začaté a právoplatne neukončené pred  1. februárom 2009 sa vzťahujú doterajšie predpisy.

 (3) Tabuľky s evidenčným číslom vydávané od 1. apríla 1997 zostávajú v platnosti.

  (4) O vydanie duplikátu tabuľky s pôvodným evidenčným číslom podľa §  123 ods. 11 nemôže požiadať držiteľ vozidla alebo vlastník vozidla,  ktoré malo pridelené podľa doterajších predpisov osobitné evidenčné  číslo obsahujúce písmeno X na prvom mieste za skratkou okresu.

  (5) Na technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii časť I a časť  II vozidla vydané pred 1. februárom 2009 sa použijú ustanovenia o  osvedčení o evidencii časť I a časť II uvedené v § 116 ods. 1, 2, 4, 5, 9  a 11, § 117 ods. 1, 2, 7 a 8, § 118 ods. 1, § 119 ods. 1.

 (6)  Orgán Policajného zboru vyradí staré vozidlo z evidencie, ak vlastník  vozidla alebo držiteľ vozidla najneskôr do 31. októbra 2009 predloží  čestné vyhlásenie o tom, že takéto vozidlo už fyzicky neexistuje; v  čestnom vyhlásení uvedie spôsob zániku vozidla.

 (7) Doklady o  zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti vydané podľa  doterajších predpisov sa považujú za doklady vydané podľa tohto zákona.

  (8) Vodiči, ktorí podľa doterajších predpisov neboli povinní podrobiť  sa psychologickému vyšetreniu a podľa tohto zákona sú povinní sa mu  podrobiť, sú povinní podrobiť sa psychologickému vyšetreniu prvýkrát do  31. mája 2010.

 (9) Psychickú spôsobilosť môže do 31. mája 2011  posudzovať aj psychológ so špecializáciou klinická psychológia, ktorý  nemá certifikát z dopravnej psychológie.

 (10) Vodičské oprávnenia udelené pred 1. februárom 2009 zostávajú v platnosti.

  (11) Vodičské preukazy vydávané od 1. januára 1993 zostávajú v  platnosti. Vodičské preukazy podľa doterajších predpisov sa vydávajú do  doby vyčerpania ich skladových zásob.

 (12) Medzinárodné  vodičské preukazy vydané podľa doterajších predpisov zostávajú v  platnosti do uplynutia doby ich platnosti. Medzinárodné vodičské  preukazy podľa doterajších predpisov sa vydávajú do doby vyčerpania ich  skladových zásob.

 (13) Osobitné označenia vozidiel vydané podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti.

  (14) Obmedzenie rozsahu vodičského oprávnenia vyznačené vo vodičskom  preukaze na základe doterajších predpisov zostáva v platnosti.

  (15) Príslušný cestný správny orgán zabezpečí zosúladenie už  umiestnených dopravných značiek a dopravných zariadení podľa podmienok  ustanovených týmto zákonom do 31. decembra 2016; zosúladenie iných vecí  umiestnených na ceste a pri ceste zabezpečí ich vlastník.

 (16)  Poverenia na vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti vydané pred  účinnosťou tohto zákona zostávajú v platnosti do doby v nich uvedenej.

§ 143a
Prechodné ustanovenie
k úpravám účinným od 1. júna 2010

  Psychickú spôsobilosť môže do 31. decembra 2015 posudzovať u vodičov v  pôsobnosti ministerstva vnútra aj služobný psychológ alebo psychológ  Hasičského a záchranného zboru, ktorý nemá certifikát z dopravnej  psychológie, a u vodičov v pôsobnosti Slovenskej informačnej služby aj  psychológ Slovenskej informačnej služby, ktorý nemá certifikát z  dopravnej psychológie.

§ 143b
Prechodné ustanovenie
k úpravám účinným od 19. januára 2013

  (1) Vodičské oprávnenia udelené pred 19. januárom 2013 zostávajú v  platnosti v plnom rozsahu a oprávňujú na vedenie skupín motorových  vozidiel podľa tohto zákona takto:
   a) doterajšie vodičské oprávnenie skupiny AM oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny AM,
   b) doterajšie vodičské oprávnenie podskupiny A1 oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny A1 a AM,
    c) doterajšie vodičské oprávnenie skupiny A s obmedzením výkonu  motora do 25 kW oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny A2, A1 a  AM,
   d) doterajšie vodičské oprávnenie skupiny A oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny A, A2, A1 a AM,
   e) doterajšie vodičské oprávnenie podskupiny B1 oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny B1 a AM,
   f) doterajšie vodičské oprávnenie skupiny B oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny B, B1 a AM,
   g) doterajšie vodičské oprávnenie skupiny B+E oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny B, BE, B1 a AM,
   h) doterajšie vodičské oprávnenie podskupiny C1 oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny C1, B, B1, AM a T,
    i) doterajšie vodičské oprávnenie podskupiny C1+E oprávňuje na  vedenie motorových vozidiel skupiny C1E, C1, BE, B, B1, AM a T, ako aj  motorových vozidiel skupiny D1E, ak je jeho držiteľ držiteľom vodičského  oprávnenia doterajšej podskupiny D1,
   j) doterajšie vodičské oprávnenie skupiny C oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny C, C1, B, B1, AM a T,
    k) doterajšie vodičské oprávnenie skupiny C+E oprávňuje na vedenie  motorových vozidiel skupiny CE, C, C1E, C1, BE, B, B1, AM a T, ako aj  motorových vozidiel skupiny DE, ak je jeho držiteľ držiteľom vodičského  oprávnenia doterajšej skupiny D,
   l) doterajšie vodičské oprávnenie podskupiny D1 oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny D1, C, C1, B, B1, AM a T,
    m) doterajšie vodičské oprávnenie podskupiny D1+E oprávňuje na  vedenie motorových vozidiel skupiny D1E, D1, CE, C, C1E, C1, BE, B, B1,  AM a T,
   n) doterajšie vodičské oprávnenie skupiny D oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny D, D1, C, C1, B, B1, AM a T,
    o) doterajšie vodičské oprávnenie skupiny D+E oprávňuje na vedenie  motorových vozidiel skupiny DE, D, D1E, D1, CE, C, C1E, C1, BE, B, B1,  AM a T,
   p) doterajšie vodičské oprávnenie skupiny T oprávňuje na  vedenie motorových vozidiel skupiny T, a to len na území Slovenskej  republiky,
   q) doterajšie vodičské oprávnenie skupiny A/50 oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny AM.

 (2) Vodičské preukazy vydané od 1. januára 1993 do 30. apríla 2004 sú platné do 31. decembra 2023.

 (3) Vodičské preukazy vydané od 1. mája 2004 do 18. januára 2013 sú platné do 31. decembra 2032.

  (4) Držitelia vodičských preukazov vydaných pred 19. januárom 2013,  ktorí vedú motorové vozidlo skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE, sú  povinní mať pri vedení motorového vozidla pri sebe doklad o zdravotnej  spôsobilosti a doklad o psychickej spôsobilosti podľa § 89 ods. 2 a 3;  na výzvu policajta sú povinní takým dokladom sa preukázať. Doklady podľa  prvej vety nesmú byť staršie ako päť rokov.

