>

Tematický plán a učivo predmetu - Študijné stránky pre žiakov SOŠ Čaklov

Prejsť na obsah
TECHNOLÓGIA RASTLINNEJ VÝROBY
agromechanizátor, opravár > technológia rastl. výroby
TECHNOLÓGIA RASTLINNEJ VÝROBY

TEMATICKÝ PLÁN -  1. ročník

1. Úvod do predmetu. Význam a úlohy RV. Poľnohospodársko-potravinársky komplex. Agrokomplex. Výživa a RV.
BIOLÓGIA RASTLÍN
2. Základné podmienky existencie života. Charakteristika života, živých sústav.
3. Vznik života. Chemický základ života.
4. Kolobeh prvkov v prírode.
5. Podmienky existencie života.
6. Náuka o bunke. Funkcia a stavba bunky.
7. Životné prejavy bunky (látkový metabolizmus).
8. Rastlinné pletivá. Rozdelenie rastl. pletív.
9. Stavba a funkcia pletív.
10. Rastlinné orgány. Koreň.
11. Byľ, listy.
12. Kvet, súkvetie, plod.
13. Praktické cvičenie: Pozorovanie a opis morfológie rastlinných orgánov poľných plodín.
14. Praktické cvičenie: Pozorovanie a opis morfológie rastlinných orgánov poľných plodín.
15. Rozmnožovanie rastlín. Pohlavné rozmnožovanie.
16. Nepohlavné rozmnožovanie.
17. Rast a vývoj rastlín. Činitele ovplyvňujúce rast a vývoj rastlín.
18. Vývojové štádia.
19. Prehľad prirodzeného systému rastlín.
20. Hospodársky dôležité druhy – poľn. plodiny, okrasné rastliny, ovocné dreviny, listnaté dreviny
21. ZÁKLADNÉ ZLOŽKY PROSTREDIA PRE RAST A VÝVOJ RASTLÍN.
     Vegetačné činitele RV.
22. Poveternostné a klimatické činitele. Počasie, podnebie a ich prvky.
23. Svetlo a teplo.
24. Vzduch.
25. Voda.
26. Zrážky.
27. Predvídanie počasia. Predpoveď počasia.                 
28. Charakteristika podnebia.
29. Praktické cvičenie: Meranie meteorologických prvkov.
30. Praktické cvičenie: Meranie meteorologických prvkov.31. Pôda. Vznik pôdy.
32. Pôdotvorné činitele.
33. Kultúrne pôdy a ich rozdelenie.
34. Genetické pôdne typy.
35. Pôdne druhy, štruktúra pôdy.
36. Zloženie pôdy. (kultúrne pôdy).
37. Vlastnosti pôdy, humus, jeho význam a zvyšovanie jeho obsahu v pôde.
38. Ochrana pôdy a zlepšovanie pôdneho fondu.
39. Zásady striedanie plodín.
40. SPRACOVANIE PÔDY.
41. Výrobný proces v poľnohospodárstve. Osobitosti výrobného procesu v poľnohospodárstve.
42. Členenie výrobného procesu.
43. Základné spracovanie pôdy. Podmietka.
44. Orba, podrývanie, prehlbovanie, bezorbá sejba.
45. Predsejbová príprava pôdy. Smykovanie, bránenie.
46. Kyprenie pôdy bez obracania.
47. Valcovanie
48. Hygiena a bezpečnosť práce pri sprac. pôdy.
49. VÝŽIVA A HNOJENIE RASTLÍN. Zásady výživy rastlín, dusík a fosfor.
50. Draslík, vápnik, horčík.
51. Organické hnojivá. Maštaľný hnoj.
52. Močovka, hnojovica.
53. Kompost, hnojenie zel. rastlinami, rašelina.
54. Priemyselné hnojivá, dusíkaté hnojivá, fosforečné hnojivá.
55. Draselné, vápenaté a kombinované hnojivá
56. Hnojenie organickými a priemyselnými hnojivami
57. Hygiena a bezpečnosť práce s hnojivami.
58. Zásady hnojenia z hľadiska starostlivosti o životné prostredie.
     Praktické cvičenia
59. Zmyslové posúdenie -poznávanie organických hnojív,
60. Zmyslové posúdenie -poznávanie organických hnojív,
61. Vlastnosti druhov pôd z hľadiska voľby pracovných operácií
62. Vlastnosti druhov pôd z hľadiska voľby pracovných operácií
63. Prakt. cv.: Poznávanie a posudzovanie priemyselných hnojív.
64. Prakt. cv.: Poznávanie a posudzovanie priemyselných hnojív
65. Prakt. cv.: Posudzovanie kvality základného spracovania pôdy.
66. Prakt. cv.: Posudzovanie kvality predsejbového spracovania pôdy.


Porovnanie jednotlivých plodín v rámci svojej skupiny

ŠTVRTÁ SKUPINA
PRVÁ SKUPINA
DRUHÁ SKUPINA
TRETIA SKUPINA

Význam a úlohy RV.

Predmet rastlinná výroba sa zaoberá náukou o kultúrnych rastlinách a ich pestovaní s cieľom dosiahnuť ekonomicky výhodné, stále a kvalitné hospodárske úrody.Rastlinná výroba sa člení na:
 • všeobecná RV
 • špeciálna RV

Rozdelenie poľnohospodárskych plodín podľa hospodárskych vlastností:

Obilniny pšenica ozimná, raž siata, jačmeň jarný, ovos, kukurica siata, pohánka jedlá, proso obyčajné, ryža siata, cirok metlový, bar vlašský
Strukoviny šošovica jedlá, fazuľa záhradná, hrach siaty, sója fazuľová, bôb obyčajný, peluška, vika ozimná, vlčí bôb – lupina, cícer baraní
Olejniny repka olejná, ľan olejný, slnečnica ročná, mak siaty, horčica biela, ľaničník taricolistý, požlt farbiarsky, katran abesínsky
Priadne rastliny ľan priadny, konopa siata, abutilón, bavlník
Okopaniny - ľuľok zemiakový, cukrová repa, kŕmna repa, čakanka, kŕmny kel, kŕmny kaleráb, kŕmna mrkva, slnečnica hľuznatá – topinambur, repka olejná – kvaka, kapusta olejná – okrúhlica
Ďateľoviny ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, lucerna siata, komonica biela, ľadenec rožkatý, bôľhoj lekársky, vičenec vikolistý
Trávy – lipnica lúčna, timotejka lúčna, mätonoh mnohokvetý, kostrava lúčna, ovsík obyčajný, trojštet žltkastý, hrebienka obyčajný, stoklas bezbranný, reznačka laločnatá, žitniak hrebenitý
Jednoročné krmoviny – kukurica siata, cirok cukrový, facélia vratičolistá, repica olejnatá, kŕmna repka, ozimná raž
Koreninové rastliny – bedrovník aníz, fenikel obyčajný, rasca obyčajná, koriander siaty, koreninová paprika
Aromatické plodiny – chmeľ obyčajný, tabak virgínsky
Liečivé rastliny – archangelika lekárska, bazalka pravá, benedikt lekársky, durman pravý, dúška tymiánová, rumanček pravý, horec žltý, jablčník obyčajný, valeriána lekárska, levanduľa lekárska, ligurček lekársky, medovka lekárska, mäta pieporná, nechtík lekársky, oman pravý, srdcovník lekársky, ibiš lekársky, repík lekársky, šalvia lekárska
Energetické rastliny – repka olejná, bar vlašský, amarant sp.
 
Všeobecná rastlinná výroba skúma prvky a vzťahy medzi prostredím a sústavou kultúrnych rastlín. Všeobecná rastlinná výroba je syntézou nasledujúcich náuk:
 
 • botanika a fyziológia rastlín;
 • ekológia rastlín;
 • genetika a šľachtenie rastlín; biozložka
 • mikrobiológia;
 • meteorológia a klimatológia;
 • pedológia; abiozložka
 • agrochémia;
 • základná agrotechnika a mechanizácia; antropozložka

Špeciálna rastlinná výroba sa zaoberá technikou a technológiou pestovania a ošetrovania rôznych kultúrnych rastlín, pričom sa zameriava na:
·         poľné kultúry a zeleninu (agrotechnika)
·         krmoviny na ornej pôde a trvalé trávne porasty (pratotechnika)
·         ovocné dreviny (pomotechnika)
·         špeciálne kultúry – vinič e chmeľ (agrotechnika a systém pestovania viniča)
  
PODIEL JEDNOTLIVÝCH DRUHOV PLODÍN NA ORNEJ PÔDE na Slovensku je nasledujúci (údaje z r. 2007):
·         hustosiate obilniny         – 45,8 %
·         kukurica                       – 10,3 %
·         jednoročné krmoviny     – 10,0 %
·         olejniny                        – 13,2 %
·         viacročné krmoviny       –   8,5 %
·         strukoviny                    –   3,8 %
·         technické plodiny          –   3,5 %
·         zelenina                       –   3,0 %
·         zemiaky                       –   2,0 %

Súčasťou technológie pestovania kultúrnych rastlín je:
·         Základná príprava pôdy – podmietka, orba
·         Predsejbová príprava pôdy – smykovanie, bránenie, kombinátorovanie a príprava osivového alebo sadivového lôžka
·         Predsejbová regulácia živinového režimu – aplikácia minerálnych a organických hnojív
·         Predsejbová regulácia škodlivých biotických faktorov – preemergentná aplikácia pesticídov
·         Sejba a zakladanie porastov – sejba a jej parametre, jednotenie porastov, prebierka v porastoch
·         Mechanické ošetrovanie porastov – bránenie na ostro, bránenie na tupo, plečkovanie, priorávanie a ohŕňanie rastlín, mechanická a termická likvidácia burín
·         Výživa porastov – kultivačné prihnojovanie a aplikácia hnojivých roztokov na list
·         Chemické ošetrovanie porastov – postemergentná aplikácia pesticídov
·         Zber a základné ošetrenie rastlinnej produkcie.


BIOLÓGIA RASTLÍN

Základné podmienky existencie života. Charakteristika života, živých sústav.

Každý organizmus potrebuje k svojej existencii súbor určitých podmienok (tzv. faktory prostredia), pričom ide o faktory neživej prírody - abiotické faktory–alebo o faktory živej prírody (živé organizmy) - biotické faktory.

ABIOTICKÉ FAKTORY prostredia sú: slnečné žiarenie,  atmosféra,  hydrologické faktory,  pôdne faktory.
 
Abiotické faktory alebo abiotické zložky prostredia sú krajinné faktory (zložky) neživej prírody, ktoré vytvárajú podmienky pre existenciu života. Súbor abiotických zložiek prostredia sa označuje ako abiotický komplex krajiny.

Existuje viacero druhov abiotických faktorov:
 • geologické faktory – zloženie hornín a ich fyzikálno-chemické vlastnosti
 • geomorfologické faktory – charakter lokality (napr. tvar, výška, sklon, členitosť a podobne), ktorý ovplyvňuje kolobeh vody a energie
 • hydrologické faktory – voda, jej fyzikálne a chemické vlastnosti (teplota, skupenstvo, obsah chemických látok) a kolobeh
 • klimatické faktory – atmosféra a jej zmeny, slnečné žiarenie; sú najdôležitejšie, pretože ovplyvňujú do značnej miery i faktory ostatné
 • pôdne faktory – pôda a jej vlastnosti

Slnečné žiarenie má priamy vplyv na existenciu života na našej planéte. Je prvotným zdrojom energie pre biosféru, a tým aj pre všetky ekosystémy, ktoré ju vytvárajú. Základnou charakteristikou žiarenia je jeho vlnová dĺžka (ultrafialové žiarenie, viditeľné svetlo, infračervené žiarenie).
Ultrafialové žiarenie (290 nm – 380 nm) tvorí 9% slnečného žiarenia a pred dopadom na zemský povrch sa zachytáva ozónovou vrstvou atmosféry. Nemá ako zdroj energie význam a dokázané sú jeho nepriaznivé (mutagénne) účinky na živé organizmy.
Viditeľné svetlo (380 nm – 750 nm) tvorí 45% slnečného žiarenia. Je primárnym zdrojom energie a jeho pôsobením začínajú primárne procesy fotosyntézy (fotochemická fáza). Prostredníctvom chlorofylu sa transformuje do energie chemických väzieb organických zlúčenín.

ATMOSFÉRA – plynný obal Zeme predstavuje trvalý zdroj chemických látok nevyhnutných pre existenciu života (O2, CO2). Skladá sa z troposféry (najspodnejšia vrstva, v ktorej je sústredený život), stratosféry, mezosféry, termosféry a exosféry. Ovplyvňuje živé organizmy svojim chemickým zložením a fyzikálnymi vlastnosťami (teplota, tlak, prúdenie).
Atmosféra obsahuje 78% dusíka, 21% kyslíka, asi 0,03% oxidu uhličitého, vodné pary, prachové častice a rôzne nečistoty. Kyslík sa do atmosféry dostáva ako produkt fotosyntézy zelených rastlín.

VODA je nevyhnutný faktor pre existenciu živých organizmov. Zúčastňuje sa všetkých dôležitých procesov prebiehajúcich v ekologických systémoch. Pre mnohé rastliny, živočíchy a mikroorganizmy je voda životným prostredím. K hydrosfére patrí voda oceánov, morí, povrchová a spodná voda. Voda oceánov a morí je slaná a tvorí 97 % všetkej vody.Voda je v neustálom obehu - hydrologický cyklus. K výmene vody dochádza neustále aj medzi organizmami a prostredím. Organizmy majú rôzne nároky na množstvo dostupnej vody vo svojom prostredí.
V pôde sa nachádzajú rôzne formy vody, z nich najdôležitejšie sú: hygroskopická, obalová, kapilárna a gravitačná.

PÔDA vzniká z litosféry pôdotvorným procesom (zvetrávaním). Pôda je základným zdrojom anorganických látok potrebných pre rast a vývin rastlín. Svojimi fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami určuje vodný režim rastliny a ovplyvňuje hydrologický cyklus. K najdôležitejším vlastnostiam pôdy patrí: pH pôdy (kyslé, neutrálne a zásadité pôdy) a chemické zloženie pôdy. Podľa chemického zloženia pôdy rozoznávame napr. vápenaté pôdy, slané pôdy, pieskové pôdy a pod.

Súhrn abiotických faktorov vytvára tzv. stanovište, ktoré – ak je osídlené živými organizmami a nazýva sa biotop.
BIOTOP - je súbor všetkých činiteľov (živých aj neživých), ktoré vzájomným spolupôsobením vytvárajú životné prostredie daného jedinca, druhu, populácie alebo spoločenstva


BIOTICKÉ FAKTORY – sú vnútrodruhové vzťahy, ktoré pôsobia medzi jedincami rovnakého druhu a sú súčasťou populácie. Medzi najdôležitejšie patrí spôsob a kvalita výživy.


Vznik života. Chemický základ života.

Pod vznikom života rozumieme prvotný vznik živej hmoty, pričom o tomto vzniku existuje mnoho teórií:
 • súčasná prírodovedecká teória(pôvodne Oparinova teória), že život vznikol postupným vývojom z neživej hmoty priamo na Zemi(abiogenéza);
 • teória, že živá hmota vznikla samovoľne z neživej hmoty;
 • teória o večnosti života (eternizmus);
 • teória, že život na Zemi vznikol zásahom mimozemskej civilizácie (paleoastronautika);
 • teória o vzniku života zásahom nadprirodzenej sily alebo bytosti (kreacionizmus a stvorenie)

Kreacionizmus (z latinského creatio = tvorenie, stvorenie) tvrdí, že svet vznikol zásahom inteligentnej nadprirodzenej bytosti (že svet stvoril Boh).

Ďalšie súvisiace disciplíny:
Fyziológia rastlín – skúma a vysvetľuje životné prejavy rastlín a funkcie ich orgánov.
Metabolizmus – výmena látok medzi organizmom a prostredím a následne premena látok vnútri organizmu spojená s tvorbou a uvoľňovaním energie.


Kolobeh prvkov v prírode.

Naša biosféra je založená na biogeochemických cykloch, v ktorých prebieha obeh základných biogénnych látok a prvkov v prírode.
Kolobeh alebo cyklus je dej , ktorý sa pravidelne opakuje. V prírode sa žiadne látky nevyskytujú stále na tom istom mieste, ale pôsobením rôznych činiteľov sa neustále pohybujú a presúvajú.
Medzi hlavné cykly, ktoré prebiehajú na našej planéte zaraďujeme aj kolobeh vody a kolobeh biogénnych prvkov.
Medzi biogénne prvky patrí uhlík, dusík, fosfor, síra a kyslík.
Pod pojmom kolobeh biogénnych prvkov rozumieme určitú výmenu prvkov medzi atmosférou, hydrosférou, litosférou a biosférou, zahrňujú sa tam aj chemické reakcie, ktoré sprevádzajú priebeh tohto cyklu.
 
Kolobeh uhlíka
Kolobeh uhlíka zahŕňa výmenu uhlíka medzi atmosférou (CO2, CO, CH4), hydrosférou (rozpustený CO2 a organická hmota), biosférou (organická živá i neživá hmota) a zemskou kôrou (výskyt uhlíku v sedimentoch, ako je napríklad vápenec, dolomit alebo magnezit) a vo fosílnych palivách. V atmosfére sa s uhlíkom stretávame vo forme oxidu uhličitého CO2 – ktorý označujeme ako sklenníkový plyn, vo forme CO a CH4 - metánu, ktorý sa v atmosfére vyskytuje v dôsledku ľudskej činnosti.
 
Oxid uhličitý
(CO2) sa do atmosféry dostáva pri dýchaní organizmov, pri rozklade biomasy, pri vulkanickej činnosti a prirodzených požiaroch, ale aj pri antropogénnej činnosti – pri spaľovaní biomasy, fosílnych palív (ropa, uhlie, zemný plyn) alebo pri odlesňovaní. Mnoho uhlíka je súčasťou dreva a fosílnych palív, z ktorých sa dostáva do ovzdušia spaľovaním. Na kolobeh uhlíka v prirode je úzko naviazaný kolobeh kyslíka.
 
Kolobeh kyslíka
Kolobeh kyslíka je úzko spojený najmä s kolobehom uhlíka. Najväčšie množstvo kyslíka je viazané v zemskej kôre v podobe oxidov. V atmosfére sa kyslík vyskytuje ako dvoj atómová molekula O2, ďalej vo forme oxidov napríklad CO2, CO, v ozónosfére ako troj atómova molekula ozónu O3 , ozón zachytáva ultrafialovú časť slnečného žiarenia, ktorá poškodzuje tkanivá živých organizmov. Hlavným zdrojom kyslíka na našej planéte je fotosyntéza, pri ktorej sa z CO2 – oxidu uhličitého produkuje kyslík. Z atmosféry sa kyslík odčerpáva pri dýchaní organizmov, pri rozkladoch biomasy alebo v dôsledku ľudských činností , ako napríklad spaľovanie biomasy.
 
Kolobeh dusíka
Pod pojmom kolobeh dusíka rozumieme výmenu dusíka a jeho zlúčenín medzi atmosférou, biosférou a litosférou. Atmosféra obsahuje 78% dusíka. Do ovzdušia sa dusík dostáva činnosťou denitrifikačných baktérií, pri sopečnej činnosti a pri búrkach pri fotochemickej fixácii. Dusík z ovzdušia využívajú len niektoré baktérie, pretože pre oganizmy je v tejto forme ťažko dostupný. Väčšina organizmov ho prijíma vo forme dusitanov a dusičnanov alebo v organickej forme ako bielkoviny. V rastlinách je dusík využívaný ako súčasť bielkovín a nukleových kyselín. Po odumretí rastlín je dusík mineralizovaný a premenený na amoniak. Amoniak je prostredníctvom baktérií premenený na dusičnany, ktoré sú redukované na molekulárny dusík. Ten sa dostáva do atmosféry. Do kolobehu dusíku v prírode zasahuje aj človek. Plynný dusík sa do ovzdušia dostáva pri spaľovaní, do pôdy sa dusík dostáva pri používaní dusíkatých hnojív. Z pôdy sa dusíkaté zlúčeniny dostávajú vyplavovaním do vodného prostredia.
 
Kolobeh fosforu
Fosfor je súčasťou hornín a sedimentov. Medzi minerály, ktoré obsahujú fosfor, patrí napríklad apatit. Atmosféra neobsahuje žiadne zlúčeniny fosforu, pretože stabilné plynné zlučeniny fosforu neexistujú. Z nich preniká do živých organizmov a je súčasťou nukleových kyselín. Kolobeh fosforu nie je taký rozmanitý ako kolobeh dusíka. Rastliny prijímajú fosfor z rozpustených fosfátov z pôdy. Z nich sa fosfor dostáva do živočíšnych tiel. Fosfor je viazaný v kostiach, zuboch a pod. Po uhynutí organizmu sa organizmus rozkladá a fosfor sa uvoľňuje do prostredia. Dostáva sa do pôdy alebo do vodného prostredia, kde je sčasti využitý baktériami. Človek dodáva fosfor do pôdy vo forme fosforečných hnojív.
 
Kolobeh síry
Síra sa nachádza v ovzduší , v pôde, aj vo vode. V organizmoch je síra súčasťou bielkovín, ktorých rozkladom sa uvoľňuje sírovodík. Sírovodík sa v atmosfére oxiduje a zrážkami sa dostáva do kolobehu vody. Pri spaľovaní fosílnych palív sa do ovzdušia uvoľňuje oxid siričitý.

Podmienky existencie života.

Podľa biologického slovníka život je forma pohybu vysokoorganizovanej živej hmoty.
K podmienkam existencie života na Zemi patrí svetlo (jeho zdrojom je slnko, ktoré umožňuje výskyt vody, dáva nám teplo a svetlo, svetlo je potrebné pre fotosyntézu apre tvorbu kyslíka), teplo, voda, vzduch.
Čo je život?  Ak hovoríme o živote, máme na mysli predovšetkým bunky, metabolizmus, DNA a reprodukciu.
 
Populácie rastlín, živočíchov, húb a mikroorganizmov nežijú v prírode izolovane, ale na jednom stanovišti nachádzame vždy niekoľko rôznych populácií. Jednotlivé populácie vytvárajú medzi sebou typické vzťahy (potravové, priestorové a iné).
Spoločenstvo rastlín (fytocenózu) alebo spoločenstvo živočíchov (zoocenózu) tvoria také populácie, ktoré sa vyznačujú rovnakými alebo podobnými nárokmi na podmienky prostredia.

Náuka o bunke. Funkcia a stavba bunky.

BIOLÓGIA (grec. bios, βιος – život; logos, λογος – slovo) je náuka o živote.

BUNKA je najmenšia stavebná a funkčná jednotka všetkých živých organizmov, ktorá má všetky základné vlastnosti života.

CYTOLÓGIA (gréc. cytos – bunka, lat. logos – veda) je veda skúmajúca štruktúru a funkcie živých buniek.Je súčasťou histológie. Bunka je najmenšia stavebná a funkčná jednotka organizmu. Bunka sa podieľa na stavbe tkanív. Medzi jej súčasťami je rovnovážny, ale dynamický vzťah, prejavujúci sa navonok základnými životnými procesmi: látkovou premenou, rastom, rozmnožovaním a dráždivosťou.

Bunka môže vzniknúť buď rozdelením existujúcej bunky alebo pri pohlavnom rozmnožovaní spojením dvoch pohlavných buniek (gamét) do jednej (zygóta). Najjednoduchšie organizmy sú jednobunkové (napr. mikroorganizmy – baktérie, prvoky, niektoré sinice a niektoré huby).


Životné prejavy bunky (látkový metabolizmus).

Rastliny (ich bunky) prijímajú uhlík na tvorbu organických molekúl z CO2. Organické látky tvoria vo svojom tele z látok anorganických. K premene anorganických látok na organické je potrebná energia. Autotrofné rastliny na túto premenu využívajú ako zdroj energie svetlo, a preto sa tento proces označuje aj fotoautotrofia alebo fotosyntetická asimilácia, čiže fotosyntéza.

6CO2 + 12H2O + 2830 kJ + chlorofyl = C6H12O6 + 6H2O + 6O2

Zelené rastlinydokážu pomocou asimilačných farbív (chlorofylu) transformovať žiarivú energiu svetla na energiu chemických väzieb. Fotosyntéza je zdrojom takmer všetkých organických látok, ktoré vznikajú prirodzeným spôsobom, teda bez zásahu ľudskej technickej činnosti. Na produkty fotosyntézy sú odkázané všetky heterotrofné organizmy. Kyslík prítomný v atmosfére je tiež produktom tohto jedinečného procesu. Život vo forme, aký existuje na našej planéte je podmienený fotosyntézou.Proces fotosyntézy u vyšších rastlín - prebieha v chloroplastoch, kde sa na membránach tylakoidov nachádza chlorofyl a a chlorofyl b, ktoré označujeme ako asimilačné farbivá.


Rastlinné pletivá. Rozdelenie rastlinných pletív.

PLETIVO je súbor buniek slúžiacich na určitú funkciu. Pojmom pletivo sa väčšinou označuje súbor rastlinných a hubových buniek, pričom skupina živočíšnych buniek sa väčšinou nazýva tkanivo. Štúdiom pletív sa zaoberá histológia.

Histológia je veda zaoberajúca sa štúdiom mikroskopickej štruktúry orgánov a tkanív (v prípade rastlín pletív). Pletivá môžu byť delené z rôznych hľadísk.

Podľa spôsobu vzniku delíme pletivá na:
 • pravé pletivá - vznikli delením buniek na dcérske bunky, zostávajú navzájom spojené
 • nepravé pletivá - vznikli zoskupením pôvodne voľných buniek
 
Podľa schopnosti delenia rozlišujeme pletivá
 • delivé (meristém)
 • trváce

Podľa tvaru buniek, zhrubnutia bunkových stien a medzibunkových priestorov rozoznávame
 • parenchým - spravidla živé bunky s tenkými stenami a s medzibunkovými priestormi
 • prozenchým - pozdĺžne pretiahnuté bunky so šikmými priečnymi priehradkami (bunky cievnych zväzkov) kolenchým - tvoria ho bunky, ktoré sú zhrubnuté (napr. v rohoch)
 • sklerenchým - spevňovacie pletivo.

TKANIVO je skupina buniek (a medzibunkového materiálu, ktoré ich obklopuje), ktorá obyčajne pochádza zo spoločnej kmeňovej bunky a pracuje spoločne na vykonávaní určitej funkcie. Pojmom tkanivo sa väčšinou označuje súbor živočíšnych buniek, pričom skupina buniek rastlín a húb sa väčšinou nazýva pletivo. Tkanivá sú stavebným materiálom, z ktorého sú zložené orgány. V každom orgáne je niekoľko typov tkanív, pričom jedno je hlavné a určuje jeho funkciu.


Stavba a funkcia pletív.

Vo vyšších rastlinách sa vytvárajú sústavy pletív plniace určitú funkciu. Rozoznávame štyri základné sústavy pletív:
 • základné pletivo
 • delivé pletivo
 • krycie pletivo
 • vodivé pletivo

Základné pletivá sú pletivá, ktoré vypĺňajú priestor medzi krycími a vodivými pletivami.
Rozlišujeme:
 • asimilačné pletivo - vyskytuje sa veľké množstvo chloroplastov - nachádzajú sa na vrchnej strane listov, sú tvorené prepadovým parenchýnom.
 • mechanické základné pletivo - kolenchým, sklerenchým.
 • zásobné pletivo - prevažujú zásobné látky (tuky - škrob).
 • vylučovacie (exkrečné) pletivo - vylučujú silice, alkaloidy, saponíny (mydlica), mliečnice (kaučukovník, aloe vera, púpava) - tieto šťavy sú veľmi horké, nektáriá - nachádza sa v kvetoch rastlín, nemusia vždy voňať
 
Krycie pletivo je pletivo, ktoré pokrýva povrch rastlinných orgánov. Zabezpečujú ochranu rastlín proti pôsobeniu vonkajších fyzikálnych, chemických, ale aj biotických vplyvov, ktoré by svojim pôsobením mohli rastlinu poškodiť alebo aj usmrtiť. Jedna z najdôležitejších funkcii krycích pletív je ochrana proti nadmerným stratám vody. Sústavu krycích pletív tvorí:
 • pokožka – povrchová vrstva rastliny tvorená jednou vrstvou buniek bez chloroplastov
 • chlpy (trichómy) – jednobunkové alebo viacbunkové nerozkonárené alebo rozkonárené výrastky pokožky
 • prieduchy (stómy) – štruktúry v pokožkových pletivách nadzemných častí rastlín regulujúce výmenu plynov a vyparovanie vody. Sú tvorené dvojicou buniek väčšinou fazuľovitého (obličkovitého) tvaru medzi ktorými je prieduchová štrbina
 • korok – vrstva buniek na druhotne hrubnúcich orgánoch, centrifugálne oddeľovaná felogénom
 • emergencia – viacbunkové veľké výrastky z pokožkových aj podpokožkových buniek, niekedy aj so zachovanými vodivými pletivami


Rastlinné orgány.

Orgán alebo ústroj je časť tela viacbunkových organizmov zabezpečujúca vykonávanie určitej funkcie alebo funkcií. Spravidla pozostáva z viacerých tkanív alebo pletív.

KOREŇ - bezlistová časť rastliny upevňujúca ju v zemi. Koreň (po lat.: radix) je podzemný nečlánkovitý orgán rastlín bez chlorofylu. Má neobmedzený rast, ktorý zaisťuje vrcholový meristém. Nikdy nenesie listy.

Funkcie koreňa:
 • mechanická funkcia - upevňuje rastlinu v pôde
 • vyživovacia funkcia - vyživuje rastlinu čerpaním vody z pôdy, v ktorej sú anorganické látky
 • metabolická funkcia - chemicky sa tu upravujú minerálne látky a syntetizujú rastové látky
 • vodivá funkcia - rozvoz látok pomocou cievnych zväzkov
 • zásobná funkcia - zásobuje rastlinu
 • rozmnožovacia funkcia - nepohlavné rozmnožovanie

Ak korene vykonávajú aj inú funkciu, ktorej sa prispôsobili tvarom a stavbou, nazývame ich metamorfované korene (metamorfózy koreňov).

Metamorfózy koreňov:
 • zásobné korene
 • oporné korene
 • dýchacie korene
 • vzdušné korene
 • zaťahovacie korene
 • parazitické korene
 • symbiotické korene

Tvary koreňa
 • niťovitý koreň - napr. mak
 • valcovitý koreň - napr. chren
 • kužeľovitý koreň - napr. mrkva, petržlen
 • vretenovitý koreň - napr. georgina
 • repovitý koreň - napr. repa
 • srdcovitý koreň -
 • kolovitý koreň - napr. jedľa, dub, bôbovité rastliny


Byľ, listy.

Nadzemný orgán vyšších rastlín spájajúci koreň s listom a s kvetom je STONKA. Jej rast je zvyčajne neohraničený. Stonka je rozčlenená na články, medzičlánky (ktoré sa predlžujú) a uzliny (nódy), z ktorých vyrastajú listy.
 
Funkcie stonky:

 • mechanická funkcia - spevňuje rastlinu, zväčšuje jej povrch rozkonárovaním, zaisťuje medzi koreňom a listmi rozvod minerálnych látok, vody a asimilátov
 • vodivá funkcia - priestorovo rozmiestňuje vegetatívne a reprodukčné orgány
 • asimilačná funkcia - obsahuje chlorofyl, takže prebieha fotosyntéza
 • zásobná funkcia - zásobuje rastlinu

Metamorfózy stonky a druhy stoniek:

 • byľ (Byľ je najčastejší typ stonky. Je šťavnatej konzistencie, listnatá, často rozkonárená, nesie kvety, odumiera na konci vegetačného obdobia.)
 • stvol (Stvol je bezlistá stonka zakončená kvetom alebo súkvetím. Listy tvoria listovú ružicu.)
 • steblo ((lat. culmus) je dutá zriedka plná stonka tráv a obilnín, teda rastlín z čeľade lipnicovitých. Je rozdelená spevňujúcimi kolienkami. Uschnuté steblá obilnín tvoria slamu.)
 • liany (sú slabé a dlhé stonky, ktoré nemôžu samostatne rásť vzpriamene, a preto sa opierajú, alebo zachytávajú na podklade. Takéto stonky rozlišujeme do dvoch skupín: ovíjavé stonky a úponkové liany
 • poplazy (Poplaz alebo šľahúň alebo flagellum je bočná stonka, vyrastajúca z pazúch listov prízemnej ružice, väčšinou vodorovne. Na uzloch sa často vytvárajú nové listové ružice a adventívne korene.)
 • drevnatá stonka (Drevnatá stonka je stonka viacročných rastlín. Každým rokom dorastá činnosťou druhotného delivého pletiva - kambia. U stromov vytvára kmeň.)
 • podzemky (Podzemky alebo rizóma (lat. rhizoma) sú korene spájajúce rastliny rovnakého druhu, postranné stonky po celej dĺžke zhrubnuté. Rastú vodorovne s povrchom pôdy, šikmo alebo zriedkavo aj kolmo.)
 • stonkové hľuzy (guľovito zhrubnutá stonka rastliny, ktorá slúži ako zásobáreň výživných látok a rozmnožovací orgán, často býva konzumnou časťou)
  • podzemné stonkové hľuzy
  • nadzemné stonkové hľuzy
 • cibuľa – bulbus ((lat. bulbus) je skrátená stonka (podcibulie) so zdužinatenými bázami listov. Cibuľu tvoria premenené listene, alebo dolné časti asimilačných lístov, ktorých horná časť odumrela a uschla. Cibuľa slúži ako viacmenej podzemný zásobný orgán. (cibuľa, cesnak, ľalia, snežienka).
 • brachyblasty sú skrátené bočné výhonky, prispôsobené rôznym funkciám. U jadrovín (hrušky, jablone…) sú brachyblasty zároveň plodonosnými výhonkami, tj. sú krátkými vetvičkami, na ktorých strom prednostne zakladá kvety a následne i rodí – prináša ovocie. Vyrastajú na ňom ihlice (napr. borovica, smrekovec opadavý), na jeho koncoch sa vytvárajú kvety (napr. jabloň, hruška, buk, brest) a v neposlednom rade preberá aj asimilačnú funkciu.

Rozkonárenie stonky:

 • strapcovité - dcérske stonky neprerastajú materskú
 • vrcholíkovité- dcérske stonky prerastajú materskú a sú dlhšie a hrubšie ako materské
 • vidlicovité - rozkonárenie stonky do vidlíc

BYĽ - je to najčastejší typ stonky. Je šťavnatej konzistencie, býva listnatá, často rozkonárená, nesie kvety. Stonka odumiera až na konci vegetačného obdobia. Medzi rastliny s takouto stonkou patrí napr. nevädza, mak, hluchavka.

STVOL - je bezlistá stonka zakončená kvetom alebo súkvetím. Listy tvoria listovú ružicu. Medzi rastliny s takouto stonkou patria napr. púpava lekárska, prvosienka jarná, sedmokráska obyčajná.
 
STEBLO - je dutá - zriedka plná stonka tráv a obilnín, teda rastlín z čeľade lipnicovitých. Steblo je rozdelené spevňujúcimi kolienkami s priľahlými dlho pošvovými listami so súbežnou žilnatinou. Pri niektorých rastlinách, napr. bambusoch, býva steblo drevnaté alebo nie je duté a je vyplnené dužinou.
Uschnuté steblá obilnín, t.j. slama, sa odpradávna používali na výrobu úžitkových predmetov, a to na rôzne slamienky alebo slamené košíky. Využívali sa aj ich tepelno-izolačné vlastností. V súčasnosti sa z nich vyrábajú predovšetkým dekoračné predmety.
Pre človeka bola slama dôležitá aj na „výrobu“ maštaľného hnoja, ktorý bol pred obdobím priemyselných hnojív pre svoj obsah, hlavne dusíka, ceneným hnojivom.

LIST - je bočný orgán rastliny. Jeho rast je na rozdiel od stonky a koreňa obmedzený. Spolu so stonkou tvorí jednotný celok, označovaný ako výhonok.

Pokožka (epidermis) listu je tvorená jednou vrstvou tesne k sebe priliehajúcich buniek, ktoré väčšinou neobsahujú chlorofyl. Na vonkajšej strane listu sa nachádza kutikula a na spodnej sa nachádzajú prieduchy. Prieduchy sa môžu nachádzať aj na vrchnej strane listu ale len u vodných rastlín a niektorých suchozemských. Suchomilné rastliny majú prieduchy ponorené pod úroveň pokožky, vlhkomilné rastliny ich majú nad úrovňou pokožky. Najväčšie prieduchy sa nachádzajú u jednoklíčnolistových rastlín. Na okraji listov sa nachádzajú tzv. hydatódy.
Súbor cievnych zväzkov prebiehajúcich listom sa nazýva žilnatina listu. Tvoria ju žily. Cievne zväzky prechádzajú zo stonky do listov a majú v súlade s usporiadaním cievnych zväzkov v stonke drevo orientované k vrchnej strane a lyko k spodnej strane listu.

Funkcie listov:
 • fotosyntéza - je biochemický proces zachytávania energie slnečného žiarenia a jej využitie na fixáciu oxidu
 • transpirácia - odparovanie vody
 • výmena plynov - medzi rastlinou a prostredím
 • niektoré rastliny sa nimi nepohlavne rozmnožujú

List okrem toho môže vykonávať aj iné funkcie a vznikajú tak tzv. metamorfózy. Tieto zmeny sú obvykle výsledkom adaptácie rastliny na určité podmienky prostredia, v ktorých je rastlina schopná existovať.