 (5) Vodiči, ktorí  sú držiteľmi vodičských preukazov vydaných pred 19. januárom 2013, sú  povinní podrobiť sa pravidelnej lekárskej prehliadke najskôr dva mesiace  pred dosiahnutím veku 65 rokov a najneskôr do dvoch mesiacov po  dosiahnutí veku 65 rokov a následne každých päť rokov. Títo vodiči sú  povinní mať pri vedení motorového vozidla pri sebe doklad o zdravotnej  spôsobilosti podľa § 89 ods. 2 nie starší ako päť rokov; na výzvu  policajta sú povinní takým dokladom sa preukázať.

 (6) Preukazy skúšobných komisárov vydané pred 19. januárom 2013 zostávajú v platnosti do doby v nich uvedenej.

§ 143c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným

od 1. novembra 2011

Ustanovenie  § 92 ods. 3 sa vzťahuje aj na osobu, ktorá porušila pravidlá cestnej  premávky uvedené v § 92 ods. 3 pred 1. novembrom 2011, ak sa dopustila  ďalšieho porušenia pravidiel cestnej premávky uvedeného v § 92 ods. 3 po  1. novembri 2011.

143d
Prechodné ustanovenie k úpravám
účinným od 1. januára 2014

Vozidlá,  ktoré podliehajú prihláseniu do evidencie vozidiel a ktoré boli dočasne  vyradené z prevádzky na pozemných komunikáciách do 31. decembra 2013,  sa od 1. januára 2014 považujú za vozidlá dočasne vyradené z evidencie  podľa tohto zákona.

§ 144

 Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem "cesta pre motorové vozidlá", rozumie sa tým "rýchlostná cesta".

§ 145

 Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 146
Zrušovacie ustanovenie

 Zrušujú sa:
      1. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o  premávke na pozemných komunikáciách v znení zákona č. 359/2000 Z. z.,  zákona č. 405/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 381/2001  Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č.  73/2002 Z. z., zákona č. 396/2002 Z. z., zákona č. 660/2002 Z. z.,  zákona č. 247/2003 Z. z., zákona č. 430/2003 Z. z., zákona č. 450/2003  Z. z., zákona č. 510/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č.  121/2004 Z. z., zákona č. 174/2004 Z. z., zákona č. 579/2004 Z. z.,  zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 91/2005 Z.  z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č.  571/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z.,  zákona č. 25/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z.  z., zákona č. 445/2008 Z. z. a zákona č. 447/2008 Z. z.
   
 2.  Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 164/1997 Z.  z. o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla v znení  vyhlášky č. 111/2007 Z. z.

     3. Vyhláška Ministerstva vnútra  Slovenskej republiky č. 225/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré  ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na  pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č.  227/2006 Z. z. a vyhlášky č. 226/2007 Z. z.

Čl. II

  Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení  zákona č. 27/1984 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.  160/1996 Z. z., zákona č. 58/1997 Z. z., zákona č. 395/1998 Z. z.,  zákona č. 343/1999 Z. z., zákona č. 388/2000 Z. z., zákona č. 416/2001  Z. z., zákona č. 439/2001 Z. z., zákona č. 524/2003 Z. z., zákona č.  534/2003 Z. z., zákona č. 639/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z.,  zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 25/2007 Z.  z., zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 664/2007 Z. z. a zákona č.  86/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

     1. § 2 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
 "(5) Zoznam diaľnic a rýchlostných ciest je uvedený v prílohe č. 2.".

     2. V § 3 ods. 2 sa vypúšťajú slová "so súhlasom dopravného inšpektorátu".

     3. V § 3 ods. 3 písm. q) sa vypúšťajú slová "po prerokovaní s dopravným inšpektorátom".

      4. V § 3 ods. 4 písm. b) sa vypúšťajú slová "po dohode s dopravným  inšpektorátom1b)". Súčasne sa zrušuje poznámka pod čiarou k odkazu 1b.

      5. V § 3 ods. 4 písm. f) sa slovo "určuje" nahrádza slovom  "určujú", vypúšťajú sa slová "so súhlasom dopravného inšpektorátu" a  slovo "povoľuje" sa nahrádza slovom "povoľujú".

     6. V § 3  ods. 5 písm. f) sa slovo "určuje" nahrádza slovom "určujú", vypúšťajú sa  slová "so súhlasom dopravného inšpektorátu" a slovo "povoľuje" sa  nahrádza slovom "povoľujú".

     7. § 3 sa dopĺňa odsekmi 7 až 9, ktoré znejú:
  "(7) Cestný správny orgán a obec môžu určovať používanie dopravných  značiek, dopravných zariadení a povoľovať vyhradené parkoviská podľa  odseku 2, odseku 4 písm. f) a odseku 5 písm. f) len so súhlasom  dopravného inšpektorátu.
 (8) Cestný správny orgán môže určovať  používanie dopravných značiek, dopravných zariadení a povoľovať  vyhradené parkoviská podľa odseku 3 písm. q) len so súhlasom  Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
 (9) Cestný správny orgán  môže povoliť zvláštne užívanie diaľnic a ciest podľa odseku 4 písm. b) a  odseku 5 písm. b) len so súhlasom dopravného inšpektorátu, v miestnej  pôsobnosti ktorého sa zvláštne užívanie diaľnic a ciest začína.".

     8. § 3b sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
  "(4) Na povolenie cestného správneho orgánu podľa odseku 1 je potrebný  predchádzajúci súhlas dopravného inšpektorátu; ak ide o diaľnice a  rýchlostné cesty, predchádzajúci súhlas Ministerstva vnútra Slovenskej  republiky.".

     9. V § 8 ods. 1 prvej vete sa slová "odsekoch  6, 7 a 9 vydané po dohode s dopravným inšpektorátom" nahrádzajú slovami  "odsekoch 6, 7 a 8 vydané so súhlasom dopravného inšpektorátu".

      10. V § 8 ods. 6 prvej vete sa za slovo "priechodoch" vkladajú  slová "vonkajších hraníc Európskej únie" a vypúšťajú sa slová "diaľnice  alebo".

     11. V § 8 ods. 7 prvej vete sa za slovo  "priechodoch" vkladajú slová "vonkajších hraníc Európskej únie" a  vypúšťajú sa slová "diaľnice alebo".

     12. V § 8 odsek 9 znie:
  "(9) Na území Slovenskej republiky s výnimkou hraničných priechodov  meranie hmotnosti, nápravových tlakov a rozmerov vozidla zabezpečujú  správcovia diaľnic, ciest a miestnych komunikácií v súčinnosti s útvarmi  Policajného zboru. Vodič je povinný podrobiť sa pokynom fyzickej osoby  obsluhujúcej zariadenie na meranie vozidiel a uviesť východiskové miesto  a miesto určenia uskutočňovanej prepravy. Ak sa pri vozidle zistilo, že  sa prekročila celková prípustná hmotnosť alebo šírka nad 3, 0 m, alebo  výška nad 4, 5 m, dopravca nesmie pokračovať v jazde bez povolenia na  zvláštne užívanie (odsek 1), ktoré mu vydá príslušný cestný správny  orgán (§ 3) po zaplatení zvýšeného správneho poplatku podľa osobitného  predpisu.1c) Za nadmernú alebo nadrozmernú prepravu, ktorá neprekračuje  uvedené miery, správca komunikácie oznámi zistenú nadmernú alebo  nadrozmernú prepravu príslušnému cestnému správnemu orgánu (§ 3). Cestný  správny orgán dodatočne vyberie rozhodnutím zvýšený správny poplatok  podľa osobitného predpisu.1c)

     13. V § 8 odsek 13 znie:
  "(13) Športové a iné podujatia konané na cestách presahujúcich územný  obvod okresu alebo územný obvod kraja povoľuje krajský úrad dopravy, na  ktorého území sa podujatie začína. Športové a iné podujatia konané na  miestnych komunikáciách povoľuje obec. Na vydanie povolenia cestného  správneho orgánu je potrebný predchádzajúci súhlas dotknutého krajského  úradu dopravy a dopravného inšpektorátu.".

     14. V § 11 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: "záväzným stanoviskom.2ab)".

      15. V § 22c ods. 3 sa slová "desaťnásobku úhrady na kalendárny  rok" nahrádzajú slovami "päťdesiatnásobku úhrady na mesiac" a slovo  "trojnásobku" sa nahrádza slovom "desaťnásobku".

     16. Za prílohu č. 1 sa vkladá príloha č. 2, ktorá znie:

"Príloha č. 2  k zákonu č. 135/1961 Zb.
 Zoznam diaľnic a rýchlostných ciest


 D1 Bratislava /Petržalka - križovatka s D2 - Trnava - Trenčín - Žilina - Prešov - Košice - štátna hranica SR/Ukrajina

 D2 št. hranica ČR/SR - Kúty - Malacky - Bratislava - št. hranica SR/MR

 D3 Žilina - Kysucké Nové Mesto - Čadca - Skalité - št. hranica SR/PR

  D4 št. hranica Rakúsko/SR - Bratislava - križovatka D2 Jarovce -  križovatka Rovinka - križovatka s D1 Ivanka pri Dunaji-sever -  križovatka s cestou II/502 - križovatka s cestou I/2 - križovatka s D2  Stupava juh - štátna hranica SR/Rakúsko

 R1 Trnava - Nitra - Žarnovica - Žiar nad Hronom - Zvolen - Banská Bystrica - Ružomberok

 R2 Trenčín križovatka D1 - Prievidza - Žiar nad Hronom - Zvolen - Lučenec - Rimavská Sobota - Rožňava - Košice

  R3 št. hranica MR/SR Šahy - Zvolen - Žiar nad Hronom - Turčianske  Teplice - Martin - Kraľovany - Dolný Kubín - Trstená - št. hranica SR/PR

 R4 št. hranica MR/SR - Milhosť - Košice - Prešov - Giraltovce - Svidník - št. hranica SR/PR

 R5 št. hranica ČR/SR Svrčinovec - križovatka s D3

 R6 št. hranica ČR/SR Lysá pod Makytou - Púchov

 R7 Bratislava - Dunajská Streda - Nové Zámky - Veľký Krtíš - Lučenec

 R8 R2 - Partizánske - Topoľčany - Nitra - R1.".

Čl. III

  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení  zákona Slovenskej národnej rady č. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej  národnej rady č. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č.  295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb., zákona  Národnej rady Slovenskej republiky č. 237/1993 Z. z., zákona Národnej  rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z., zákona Národnej rady  Slovenskej republiky č. 248/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej  republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky  č. 250/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995  Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z.,  zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 265/1995 Z. z., zákona  Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z., zákona Národnej  rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona Národnej rady  Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., nálezu  Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 319/1998 Z. z., zákona č.  298/1999 Z. z., zákona č. 313/1999 Z. z., zákona č. 195/2000 Z. z.,  zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 122/2001  Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 253/2001 Z. z., zákona č.  441/2001 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 507/2001 Z. z.,  zákona č. 139/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 190/2003  Z. z., zákona č. 430/2003 Z. z., zákona č. 510/2003 Z. z., zákona č.  515/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z.,  zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 570/2005  Z. z., zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 211/2006 Z. z., zákona č.  224/2006 Z. z., zákona č. 250/2007 Z. z., zákona č. 547/2007 Z. z.,  zákona č. 666/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 245/2008 Z.  z., zákona č. 298/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č.  479/2008 Z. z. a zákona č. 491/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

     1. V § 8 odsek 2 znie:
  "(2) Podľa tohto zákona sa posudzuje aj priestupok spáchaný v cudzine  občanom Slovenskej republiky alebo cudzincom, ktorý má trvalý pobyt na  území Slovenskej republiky, ak ním takáto osoba porušila povinnosť,  ktorú má podľa slovenských predpisov mimo územia Slovenskej republiky,  alebo ak to vyplýva z medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská  republika viazaná.".

     2. § 10 znie:
"§ 10

 (1) Osobitný zákon môže ustanoviť osoby, ktorých konanie, ktoré má znaky priestupku, sa prejedná podľa osobitného zákona.
  (2) Konanie osôb podľa odseku 1, ktoré má znaky priestupku, sa  prejedná podľa tohto zákona, ak sa na takúto osobu osobitný zákon v čase  prejednávania priestupku už nevzťahuje.".

     3. V § 13 odsek 2 znie:
  "(2) Ak tento alebo osobitný zákon neustanovuje inak, v blokovom  konaní (§ 84) možno uložiť pokutu do 33 eur a v rozkaznom konaní (§ 87)  do 250 eur.".

     4. V § 14 ods. 1 sa slová "dva roky" nahrádzajú slovami "päť rokov".

     5. V § 14 odsek 3 znie:
  "(3) Od výkonu zvyšku zákazu činnosti možno po uplynutí polovice času  výkonu tejto sankcie upustiť na základe žiadosti páchateľa. Na  rozhodnutie o upustení alebo neupustení od výkonu zvyšku zákazu činnosti  sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.".

     6. V § 19 odsek 3 znie:
  "(3) Horná hranica pokuty sa u mladistvých znižuje na polovicu; nesmie  byť pritom vyššia ako 300 eur a v blokovom konaní ako 60 eur.".