Metamorfózy listov:

 • mäsité listy - sú veľmi tenké s bohato vyvinutým vodným pletivom. Slúžia na hromadenie vody u rastlín rastúcich na suchých stanovištiach. Takéto listy majú napr. skalnica, rozchodník.
 • listy mäsožravých rastlín - sú rôzne zariadené na lákanie, chytanie a súčasne aj na rozkladanie (pomocou enzýmov) hmyzu alebo iných drobných živočíchov. Napr. rosička má na povrchu listov stopkaté žliazky, tučnica zas lepkavé žliazky.
 • listové úponky - slúžia na prichytávanie stoniek tzv. popínavých rastlín a majú ich hrach a vika.
 • listové tŕne - chránia rastlinu pred mäsožravcami; môžu vzniknúť buď len z časti listu (napr. bodliak, pichliač) alebo i z celého listu (napr. dráč).
 • listové korene - nahrádzajú funkciu koreňov a majú vláknitý tvar napr. salvínia, alebo vodná papraď.
 • zdužinatelé listy - tvoria spolu so skrátenou časťou stonky cibuľu. Cibuľa môže vzniknúť premenou jediného listu tzv. plná cibuľa (napr. snežienka), alebo zdužinatením spodných častí väčšieho počtu listov (napr. cibuľa kuchynská)
 • šupinaté listy - šupiny - obaľujú a chránia púčiky, sú nezelené, často kožovité, ich ochrannú funkciu zvyšujú trichómy, alebo povlak vylučovaných živíc ako u jabloni.

Kategórie listov:

V priebehu vývinu rastliny vyrastá na stonke niekoľko typov listov s rozličným umiestnením a to:
 • klíčne listy - ich základ sa tvorí v zárodku. Majú jednoduchú stavbu a tvar.
 • šupiny - sú to najčastejšie nezelené listové orgány, vyrastajúce väčšinou v dolných častiach stonky alebo na postranných vetvách.
 • asimilačné listy - sú najčastejšie ploché a sú orgánmi fotosyntézy a transpirácie.
 • listene - sú to premenené listy v súkvetí, v pazuchách, ktorých vyrastajú kvety. Sú zelené alebo suchoblanité
 • kvetné listy - vyvinuli sa z nich kvety.

Postavenie listov na stonke:

 • striedavé - z každého uzla vyrastá len jeden list (napr. marhuľa)
 • protistojné - na uzle stonky vyrastajú vždy dva a dva listy oproti sebe (napr. hluchavka)
 • praslenovité - v uzle vyrastá tri a viac listov (napr. praslička)
 • v prízemnej ružici - ružica listov pri zemi (napr. Púpava lekárska)

Pošva (vagina)
Pošva je rozšírená spodná časť listu, ktorá obrastá stonku v mieste, kde sa list pripája ku stonke. Všeobecne je vyvinutá u jednoklíčnolistých, z dvojklíčnolistých, kde je vzácnejšia, vyznačujú sa s ňou najmä iskerníkovité, ružovité a mrkvovité rastliny… Pošvy tráv bývajú rozšírené v ušká. Časti ušiek bývajú metamorfované na blanitý jazýček.

Stopka (petiolus)
Stopka je zúžená časť listov, ktorá spája čepeľ so stonkou.
Listy, ktoré majú stopku výrazne vyvinutú sa nazývajú stopkaté listy, listy bez stopiek nazývame sediace listy. Ak sú sediace listy na báze čepele srdcovito vykrojené a laloky čepele objímajú stonku nazývame ich listy objímavé a ak stonka listom zdanlivo prerastá hovoríme o prerastených listoch.

Čepeľ (lamina)
Čepeľ je hlavnou časťou listu a preberá asimilačnú a transpiračnú funkciu. U rôznych druhov rastlín býva veľmi rozmanitého tvaru, ale pre určitý druh je tento tvar stály a charakteristický a využíva sa pri opise rastliny, aj keď sa niekedy vplyvom vonkajších podmienok stanovišťa môže zmeniť.

Morfológia rozoznáva veľké množstvo rôznych listových foriem a to ako podľa členenia listovej čepele, tak aj podľa tvaru či celkového obrysu.

Tvary listovej čepele:
Podľa tvaru čepele rozlišujeme list:
okrúhly, elipsový, vajcovitý, obrátene vajcovitý, predĺžený, kopijovitý, obrátene kopijovitý, klinovitý, kosoštvorcovitý, ihlicovitý, srdcovitý, obličkovitý, šípovitý, vyhnutý, štítovitý.


Kvet, súkvetie, plod.

KVET - je orgán rastlín (papradí a všetkých zložitejších rastlín) v podobe skrátenej stonky (letorastu), na ktorej je prisadnutý súbor premenených (cudzím slovom metamorfovaných) listov slúžiacich na pohlavné rozmnožovanie. Kvety obsahujú rastlinné reprodukčné orgány, ktorých konečnou funkciou je produkcia semien, ktoré predstavujú nasledujúcu generáciu týchto rastlín. Spomínané „premenené listy“ sú listy počas evolúcie premenené tak, aby mohli účelne a efektívne plniť svoju funkciu. Súbor kvetov na spoločnej stonke sa nazýva súkvetie. Grafické znázornenie stavby kvetu je kvetný diagram.
Najmenší kvet má Wolffia (asi 0,5 mm), najväčší Rafflesia (až 1 meter veľký). Zo stredoeurópskych druhov má najväčší kvet asi lekno (až vyše 10 cm).

Funkcie kvetu:
 • opelenie – je zaistené umiestnením kvetov na stonke ich farebnosťou alebo stavbou
 • ochrana – chráni rozmnožovacie ústroje a v nich pohlavné bunky
 • vývoj – zabezpečuje vývoj semena
 • oživenie – oplodnenie iného telesa

Časti kvetu:
 • plodolisty s vajíčkami [samičí pohlavný orgán] (u niektorých nahosemenných rastlín: plodolisty sú ploché, vajíčka nahé, u všetkých krytosemenných rastlín sú plodolisty zrastené v piestik, ktorý ma vo vnútri vajíčka).
 • semenník (ovarium) je spodná rozšírená časť piestika, v ktorej sa nachádza jedno alebo viac vajíčok.
 • vajíčka sú v semenníku umiestnené na tzv. semenici (placente).

Časti piestika:
 • semenník
 • čnelka
 • blizna
 • tyčinky (andreceum) [samčí pohlavný orgán];

Časti tyčinky:

 • nitka
 • peľnica – má 4 peľové komôrky, v ktorých vznikajú peľové zrnká

Kvetný obal:

 • nerozlíšený kvetný obal = okvetie
 • rozlíšený kvetný obal: koruna (corolla; korunné lupienky) a kalich (calyx; kališné lístky)
 • kvetné lôžko
 • kvetná stopka

Druhy kvetov

- podľa zoskupení:
 • jednotlivý kvet
  • koncový kvet
  • pazušný kvet
 • súkvetie - súbor kvetov na spoločnej stonke, opak jednoduchého kvetu
  • jednoduché súkvetie
  • strapcovité súkvetie
  • vrcholíkovité súkvetie
  • zložené súkvetie

- podľa pohlavia:
 • obojpohlavný kvet  – má aj tyčinky aj piestik
 • jednopohlavný kvet  – má len tyčinky alebo len piestik
  • samčí kvet (tyčinkový kvet)
  • samičí kvet (piestikový kvet)

Druhy rastlín podľa kvetov:
 • jednodomá rastlina = obojpohlavné aj jednopohlavné kvety sú na tej istej rastline
 • dvojdomá rastlina = jednopohlavné kvety sú na dvoch rozličných jedincoch (borievka, vŕby)

KVITNUTIE je dôležité obdobie ontogenézy semennej rastliny, v ktorom rastlina prechádza z fázy vegetatívneho rastu do reprodukčnej fázy. Vo vegetatívnej fáze rastliny kontinuálne rastú, tvoria nové listy, stonky a korene. Navodenie kvitnutia spôsobuje zmeny v apikálnom meristéme výhonku vedúce k diferenciácii kvetných orgánov (kvetné obaly, tyčinky a piestiky).Prechod do tejto fázy zabezpečujú kontrolné mechanizmy fixované geneticky.
 
JAROVIZÁCIA, syn. vernalizácia  - je proces, v ktorom pôsobenie chladu na plne napučané semeno alebo rastúcu rastlinu stimuluje kvitnutie. Jarovizačný stimul je lokalizovaný vo vrcholovom meristéme. Pre väčšinu druhov sú najúčinnejšie jarovizačné teploty tesne nad nulou (1 – 2°C), ale účinné sú aj teploty nižšied a vyššie (−1 až +9°C). Vplyvom jarovizačného chladu sa indukujú enzymatické reakcie, zvlášť dochádza k intenzívnejšiemu dýchaniu.

FOTOPERIODIZMUS alebo fotoperiodicizmus je reakcia živého organizmu na dĺžku fotoperiódy (dĺžku trvania svetla počas 24 hodín) v oblasti jeho rastu a vývoja.

U rastlín zmena fotoperiódy vplýva na rôzne životné pochody rastlín. Samotné striedanie dňa a noci vplýva na predlžovanie internoidí, spôsobuje napr. otváranie a zatváranie kvetov alebo listov. Ďalší vplyv má samotná dĺžka svetelnej fázy, ktorou rastliny mierneho pásma nastavujú svoje klíčenie, kvitnutie, pučanie a opad listov do správneho ročného obdobia.Fotoperiodizmus je dedičnou vnútornou vlastnosťou rastliny a prebieha teda aj vtedy, ak je rastlina vystavená trvalému svetlu, alebo trvalej tme.

ETIOLIZÁCIA je rast rastlín za nedostatku svetla sprevádzaný morfologickými zmenami. Prevláda tu predlžovací rast, listy sú drobné, šupinaté a neobsahujú chlorofyl. Príkladom je klíčenie zemiakov za tmy.
Praktické cvičenie:
Pozorovanie a opis morfológie rastlinných orgánov poľných plodín.

Rozdelenie obilnín:

 • ozimné - pšenica obyčajná, raž, jačmeň siaty, triticale
 • jarné - pšenica obyčajná, jačmeň siaty, ovos siaty, kukurica, pohánka obyčajná, ryža siata, proso siate, cirok

 • samoopelivé - (pšenica, ječmeň, ovos, proso a rýža);
 • cudzoopelivé - (žito, kukurica, čirok a pohánka)

Fenologické fázy obilnín

Sejba - deň, keď na pozorovanej ploche začala sejba osiva do pôdy.
Vzchádzanie - nad povrch pôdy prenikol hrot zárodočného listu, z ktorého vyrastá prvý list. Riadky sú dobre rozoznateľné.
Tretí list - z pošvy druhého listu, teda v strede rastliny, vyrastá špička tretieho, ešte nerozvinutého listu.
Steblovanie - na hlavnom steble, vo výške asi 1 až 1,5 cm nad povrchom pôdy sa objaví prvé kolienko, ktoré sa dá zistiť hmatom.
Klasenie - z pošvy najvrchnejšieho listu sa vytiahla polovica klasu (raž, pšenica, jačmeň) alebo polovica metliny (ovos).
Kvitnutie - kvitnutie raže a pšenice nastáva vtedy, keď tyčinky vyčnievajúce z klasu vysypávajú z peľnice peľ (prášia). Ak je zamračený deň, kvitnutie sa zistí tak, že v strede klasu na niekoľkých kvetoch sa skontrolujú peľnice a ak sú puknuté, je to začiatok kvitnutia. Kvitnutie jačmeňa a ovsa sa nepozoruje.
Žltá (vosková) zrelosť – zrná v strednej časti klasu (raž, pšenica, jačmeň) alebo v najvyššej časti metliny (ovos) dosiahli typickú veľkosť a druhovú farbu, dajú sa ľahko rezať nechtom, obsah zrna sa dá tvarovať do guľky. Steblo zasychá a farbí sa do oranžová až žlta, na niektorých druhoch a odrodách do fialova.
Plná (tvrdá) zrelosť - zrná obilnín sú vyschnuté, tvrdé, nedajú sa rezať nechtom a z klasu ľahko vypadávajú.
Zber - deň, keď sa začal na pozorovanej ploche zber obilniny.
 
Fenologické fázy kukurice

Sejba - deň, keď na pozorovanej ploche začala sejba osiva do pôdy.
Vzchádzanie - nad povrch pôdy prenikol zárodočný list s prvým, ešte závitovo stočeným listom, porast riadkuje.
Tretí list - z pošvy druhého listu v strede rastliny vyrastá špička tretieho ešte nerozvinutého listu.
Metánie - nad pošvou vrchného listu sa objavil vrcholec metliny s ešte zavretými tyčinkovými kvetmi.
Kvitnutie - tyčinkové (samčie) kvety - tyčinkové kvety najprv v strede hlavnej osi metliny potom aj na bočných vetvách začali uvoľňovať peľ.
Kvitnutie - piestikové (samičie) kvety - na klásku (šúľku) sa objavili vláskovité blizny, ktoré sa opeľujú peľom z tyčinkových kvetov z metliny.
Žltá (vosková) zrelosť - zrno kukurice dostáva charakteristický vzhľad a farbu, ale ľahko sa ešte dá rezať nechtom. Celá rastlina postupne žltne, listy v dolnej časti aj listy, ktoré obaľujú šúľok, začínajú schnúť.
Plná (tvrdá) zrelosť - zrná kukurica sú lesklé a tvrdé, nedajú sa rezať nechtom. Steblá kukurice a obalové listy šúľkov sú zožltnuté, zaschnuté a pri dotyku šuštia.
Zber - deň, keď sa začal na pozorovanej ploche zber kukurice.

Fenologické fázy okopanín – zemiak

Výsadba - deň, keď na pozorovanej ploche začala výsadba zemiakových hľúz do pôdy.
Vzchádzanie - nad povrch pôdy prenikli prvé listy, na poli sú zreteľné riadky.
Riadkové zapojenie - dobre viditeľné medzery medzi jednotlivými, v riadku vedľa seba rastúcimi rastlinami sa uzavreli, rastliny sa rozrástli v smere riadku.
Kvitnutie - normálne vyvinuté kvety sa úplne otvorili. Kvety môžu byť svetlofialové, biele, modrofialové alebo modročervené. Niektoré odrody vôbec nekvitnú -uveďte to v poznámke.
Všeobecné žltnutie a odumieranie vňate - Za normálnych podmienok, nie následkom poškodenia plesňou zemiakovou, listy zemiakov zožltnú a vňať uschýna. Vtedy sa končí rast hľúz v pôde. Odumieranie vňate je teda znakom dozrievania hľúz. Z hľúz neskorých odrôd zemiakov sa ťažko zoškrabuje šupka.
Zber - deň, keď sa začal na pozorovanej ploche zber zemiakov.

Fenologické fázy strukovín – hrach siaty

Sejba - deň, keď na pozorovanej ploche začala sejba osiva do pôdy.
Vzchádzanie - nad povrchom pôdy sa objavila stonka s klíčnymi listami, ktoré sa rozložili v riadkoch, porast riad kuje.
Kvitnutie - normálne vyvinuté kvety sa úplne otvorili. Charakteristickým znakom rozvinutého kvetu je dozadu prehnutý horný korunný lupienok -strieška.
Plná zrelosť - struky zhnedli, zasychajú a pri stláčaní praskajú, semená sú tvrdé, obyčajne zelenožlto vyfarbené. Listy v dolnej časti rastliny uschli.
 Zber - deň, keď sa začal na pozorovanej ploche zber hrachu.

Rozmnožovanie rastlín.

ROZMNOŽOVANIE (iné názvy: množenie, reprodukcia) je vytváranie nových jedincov (potomkov) existujúcimi jedincami (rodičom alebo rodičmi) u všetkých živých organizmov. Rozmnožovanie je jedna zo základných vlastností živých organizmov (živej hmoty), umožňuje zachovanie druhu, a tým kontinuitu života. Rozmnožovanie nemusí byť nevyhnutne spojené s nárastom počtu jedincov.

Rozlišujú sa dve základné formy rozmnožovania:
 • pohlavné rozmnožovanie (alebo sexuálne, generatívne, amfigónia), pri ktorom sa (najčastejšie) najprv musia zlúčiť dve zárodočné bunky rôzneho pohlavia (gaméty) v jednu bunku (zygotu), aby mohol vzniknúť nový organizmus
 • nepohlavné rozmnožovanie (alebo asexuálne, vegetatívne rozmnožovanie, monogónia), pri ktorom sa z rodičovského organizmu oddelí nejaká časť a stane sa z nej priamo nový organizmus (klon rodičovského organizmu)

HERMAFRODIT je živočích alebo organizmus, ktorý má súčasne samčie a samičie pohlavné orgány. Je schopný produkovať súčasne vajíčka a spermie. Hermafrodit má buď miešok a vaječníky, alebo sú oba tieto orgány nahradené tzv. obojakou pohlavnou žľazou.
V botanike je obdobou hermafrodita jednodomá rastlina, t. j. vyššia rastlina, ktorá vytvára alebo má obe typy kvetov (samčie aj samičie), alebo kvety sú obojpohlavné. V ríši rastlín toto (obojpohlavné) usporiadanie prevláda.

GONOCHORIZMUS (iné názvy: rôznopohlavnosť, jednopohlavnosť) je stav, keď sú jedince druhu rozlíšené na jedince samčie a jedince samičie. Je to opak hermafroditizmu.
 
Pohlavné rozmnožovanie.

Pohlavné rozmnožovanie (iné názvy: pohlavné množenie, generatívne rozmnožovanie/množenie) je rozmnožovanie, pri ktorom vzniká dcérsky organizmus, ktorý zvyčajne nesie kombináciu genetického materiálu dvoch iných (rodičovských) organizmov.
Pri pohlavnom rozmnožovaní väčšinou vzniká organizmus s novou, unikátnou genetickou výbavou, ktorá nikdy nie je úplne totožná s genetickou výbavou rodičov. Pohlavné rozmnožovanie výrazne urýchľuje priebeh evolúcie.
V širšom zmysle zahŕňa termín pohlavné rozmnožovanie každý typ rozmnožovania, pri ktorom sa nový jedinec vyvíja z gamét (teda nie zo somatických buniek) a to aj v prípadoch, že nedošlo k oplodneniu.
Samičia pohlavná bunka u rastlín sa nazýva oosféra, samčie bunky sú spermatozoidy alebo spermie. U nekvitnúcich rastlín je oplodnenie viazané na vodné prostredie, v ktorom spermatozoidy priplávajú k vajcovej bunke a oplodnia ju. Suchozemské semenné rastliny sú odkázané na prenos samčích pohlavných buniek k samičím vetrom alebo živočíchmi. Semenné rastliny majú vajíčko mnohobunkové. Samotná samičia generatívna bunka oosféra sa vytvára až vo vnútri vajíčka. U nahosemenných rastlín sa peľové zrnko zachytáva na vajíčku a dovnútra vnikne za pomoci tzv. polinačnej kvapky. Tento jav sa nazýva opelenie. U krytosemenných rastlín sa za opelenie považuje prenos peľového zrnka na bliznu. Po oplodnení vzniká zygota, z ktorej u nekvitnúcich rastlín vyrastá rovno pohlavná generácie - sporofyt a u kvitnúcich vzniká zárodok - embryo, z ktorého za vhodných podmienok vyrastie nová rastlina.
Pokiaľ je rastlina schopná produkovať samičie aj samčie pohlavné bunky, nazýva sa jednodomá. Pokiaľ rastlina produkuje len jeden typ pohlavných buniek, hovoríme, že je dvojdomá.