     7. § 22 vrátane nadpisu znie:
"§ 22
Priestupky proti bezpečnosti
a plynulosti cestnej premávky

 (1) Priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky sa dopustí ten, kto
    a) ako vodič vozidla sa odmietne podrobiť vyšetreniu na zistenie  požitia alkoholu alebo inej návykovej látky spôsobom ustanoveným  osobitným predpisom, 3a) hoci by také vyšetrenie nebolo spojené s  nebezpečenstvom pre jeho zdravie,
   b) ako vodič vozidla, ktorý sa  zúčastnil na dopravnej nehode, bezodkladne nezastavil vozidlo, nezdržal  sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po nehode v čase, keď by  to bolo na ujmu zistenia, či pred jazdou alebo počas jazdy požil  alkohol alebo inú návykovú látku, alebo nezotrval na mieste dopravnej  nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne  nevrátil po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení  dopravnej nehody, 3b)
   c) vedie motorové vozidlo bez príslušného  vodičského oprávnenia alebo počas zadržania vodičského preukazu okrem  prípadu, ak sa učí viesť motorové vozidlo v autoškole, podrobuje sa  skúške z vedenia motorového vozidla alebo má v čase zadržania vodičského  preukazu povolenú jazdu,
   d) vedie motorové vozidlo v stave vylučujúcom spôsobilosť viesť motorové vozidlo, ktorý si privodil požitím alkoholu,
    e) ako vodič počas vedenia vozidla požije alkohol alebo vedie  vozidlo v takom čase po jeho požití, keď sa na základe vykonaného  vyšetrenia podľa osobitného predpisu3a) alkohol ešte nachádza v jeho  organizme,
   f) ako vodič počas vedenia vozidla požije inú  návykovú látku alebo vedie vozidlo v takom čase po jej požití, keď sa na  základe vykonaného vyšetrenia podľa osobitného predpisu3a) návyková  látka ešte nachádza v jeho organizme,
   g) poruší všeobecne  záväzný právny predpis o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, v  ktorého dôsledku vznikne dopravná nehoda,
   h) ako vodič  motorového vozidla prekročí rýchlosť ustanovenú v osobitnom predpise3c)  alebo prekročí rýchlosť ustanovenú dopravnou značkou alebo dopravným  zariadením,
   i) použije vozidlo, ktorého najväčšia prípustná  celková hmotnosť vozidla, najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy,  najväčšia prípustná celková hmotnosť prípojného vozidla alebo najväčšia  prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravy vozidla je prekročená,
    j) iným spôsobom ako uvedeným v písmenách a) až i) sa dopustí porušenia  pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom podľa osobitného predpisu,  3d)
   k) iným konaním, ako sa uvádza v písmenách a) až j), poruší  všeobecne záväzný právny predpis o bezpečnosti a plynulosti cestnej  premávky.

 (2) Za priestupok podľa odseku 1
   a) písm. a) až c) sa uloží pokuta od 300 eur do 1 300 eur a zákaz činnosti od jedného roku do piatich rokov,
   b) písm. d) a f) možno uložiť pokutu od 200 eur do 1 000 eur a zákaz činnosti do piatich rokov,
   c) písm. e), g) až i) možno uložiť pokutu od 150 eur do 800 eur a zákaz činnosti do troch rokov,
   d) písm. j) možno uložiť pokutu od 60 eur do 300 eur a zákaz činnosti do dvoch rokov,
   e) písm. k) možno uložiť pokutu do 100 eur.

  (3) V blokovom konaní možno uložiť za priestupok podľa odseku 1 písm.  a) až i) pokutu do 650 eur, podľa odseku 1 písm. j) do 150 eur a podľa  odseku 1 písm. k) do 60 eur. V rozkaznom konaní možno uložiť za  priestupok podľa odseku 1 písm. a) až i) pokutu do 650 eur.

 (4)  Ak sú splnené podmienky podľa § 84 ods. 1, priestupky podľa odseku 1  písm. h), i) a k) sa prejednajú vždy v blokovom konaní, ak osobitný  zákon neustanovuje inak.".

 Poznámky pod čiarou k odkazom 3a, 3b, 3c a 3d znejú:
      "3a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o  ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a  prevádzke protialkoholických záchytných izieb.
     3b) § 65 a § 66 ods. 2 písm. d) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
     3c) § 16 zákona č. 8/2009 Z. z.
     3d) § 137 ods. 2 písm. g) až o) a q) zákona č. 8/2009 Z. z.".

     8. § 52 znie:
"§ 52

 Ak osobitný zákon neustanovuje inak, priestupky prejednávajú
   a) obvodné úrady,
    b) orgány Policajného zboru, ak ide o priestupky spáchané porušením  všeobecne záväzných právnych predpisov o bezpečnosti a plynulosti  cestnej premávky alebo ak tak ustanoví osobitný zákon,
   c) orgány  Železničnej polície, ak ide o priestupky spáchané porušením všeobecne  záväzných právnych predpisov o bezpečnosti a plynulosti železničnej  dopravy, priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými  toxikomániami podľa § 30 ods. 1 písm. a) a b) a priestupky proti majetku  podľa § 50 v prípadoch, ak boli priestupky spáchané v obvode  železničných dráh.".

     9. § 54 sa vypúšťa.
     10. V § 56 odsek 2 znie:
  "(2) Každý je povinný podať orgánom oprávneným objasňovať priestupky  nevyhnutné vysvetlenia na preverenie došlého oznámenia o priestupku (§  67 ods. 2); podanie vysvetlenia je oprávnený odoprieť, ak by jemu alebo  blízkej osobe spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania.".

      11. V § 58 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: "Správne orgány sú  oprávnené požiadať o vykonanie objasňovania priestupkov orgány oprávnené  objasňovať priestupky podľa odseku 3 v rozsahu ich pôsobnosti.".

     12. V § 84 odseky 1 a 2 znejú:
  "(1) Za priestupok možno uložiť pokutu v blokovom konaní, ak je  priestupok spoľahlivo zistený a obvinený z priestupku je ochotný pokutu  (§ 13 ods. 2) zaplatiť.
 (2) Priestupok možno vybaviť aj  napomenutím, ak zaň podľa tohto zákona nemožno uložiť zákaz činnosti  alebo prepadnutie veci. Napomenutie sa nepovažuje za sankciu.".

     13. V § 84 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
 "(3) Proti blokovému konaniu sa nemožno odvolať, nemožno ho obnoviť ani preskúmať mimo odvolacieho konania.".

 Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

     14. V § 86 písmeno a) znie:
   "a) orgány Policajného zboru priestupky podľa § 30, § 46 až 50 alebo ďalšie priestupky, ak tak ustanoví osobitný zákon, ".

     15. V § 86 písmeno f) znie:
    "f) orgány Železničnej polície priestupky proti bezpečnosti a  plynulosti cestnej premávky podľa § 22 ods. 1 písm. k), priestupky proti  verejnému poriadku podľa § 47 a 48 a priestupky proti občianskemu  spolunažívaniu podľa § 49 v prípadoch, ak boli priestupky spáchané v  obvode železničných dráh, ".

     16. § 88 vrátane nadpisu nad § 88 znie:
 "Výkon rozhodnutia
§ 88

 Rozhodnutie o uložení pokuty za priestupok, ktorá je príjmom obce (§ 13 ods. 3), vykonáva obvodný úrad.".

     17. Za § 88 sa vkladajú § 88a a 88b, ktoré znejú:
"§ 88a

  (1) Rozhodnutie o uložení pokuty prevyšujúcej 60 eur, ak nebola  uložená v blokovom konaní, možno vykonať na návrh páchateľa priestupku  aj vykonaním verejnoprospešných prác. Za každé 3 eurá uloženej pokuty je  páchateľ priestupku povinný vykonať jednu hodinu verejnoprospešných  prác. Verejnoprospešné práce je páchateľ priestupku povinný vykonať v  lehote určenej správnym orgánom, ktorá nemôže byť dlhšia ako jeden rok.  Ak páchateľ priestupku nevykoná verejnoprospešné práce v určenej lehote,  správny orgán zabezpečí výkon rozhodnutia uloženej pokuty alebo jej  časti iným spôsobom.