Nepohlavné rozmnožovanie.

Nepohlavné rozmnožovanie (iné názvy: nepohlavné množenie, asexuálne rozmnožovanie /množenie, vegetatívne rozmnožovanie /množenie, asexuálna reprodukcia, vegetatívna reprodukcia, monogónia) je také rozmnožovanie, pri ktorom sa z rodičovského organizmu oddelí nejaká časť a stane sa z nej priamo nový organizmus, ktorý je z hľadiska dedičnej informácie identický s rodičom, čiže klon rodičovského organizmu. U krytosemenných rastlín sa stretneme s rôznymi formami rozmnožovania. Prvý je výhonok nazývaný odnož, ktorý môže rásť vzpriamene (obilniny) alebo ako poplaz (stolón). Existujú povrchové aj podzemné poplazy, na ktorých v určitých odstupoch vznikajú noví jedinci (jahoda - povrchové, pýr - podzemné). Ďalej existujú rôzne hľuzy, cibule (typický príklad je zemiak s hľuzami na podzemných výhonkoch) či pacibule (po oddelení od rodiča sa z nich vyvinú nové rastliny; napr. cesnak). Nápadným spôsobom rozmnožovania vyšších rastlín je viviparia (živorodosť), čiže klíčenie semien už na materskej rastline ešte pred vysemenením. Medzi nepohlavné rozmnožovanie zaraďujeme aj vrúbľovanie, očkovanie (súhrnne nazývané – štepenie) a podobne.

Rast a vývoj rastlín.

Rast je z pohľadu biológie proces kvantitatívnych zmien v organizme zvieraťa alebo človeka. Trvá od oplodnenia zygoty do telesnej dospelosti. Biologickou podstatou je delenie a rast buniek, ako aj inkorporácia látok do bunečných a medzibunečných priestorov. Pojmy rast – vývojvývin nemožno od seba oddeliť, keďže organizmy rastú a vyvíjajú sa zároveň. Vo veľmi zjednodušenom prípade ich môžeme chápať ako synonymá, čo však z odborného hľadiska nie je správne.
Vývin rastlín je zložitý proces v ktorom sa z jednej bunky vytvára celé telo rastliny. Rozoznávame dve fázy vývinu. Vegetatívna fáza znamená vytvorenie koreňov, stonky a listov. Generatívna fáza zahrňuje kvitnutie a tvorbu plodov, čiže pohlavné rozmnožovanie rastlín. Rast a vývin rastlín je regulovaný rastlinnými hormónmi, alebo inými regulačnými látkami. Vývin je charakterizovaný dvoma základnými procesmi:
 • Rast je ireverzibilné zväčšovanie objemu.
 • Diferenciácia je proces v ktorom sa bunky špecializujú na svoje budúce funkcie.

Rastliny, ako aj ostatné mnohobunkové organizmy vznikajú z jednej oplodnenej vajcovej bunky, ktorú nazývame „zygota“ (samčie pohlavné bunky nazývame peľ). Po rozdelení zygoty sa niektoré bunky špecializujú, iné ostávajú naďalej deliacimi sa bunkami.

Činitele ovplyvňujúce rast a vývoj rastlín.
 
Rast rastlín je regulovaný hormónmi rastlín, napr. auxínmi, giberelínmi a cytokinínmi. Preto sú tieto hormóny niekedy nazývané aj rastovými látkami. Sú bežne používané v pestovateľskej praxi najmä na uľahčenie zakoreňovania odrezkov. Ďalšie rastlinné hormóny sú: etylén, kyselina abscisová (ABA),  brassinosteroidy.

Rastlinné hormóny (tiež nazývané fytohormóny alebo rastové látky) sú chemické zlúčeniny, ktoré sa tvoria v rastlinách v malej koncentrácii, vylučujú do okolia buniek, transportujú do inej časti rastliny a tam vyvolávajú určitý efekt.Rastlinné hormóny sa vo veľkej miere syntetizujú len v určitej, konkrétnej časti rastliny (napr. rastový vrchol rastliny, koreň ...), hoci v menšej miere ich môžu tvoriť takmer všetky rastlinné bunky.
Pod pojmom rast rozumieme nezvratné kvantitatívne zmeny zväčšovania počtu a veľkosti buniek, zväčšovania rozmerov a počtu rastlinných orgánov a ich priestorového usporiadania, ktoré možno vyjadriť objektívnymi ukazovateľmi. Podstatou rastu je vytváranie nových organických látok fotosyntézou, prostredníctvom ktorej sa uskutočňuje tvorba organickej hmoty premenou z látok anorganických. Zväčšovanie hmotnosti býva doprevádzané zmenou tvaru rastlín. Vonkajšia forma každého orgánu je výsledkom diferenciačného rastu buniek. Indikátorom rastových zmien sú tzv. fenologické fázy rastu, ktoré sú charakterizované typickými morfologickými zmenami príslušného druhu a taktiež i určitým časovým obdobím, v ktorom tieto zmeny prebiehajú.
V rastlinnej výrobe sa najmä pri obilninách často využíva makrofenologická stupnica podľa Feekesa (FE) a upravená pre využitie v počítačovej technike medzinárodná stupnica s desatinným kódom podľa Zadoksa (DC).
Pod pojmom vývin rastlín rozumieme proces nevyhnutných kvalitatívnych zmien, ktorými rastlina prechádza od sejby semena do vytvorenia nových semien. Mechanizmus vnútorných kvalitatívnych zmien závisí od určitých podmienok prostredia, ktoré sa pri jednotlivých druhoch odlišujú od podmienok rastu. Vývin nemožno oddeliť od rastu. Rastlina musí prejsť vývinovými štádiami, aby mohla prejsť z vegetatívneho obdobia svojho života do generatívneho obdobia, v ktorom vytvára generatívne orgány. Hlavnými faktormi, spôsobujúcimi kvalitatívne vývinové zmeny sú pôsobenie teploty a svetla.
  
Vývojové štádia  - pšenica  - jačmeň  - kukurica  - repka olejka

 
Prehľad prirodzeného systému rastlín.

 • Obilninypšenica ozimná, raž siata, jačmeň jarný, ovos siaty, kukurica siata, pohánka jedlá, proso obyčajné, ryža siata, cirok metlový, bar vlašský
 • Strukovinyhrach siaty, šošovica jedlá, fazuľa záhradná,
  sója fazuľová,
  bôb obyčajný, cícer baraní, vika ozimná, vlčí bôb – lupina, peluška
 • Olejninyhorčica biela, mak siaty, ľan olejný, repka olejná, ľaničník taricolistý, požlť farbiarsky, katran abesínsky
 • Priadne rastliny ľan priadny, konopa siata, bavlník, abutilón
 • Okopaniny - ľuľok zemiakový (zemiak), cukrová repa, repa kŕmna, čakanka, kŕmny kel, kŕmny kaleráb, kŕmna mrkva, slnečnica hľuznatá – topinambur, repka olejná – kvaka, kapusta olejná – okrúhlica
 • Ďateľoviny
  lucerna siata,
  ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, komonica biela, ľadenec rožkatý, bôľhoj lekársky, vičenec vikolistý
 • Trávylipnica lúčna, timotejka lúčna, mätonoh mnohokvetý, kostrava lúčna,
  reznačka laločnatá,
  ovsík obyčajný, trojštet žltkastý, hrebienka obyčajný, stoklas bezbranný, žitniak hrebenitý
 • Jednoročné  krmovinykukurica siata,
  kŕmna repka,
  cirok cukrový, facélia vratičolistá, repica olejnatá, ozimná raž
 • Koreninové rastliny
  rasca obyčajná, koriander siaty,
  fenikel obyčajný, paprika koreninová, bedrovník aníz
 • Aromatické plodinychmeľ obyčajný, tabak virgínsky
 • Liečivé rastlinybazalka pravá, rumanček pravý, medovka lekárska, mäta pieporná,
  repík lekársky, šalvia lekárska,
  nechtík lekársky,
  levanduľa lekárska, ligurček lekársky, oman pravý, srdcovník lekársky, ibiš lekársky, archangelika lekárska, benedikt lekársky, durman pravý, dúška tymiánová, horec žltý, jablčník obyčajný, valeriána lekárska
 • Energetické rastlinyrepka olejná, bar vlašský, amarant sp.

Hospodársky najdôležitejšie druhy

Poľnohospodárske plodiny
 
 • skupina obilnín:       kukurica, pšenica, jačmeň, ovos, raž
 • skupina okopanín:   zemiaky, cukrová a kŕmna repa
 • skupina olejnín:       repka olejná, slnečnica, ľan,
 
Poľnohospodárska výroba sa značne odlišuje od priemyselnej výroby niekoľkými kľúčovými znakmi. Základnou charakteristikou poľnohospodárskej výroby je jej viazanosť na pôdu. Pôda ako výrobný prostriedok je veľmi variabilný, v jednotlivých regiónoch krajiny má inú prirodzenú úrodnosť, fyzikálne vlastnosti a potrebu špeciálnych úprav (napr. meliorácie). Tým sa aj náklady jednotlivých podnikov na zúrodňovanie pôdy značne líšia. V súčasnosti sa uplatňuje tzv. bonitácia pôdy, čo je systém ohodnocovania kvality pôdy.
 
Ďalším charakteristickým znakom poľnohospodárskej výroby je závislosť od klimatických podmienok. Napr. potreba jednotlivých pestovaných plodín na zavlažovanie sa líši v každom pestovateľskom roku. Mnohokrát nie je v silách poľnohospodárskych podnikov zabrániť zničeniu časti alebo celej úrody nepriaznivými poveternostnými alebo prírodnými podmienkami.
 
Charakteristickým znakom poľnohospodárstva je aj skutočnosť, že výrobný proces je zároveň biologickým procesom. Vyžaduje určitý čas trvania, na ktorý vplýva aj striedanie ročných období. Produkčný proces je sezónny, s čím súvisí aj sezónnosť tržieb podnikov. Značná časť produktov má charakter vlastného medziproduktu.
ZÁKLADNÉ ZLOŽKY PROSTREDIA PRE RAST A VÝVOJ RASTLÍN

Vegetačné činitele RV

Činitele neživej prírody – abiotické faktory
 • poveternostné a klimatologické činitele / svetlo, teplo, voda, vzduch /
 • topografické  činitele / nadmorská výška, sklon terénu, tvárnosť zemského povrchu a iné /
 • edafické, čiže pôdne činitele / vlastnosti pôdy  a jej zloženie /

Činitele živej prírody – biotické faktory
 • pôsobenie kultúrnych rastlín na prostredie / vplyv koreňovej sústavy na pôdu, rastlinné zvyšky a iné /
 • medzidruhové a vnútrodruhové vzťahy v spoločenstve kultúrnych rastlín

Pôsobenie človeka – antropogénne faktory
Tieto faktory predstavujú cielené práce človeka pri úprave prostredia pre kultúrne rastliny, rôzne melioračné zásahy ako aj vhodný výber kultúrnych rastlín do daného konkrétneho prostredia, ktoré je pre jednotlivé druhy najvhodnejšie.
Hlavné vegetačné činitele ako voda – svetlo, teplo – voda sú však navzájom nenahraditeľné. Ich celkový vplyv na rastliny je nezvratný proces a prípadný nepriaznivý účinok prostredia na rastliny nemožno vrátiť do pôvodného stavu.

Poveternostné a klimatické činitele

Klimatické faktory zaraďujeme medzi trvalé pôsobiace faktory prostredia so sezónnou a ročnou dynamikou. Pri pestovaní rastlín je nutné ich rešpektovať a to spôsobom výberu skupín poľnohospodárskych rastlín vhodných pre pestovanie v daných klimatických – agroklimatikých oblastiach. Výrazom klimatické podmienky sa označuje stav atmosféry nad určitou zemepisnou oblasťou. Ako klíma sa však označuje typický priebeh počasia v tejto oblasti. Druh klímy sa určuje podľa obvyklej teploty a tlaku vzduchu, množstva slnečného žiarenia, zrážok a vetra na určitom mieste.
Zemeguľa sa zhruba rozdeľuje na jedno tropické, dve mierne a dve polárne klimatické pásma. V rámci týchto pásem však na mnohých miestach panujú celkom rozdielne klimatické podmienky. Klíma oblasti totiž nezávisí iba od jej matematicky vyrátanej zemepisnej šírky, ale rozhodujúcu úlohu tu zohráva aj jej vzdialenosť od mora a nadmorská výška.Vždy platí, že o čo väčšia je vzdialenosť zemepisnej oblasti od mora, o to rozdielnejšie sú jednotlivé ročné obdobia.

Počasie, podnebie a ich prvky

Poľnohospodárska a hlavne rastlinná výroba je špecifická tým, že je vo veľkej miere závislá od počasia a preto má meteorológia veľký význam aj pri predpovedaní počasia. Klimatológia napomáha pri plánovitom rozmiestňovaní poľnohospodárskej výroby v konkrétnej oblasti.
Meteorológia je náuka o počasí a klimatológia je náuka o podnebí.
Počasie je okamžitý stav atmosféry na danom mieste, charakterizovaný súhrnom okamžitých hodnôt všetkých meteorologických prvkov a javov. Prejavuje sa ako súbor zložitých fyzikálnych javov, ktoré v atmosfére prebiehajú a je časovo aj priestorovo značne premenlivé.
 
Na poznanie presných údajov o počasí slúžia meteorologické prvky. K najdôležitejším meteorologickým prvkom patria:
 • slnečné žiarenie a slnečný svit
 • teplota pôdy
 • teplota vzduchu
 • tlak vzduchu
 • prúdenie vzduchu
 • vlhkosť vzduchu
 • atmosferické zrážky
 • oblačnosť
 • výška a kvalita snehovej prikrývky
br. heliograf
Infračervené žiarenie má najväčšiu vlnovú dĺžku. Pre rastliny má význam ako tepelné žiarenie.
Význam merania hodnôt slnečného žiarenia pre poľnohospodárov je pochopiteľný. Z biológie vieme, že dĺžka a intenzita slnečného žiarenia ovplyvňujú rast a vývin rastlín. Úlohou technológa je poznať požiadavky rastlín na svetlo, dokázať merať a hodnotiť svetelné podmienky stanovišťa. Musí vedieť aj to, ako a akými prostriedkami ich môže rastlinám upravovať. V rastlinnej veľkovýrobe sú to najmä: voľba stanovišťa, termín sejby (vysádzania), hustota a organizácia porastu. V súvislosti s lepším využitím slnečného žiarenia rastlinami stoja neľahké úlohy aj pred šľach titeľmi.
 
Podľa požiadaviek na dĺžku slnečného žiarenia rozdeľujeme rastliny na:
 • rastliny dlhého dňa, ktoré prejdú všetkých etapami organogenézy len vtedy, keď dĺžka osvetlenia v priebehu dňa je nad 12 hodín,
 • rastliny krátkeho dňa, ktoré prejdú všetkými etapami vývinu aj za podmienok kratšieho osvetlenia ako je 12 hodín,
 • rastliny neutrálne, ktoré kvitnú pri krátkom i dlhom osvetlení.

Podľa požiadaviek rastlín na intenzitu slnečného žiarenia ich rozdeľujeme na:
 • svetlomilné, ktoré vyžadujú priame osvetlenie a svetlé stanovište,
 • tieňomilné, ktoré neznášajú priame slnečné osvetlenie a daria sa v podmienkach zatienených.
Obr.: pyrheliometer
Meranie a regulovanie svetelných podmienok:
Na posudzovanie svetelných podmienok stanovišťa rastlín treba poznať dĺžku slnečného svitu a intenzitu slnečného žiarenia. Dĺžku slnečného svitu zisťujeme heliografickým meraním pomocou heliografu.
 
Meteorologické prvky zisťujeme presným meraním meteorologickými prístrojmi. Intenzitu slnečného žiarenia meriame prístrojmi, ktorých funkčnosť je založená na rozličných princípoch. K veľmi presným prístrojom patrí pyrheliometer, ktorý pracuje na princípe merania tepelných účinkov.
 
Podnebie (klíma) je dlhodobý stav počasia, charakterizovaný priemernými a extrémnymi hodnotami jednotlivých meteorologických prvkov, za dlhšie časové obdobie, spravidla za 30 až 50 rokov. Na rozdiel od počasia sa vyznačuje pomernou stálosťou, ktorá však nevylučuje jeho kolísanie a zmeny a určuje ráz a využiteľnosť miesta alebo krajiny. Podnebie môžeme špecifikovať konkrétnymi priemernými hodnotami meteorologických prvkov na danom mieste, ktoré nazývame klimatické prvky.
 
Veľmi často používaným a pre prax vhodným prístrojom na meranie intenzity slnečného žiarenia je luxmeter. Meria priame i rozptýlené slnečné žiarenie. Meranie je založené na fotoelektrickom princípe. Ciltivý element, najčastejšie selénový fotočlánok, mení slnečné žiarenie na elektrický prúd, ktorého intenzitu potom meriame.
V praxi potrebujeme často zmerať, koľko slnečného žiarenia pohltia predmety v teréne a premení sa na teplo. Zistíme to z pomeru medzi odrazeným žiarením a žiarením dopadajúcim na povrch, ktorý nazývame albedo. Meriame ho pyrano- metrami alebo pyranografmi. Tieto prístroje merajú priame aj rozptýlené žiarenie. Na meranie môžeme použiť aj luxmeter. Postupujeme tak, že raz meriame intenzitu otočením receptora k oblohe a druhý raz otočením k predmetu, ktorého albedo zisťujeme. Albedo vypočítame z pomeru nameraných hodnôt. Vysoké albedo má hmota, ktorá veľa slnečného žiarenia odrazí, napr. vodná plocha.
Obr. luxmetre
K základným klimatologickým prvkom patria:
 • priemerná ročná dĺžka slnečného svitu
 • priemerná ročná teplota vzduchu
 • priemerné ročné zrážky
 • priemerná ročná vlhkosť vzduchu
 • priemerná dĺžka trvania snehovej prikrývky
 • priemerná teplota pôdy
 • priemerný počet slnečných dní

Všetky klimatické prvky zisťujeme výpočtom priemeru z údajov meteorologických prvkov. Ich množstvo zodpovedá počtu meteorologických prvkov.

Kontrolné otázky:
1. Definujte pojem počasie.
2. Vymenujte meteorologické prvky.
3.  Definujte pojem podnebie.
4. Vysvetlite rozdiel medzi zisťovaním meteorologických a klimatologických prvkov.
5. Vysvetlite rozdiel medzi meteorológiou a klimatológiou.
 