 (2) Výkon rozhodnutia vykonaním verejnoprospešných prác podľa odseku 1 upravuje osobitný zákon.

§ 88b

  (1) Správca pohľadávky štátu môže uzatvoriť s treťou osobou písomnú  mandátnu zmluvu o vymáhaní pohľadávky štátu, ktorá vznikla nezaplatením  splatnej pokuty uloženej v konaní o priestupku. Rozsah práv a povinností  tretej osoby upraví mandátna zmluva o vymáhaní pohľadávky štátu. Treťou  osobou môže byť len právnická osoba so 100 % majetkovou účasťou štátu.
  (2) Vlastníctvo pohľadávky štátu, ktorá vznikla nezaplatením splatnej  pokuty uloženej v konaní o priestupku, môže jej správca odplatne  postúpiť zmluvou o postúpení pohľadávky štátu právnickej osobe podľa  odseku 1; táto osoba nemôže túto pohľadávku ďalej postúpiť. Správca  pohľadávky štátu môže uzavrieť zmluvu o postúpení pohľadávky štátu, ak  by vymáhanie pohľadávky vlastnými prostriedkami bolo neúčinné alebo  neefektívne.
 (3) Právo nakladať s postúpenou pohľadávkou štátu  prechádza na tretiu osobu dňom platnosti zmluvy o postúpení pohľadávky  štátu. Správca pohľadávky štátu odpíše pohľadávku štátu zo svojej  evidencie ku dňu platnosti zmluvy o postúpení pohľadávky štátu.
 (4) Na postúpenie pohľadávky štátu podľa tohto zákona sa Občiansky zákonník15) nepoužije.
 (5) Odplata za postúpenie pohľadávky štátu podľa odseku 2 je príjmom štátneho rozpočtu.".

 Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:
 "15) § 524 až 530 Občianskeho zákonníka.".

Čl. IV

  Zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v  znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 250/1994 Z. z.,  zákona č. 319/1999 Z. z., zákona č. 333/2003 Z. z. a zákona č. 445/2008  Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

     1. V § 3 ods. 1 písmeno f) znie:
  "f) objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje osobitný predpis,  prejednáva v blokovom konaní priestupky ustanovené osobitným predpisom4) a priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky5) spáchané neuposlúchnutím pokynu vyplývajúceho
     1. z dopravnej značky6)  zákaz zastavenia, zákaz státia, zákaz vjazdu, zákaz odbočovania, zákaz  otáčania, prikázaný smer jazdy, prikázaný smer obchádzania, vyhradené  parkovisko, obytná zóna, pešia zóna, školská zóna, zóna s dopravným  obmedzením a parkovisko,
     2. zo všeobecnej úpravy cestnej premávky, 6) ktorou sa zakazuje zastavenie, státie a vjazd vozidiel, ".

 Poznámky pod čiarou k odkazom 5, 6 znejú:
 "5) § 22 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
  6) Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".

     2. V § 8 ods. 1 písmeno f) znie:
  "f) zastavovať vozidlá, ak vodič vozidla spáchal priestupok proti  bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktorý je oprávnený prejednať v  blokovom konaní podľa § 3 ods. 1 písm. f), alebo ak ide o vozidlo, po  ktorom bolo vyhlásené pátranie.".

     3. § 9 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
  "(3) Ak osoba pri plnení služobných úloh alebo v súvislosti s ním  preukáže svoju príslušnosť podľa osobitného predpisu, 9a) odsek 2 sa  nepoužije.".

 Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:
 "9a)  Napríklad § 9 ods. 2 a 3 zákona č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii, § 8  zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej  informačnej službe, § 13 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej  republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších  predpisov, § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z.  z. o Vojenskom spravodajstve.".

     4. § 16a vrátane nadpisu znie:
 "§ 16a
 Použitie technického prostriedku
na zabránenie odjazdu motorového vozidla

 (1) Príslušník obecnej polície je oprávnený použiť technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla, ak
   a) motorové vozidlo stojí na mieste, kde je to zakázané dopravnou značkou alebo všeobecnou úpravou cestnej premávky6) a vodič vozidla sa v blízkosti nezdržiava,
   b) ide o motorové vozidlo, o ktorom sa zistilo, že sa po ňom pátra.

  (2) Technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla z  dôvodu podľa odseku 1 písm. a) nemožno použiť, ak ide o vozidlo
    a) viditeľne označené ako vozidlo Policajného zboru, Železničnej  polície, Vojenskej polície, ozbrojených síl Slovenskej republiky,  Hasičského a záchranného zboru a colnej správy,
   b) určené na poskytovanie zdravotníckych služieb, vozidlo prepravujúce osobu s ťažkým zdravotným postihnutím,
    c) osoby požívajúcej výsady a imunitu podľa osobitného predpisu12a)  alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

  (3) Použitie technického prostriedku podľa odseku 1 písm. b) je  príslušník obecnej polície povinný bezodkladne oznámiť na najbližší  útvar Policajného zboru.

 (4) Technický prostriedok na  zabránenie odjazdu motorového vozidla musí byť viditeľne označený názvom  útvaru obecnej polície a musí byť na ňom uvedený spôsob vyrozumenia  útvaru obecnej polície alebo príslušníka obecnej polície, ktorý je  oprávnený použitý technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového  vozidla odstrániť.".

 Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:
 "12a) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch.".

Čl. V

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych  poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.  123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z.  z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999  Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č.  211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z.,  zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z.  z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č.  457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z.,  zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003  Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č.  469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona  č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z.,  zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004  Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č.  578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z.,  zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004  Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005  Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č.  308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z.,  zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005  Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č.  572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z.,  zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z.  z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č.  126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z.,  zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z.  z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č.  193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z.,  zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č
. 309/2007 Z. z., zákona č.  342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z.,  zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007  Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č.  537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z.,  zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007  Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č.  167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z.,  zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008  Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z. a zákona č.  514/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

     1. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. DOPRAVA v položke 63 sa vypúšťa Oslobodenie.

     2. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. DOPRAVA položka 64 znie:
 "Položka 64
 Povolenie výnimky20) z právnych predpisov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,
   a) ktorá nepresahuje územie okresu
     1. na dobu do jedného roka .................... 15 eur
     2. na dobu dlhšiu ako jeden rok ............. 30 eur

   b) ktorá presahuje územie okresu a nepresahuje územie kraja

     1. na dobu do jedného roka .................... 20 eur
     2. na dobu dlhšiu ako jeden rok ............. 60 eur

   c) ktorá presahuje územie kraja

     1. na dobu do jedného roka .................... 30 eur
     2. na dobu dlhšiu ako jeden rok .............. 100 eur.".

 Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:
 "20) § 140 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".

     3. V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI. DOPRAVA položka 66 znie:
  "Podanie žiadosti o vydanie štatistických údajov z evidencie vozidiel  alebo z evidencie dopravných nehôd v písomnej alebo elektronickej  podobe, ktoré neobsahujú osobné údaje držiteľa vozidla alebo účastníka  dopravnej nehody ...................................... 16, 5 eur".