Svetlo a teplo

SVETLO
Vieme, že svetlo pochádza zo slnečného žiarenia. Slnko vyžaruje veľké množstvo elektromagnetickej energie, z ktorej malá časť sa dostane na hornú hranicu atmosféry. Z tohto množstva sa približne jedna tretina odrazí späť do vesmíru a časť sa premení v atmosfére na teplo. Približne jedna polovica sa dostane na zemský povrch. Táto spôsobuje ohrievanie zemského povrchu, pohyby v atmosfére, zúčastňuje sa fotosyntézy a i. Pri fotosyntéze sa využije len 3 - 5 % slnečného žiarenia. Účinky elektromagnetickej energie na organizmy sú rozmanité. Niektoré sú naďalej predmetom skúmania. Rozličné je aj ich využitie v technickej praxi. Z elektromagnetických vín majú pre organizmy a pre deje v atmosfére najväčší význam vlny o dĺžke od 10"9 do 10“6 m.
Ultrafialové žiarenie má najkratšiu dĺžku vln. Na zemský povrch sa dostáva v malom množstve, viac ho je vo vyšších polohách zemského povrchu. Známy je jeho škodlivý účinnok na organizmy.
Svetelné žiarenie má pre rastliny a pre atmosférické deje najväčší význam. Je zdrojom energie potrebnej pre fotosyntézu. Z fyziky vieme, že svetelné žiarenie denného svetla nemá rovnakú dĺžku vín.
Pri prechode atmosférou sa časť slnečnej energie rozptyľuje a pohlcuje. Vzniká tak rozptýlené žiarenie , ktoré sa šíri všetkými smermi.

Slnečné žiarenie
 
Je to viditeľné aj neviditeľné žiarenie rôznych vlnových dĺžok od 300 – 3000 nm (nanometer, 1nm = 10 -9  t.j., milióntina milimetra ).Viditeľné žiarenie je v rozsahu 380 – 760 nm a vnímame ho ako svetlo. Neviditeľné je krátkovlnné teplotné žiarenie ( 760 – 3000 nm ),  ktoré zohrieva rastliny, pôdu, okolité predmety a preniká aj cez sklo.  
Ďalšou neviditeľnou zložkou, ktorá je prítomná v malom podiele je ultrafialové žiarenie ( menej ako 400 nm ). Cez sklo nepreniká významnejšie množstvo tohto žiarenia, ale polyetylénové fólie prepúšťajú až 80% tohto žiarenia.
Celkové slnečné žiarenie ktoré prichádza na Zem označujeme ako globálne žiarenie. Počas roka sa mení jeho množstvo ale úmerne aj množstvo svetla.
V našich podmienkach najviac globálneho žiarenia pripadá na jún a najmenej na december. Pre rastliny rastúce v našich podmienkach je množstvo svetla v novembri, decembri a v januári nedostatočné, vo februári a októbri sotva uspokojivé a len od marca do septembra dostačujúce.
Viditeľné žiarenie ( svetlo ) je zdrojom energie, ktorú rastliny vyžadujú na fotosyntézu.
 
Ultrafialové žiarenie – ( do 400 nm ) – predstavuje asi 7% z celkového množstva slnečného žiarenia. Je silne pohlcované atmosférou a na zemský povrch sa dostáva len v malom množstve. Najviac tohoto žiarenia sa nachádza vo vyšších nadmorských výškach, kde u rastlín spôsobuje pribrzďovanie rastu a následne ich ružicový vzrast. Jeho negatívne pôsobenie zmierňuje tzv. ozónová vrstva ,nachádzajúca sa vo výške 15- 25 km, ktorá zachytáva prenikajúce ultrafialové žiarenie.
Viditeľné svetelné žiarenie – ( 400 – 750 nm) – tvorí  48% z celkového množstva slnečného žiarenia. Je pre rastliny najdôležitejšie. Má význam ako zdroj svetla, teda najmä pri fotosyntéze a pri vývine rastlín. Má podľa svojich vlnových dĺžok rôzne sfarbenie a tvorí spektrum denného svetla ( fialová, modrá, zelená, žltá, oranžová, červená farba).

Svetlo pôsobí v troch rozdielnych smeroch:
 • vo fotosyntéze
 • pri raste
 • pri fotoperiodizme

Poznať vplyvy svetla na tieto faktory je veľmi dôležité pre každého pestovateľa. Pestovanie rastlín si vyžaduje poznať požiadavky jednotlivých rastlín na svetlo, ale aj to, akými prostriedkami ich možno upravovať a regulovať tak, aby sa mohli rastliny optimálne vyvíjať.
Pestovateľ môže vplyv svetla na rastlinu ovplyvniť najmä voľbou stanovišťa, hustotou a organizáciou porastu pri jeho zakladaní a ošetrovaní. Nerešpektovanie svetelných nárokov rastlín spôsobuje rastlinám nežiadúce rastové a vývinové odchýlky.

Nedostatok svetla.
Pri nedostatku svetla sa fotosyntéza spomaľuje až zastavuje, čo spôsobuje nedostatok asimilátov v rastlinách. V listoch sa tvorí málo energeticky bohatých látok, v noci sa úplne alebo z veľkej časti predýchajú, takže rastlinám chýbajú stavebné látky potrebné na ďalší rast.
Na rastlinách sa nedostatok svetla prejavuje spomalením rastu listovej plochy, žltnutím, vodnatením a rednutím rastlinných pletív a nízkym obsahom sušiny. Internódiá sa predlžujú, stonky slabnú, rastliny ľahšie podliehajú cho-robám a sú citlivejšie na vplyvy prostredia. Nedostatok svetla brzdí aj kvitnutie. Zakladanie kvetov sa oneskoruje, alebo kvety v rôznych vývojových štádiách odumierajú, kvetov je málo a nie sú riadne vyvinuté.
Jav, pri ktorom rastliny trpia nedostatkom svetla sa nazýva etiolizácia. V rastlinnej výrobe sa etiolizácia  využíva aj prakticky. Mnohé rastliny sa vysievajú hustejšie aby vytvárali jemnejšie pletivá, napr. krmoviny. Aj v záhradníctve sa využíva etiolizácia pri pestovaní čakanky a špargle, aby sa vytvárali jemné a krehké výhonky s vybielenou kon-zumnou časťou .  
Nadbytok svetla. S pribúdajúcou intenzitou slnečného žiarenia sa rast zrýchľuje,  ale len do toho času, kým sa neprekročí horná úro-veň slnečného žiarenia, ktorá je  pri jednotlivých druhoch rozdielna. Po jej prekročení sa rast spomaľuje, mení sa sfarbenie listov, blednú farby kvetov, dochádza k poškodeniu rastlín, niekedy aj ku ich spáleniu.

Rastliny dlhého dňa – potrebujú pre normálny vývin dĺžku osvetlenia nad 12 hodín denne ( väčšina obilnín, repa, strukoviny, mrkva, cibuľa, karfiol, špenát, ďatelinoviny, šalát, zemiaky ).Patrí sem väčšina rastlín mierneho pásma.
Rastliny krátkeho dňa – vyžadujú dĺžku osvetlenia počas dňa menej ako 12 hodín ( kukurica, slnečnica, konopa, sója, proso, topinambur, okrasné rastliny ). Sú to väčšinou rastliny pochádzajúce z teplejších oblastí, ktoré v našich podmienkach utvárajú semeno na jeseň, prípadne sa rozmnožujú vegetatívne.
Neutrálne rastliny – pre ich normálny vývin nie je rozhodujúca dĺžka osvetlenia , a normálne sa vyvíjajú aj pri krát-kom, dlhom aj nepretržitom osvetlení ( rastliny čeľade ľuľkovitých ).

Rastliny podľa citlivosti na intenzitu slnečného žiarenia rozdeľujeme :
 • svetlomilné, ktoré vyžadujú stanovište s priamym účinkom svetla
 • tieňomilné, ktoré vyžadujú stanovište bez priameho svetla, obľubujú stanovištia v tienených lokalitách

Kontrolné otázky :
1. Čo je slnečné žiarenie a aký má význam?
2. Rozdeľte slnečné žiarenie podľa vlnových dĺžok.
3. Vysvetlite pojem rozptýlené žiarenie.
4. Čo je etiolizácia rastlín a ako sa využíva?
5. Rozdeľte rastliny podľa nárokov na dĺžku a intenzitu slnečného žiarenia.
6. Vysvetlite, čo ovplyvňuje príjem svetla rastlinou.

TEPLO
Pohltené slnečné žiarenie sa pre zemský povrch stáva zdrojom energie , ktorá sa mení na tepelnú energiu , zohrieva povrch pôdy a vďaka vodivosti pôdy preniká do jej hlbších vrstiev.
Množstvo tepla, ktoré sa dostáva na povrch zemegule, nie je všade rovnaké. Závisí od  ročného obdobia, zemepisnej šírky, nadmorskej výšky, expozície terénu, oblačnosti a pod. Mení sa aj počas dňa. Počas dňa, keď na povrch zemegule dopadá slnečné žiarenie, prevažuje príjem tepla nad jeho uvoľňovaním – pôda sa zohrieva. V noci naopak nastáva strata tepla a dochádza k ochladzovaniu pôdy. Teplota v značnej miere ovplyvňuje všetky životné procesy rastlín.

Vzťah teploty a živých organizmov môžeme vyjadriť týmito teplotnými charakteristikami:

Minimálna teplota – znamená pre rastliny začiatok vegetačného obdobia na jar, pričom oziminy pokračujú v raste. Naopak v jesennom období sa pri minimálnej teplote obmedzujú všetky životne dôležité procesy, prestáva rast aj vývin. Minimálna teplota je rozdielna medzi jednotlivými rastlinami.  
Optimálna teplota – jej rozpätie je rozdielne podľa rastlinných druhov a prebieha v nej rast a vývin v optimálnych podmienkach, ktoré danej rastline vyhovujú.
Kritická teplota – znamená pre rastliny poškodenie jednotlivých orgánov ale aj celých rastlín, prípadne aj ich odumretie. Môže ísť o plusové aj mínusové hodnoty teplôt.

Dôležitým ukazovateľom pri pestovaní rastlín je tepelná vegetačná konštanta, ktorá predstavuje sumu teplôt, ktoré rastlina potrebuje počas vegetačného obdobia od zasiatia po zber.

Teplota pôdy
Pôdnou teplotou sa rozumie teplota pôdy a pôdnych substrátov a ovplyvňuje ju príjem slnečnej energie zemským povrchom  a jej premena na tepelnú energiu. Vodivosť pôdy umožňuje prienik teploty do hlbších vrstiev pôdy a jej postupné zohrievanie.
Zamrznutie pôdy v zimných mesiacoch závisí od snehovej prikrývky. Priemerne pôda pod snehom zamŕza do hĺbky 0,30 – 0,40 m. Bez snehu zamŕza do hĺbky 0,8 -1,0 m.

Rozdelenie rastlín podľa odolnosti proti mrazom:
 • neodolné, ničia ich mrazy do  -1° C (fazuľa, pohánka, ryža)
 • málo odolné, ničia ich mrazy  do  -3° C (cirok, zemiaky, kukurica)
 • odolné, ničia ich mrazy do  - 8°C  (cukrová repa, slnečnica)  
 • veľmi odolné, ničia ich mrazy nad  -10°C (mak, hrach, šošovica, jačmeň)

Skleníkový efekt je jav, pri ktorom slnečné žiarenie (s vlnovou dĺžkou 400 – 700 nm) preniká vzduchom alebo sklom a zohrieva povrch, na ktorý dopadá. Takto zohriate povrchy a predmety sa stávajú žiaričom energie. Žiarenie sa však vplyvom teploty týchto povrchov mení zo svetelného na infračervené ( teda s inou vlnovou dĺžkou nad 780 nm ), ale toto žiarenie už sklo späť neprepustí. Čiastočne ho pohltí sklo ( čím sa zahrieva) a spätne sa odrazí do skleníka. Takto dochádza k zvyšovaniu teploty v priestore, ktorý je ohraničený sklami skleníka. V atmosfére funkciu skla preberajú tzv. skleníkové plyny , medzi ktoré patrí oxid uhličitý, metán, oxid uhlíka aj vodná para. Tieto prepúšťajú krátkovlnné žiarenie, ktoré dopadá na zemský povrch a zohrieva ho. Dlhovlnné žiarenie  plyny zachytia a čiastočne odrazia naspäť na zemský povrch. Takto dochádza k neustálemu otepľovaniu povrchu Zeme, čo spôsobuje roztápanie arktických a antarktických ľadovcov, tým k stúpaniu hladiny oceánov a následnému zaplavovaniu pobrežných oblastí. Na zmiernenie resp., eliminovanie týchto negatívnych vplyvov globálneho otepľovania a tým aj klimatických zmien je nutné maximálne obmedziť používanie hlavných zdrojov skleníkových plynov, hlavne fosílnych palív, ako sú uhlie, ropa, plyn.

Teplota vzduchu
Hlavným zdrojom zohrievania vzduchu je zemský povrch. Tu nastáva výmena tepla medzi ním a atmosférou. Teplota vzduchu závisí od teploty zemského povrchu, od vlhkosti a prúdenia vzduchu. Vzduch zohriaty zemským povrchom je ľahší, vystupuje smerom hore, kde sa zároveň rozpína a ochladzuje.
 
Vývin rastlín veľmi závisí od teploty, najmä bezprostredne po vyklíčení. Všetky rastliny v tomto rannom vývine vyžadujú prechod obdobím znížených teplôt, tzv. tepelným jarovizačným štádiom. Jarné plodiny vyžadujú 5 -10 dňové jarovizačné štádium  pri teplote 0 – 10 °C. Značné nároky na obdobie znížených teplôt majú oziminy, ktoré musia prekonať až 60-dňové jarovizačné štádium. Bez jeho prekonania nemôžu prejsť do svetelného štádia a vytvoriť úrodu zŕn.
 
Dýchanie rastlín je tiež veľmi ovplyvňované teplotou prostredia. Zvyšovaním teploty dochádza k intenzívnejšiemu dýchaniu až do určitých teplôt, kedy dochádza k prudkému poklesu intenzity dýchania. Pri dýchaní nastávajú rozkladné procesy látok, ktoré boli vytvorené fotosyntézou ( cukry, tuky ). U rastlín tento proces znamená úbytok sušiny. Keďže rastliny v noci neasimilujú iba dýchajú, prírastok sušiny závisí aj od striedania dennej a nočnej teploty.
 
Fotosyntéza rastlín je ovplyvňovaná okrem svetelných podmienok stanovišťa a obsahu oxidu uhličitého do značnej miery aj teplotou vzduchu. So stúpajúcou teplotou stúpa po určitú hranicu aj fotosyntéza. Za lepších svetelných podmienok a vyššieho obsahu oxidu uhličitého vo vzduchu sa vplyv teploty prejaví ešte intenzívnejšie. Pri vysokej teplote vzduchu a slabom osvetlení rastliny slabo asimilujú, ale intenzívne dýchajú, čo spôsobuje, že nedostatočne rastú.

Kontrolné otázky :
1. Vysvetlite, ako sa zohrieva povrch pôdy.
2. Vysvetlite príčiny denného a ročného priebehu teplôt pôdy.
3. Vysvetlite hlavné príčiny mrázikov a spôsob boja proti nim.
4. Rozdeľte rastliny podľa odolnosti proti mrazom a uveďte príklady.
5. Charakterizujte význam tepla pre rast a vývin rastlín
6. Vysvetlite princíp zohrievania vzduchu.
7. Vysvetlite význam jarovizácie.
8. Vysvetlite princíp skleníkového efektu.
 
VZDUCH

Atmosférou nazývame plynný obal Zeme, ktorý sa rozprestiera od povrchu Zeme, až po kozmický priestor. Je nevyhnutnou podmienkou pre život. Vzduch je zmesou plynov, vodných pár a tuhých častí, ktoré tvoria kondenzačné jadrá. Siaha do výšky viac ako 10 000 km .V atmosfére prebiehajú dynamické zmeny, ktoré ovplyvňujú počasie, rastliny, živočíchy aj človeka, teda všetkých, ktorí prijímajú zo vzduchu plyny ale zároveň aj do vzduchu plyny uvoľňujú. Dospelý človek spotrebuje denne asi 15 kg vzduchu. Pri vzduchu sa sledujú a hodnotia tieto vlastnosti : hustota vzduchu, tlak vzduchu, obsah vody a chemické zloženie. Pre rastliny má veľký význam aj zloženie vzduchu.

Oxid uhličitý  CO2 - je zdrojom uhlíka pre fotosyntézu. Za prítomnosti energie slnečného žiarenia, rastliny z neho a z vody vytvárajú v listoch sacharidy. Sušina rastlín obsahuje 40 – 50 % C, ktorý rastliny prijímajú zo vzduchu. Rýchlosť fotosyntézy závisí od svetla, preto má aj obohacovanie vzduchu CO2 väčšie účinky pri silnejšom slnečnom žiarení. Pri zvýšenej koncentrácii CO2 sú rastliny schopné asimilovať aj pri slabšom osvetlení, vyššia koncentrácia CO2 vo vzduchu má pozitívne účinky už za ranného svitania.

Kyslík O2 - vo vzduchu je vždy dostatok kyslíka potrebného na dýchanie nadzemných častí rastlín. Ak je však nedostatok okolo koreňov, zhoršuje sa ich činnosť a rast rastlín, čo sa prejavuje hlavne na zliatych a uľahnutých pôdach, ktoré nie sú dostatočne prevzdušnené. Obsah vzduchu a teda aj kyslíka sa znižuje aj zamokrením pôd, keď je vzduch dlhodobo vytláčaný vodou.

Tlak vzduchu
Vzduch, ktorý obklopuje zemeguľu, tlačí silou svojej tiaže na zemský povrch. Táto sila je pomerne značná, na zemskom povrchu sa rovná približne 10 N na 10-4 m2. Tlak vzduchu predstavuje silu, ktorou tlačí vzduch na plochu 100 mm2.  Tlak vzduchu nie je stála veličina ale mení sa v závislosti od nadmorskej výšky, zemepisnej šírky, teploty počas roka a dňa a od celkovej poveternostnej situácie.

Prúdenie vzduchu
Prúdenie vzduchu v horizontálnom  ( vodorovnom ) smere nazývame vietor.  
Príčinou jeho vzniku je rozdielnosť tlaku vzduchu  medzi dvoma miestami v ovzduší. Vzduch v takomto prípade prúdi z miesta s vyšším tlakom vzduchu na miesto s nižším tlakom vzduchu. Vzduch vo forme vetra sa pohybuje vo vzťahu ku svetovým stranám v určitom smere ( sever, juh, východ, západ ).
 
Pohyb vetra charakterizuje aj určitá rýchlosť, ktorá závisí od rozdielu tlakov medzi miestami s rôznym tlakom. Čím bude rozdiel tlakov väčší, tým väčšia bude rýchlosť vetra. K príčinám, ktoré spôsobujú zmeny tlaku a tým následne aj pohyb vzduchu, patrí aj slnečná energia. Vytváraním rôznych tepelných podmienok na Zemi spôsobuje tlakové zmeny, ktoré sú príčinou všeobecnej cirkulácie ovzdušia.  
 
Cirkuláciu vzduchu ovplyvňuje aj rozdielny povrch Zeme, rotácia a pohyb okolo Slnka, čo spôsobuje, že medzi rovníkom a severným pólom existujú tri obehy vzduchu, ktoré navzájom čiastočne súvisia a vyjadrujú typický pohyb vzduchu v daných oblastiach.
 
Plynné zložky vzduchu sa zúčastňujú na mnohých procesoch v živote rastlín. Okrem vzdušného kyslíka, ktorý rastliny využívajú na dýchanie, má pre rastliny najväčší význam využívanie oxidu uhličitého. Tento plyn prijímajú rastliny priamo zo vzduchu a využívajú ho v mimoriadne dôležitom procese – vo fotosyntéze, ktorá je základom tvorby rastlinnej hmoty a zároveň zabezpečuje život na Zemi. Obsah oxidu uhličitého vo vzduchu sa pohybuje okolo 0,03 % objemových jednotiek.

Kontrolné otázky :
1. Definujte pojem normálny tlak vzduchu.  
2. Od čoho závisia zmeny tlaku vzduchu?
3. Ako možno využiť údaje o tlaku vzduchu pri predpovedaní počasia ?
4. Čo je príčinou rozdielneho tlaku vzduchu na rôznych miestach zemegule ?
5. Vysvetlite, ako vzniká vietor.
6. Zhodnoťte význam vetra pre rastliny v negatívnom aj pozitívnom zmysle.
7. Zhodnoťte význam CO2 pre život rastlín.
 
VODA

Atmosferická voda
Vlhkosť vzduchu
Vodná para je jednou zo základných primiešanín vzduchu. Vzniká vyparovaním z vodných plôch a pôdy, dýchaním rastlín a živočíchov. Najskôr sa ňou nasýtia priľahlé nízke vrstvy vzduchu a prúdením sa dostáva do vyšších polôh, kde spolu s teplým vzduchom vytvára vlhkosť vzduchu. Množstvo vodných pár vo vzduchu sa neustále mení a vytvára s ostatnými plynmi vzájomné napätie. Platí zásada, že čím je vzduch teplejší, tým dokáže prijať viac vodných pár. Naopak, čím je chladnejší, tým udrží menej vodných pár.
Základnou mierou vyjadrovania vlhkosti vzduchu je maximálna vlhkosť vzduchu ( E ), čo je teoretický údaj, ktorý nám udáva, koľko vodných pár je vzduch schopný udržať pri určitej teplote. Čím vyššia je teplota vzduchu, tým viac vodných pár môže vzduch udržať, tým väčšia je jeho kapacita na vodné pary. Udáva sa v pascaloch ( Pa ). Táto vlastnosť je jednou zo základných príčin kondenzácie ( zrážania vodných pár ) vo vzduchu.
Absolútna vlhkosť vzduchu ( e ) je vyjadrením skutočnej vlhkosti, udáva okamžitý obsah vodnej pary zo vzduchu. Vyjadruje sa v g.m3 alebo v pascaloch.
Relatívna vlhkosť vzduchu ( r ) je v % vyjadrený pomer medzi absolútnou a maximálnou vlhkosťou pri určitej teplote.
Rosný bod je teplota, pri ktorej je vzduch vodnou parou úplne nasýtený. Vo vzduchu môže vzniknúť poklesom teploty vzduchu, keď chladnejší vzduch už nedokáže udržať vodné pary. Ich množstvo sa vo vzduchu nemení, ale dochádza k ich vyzrážaniu ( kondenzácii ).
Vlhkosť vzduchu sa mení počas dňa aj počas roka, čo závisí od poveternostných podmienok.Atmosferické zrážky
Kondenzácia je fyzikálny proces, pri ktorom sa plynné skupenstvo vody mení na kvapalné, čo v atmosfére predstavuje  tvorbu malých kvapiek vody, ktoré sa spájajú do väčších a v prípade, že rosný bod klesne pod 0°C , vodná para sa mení priamo na tuhé skupenstvo – sneh alebo ľad. Zrážky dopadajú na povrch zeme buď v kvapalnej alebo tuhej forme ,a na to, aby sa oddelili od oblakov , kde vznikli, je nevyhnutné, aby ich hmotnosť prekonala výstupné prúdy vzduchu pod oblakmi.  
Dážď sú padajúce vodné kvapky s priemerom  1 – 3 mm, ktoré vznikajú v oblakoch pri teplote vyššej ako 0°C. Tvoria hlavný zdroj vodných zrážok počas vegetačného obdobia.
Sneh sú padajúce kryštáliky ľadu vo forme vločiek, ktoré vznikajú pri dlhodobej teplote nižšej ako 0°C. Sú zdrojom vodných zrážok v zimnom období.
Krúpy sú padajúce kúsky ľadu nepravidelného tvaru, ktoré vznikajú po prudkom ochladení ovzdušia. Vyskytujú sa vo vegetačnom období, sú sprevádzané silnými búrkami a spôsobujú veľké škody na vegetácii.
Srieň sa vytvára na predmetoch a rastlinách v období, keď je teplota nižšia ako rosný bod.
Rosa sa vytvára na rastlinách a predmetoch v období , keď je teplota vyššia , ako rosný bod.

Význam vody pre rastliny:
 • je základnou stavebnou látkou rastlinného tela
 • má význam pri transporte produktov, vzniknutých pri biochemických reakciách
 • vytvára prostredie na priebeh všetkých biochemických procesov
 • ovplyvňuje fyziologické procesy rastlín  
 • je nevyhnutná pre fotosyntézu  
 • ovplyvňuje rast a vývin rastlín
 • umožňuje príjem živín koreňovou sústavou
 • je najdôležitejším klimatickým činiteľom
 • ovplyvňuje pôdne procesy a tým aj životné podmienky pre rastliny

Z celkového množstva vody, ktoré obsahuje rastlina, približne 5% tvorí stavebná voda . Zvyšná časť prechádza rastlinou, zásobuje ju živinami a následne sa listami vyparuje ( transpiruje ) do atmoséry. Je to transpiračná voda.
Pri zvýšenom uvoľňovaní vody vzniká v rastlinách vodný deficit ( nedostatok ), čo sa prejavuje vädnutím rastlín. Priemerná spotreba vody za vegetačné obdobie je pri bežných kultúrnych rastlinách od 180 mm do 600 mm.
Nedostatok vody u rastlín spôsobuje, že pestované rastliny nedosahujú normálne rozmery. Rast sa brzdí, naopak vývin sa zrýchľuje. Plody majú malé rozmery, predčasne dozrievajú, tvoria nižšiu úrodu a predčasne opadávajú.
Pri prebytku vlahy dochádza k poškodeniu hlavne u plodín pestovaných pre výrobu semena. Rastliny sú prerastené, tvoria slabé steblá a stonky, dochádza k ich políhaniu, dozrievanie semien ja spomalené a zhoršuje sa jeho kvalita. Tieto podmienky sú priaznivé aj pre vývin rôznych hubových ochorení.

Kontrolné otázky:
1. Definujte vzdušné vlhkosti.  
2. Vysvetlite, ako vzniká vzdušná vlhkosť.
3. Čo je rosný bod a aký má význam ?
4. Vysvetlite, čo ovplyvňuje zmeny vlhkosti vzduchu počas dňa a noci.
5. Čo je kondenzácia vodných pár, za akých podmienok vzniká v ovzduší ?
6. Ako vznikajú atmosferické zrážky, ktoré sú ich hlavné druhy?
7. Ako vyjadrujeme požiadavky rastlín na vodu ?
8. Ako sa menia nároky rastlín na vodu počas vegetácie ?
9. Zhodnoťte význam vody ako vegetačného faktora rastlín.
10. Aký je rozdiel medzi stavebnou a transpiračnou vodou ?

ZRÁŽKY

Zrážky sú častice vody, ktoré vznikajú kondenzáciou vodnej pary, a ktoré padajú z oblohy (oblakov) či kondenzujú priamo na zemskom povrchu. Zrážky pokrývajú veľkú časť pojmu hydrometeor.
Zrážky sú jednou z hlavných častí kolobehu vody v prírode. Priemerné množstvo a frekvencia zrážok sú dôležitou charakteristikou zemepisných oblastí a rozhodujúcim faktorom pre úspešné poľnohospodárstvo. Môžu mať kvapalné alebo pevné skupenstvo. Zrážky dosahujúce až na povrch Zeme vypadávajú len z niektorých typov oblakov.
Dážď je forma zrážok, iné formy sú sneh, krúpy a rosa. O daždi hovoríme, keď oddelené kvapky vody padajú z mrakov na zemský povrch. Nie každý dážď dosiahne povrch, niektoré kvapky sa vyparia počas pádu cez suchý vzduch. Množstvo dažďových zrážok sa meria použitím zrážkomera. Je vyjadrené ako hĺbka vody, ktorá sa nazbiera na plochom povrchu a meria sa s presnosťou na štvrtinu milimetra (0,25 mm) alebo stotinu palca (0,01 in). Niekedy sa udáva v litroch na meter štvorcový (1 l/m² = 1 mm).
Sneh je forma zamrznutej vody, vyskytujúca sa vo forme šesťramenných hviezdičiek ľadu, spojených do snehových vločiek. Tepelná hranica medzi vodou a snehom bola vybraná ako začiatok, bod 0, Celsiovej teplotnej stupnice.
Krúpy alebo ľadovec je „guľovitý, kužeľovitý alebo nepravidelný kus ľadu s priemerom väčším ako 5 mm.“[1] Vzniká v oblakoch kumulonimbus, kde namŕzajú kvapky podchladenej vody, resp. sa priamo vodná para ukladá na ľadové častice. Výskyt krúp je viazaný na búrkové mraky, kumulonimby. V búrkových oblakoch sa vyskytujú silné výstupné a zostupné prúdy, ktoré umožňujú namŕzanie prechladenej vody na iných ľadových časticiach, namŕzanie prechladených kvapiek sa strieda s nárastom kryštalického ľadu. To sa opakuje v cykloch tak dlho, kým krúpa nepresiahne hmotnosť, ktorú je výstupný prúd schopný niesť. Preto sú niektoré krúpy tvorené aj niekoľkými vrstvičkami.
 
Predvídanie počasia. Predpoveď počasia.                

Vývin počasia
Jednou zo základných príčin všeobecnej cirkulácie ovzdušia je nerovnomerné zohrievanie zemského povrchu. Prejavuje sa tým, že okolo 60 – 65°s.z.š. sa rozprestierajú pásma nízkeho tlaku vzduchu a preto do tejto časti vanú vetry z obidvoch strán, t. j. stretávajú sa tu rozdielne vzduchové hmoty. Od západu je to teplé západné prúdenie a zo severovýchodu studený polárny vzduch.
Dotyková hmota týchto odlišných vzduchových hmôt sa nazýva polárny front.
Polárny front nemá stále miesto, ale sa neustále premiestňuje buď na juh alebo na sever. Jeho pohyb zasahuje aj na územie Slovenska. Smer jeho pohybu a prúdenia závisí od výšky tlakov v týchto prúdiacich vzduchových hmotách. Vznikajú tak typické zmeny v atmosfére, ktoré sú charakterizované určitým stavom počasia na danom území.

Tlaková níž (cyklón) je oblasť nízkeho tlaku vzduchu. V strede takejto vzduchovej hmoty je tlak vzduchu najnižší  Keďže vzduch sa pohybuje vždy z miesta vyššieho tlaku vzduchu na miesto s nižším tlakom vzduchu, pohyb vzduchu v cyklóne bude smerom do stredu ,ale bude sa pohybovať proti smeru hodinových ručičiek. Pri prechode tlakovej níže na našom území bude charakter počasia predstavovať dážď a ochladenie v letnom období. V zimných mesiacoch bude znamenať oteplenie.  
Tlaková výš (anticyklón) je oblasť vysokého tlaku vzduchu. V strede tejto vzduchovej hmoty sa bude nachádzať najvyšší tlak vzduchu. V tomto prípade sa bude vzduch pohybovať zo stredu smerom do okolia v smere pohybu hodinových ručičiek. Pri prechode územím Slovenska, znamená tlaková výš v letnom období krásne, teplé a slnečné počasie. V zimnom období prináša silné mrazy a jasnú oblohu. Okrem už spomínaného polárneho frontu, vznikajú pri pohybe vzduchových útvarov fronty, ktoré sú charakteristické teplotami a smerom pohybu. Podľa ich pohybu možno na našom území predpovedať počasie.  

Teplý front  vzniká v prípade, keď sa teplý vzduch dostáva na miesto ustupujúceho studeného vzduchu. Pretože teplý vzduch je ľahší, postupuje šikmo hore nad studený vzduch, čím sa zároveň ochladzuje.  
Následne  dochádza ku kondenzácii vodných pár v teplom vzduchu a tvoria sa zrážky. Výskyt teplého frontu na našom území znamená celodenné zrážky. Po prechode teplého frontu sa postupne otepľuje.  

Studený front vzniká vtedy, keď sa studený vzduch presúva na miesto ustupujúceho teplého vzduchu. Pretože studený vzduch je ťažší a pohybuje sa rýchlejšie ako teplý vzduch, rýchle preniká klinovitým spôsobom pod teplý vzduch. Teplý vzduch prudko stúpa smerom nahor a rýchle sa ochladzuje. Nastáva rýchla kondenzácia vodných pár a tvoria sa prudké zrážky.  Prechod studeného frontu je charakteristický prudkým a krátkym dažďom. Zároveň dochádza ku rýchlemu ochladeniu. Po jeho prechode oblačnosť ubúda a nastáva polojasno s občasnými prehánkami a búrkami.

Predpoveď počasia

Predpoveď počasia vyjadruje budúci stav atmosféry nad sledovaným územím na základe znalostí jej stavu v súčasnosti aj v minulosti a znalosti zákonitostí, ktorými sa atmosféra riadi pri prechode z jedného stavu do druhého.  
Pri zostavovaní predpovede počasia meteorológovia vychádzajú z výsledkov prízemných meraní a pozorovaní údajov z vyšších vrstiev atmosféry, družicových a rádiolokačných meraní , štatistických údajov, výpočtov....
Predpoveď počasia je základom ďalších meteorologických predpovedí, ktoré rozlišujeme:
 • podľa účelu, pre ktorý sú vytvárané, na všeobecné predpovede počasia, špeciálne predpovede ( napr. letecké, poľnohospodársko-meteorologické, hydrologické, predpovede pre účely ochrany čistoty ovzdušia a pod. ), a výstrahy, ( t.j. varovné informácie ohľadom vyskytujúcich sa alebo predpokladaných  nebezpečných poveternostných javov )
 • podľa metódy spracovania, napr. predpovede synoptické, štatistické a pod.
 • podľa priestorovej platnosti sa rozlišujú predpovede bodové, líniové, regionálne a predpovede pre celé sledované územie
 • podľa doby platnosti sa rozlišujú na predpovede veľmi krátkodobé, krátkodobé, strednodobé a dlhodobé.

Predpovedaním počasia sa zaoberá synoptická meteorológia. Jej úlohou je sledovať a zakresľovať pohyb vzduchových hmôt do synoptických máp. Všetky údaje tohto pozorovania sa zisťujú okamžitým pozorovaním a meraním meteorologických prvkov. Vychádzajú z meraní a pozorovaní na území Slovenska aj okolitých krajín.

Krátkodobá predpoveď predpovedá počasie na jeden až tri dni Bežne sa s ňou stretávame v médiách. Jej presnosť je 80 – 90 %. Ovplyvňuje ju rozdielny zemský povrch ale aj ďalšie činitele, ktoré pôsobia na vývin počasia.  
Dlhodobá predpoveď je väčšinou iba všeobecná, pretože je podstatne zložitejšia. Robí sa na týždeň alebo mesiac dopredu, presnosť nie je zaručená, počasie iba predpokladá.
Miestna predpoveď je určená pre menšiu oblasť. Je to vlastne krátkodobá predpoveď s konkrétnym určením pre menšie územie. Určité zmeny môžu spôsobiť faktory ovplyvňujúce počasie. Väčšinou táto predpoveď obsahuje teplotu vzduchu, oblačnosť, zrážky, silu a smer vetra, zmeny tlaku vzduchu a biopredpoveď pre meteosenzitívnych ľudí. Je väčšinou presná.

Charakteristika podnebia

Podnebie a vegetácia Slovenska.
Slovensko tým, že leží v strede Európy je pomerne vzdialené od väčších vodných plôch, morí a oceánov. Znamená to, že tieto činitele nemajú priamy vplyv na naše poveternostné podmienky.  
Pre náš štát je charakteristický kontinentálny ( vnútrozemský ) ráz podnebia, ktorý sa vyznačuje veľkými teplotnými rozdielmi medzi dňom a nocou, ale aj medzi letom a zimou. Tieto výkyvy zmierňujú na severnej pologuli, pri cirkulácii vzduchu západné vetry. Ich vplyv sa však znižuje úmerne so vzdialenosťou od spomínaných vodných plôch.  
Územie Európy sa rozdeľuje na päť klimatických oblastí : stredomorská , atlantická, prechodná stredoeurópska a polárna severoeurópska. Každú z týchto oblastí charakterizuje iná klíma.
Slovensko tvorí súčasť prechodnej stredoeurópskej oblasti. Kým v západnej časti krajiny sa ešte čiastočne prejavuje vplyv Atlantického oceána, smerom na východ jeho vplyv slabne a prevažuje vplyv pevniny. Keďže Slovensko má značné množstvo pohorí, tieto môžu podstatne meniť poveternostné podmienky.
Na základe dlhodobo sledovaných klimatických prvkov je naše územie rozdelené na tieto klimatické oblasti.
Teplá oblasť – patrí do nej celé južné Slovensko. Pre túto oblasť je charakteristické, že má aspoň 50 letných dní, počas ktorých je priemerná denná teplota aspoň 25°C. Maximálna teplota v týchto oblastiach počas leta dosahuje viac ako 30°C.Oblasť je z hľadiska rastlinnej výroby vhodná na pestovanie všetkých kultúrnych rastlín, ktoré sú náročné na teplo ( sója, vinič, tabak, kukurica, melóny, koreninová paprika...). Najteplejšou oblasťou na Slovensku je Podunajská nížina.  
Mierne teplá oblasť – je na Slovensku najrozšírenejšia. Predstavuje tie lokality, ktoré majú menej ako 50 letných dní. Priemerná teplota v júli dosahuje minimálne 15°C. Maximálne teploty v letných mesiacoch sa pohybujú do 30°C. Oblasť je najvhodnejšia pre pestovanie cukrovej repy, ovocných stromov, zeleniny, pšenice a jačmeňa.
Chladná oblasť – charakterizujú ju priemerné júlové teploty pod 15°C. Zaraďujú sa sem horské a podhorské oblasti severného Slovenska. Pestovanie kultúrnych rastlín v tejto oblasti je dosť obmedzené, vyhovuje však zemiakom, raži, ovsu, kapuste a krmovinám.
Pre bežné vyjadrenie klimatických a pôdnych podmienok rastlinnej výroby sa územie Slovenska rozdeľuje na výrobné oblasti, podľa plodín, ktoré sú vhodné na ich výrobu: kukuričná, repná, zemiakárska, podhorská a horská.
Charakterizuje ich dĺžka slnečného svitu, priebeh teplôt a množstvo zrážok počas vegetačného obdobia rastlín.
Fenológia sa zaoberá štúdiom časového priebehu základných životných prejavov rastlín a živočíchov, v závislosti od poveternostných podmienok.