     4. V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI. DOPRAVA sa za položku 69 vkladá položka 69a, ktorá znie:
 "Položka 69a
  Povolenie evidencie, uvedenia na trh alebo uvedenia do prevádzky v  premávke na pozemných komunikáciách nových vozidiel zhodných s typom  vozidla, ktorého typové schválenie alebo typové schválenie ES už  stratilo platnosť (vozidlá končiacich sérií) podľa osobitných predpisov,  21a) a to za každé povolené vozidlo  ........................................... 33 eur".

 Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:
  "21a) Napríklad § 14 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 71/2006  Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES  dvojkolesových motorových vozidiel, trojkolesových motorových vozidiel a  štvorkoliek, § 11 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z.  z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES motorových  vozidiel a ich prípojných vozidiel a § 12 nariadenia vlády Slovenskej  republiky č. 335/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom  schválení ES poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov, ich  prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov, systémov,  komponentov a samostatných technických jednotiek.".

     5. V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI. DOPRAVA v položke 73 písmeno a) znie:
 "a) Podanie žiadosti o dočasné vyradenie cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla z premávky na pozemných komunikáciách
     1. v lehote do 1 roka .............................. 3 eurá
     2. v lehote od 1 roka do 2 rokov ............... 16, 5 eur
     3. v lehote od 2 rokov do 4 rokov ........... 33 eur
     4. v lehote od 4 rokov do 6 rokov ........... 66 eur
     5. v lehote od 6 rokov do 10 rokov .......... 165, 5 eur
     6. v lehote nad 10 rokov ........................ 331, 5 eur".

     6. V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI. DOPRAVA položka 73 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
 "d) podanie žiadosti o pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN ....................... 16, 5 eur".

     7. V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI. DOPRAVA v položke 76 písmená c) a f) znejú:
  "c) Pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom  vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov pri zápise vozidla do evidencie  alebo pridelenie evidenčného čísla a vydanie takejto tabuľky s  evidenčným číslom za stratenú, zničenú, poškodenú, odcudzenú alebo  neupotrebiteľnú tabuľku, za každú tabuľku  ................................. 16, 5 eur
   f) Pridelenie  evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo  zliatin ľahkých kovov vytvoreným na základe požiadavky držiteľa vozidla  pri zápise vozidla do evidencie alebo pridelenie evidenčného čísla a  vydanie takejto tabuľky za stratenú, zničenú, poškodenú, odcudzenú alebo  neupotrebiteľnú, za každú tabuľku ........165, 5 eur".

     8. V  sadzobníku správnych poplatkov v časti VI. DOPRAVA v položke 76 sa za  písmeno f) vkladajú nové písmená g) a h), ktoré znejú:
 "g)  pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom  vyrobenej zo zmesi polykarbonátu a polyesteru vyžarujúcej svetlo pri  zapnutom osvetlení vozidla pri zápise vozidla do evidencie alebo  pridelenie evidenčného čísla a vydanie takejto tabuľky s evidenčným  číslom za stratenú, zničenú, poškodenú, odcudzenú alebo neupotrebiteľnú  tabuľku alebo vydanie duplikátu takejto tabuľky s pôvodne prideleným  evidenčným číslom alebo s evidenčným číslom vytvoreným na základe  požiadavky držiteľa vozidla ....................................... 182  eur
   h) vydanie duplikátu tabuľky s pôvodne prideleným evidenčným  číslom alebo s evidenčným číslom vytvoreným na základe požiadavky  držiteľa vozidla vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov .............. 66  eur".

     9. V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI. DOPRAVA v splnomocnení k položke 80 sa vypúšťa bod 2.

 Doterajšie body 3 a 4 sa označujú ako body 2 a 3.

     10. V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI. DOPRAVA v splnomocnení k položke 80 bod 2 znie:
  "2. Poplatok vyberaný dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu  sa zvýši na trojnásobok, ak sa už táto preprava čiastočne alebo celkom  vykonala bez predchádzajúceho povolenia cestného správneho orgánu.".

     11. V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI. DOPRAVA v poznámkach k položke 80 bod 1 znie:
  "1. Poplatok podľa tejto položky na hraničných priechodoch vonkajších  hraníc Európskej únie vyberá správca priľahlého úseku cesty vedúcej k  hraničnému priechodu. Poplatok podľa tejto položky vyberaný dodatočne  rozhodnutím cestného správneho orgánu vyberá cestný správny orgán.".

 Poznámky pod čiarou k odkazom 24 a 25 znejú:
 "24)  Bod 1 prílohy č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 403/2005  Z. z. o najväčších prípustných rozmeroch a najväčšej prípustnej  hmotnosti niektorých vozidiel.
  25) Bod 2 prílohy č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 403/2005 Z. z.".

     12. V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI. DOPRAVA položke 80 v bode 2.2. sa odkaz 25 nahrádza odkazom 25a.

 Poznámka pod čiarou k odkazu 25a znie:
 "25a) Bod 3 prílohy č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 403/2005 Z. z.".

      13. V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI. DOPRAVA v  poznámkach k položke 80 v bodoch 2 a 11 sa za odkaz 25 vkladá čiarka a  odkaz 25a.

Čl. VI

 Zákon č. 725/2004 Z. z. o  podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 109/2005 Z. z.,  zákona č. 310/2005 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 284/2008  Z. z. a zákona č. 435/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

     1. V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
 "e) snežné skútre".

     2. V § 12 ods. 1 písmeno k) znie:
  "k) poskytnúť bezodplatne na písomné vyžiadanie štátnemu dopravnému  úradu a obvodnému úradu dopravy informácie o technických údajoch  vyrobeného alebo prestavaného typu vozidla a identifikačnom čísle  vozidla VIN v elektronickej forme vrátane informácií na technických  nosičoch údajov, ".

     3. V § 12 sa odsek 1 dopĺňa písmenami m) a n), ktoré znejú:
  "m) poskytnúť bezodplatne v elektronickej forme povereným technickým  službám podľa § 25 v súvislosti s plnením ich úloh podľa tohto zákona  informácie o technických a identifikačných údajoch vyrobeného alebo  prestavaného typu vozidla diaľkovým, nepretržitým a priamym prístupom,
    n) poskytnúť pred uvedením typu vozidla do prevádzky v premávke na  pozemných komunikáciách poverenej technickej službe kontroly originality  vozidiel podľa § 25 ods. 1 písm. d) v súvislosti s plnením jej úloh  podľa tohto zákona informácie na technických nosičoch údajov o spôsobe  vyhotovenia a umiestnení identifikátorov vo vozidle, najmä  identifikačného čísla vozidla VIN a výrobného štítku výrobcu.".

     4. V § 16c sa odsek 2 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:
 "e) ak jednotlivo dovezené vozidlo vybavené špeciálnou nadstavbou bolo vyrobené na vojenské účely,
   f) ak jednotlivo dovezené vozidlo je historickým vozidlom alebo športovým vozidlom.".

     5. V § 21 sa odsek 2 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
  "m) svojimi rozmermi a hmotnosťami prekračuje najväčšie prípustné  rozmery a najväčšie prípustné hmotnosti ustanovené nariadením vlády bez  povolenia na zvláštne užívanie pozemných komunikácií.1)".

     6. § 21 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
  "(6) Podrobnosti o najväčších prípustných rozmeroch a najväčších  prípustných hmotnostiach vozidiel a označovaní vozidiel pri nadmerných a  nadrozmerných prepravách ustanoví nariadenie vlády.".