Kontrolné otázky:
1. Do akej európskej klimatickej oblasti patrí Slovensko ?
2. Aké podnebné oblasti sa nachádzajú na Slovensku ?
3. Charakterizujte klimatické podmienky vášho okresu.
4. Čím sa zaoberá fenológia ?

Praktické cvičenie: Meranie meteorologických prvkov.
  
Pôda, vznik pôdy

Pôda je trojrozmerný prírodný útvar na Zemi, ktorý sa vyskytuje na pevninách a predstavuje povrchové vrstvy o hrúbke 0,2-3,0 m.  Priestor, ktorý pôda vyplňuje, sa volá pedosféra.
Pôda je výsledkom pôdotvorného procesu v ktorom dôležité miesto má biologický a geologický kolobeh látok. Pôdotvorný proces je prírodný jav, ktorý zahrňa všetky deje, prebiehajúce pri vzniku pôdy, ako aj všetky nasledujúce premeny pôdnych zložiek súvisiace s dalším vývojom pôdnej vrstvy. Súčasne sa uplatňuje aj spätný vplyv pôdy na okolité prostredie, takže pôdotvorný proces je súčasťou celkového obehu látok a energie v prírode. Pôdotvorným procesom kvatitatvne mení charakter povrchových vrstiev zemskej kôry, formuje sa podosféra a v nej špecifická humosféra.
 

Náukou o pôde sa zaoberá pôdoznalectvo. V minulosti bola pôda považovaná za mŕtvu zvetranú horninu zmiešanú s organickými zvyškami, v ktorej už neprebiehajú ďalšie procesy. Tento statický názor bol nesprávny. V skutočnosti je pôda prírodný útvar, ktorý tvoria minerálne - voda, vzduch, odumreté organické časti a pôdne mikroorganizmy. V pôde sa tiež nachádzajú živé korene rastlín a žijú v nej zvieratá. Medzi nimi a pôdou ale aj medzi jednotlivými časťami pôdneho prírodného útvaru prebiehajú neustále zmeny.  
Súčasná veda hodnotí pôdu, jej vznik a procesy v nej na základe využitia všetkých znalostí z fyziky, chémie a biológie. Poznatky o jej vzniku a úrodnosti a jej premenách sú základom úspešného zvládnutia výberu prostredia na pestovanie rastlín ale aj voľbu správnej technológie obrábania v danej oblasti.
Pôda je základnou podmienkou existencie ľudstva. Využívame ju na výrobu rastlinných produktov potrebných na výživu ľudí aj živočíchov. Je hlavným výrobným prostriedkom v poľnohospodárstve.  
V poľnohospodárskej výrobe na základe súčasných poznatkov je pôda živý prírodný útvar na najvrchnejšej časti zemskej kôry, ktorý vyhovuje požiadavkám na pestovanie kultúrnych rastlín.
Za pôdu nepovažujeme hmoty (zeminy, substráty), v ktorých sa síce pestujú kultúrne rastliny, ale nie sú prírodným útvarom. Jedná sa o rôzne zmesi, ktoré sa pripravujú a používajú v záhradníckej výrobe. Okrem toho sa tiež používajú aj iné sypké substráty, ktoré rastlinám poskytujú iba oporu., pričom živiny dostávajú vo forme špeciálne pripravených výživných roztokov.
Najdôležitejšou vlastnosťou pôdy je jej úrodnosť.

Úrodnosť pôdy vyjadruje, do akej miery je pôda schopná zásobovať rastliny vodou, živinami a ostatnými potrebnými látkami.
Úrodnosť pôdy je jedným z rozhodujúcich faktorov pri výbere pozemkov na pestovanie rastlín. Tieto sa umiestňujú na parcely podľa ich náročnosti na živiny a klimatické podmienky. Plodiny, ktoré sú z hľadiska pestovania najnáročnejšie, umiestňujeme na najúrodnejšie pôdy.

Úrodnosť pôdy zvyšuje:
•             dodržiavanie správneho osevného postupu, hlavne zaraďovanie a využívanie ďatelinovín a strukovín
•             pravidelné hnojenie organickými hnojivami, ktoré zvyšuje množstvo humusu v pôde a zároveň podporuje biologickú činnosť v pôde
•             pravidelné hnojenie priemyselnými hnojivami podľa požiadaviek rastlín aj pôdnej reakcie
•             obrábanie pôdy správnym náradím vo vhodnom termíne, hlavne s ohľadom na vlhkosť pôdy
•             výber vhodných mechanizačných prostriedkov na jednotlivé poľné práce, aby sa predišlo narúšaniu štruktúry pôdy ťažkými strojmi

Úrodnosť pôdy znižuje:
•             nevhodný osevný postup
•             nedostatok organickej hmoty v pôde
•             slabá mikrobiálna činnosť spôsobená nedostatkom humusu
•             nevhodné hnojenie priemyselnými hnojivami
•             nevhodné používanie chemických prípravkov v chemickej ochrane rastlín, používanie nadmerných dávok
•             využívanie nevhodnej techniky

Kontrolné otázky :
1.            Charakterizujte vzťahy medzi rastlinou a jej prostredím.
2.            Definujte pojem pôdy z pohľadu poľnohospodára.
3.            Čo je základnou vlastnosťou pôdy a v čom sa pôda odlišuje od iných výrobných prostriedkov?
4.            Uveďte opatrenia, zvyšujúce úrodnosť pôdy.
5.            Ktoré opatrenia znižujú úrodnosť pôdy?

Pôdotvorné činitele

Minerály a horniny
Miesto, kde sa stretáva povrch zemskej pôdy ( litosféra ) s biosférou, atmosférou, prípadne s hydrosférou sa nazýva zóna zvetrávania. Je to miesto vzniku pôdy. Preto je dôležité poznať povrch zemskej kôry, jej mineralogické aj petrografické  zloženie.
 
Minerály tvoria najväčšiu časť pevnej fázy pôdy. Sú to prírodné zlúčeniny chemických prvkov, zriedkavo aj čisté prvky. Môžu byť kryštalické a amorfné. Triedia sa najčastejšie podľa ich chemického zloženia na : kremičitany, oxidy, hydroxidy, uhličitany, fosforečnany, sulfidy a sulfáty.
 
Horniny sú prírodné telesá, ktoré vznikli určitými geologickými procesmi. Sú  tvorené viacerými minerálmi. Môžu však obsahovať len jeden minerál alebo úlomky viacerých hornín, prípadne zvyšky organizmov. Podľa spôsobu vzniku ich rozdeľujeme na vyvreté, usadené a premenené.
 
Vyvreté ( magmatické ) horniny  z hľadiska pôdy majú veľký význam. Rozdeľujú sa na hlbinné a rozliate.

Usadené sú z pôdoznaleckého hľadiska najdôležitejšie. Tvoria geologický podklad najúrodnejších pôd našich rovinatejších oblastí. Ich typickým znakom je vrstevnatosť. Rozdeľujú sa na mechanické, chemické, organogénne a zmiešané.

Z mechanických sú najdôležitejšie íly, ktoré podmieňujú viazanie živín a vody v pôde, ovplyvňujú teda fyzikálne aj chemické vlastnosti pôdy.

Obsah ílu sa berie za základ pri rozdelení pôdy na druhy.
 
Spraše patria k najhodnotnejším pôdotvorným horninám. Pôdy, ktoré na nich vznikli, sú veľmi úrodné ( černozeme, hnedozeme ), majú vyrovnaný obsah živín, hrubších a jemných pórov, rovnováhu medzi obsahom vzduchu a vody.

Vznik pôdy

Zvetraniny vznikajú postupnou premenou pevných hornín. Zvetranina je vlastne kyprá, sypká (úlomková ) hornina, na ktorej ďalej prebiehajú pôdotvorné procesy. Vznik pôdy je dlhodobý proces, závisiaci od podmienok prostredia a od vlastností hornín, ktoré tvoria pôdotvorný substrát. Poznáme tri vývinové štádiá minerálnej hmoty.
a) materská hornina – je pôvodná pevná hornina, ktorá ešte nepodľahla zvetrávacím procesom. Jej povrch už môže javiť znaky mechanického rozpadávania, ale chemické zloženie ešte nie je zmenené
b) pôdotvorný substrát – je materská hornina už mechanicky rozpadnutá a zmeny sa prejavujú už aj v jej chemickom zložení
c) pôda – sa vytvorila z pôdotvorného substrátu pôdotvornými aj biologickými procesmi. Je prírodným útvarom so zákonitým usporiadaním pôdnych horizontov, charakteristickými pre daný typ pôdy.

Minerály a horniny nie sú nemenné, ale podliehajú pomalým, ale neustálym zmenám vplyvom fyzikálnych, chemických aj biologických faktorov. Celému tomuto procesu zmien hovoríme zvetrávanie. Môže bať fyzikálne, chemické a biologické.
 
Fyzikálne ( mechanické) zvetrávanie – jeho účinok sa prejavuje postupným rozpadom pôvodne súdržných hornín na drobnejšie úlomky , štrk, piesok a prach mechanickou cestou bez chemických zmien.
 
Chemické zvetrávanie – prejavuje sa hlavne pôsobením vzdušného kyslíka, atmosferickej vody a CO2. Hlavnými produktami  chemického zvetrávania sú rôzne druhotné kremičitany – ílové minerály.
Vedľajšími produktami zvetrávania bývajú ďalšie soli, oxidy a hydroxidy. Voda sa vyznačuje rozpúšťacou schopnosťou a rozpúšťacím účinkom na mnohé nerasty, horniny aj pôdy.
 
Biologické zvetrávanie prebieha pôsobením rôznych organizmov, hlavne mikroorganizmov, ktoré svojou životnou činnosťou uvoľňujú minerálne kyseliny (dusitú, dusičnú, fosforečnú, uhličitú), organické kyseliny (šťavelovú, octovú), a tak urýchľujú procesy zvetrávania minerálov a hornín. Súčasťou biologického zvetrávania sú aj výmenné reakcie medzi minerálmi a pôdnymi roztokmi na jednej strane a koreňovými vláskami na strane druhej.
 
Kontrolné otázky:
1. Vysvetlite pojem pôdotvorný substrát a ako vzniká.
2. Definujte pojem zvetrávania.
3. Aké formy zvetrávania poznáte ?
4. Aký je účinok fyzikálnych faktorov na zvetrávanie hornín ?
5. Aký je účinok chemických faktorov na zvetrávanie hornín ?
6. Aký je účinok biologických faktorov na zvetrávanie ?
7. Zhodnoťte význam zvetrávania.

Kultúrne pôdy a ich rozdelenie

Zloženie pôdy

Pôda ako výsledok pôdotvorného procesu predstavuje zložitý prírodný útvar. Hmota, ktorú predstavuje tvoria viaceré zložky. Pôvodne homogénny substrát  sa v pôdotvornom procese rozčlenil na genetické horizonty, ktorých súbor predstavuje celkový profil pôdy.  
Pri hodnotení pôdneho profilu si všímame najmä jeho hĺbku a základné znaky jeho vrstiev.  
 
Podľa hĺbky pôdneho profilu rozoznávame :
•             plytké pôdy ( 0,15 – 0,30 m )
•             stredne hlboké pôdy ( 0,30 – 0,60 m )
•             hlboké pôdy ( 0,60 – 1,0 m )
•             veľmi hlboké pôdy ( nad 1 m )

Podľa obhospodarovania rozoznávame panenské a kultúrne pôdy. Panenské vznikli v prírode, bez zásahu človeka, ktorý ich ani neobrába. Kultúrne pôdy človek pravidelne obrába a mení. Je možné pozorovať na ich profile nové znaky a vlastnosti.
Podľa intenzity a spôsobu ich obrábania sa rozdeľujú na orné, lúčne a záhradné.

Genetické pôdne typy
 
Pôdny typ je základná klasifikačná jednotka pôd. Vychádza z hodnotenie pôdnych horizontov, ktoré sa v pôde vytvorili počas pôdotvorného procesu.

Podľa rozmiestnenia pôdnych typov poznáme nasledujúce typy pôd:
·         černozeme – vyskytujú sa na sprašových pahorkatinách,kde je najlepšie a najsuchšie podnebie
·         hnedozeme - spraše,sprašové hliny
·         ilimerizované pôdy (luvizeme) a pseudogleje (oglejené pôdy) – na styku nížin a pohorí, dná kotlín, vlhšie a chladnejšie podnebie
·         hnedé lesné pôdy - vyššie a stredne položené kotliny, najmä pod listnatými lesmi
·         nivné pôdy (fluvizeme) – v tesnej blízkosti riečnych tokov , kde zasahovali záplavy
·         lužné pôdy (čiernice) – sú ďalej od koryta majú viac humusu, sú úrodné
·         soločanky a slance – v najteplejších oblastiach,je tam veľký výpar a prísun solí
·         glejové pôdy – mazľavé pôdy v dôsledku trvalého zamokrenia , pozdĺž vodných tokov, záplavové oblasti
·         rašelinová pôda - v zamokrených depresiach, kde sa dlhodobo hromadí rašelina

Pôdne druhy, štruktúra pôdy

Lúčne a pasienkové pôdy – sa vyvinuli v tých lokalitách, kde rastú trvalé, najmä prirodzené trávne porasty. V ich profile rozoznávame dve vrstvy mačinovú a podmačinovú .
•  mačinová vrstva je veľmi bohatá na živé aj odumreté korienky tráv. Nachádza sa v nej aj veľké množstvo mikroorganizmov. Spleť korienkov a pôdy tvorí kompaktnú vrstvu
•  podmačinová vrstva – je spravidla plytká, ale zároveň bohatá na množstvo odumretých organických zvyškov koreňov rastlín aj mikroorganizmov. Smerom do hĺbky obsah organických látok klesá, až postupne prechádza do pôdotvorného  substrátu ,t.j. spodiny.
 
Záhradné pôdy – sú tiež orné pôdy, ale od  orných sa odlišujú intenzitou obrábania. Ich orničná vrstva je väčšinou hlboká, zvyčajne sa hlbšie orú, častejšie a intenzívnejšie sa hnoja organickými hnojivami. Patria k najúrodnejším pôdam, vyskytujú sa najmä v nížinách južného Slovenska.
 
ŠTRUKTÚRA PÔDY – je schopnosť pôdy vytvárať agregáty zhlukovaním menších pôdnych častíc. Agregáty majú rôzny tvar , rôznu veľkosť a výrazné ohraničenie.

Rozdelenie pôd podľa štruktúry:
•             štruktúrne pôdy – veľkosť ich pôdnych agregátov sa pohybuje od 1 do 10 mm ( optimum je 2 – 5 mm ). Stabilitu ich pôdnych agregátov zabezpečuje priaznivý pomer minerálneho a organického podielu, primeraný obsah ílu, dostatok humusu, pôdnych mikroorganizmov a správna agrotechnika. Spravidla majú priaznivé všetky fyzikálne aj chemické vlastnosti.
•             neštruktúrne – veľkosť ich pôdnych agregátov je menšia ako 0,25 mm alebo väčšia ako 10 mm. Sú to pôdy, ktoré sú pri vyššej vlhkosti zliate a za sucha hrudovité a tvrdé.
Agronomický význam pôdnej štruktúry :
•             štruktúra pôdy ovplyvňuje všetky pôdne vlastnosti, ktoré určujú jej úrodnosť
•             pôdy s drobnohrudkovitou štruktúrou majú veľmi priaznivý vodný a vzdušný režim a sú schopné zásobovať rastliny fyziologicky účinnou vodou
•             priaznivý pomer vody a vzduchu, ktorý zabezpečuje v pôdach drobnohrudkovitá štruktúra, určuje aj priaznivý tepelný režim. Štruktúrne pôdy sa rýchlejšie zahrievajú, čo je dôležité hlavne v jarnom období
•             štruktúrne pôdy zabezpečujú priaznivejšie podmienky aj pre výživu rastlín. Pri vhodnej vlhkosti sa intenzívnejšie uvoľňujú biogénne prvky z organických aj minerálnych foriem
•             neštruktúrne pôdy nie sú schopné korigovať nepriaznivé vplyvy extrémneho počasia, nie sú schopné vytvárať zásoby vody v hlbších vrstvách. Z celkového množstva zrážkovej vody a topiaceho sa snehu sú schopné prijať sotva 30 %.
•             zliaty povrch neštruktúrnych pôd podporuje povrchový odtok zrážkových vôd a eróziu pôd
Pórovitosť pôdy – vyjadruje percentuálny podiel všetkých pórov a medzier, ktoré sa nachádzajú medzi pôdnymi časticami, v celkovom objeme pôdy v neporušenom stave.
 
Zloženie pôdy (kultúrne pôdy)
 
Orné pôdy sú pravidelne a intenzívne obrábané. Spôsobom a pravidelnosťou obrábania sa u nich vytvorili tri základné vrstvy :
a)  ornica – je najvrchnejšia vrstva pôdy, ktorá sa pravidelne obrába ( orie, kyprí,      hnojí, ošetruje ). Je kyprejšia, tmavšia s vyšším obsahom organických látok Považuje      sa za najúrodnejšiu vrstvu
b)  podornica -  nachádza sa tesne pod ornicou. Je pomerne uľahnutá s nižším obsahom organických látok. Jej postupným priorávaním ku ornici možno ornicu prehĺbiť. Pri rovnakej hĺbke a rovnakom spôsobe orby sa môže vytvoriť hlavne na ťažších pôdach podorničná podlaha. Je to veľmi uľahnutá vrstva, do ktorej sa splavili ílovité časti z ornice. Je potrebné ju skypriť podryvákmi, alebo prehĺbením pôdy premiestniť do ornice.
c)  spodina – je vlastne pôdotvorný substrát, ktorý nie je oživený biologickou činnosťou. Označuje sa aj ako mŕtvina. Zvyčajne je svetlejšej farby a možno z nej určiť materskú horninu, z ktorej daná pôda vznikla.
 
Minerálny podiel pôdy

Minerálny podiel pôdy predstavuje polydisperzný systém, skladajúci sa z veľkého súboru častíc rôznej veľkosti, rôzneho mineralogického a chemického zloženia. Na tvorbe minerálneho podielu súčasných pôd sa zúčastňujú hlavne sedimentárne horniny a z minerálov hlavne živce, kremene, sľudy a ílové minerály.  
Zvetrávaním a pôdotvornými procesmi sa pôvodné mineralogické zloženie pôdotvorných substrátov a pôd mení, a to tak, že sa zvyšuje obsah ťažko zvetrávajúcich minerálov ( najmä kremeňa a ílových minerálov ), na úkor ľahšie zvetrávajúcich minerálov ( živcov a sľúd ). Minerálny podiel v pôde predstavuje 95 – 99 % všetkých látok prítomných v pôde.