     7. V § 107 sa odsek 14 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
  "e) výrobcovi, zástupcovi výrobcu, fyzickej osobe, fyzickej osobe -  podnikateľovi, právnickej osobe alebo právnickej osobe - podnikateľovi,  ak poruší ustanovenia týkajúce sa typového schvaľovania vozidiel,  systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek podľa  osobitných predpisov.40a)".

 Poznámka pod čiarou k odkazu 40a znie:
  "40a) Napríklad článok 13 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a  Rady (ES) č. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom schvaľovaní motorových  vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel  (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe  vozidiel (Ú. v. EÚ L 171, 29. 6. 2007).".

     8. V § 112 ods.  24 sa slová "osvedčenia na montáž plynových zariadení" nahrádzajú  slovami "osvedčenia technika montáže plynových zariadení a za oprávnenia  na montáž plynových zariadení" a na konci sa bodka nahrádza čiarkou a  pripájajú sa tieto slová: "najneskôr do 30. júna 2009.".

     9. V prílohe č. 1 časti A sa za slová "Kategória P: pracovné stroje" vkladajú slová "Kategória LS: snežné skútre".

     10. V prílohe č. 1 časti B sa za bod 10 vkladá nový bod 11, ktorý znie:
  "11. Kategória LS - snežné skútre, t. j. zvláštne motorové vozidlá,  ktoré sa riadia pomocou lyží a pohybujú sa pomocou pásu alebo pásov  tvoriacich uzavretý prstenec. Na pozemných komunikáciách sa smú  používať, len ak povrch komunikácie je pokrytý dostatočne silnou vrstvou  snehu alebo ľadu, tak aby sa záberové lišty pásu nedotýkali povrchu  komunikácie.".

 Doterajší bod 11 sa označuje ako bod 12.

     11. V prílohe č. 1 časti B bod 12 znie:
 "12. Kategória V - ostatné vozidlá, ktoré sa nedajú zaradiť do predchádzajúcich kategórií - patria sem
    a) záprahové vozidlá - nemotorové vozidlá určené predovšetkým na  prepravu nákladu pohybujúce sa pomocou zvieracej sily, ktoré sú ovládané  pohoničom tak, že sedí na sedadle pohoniča, alebo sú ovládané z pravej  strany peši idúcim pohoničom,
   b) bicykle - nemotorové vozidlá  pohybujúce sa pomocou ľudskej sily šliapaním do pedálov, ktoré sú  ovládané cyklistom pomocou riadidiel tak, že sedí na sedadle bicykla a  drží sa riadidiel, pričom pri jazde má cyklista nohy na pedáloch,
   c) bicykle s pomocným motorčekom - bicykle, pričom na pohon okrem ľudskej sily slúži aj pomocný motorček,
    d) kolobežky - nemotorové vozidlá pohybujúce sa pomocou ľudskej sily  nožným odrážaním, ktoré sú ovládané kolobežkárom pomocou riadidiel tak,  že sedí na sedadle kolobežky alebo stojí a drží sa riadidiel,
   e) kolobežky s pomocným motorčekom - kolobežky, pričom na pohon okrem ľudskej sily slúži aj pomocný motorček,
   f) vozíky pre telesne postihnuté osoby - vozidlá na prepravu telesne postihnutej osoby s ručným alebo motorickým pohonom,
   g) ručné vozíky - nemotorové vozidlá určené na prepravu nákladu ovládané peši idúcou osobou,
   h) motorové ručné vozíky - motorové vozidlá určené na prepravu nákladu ovládané peši idúcou osobou,
    i) jednonápravové traktory s prívesom - motorové vozidlá s poháňanou  nápravou, ktoré riadi vodič riadidlami tak, že sedí na sedadle prívesu,  
   j) iné, ako sú tie, ktoré sú uvedené v písmenách a) až i).".

Čl. VII

  Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2009 okrem čl. I § 112 ods. 7  a § 116 ods. 10, ktoré nadobúdajú účinnosť 31. marca 2011, čl. I § 71  ods. 7 a čl. III bodu 17 § 88a, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára  2011 a čl. I § 102 ods. 3, ktorý nadobúda účinnosť 29. marca 2011.

Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.
1)Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
2)§  2 písm. c) zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v  premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých  zákonov.
3)§ 3 ods. 1 písm. i) zákona č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení zákona č. 240/2005 Z. z.
4)§ 4 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
5)Napríklad  § 8 ods. 1 písm. f) zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o  obecnej polícii v znení neskorších predpisov, § 3 ods. 1 písm. h) zákona  č. 124/1992 Zb. v znení zákona č. 240/2005 Z. z.
6)Zákon č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7)Napríklad  zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej  doprave v znení neskorších predpisov, § 18 zákona č. 381/2001 Z. z. o  povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou  motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov, § 23 ods. 7, § 52 ods. 7, § 70 ods. 3 zákona č.  725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 12 zákona č. 280/2006 Z.  z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých  vodičov.
8)§ 21 ods. 1 písm. a) zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách  a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  § 8 a 9 vyhlášky Ministerstva  dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 349/2005 Z. z.,  ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a  doplnení niektorých zákonov.
9)§ 130 ods. 5 Trestného zákona.
10)Napríklad  zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších  predpisov, zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších  predpisov.
11)Príloha č. 1 časť B bod 10 písm. a) k zákonu č. 725/2004 Z. z.
12)Príloha č. 1 časť B bod 1 k zákonu č. 725/2004 Z. z.
14)§  21 ods. 1 písm. c) zákona č. 725/2004 Z. z. v znení zákona č. 310/2005  Z. z. § 16 ods. 1 písm. b) vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a  telekomunikácií Slovenskej republiky č. 464/2009 Z. z., ktorou sa  ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných  komunikáciách v znení neskorších predpisov.
15)Napríklad § 81 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z.
16)§ 2 písm. am) zákona č. 725/2004 Z. z.
17)Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
18)Nariadenie  vlády Slovenskej republiky č. 554/2006 Z. z. o povinnom používaní  bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích zariadení vo vozidlách  určitých kategórií.
19)§ 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 554/2006 Z. z.
20)Príloha č. 1 časť B body 3 k zákonu č. 725/2004 Z. z.
20a)Príloha č. 1 časť B body 2 a 3 k zákonu č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
21)Príloha č. 1 časť B bod 5 k zákonu č. 725/2004 Z. z.
22)§ 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
23)§  2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o  štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení  zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 201/1996 Z. z.
24)§ 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
24a)  § 11 zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených  úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
25)§ 8 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.
26)§ 22 zákona č. 725/2004 Z. z.
27)§ 9 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.
28)§  17 a 55 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu  ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých  zákonov.
28a)§ 4 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č.  344/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na tunely v  cestnej sieti.
28aa)§ 65 ods. 1 písm. k) zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
29)§ 70 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
30)§ 2 a 4 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
31)§ 125 Trestného zákona.
31a)§  11 ods. 2 zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení  zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
32)§ 69 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
33)§ 123 ods. 3 Trestného zákona.
33a)§ 3d ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.
33b)  § 5 ods. 5 a 9 zákona č. 317/2012 Z. z. o inteligentných dopravných  systémoch v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
34)Napríklad  rozhodnutie Rady č. 93/704/ES z 30. novembra 1993 o vytvorení databázy  spoločenstva o cestných nehodách (Ú. v. ES L 329, 30.12.1993).
35)Zákon  č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
35a) § 19 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
36)Zákon č. 381/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§  77d zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad  zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení zákona č. 250/2011 Z. z.
36a)§ 8 ods. 2 písm. d) zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
37)§ 58 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
37a)§  38 zákona č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o  zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a  doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom  zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.  309/2007 Z. z. v znení zákona č. 435/2008 Z. z.
38)§ 88a zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
39)§ 21 a 24 zákona č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
40) Zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov.
41)§ 23 ods. 4 a 7 zákona č. 725/2004 Z. z.
41a) § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 93/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
41b) § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 93/2005 Z. z.
42)  Rozhodnutie Komisie z 18. decembra 2012 o rovnocennosti skupín  vodičských preukazov (2013/21/EÚ) (Ú. v. EÚ L 19, 22. 1. 2013).
43)§  30 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného  zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.  140/2008 Z. z.
43a)§ 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 93/2005 Z. z. v znení zákona č. 144/2010 Z. z.
43b)§ 6 ods. 1 písm. f) zákona č. 93/2005 Z. z.
44)§ 116 Občianskeho zákonníka.
45)§ 73 Trestného zákona.
45a) § 5 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.
45b)  Zmluva o európskom informačnom systéme vozidiel a vodičských preukazov  (EUCARIS) (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky  č. 17/2011 Z. z.).
46)§ 52 zákona č. 164/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
47)§ 25 ods. 1 písm. b) až e) zákona č. 725/2004 Z. z.
48)§ 25 ods. 2 písm. a) až c) zákona č. 381/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
49)§ 49 až 54 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
50)§ 84 ods. 5 zákona č. 725/2004 Z. z.
51)§ 51 ods. 4 zákona č. 725/2004 Z. z.
52)§ 69 ods. 4 zákona č. 725/2004 Z. z.
53)§ 97 ods. 3 zákona č. 725/2004 Z. z.
53a) § 49 ods. 9 zákona č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
54)§ 99 písm. o) a § 101 písm. c) zákona č. 725/2004 Z. z.
54a)§ 2 písm. ai) zákona č. 725/2004 Z. z.
55)§ 17 zákona č. 381/2001 Z. z.
56)§ 14 ods. 1 zákona č. 381/2001 Z. z.
57)§ 11 ods. 12 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
57a) § 5 ods. 13, § 6 ods. 7 a § 7 ods. 9 zákona č. 725/2004 Z. z. v znení zákona č. 144/2010 Z. z.
 58) Napríklad § 588 a 658 Občianskeho zákonníka v znení neskorších  predpisov, § 409 Obchodného zákonníka, § 46 až 64 zákona Slovenskej  národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky  poriadok) v znení neskorších predpisov.
59)§ 16a ods. 5 písm. a)  alebo ods. 12 písm. a) alebo § 16b ods. 6 písm. a) zákona č. 725/2004 Z.  z. v znení zákona č. 548/2007 Z. z.

59a) Oslobodenie k položke  65 sadzobníka správnych poplatkov zákona Národnej rady Slovenskej  republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších  predpisov.
59b) Prvý bod poznámok k položke 65 sadzobníka správnych  poplatkov zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. v  znení neskorších predpisov.
59c) Napríklad § 152 alebo § 175q Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 63a) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 205/2006 Z. z. o  technických požiadavkách na mechanické spojovacie zariadenia motorových  vozidiel a ich prípojných vozidiel a o ich pripevnení k takým vozidlám v  znení nariadenia vlády č. 172/2007 Z. z.
63b) Vyhláška ministra  zahraničných vecí č. 176/1960 Zb. o Dohode o prijatí jednotných  podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní  homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel.
63c) § 101 písm. c) štvrtý bod zákona č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
60)§ 17 ods. 10 zákona č. 725/2004 Z. z.
61)§  84 ods. 5 zákona č. 725/2004 Z. z.  § 85 ods. 6 písm. b) alebo d) a §  85 ods. 7 písm. b) alebo d) vyhlášky č. 578/2006 Z. z.
62)§ 84 ods. 5 zákona č. 725/2004 Z. z.  § 85 ods. 5 písm. d) vyhlášky č. 578/2006 Z. z.
63)§ 21 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
64)§ 4 zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
65)  § 4b zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 49/2012 Z. z.
66)§ 52 ods. 1 písm. k) zákona č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
66a)  § 9 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane  predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.  372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
66a) § 49 ods. 2, 4 a 5 zákona č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
67)§ 21 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
68)Príloha č. 1 časť B body 2 až 5 a 8 k zákonu č. 725/2004 Z. z.
69) § 14 až 16d a 23a zákona č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
70)Príloha č. 1 časť B bod 10 písm. a) a bod 11 zákona č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
71)§ 25 ods. 1 písm. a) zákona č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
71a)  Napríklad zákon č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, § 115  zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení  niektorých zákonov, § 187 zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a  právnych čakateľoch prokuratúry.
72)Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.


Príloha
k zákonu č. 8/2009 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE
ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE


1. Smernica Rady 91/439/EHS  z 29. júla 1991 o vodičských preukazoch (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,  kap.7/zv.1; Ú. v. ES L 237, 24. 8. 1991) v znení smernice Rady 94/72/ES z  19. decembra 1994 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.7/zv. 2; Ú. v. ES L  337, 24. 12. 1994), smernice Rady 96/47/ES z 23. júla 1996 (Mimoriadne  vydanie Ú. v. EÚ, kap.7/zv. 2; Ú. v. ES L 235, 17. 9. 1996), smernice  Rady 97/26/ES z 2. júna 1997 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.7/zv. 3;  Ú. v. ES L 150, 7. 6. 1997), smernice Komisie 2000/56/ES zo 14.  septembra 2000 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 5; Ú. v. ES L  237, 21. 9. 2000), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/59/ES z  15. júla 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 7; Ú. v. EÚ L  226, 10. 9. 2003), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)  1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv.  4; Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003) a smernice Rady 2006/103/ES z 20.  novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).

2. Smernica  Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES z 20. decembra 2006 o  vodičských preukazoch (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 403, 30. 12.  2006).

3. Smernica Rady 1999/37/ES z 29. apríla 1999 o  registračných dokumentoch pre vozidlá (mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.  07/zv. 004) v znení smernice Komisie 2003/127/ES z 23. decembra 2003  (Ú. v. EÚ L 10, 16. 1. 2004) a smernice Rady 2006/103/ES z 20. novembra  2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).

4. Smernica Európskeho  parlamentu a Rady 2008/96/ES z 19. novembra 2008 o riadení bezpečnosti  cestnej infraštruktúry (Ú. v. EÚ L 319, 29. 11. 2008).

5.  Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2011/82/EÚ z 25. októbra 2011,  ktorou sa zjednodušuje cezhraničná výmena informácií o deliktoch na  úseku bezpečnosti cestnej premávky (Ú. v. EÚ L 288, 5. 11. 2011).
Návrat na obsah