Zrnitostné zloženie pôdy
Pôdotvorný substrát a z neho vznikajúci minerálny podiel pôd sa skladá z čiastočiek alebo úlomkov materskej horniny alebo minerálov rôznej veľkosti a tvaru. Obsah čiastočiek (zŕn ) veľkosti od niekoľkých cm až po menšie ako nm určuje polydisperzný charakter pôdnej hmoty. Jednotlivé čiastočky sa nazývajú zrnami alebo mechanickými elementami.
Súbor mechanických elementov určitej veľkosti predstavuje zrnitostnú kategóriu – frakciu .Zrnitosť pôdy vyjadrujeme pomerným zastúpením jednotlivých zrnitostných kategórií v percentách.

Skelet ( pôdna drvina ) predstavuje najhrubšie kategórie zŕn, úlomky hornín a minerálov. Majú veľmi malý aktívny povrch a tým aj veľmi slabú schopnosť pútať vodu a živiny. Vysoký obsah skeletu v pôdach znižuje vodnú a výrazne zvyšuje vzdušnú kapacitu pôdy. Znižujú tiež sorpčnú schopnosť pôdy a podporujú vyplavovanie živín z pôdy. Zhoršujú jej obrábateľnosť.
Ak pôdna drvina tvorí v pôde podiel do 20 % , potom pôsobí priaznivo na jej kyprosť a obrábateľnosť. Veľký podiel drviny je však v pôde nežiadúci, lebo štrkovité a kamenisté pôdy nazadržujú vodu, majú prebytok vzduchu, prebieha v nich rýchlo rozklad organických látok a preto sú málo úrodné až neúrodné.
 
Jemnozem tvoria častice menšie ako 2 mm. Patria sem kategórie :
•  íly – je najjemnejšia zrnitostná kategória. Majú veľký aktívny povrch, vysokú sorpčnú schopnosť, veľmi pevne pútajú vodu a živiny. Obmedzujú prevzdušnenie pôdy a príjem aj pohyb vody v pôde. Pôdy s vysokým obsahom ílových častíc sa ťažko obrábajú. Za vlhka sa zlievajú, rýchlo vysychajú na povrchu a tvoria pôdny prísušok. Za sucha sú hrudkovité  s hlbokými puklinami
•  prachové častice – majú menší aktívny povrch a preto je aj ich sorpčná schopnosť menšia. Ich prítomnosť v pôde má priaznivý vplyv na celý súbor vlastností. Umožňujú pútať a uvoľňovať živiny aj vodu a udržiavať chemickú aktivitu pôd. Zabezpečujú priaznivý príjem a cirkuláciu vzduchu, príjem a pohyb vody. Majú optimálnu sorpčnú schopnosť, poróznosť, vodnú a vzdušnú kapacitu.
•  práškový piesok a piesok – majú veľmi malý aktívny povrch a preto aj slabú schopnosť pútať vodu a živiny. Podporujú priepustnosť pôdy pre vzduch aj vodu a tým spôsobujú silné vysúšanie. Priemerná primiešanina jemnozrnného piesku ( spolu s drvinou 25 – 50 % ), za predpokladu, že zvyšok tvoria jemnejšie zrnitostné kategórie, pôsobí priaznivo na kvalitu pôdy.
 
Význam zrnitosti pôd:  Poznanie zrnitostného zloženia minerálneho podielu pôd má význam pre priebeh pôdotvorných procesov a formovanie základných vlastností pôd.
 
Vlastnosti pôdy

Pôda je viacfázový disperzný útvar, zložený z pevnej fázy ( pôdnych častíc minerálneho a organického pôvodu ), kvapalnej fázy ( pôdneho roztoku ) a plynnej fázy ( pôdneho vzduchu ). Jednotlivé fázy sú vzájomne usporiadané na základe fyzikálnych a chemických vzťahov.  

Rozdelenie pôdnych vlastností:
•   fyzikálne vlastnosti pôdy
•   chemické vlastnosti pôdy
•   biologické vlastnosti pôdy

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI PÔDY
Charakterizujú pôdu ako usporiadané teleso s určitými fyzikálnymi  vlastnosťami, ktoré môžeme pozorovať a hodnotiť vizuálne a hmatom. Tieto vlastnosti vplývajú na priebeh fyzikálno-chemických a biologických procesov a na rozvoj mikroorganizmov.
 
Podľa funkčnosti sa fyzikálne vlastnosti rozdeľujú :
•   základné ( prvotné ) – súvisia s priestorovým usporiadaním pôdnej hmoty a jej kvalitatívnymi vlastnosťami ( merná a objemová hmotnosť, štruktúrnosť a pórovitosť )
•   funkčné ( druhotné ) – vyplývajú zo vzťahu pôdy k vzduchu, teplu, vode a technologickým vlastnostiam ( vzdušný, tepelný a vodný režim, súdržnosť, lepivosť, konzistencia, vláčnosť, plastickosť, orbový odpor a pôdny prísušok )

Základné fyzikálne vlastnosti pôdy
Priestorové usporiadanie pôdnej hmoty – skúma znaky vnútornej stavby pôdy. Sleduje hlavne priestorové usporiadanie pôdnych zložiek mikroskopických rozmerov, teda elementov pevnej fázy a pórov. Pôda obsahuje dve základné zložky:
•   pôdny skelet, je tvorený zrnkami minerálov, prachu a piesku. Je stabilnou zložkou, ktorá sa ťažko premiestňuje prípadne mení v pôdotvornom procese.
•   pôdna plazma, je tvorená minerálnymi a organickými koloidno- a molekulárnodisperznými zložkami, ktoré nie sú viazané v zrnách. Sú schopné migrácie, môžu sa koncentrovať alebo rozptyľovať podľa charakteru a dynamiky pôdotvorného procesu. Pôdna plazma má veľkú potenciálnu aktivitu a pohyblivosť, ktorá umožňuje diferenciáciu pôdnej hmoty, tvorbu novotvarov a formovanie genetických horizontov.
 
Merná hmotnosť – vyjadruje hmotnosť  1 m3 pôdy bez pórov a bez vody vyjadrená v t . m-3  alebo v kg .m-3 .  
Závisí od mineralogického zloženia a od obsahu humusu. Hodnotu mernej hmotnosti zvyšuje prítomnosť železitých minerálov, naopak na znižovaní mernej hmotnosti pôd sa podieľa zvýšený obsah humusu. Hodnoty mernej hmotnosti pôd môžu byť do určitej miery ukazovateľom mineralogického zloženia pôd a obsahu humusu. Využíva sa na stanovenie zrnitosti pôdy a na výpočet pórovitosti.
 
Objemová hmotnosť pôdy – vyjadruje hmotnosť 1 m3  pôdy v prirodzenom uložení , po usušení pri 105 °C , vyjadrená v t . m-3  alebo  v kg . m-3.  
Jej hodnoty sú vždy nižšie ako hodnoty mernej hmotnosti. Závisí od priestorového usporiadania pôdnej hmoty, od pórovitosti, zrnitosti, štruktúrnosti a od momentálneho obsahu vody a vzduchu v pôde.
Prirodzené zmeny v objemovej hmotnosti pôd nastávajú pri zvyšovaní obsahu vody. Hlavne ílovité pôdy, ktoré sú bohaté na koloidnodisperzné častice majú schopnosť zväčšovať svoj objem napučiavaním. Pri vysychaní opäť dochádza k objemovým zmenám a k scvrkávaniu.  
Zmeny v objemovej hmotnosti nastávajú aj pri zamŕzaní a rozmŕzaní. Z agrotechnických zásahov má najintenzívnejší vplyv na zmenu objemovej hmotnosti kyprenie, utláčanie, organické hnojenie., vápnenie, zavlažovanie a iné. Pôsobením agrotechnických zásahov do pôdy sa môže objemová hmotnosť meniť o 15 – 45 %.
Výsledkom menlivosti objemovej hmotnosti je kyprosť a uľahnutosť pôd.

CHEMICKÉ VLASTNOSTI PÔDY

V pôdotvornom procese dochádza k neustálym zmenám v chemickom zložení pôd. Ide o dynamiku chemického zloženia, ktorá je charakteristická pre každý pôdny typ. Dynamická ,chemická rovnováha medzi jednotlivými časťami pôdy je odrazom zložitosti vzájomných reakcií a určuje potenciálnu aj efektívnu úrodnosť pôd. Chemické vlastnosti pôdy závisia od jej chemického zloženia a chemických procesov, ktoré v nej prebiehajú.
Pôdny roztok je kvapalná fáza pôdy, v ktorej sa nachádzajú rozpustné soli, organominerálne a organické zlúčeniny, plyny a koloidné látky. Je veľmi menlivou zložkou pôdy.
Má veľmi dôležitú úlohu v pôdotvornom procese – pri rozklade a syntéze minerálnych a organominerálnych zlúčenín, pri ich premiestňovaní, akumulácii, vo výžive rastlín a pri zásobovaní rastlín vodou. V pôdnom roztoku prevládajú vodorozpustné minerálne soli, z organických zlúčenín sú to predovšetkým nízkomolekulárne organické zlúčeniny a fulvokyseliny.
Pôdne koloidy patria do sústavy koloidnodisperzných látok. Majú veľmi malé rozmery od 1 nm do 1 mm. Môžu mať minerálny alebo organický pôvod a vznikajú rôznymi procesmi. Podľa pôvodu rozlišujeme dve základné skupiny :
•   minerálne koloidy – patria minerály, kyselina kremičitá, oxidy hliníka, železa a mangánu sem hlavne ílovité
•   organické koloidy – v pôde sú zastúpené najmä humínovými kyselinami, fulvokyselinami a inými vysokomolekulárnymi zlúčeninami
Tieto dve zložky sa v pôde nenachádzajú oddelene ale vytvárajú veľmi zložitý organominerálny sorpčný komplex. Koloidné častice ílovitých minerálov majú vonkajší aj vnútorný povrch, čo umožňuje ešte väčšiu adsorpciu ( pohlcovanie ) iónov a molekúl z pôdneho roztoku. Sú schopné viazať rozpustné látky na povrchu aj vo vnútri, čo umožňuje vytvárať dostatočnú zásobu živín v sorpčnom komplexe pôdy.
Sorpčná schopnosť pôdy je schopnosť pôdy pútať ióny a molekuly rôznych látok z pôdneho roztoku.  
Sorpčná kapacita pôdy je najväčšie množstvo katiónov, ktoré môže pútať zemina. Závisí od množstva a druhu pôdnych koloidov. Vyššiu sorpčnú kapacitu majú úrodné pôdy.  
Kvalita sorpčného komplexu, ale aj úrodnosť pôdy závisí od toho, aké katióny sú pripútané v pasívnej časti pôdneho sorpčného komplexu. Ak prevládajú dvojmocné katióny Ca2+ a Mg2+, hovoríme o nasýtenom sorpčnom komplexe. Ak však prevládajú ióny H+ a Na+, hovoríme o nenasýtenom sorpčnom komplexe a kvalita pôd a ich vlastnosti sú nevyhovujúce.

Pôdna reakcia
Pôdna reakcia vyjadruje kyslosť ( kyslé pôsobenie ) alebo zásaditosť ( zásadité pôsobenie ) v pôde. Vyjadruje sa hodnotou pH.  Je veľmi dôležitým ukazovateľom chemických vlastností pôdy, lebo koncentrácia vodíkových iónov v pôdnom roztoku určuje adsorpciu a rovnovážne rozdelenie katiónov medzi pôdnym roztokom a pôdnymi koloidmi. Je jedným z ukazovateľov pôdnej úrodnosti.

Pôdna kyslosť je schopnosť odovzdávať pôdnemu roztoku vodíkové ióny. Príčiny kyslosti pôdy sú v hromadení vodíkových iónov a v strate zásadite pôsobiacich vymeniteľných katiónov v pôde, predovšetkým Ca 2+.  
Rozlišujeme dve formy pôdnej kyslosti :
•   aktívna kyslosť je vyjadrená množstvom H+ v pôdnom roztoku. Stanovuje sa vo vodnom výluhu pôdy alebo priamo vo vodnom roztoku
•   výmenná (potenciálna ) je vyjadrená množstvom katiónov H+ a Al3+  
•   v sorpčnom komplexe.

Aktívna a výmenná kyslosť tvoria spolu celkovú kyslosť pôdy a vyjadrujeme ju hodnotou pH.
Kyslá pôdna reakcia nastáva vtedy, keď v roztoku prevládajú vodíkové ióny a  hodnota pH klesá pod 7. Pôsobí nepriaznivo na rast  väčšiny kultúrnych rastlín. Odstraňuje sa vápnením. Dosiahne sa tým zníženie množstva vodíkových a hliníkových iónov v sorpčnom komplexe, sorpčné nasýtenie Ca a zvýšenie hodnoty pH.  
Následne dochádza k zlepšeniu pôdnej štruktúry, príjmu vody a živín rastlinami, zvýšeniu rozpustnosti biogénnych prvkov, zníženiu rozpustnosti toxických látok, zvýšeniu biologickej aktivity a zlepšeniu rozvoja koreňov vyšších rastlín.
Pôdna kyslosť sa znižuje vápnením. Používajú sa vápenaté hmoty ako mletý vápenec, dolomit, hasené vápno, saturačné kaly a iné. Najvhodnejší čas na vápnenie je po zbere plodiny. Vápniť sa má na suchú pôdu, následne zaorať, aby sa vápenec  dobre premiešal s pôdou.
Väčšinu našich pôd je potrebné vápniť. Potreba vápnenia sa najrýchlejšie zisťuje podľa obsahu uhličitanov v pôde. Pôdy ktoré obsahujú menej ako 3 % uhličitanov je potrebné vápniť.
Pôdna zásaditosť ( alkalita ) -  je schopnosť pôdy odovzdávať pôdnemu roztoku zásadité ióny. Zapríčiňuje ju prítomnosť sodíka v pôdnom roztoku a v sorpčnom komplexe ako aj obsah sódy a hydrouhličitanu sodného v pôdnom roztoku.
Alkalická pôdna reakcia škodí hlavne tým, že nadbytok katiónov vyvoláva poruchy látkovej premeny. Tieto poruchy následne spôsobujú choroby rastlín ( chlorózu, chrastavitosť...).Zároveň sa znižuje  prístupnosť železa, zinku, bóru a mangánu pre rastliny.
Neutrálna pôdna reakcia je stav vyrovnanosti koncentrácie vodíkových a hydroxidových iónov. Označuje sa hodnotou pH = 7.
Pufrovitosť pôdy ( tlmivosť ).

Pufrovitosť pôdy je schopnosť pôdy zabraňovať zmenám pôdnej reakcie v dôsledku zmien vlhkosti pôdy, sorpcie a desorpcie iónov, pôsobenia hnojív, koreňov rastlín a mikroorganizmov. Je veľmi dôležitá vlastnosť, lebo priaznivo vplýva na život rastlín aj pôdnych mikroorganizmov. Zabraňuje dočasnému negatívnemu pôsobeniu kyselín a zásad, ktoré vznikajú pri biochemických procesoch v pôde. Látky, ktoré zabraňujú týmto zmenám nazývame tlmivé roztoky ( pufry ).
 
Chemické zloženie pôdneho roztoku
 
Pôdny roztok je kvapalná fáza pôdy s rozpustenými soľami, organickými zlúčeninami, plynmi a rozptýlenými látkami rôzneho pôvodu.  Je premenlivou zložkou . Jeho súčasťou je iba časť pôdnej vody, schopná rozpúšťať plyny, elektrolyty a dispergovať ( rozptyľovať) koloidy.  
 
V pôdnom roztoku sa  nachádzajú:
• minerálne látky – soli, hlavne chloridy, dusičnany, uhličitany, fosforečnany a sírany
• organické zlúčeniny – nízkomolekulárne látky, fulvokyseliny, organominerálne zlúčeniny a časť koloidov

Biologické vlastnosti pôdy
 
Biologické vlastnosti pôdy vyplývajú z činnosti rôznych organizmov, ktoré sa zúčastňujú na pôdnych procesoch.
Ide predovšetkým o rastliny, ktoré v pôde vytvárajú svoju koreňovú sústavu, ale aj o zástupcov živočíšnej ríše, hlavne mikroorganizmy. Zúčastňujú sa premeny, migrácie a akumulácie organických látok v pôdnom profile. Biologickým vlastnostiam a javom v pôde sa prisudzuje úloha najaktívnejšieho činiteľa vzhľadom na to, že oživujú mŕtvu horninu, zapájajú sa do zložitých biochemických procesov rozpadu, syntézy a akumulácie látok.

PÔDNA VODA

Je súčasťou minerálneho podielu pôdy. Jej priemerný obsah v pôde sa pohybuje okolo 23 %, priaznivý obsah v ornej pôde je však okolo 35 %. Hlavným zdrojom pôdnej vody sú atmosferické zrážky. Pôda z nich vodu prijíma, zadržiava ju a rozdeľuje do rôznych foriem.  
Na pôdnu vodu pôsobia rôzne sily, ktoré ovplyvňujú jej vlastnosti. Vplývajú hlavne na jej pohyblivosť a možnosť využitia rastlinami. Podľa vzťahov medzi týmito silami a pôdnou vodou sa pôdna voda rozdeľuje na kategórie: viazaná voda a voľná.

Viazaná voda – je ťažko a pomaly pohyblivá alebo úplne nepohyblivá. Je súčasťou rôznych chemických zlúčenín v pôde. Môže sa uvoľniť len pri vysokých teplotách ( 150 – 300 °C ). Jej význam pre rastliny je nulový.

Voľná voda – vypĺňa pôdne póry a môže mať tieto formy :  

Adsorpčná – pohltená povrchom, viaže sa na povrch pôdnych častíc, ktoré sú záporne nabité. Nepremiestňuje sa v kvapalnom stave, ale iba prenikaním vodných pár, ktoré sa pohybujú z dolných do vrchných pôdnych horizontov. Týmto pohybom dochádza k ochladeniu pár a ich následnej kondenzácii. Tak vzniká rosa a inovať. Obalová  – sa pohybuje v kvapalnej forme, jej pohyb je však pomalý. Nepodlieha gravitácii, a tak sa môže pohybovať všetkými smermi. Nie je prístupná pre rastliny.

Kapilárna – nachádza sa hlavne v póroch menších ako 0,2 mm. Jej pohyb usmerňujú prevládajúce kapilárne sily.  
Môže byť závesná , ktorá sa zadržiava vo vrchných horizontoch pôdy a pohybuje sa proti zemskej príťažlivosti. Ostáva v štruktúrnych pôdach len určitý čas, po záplavách alebo zrážkach. Pohybuje sa proti zemskej príťažlivosti. Veľmi rýchlo sa stráca výparom. Vzlínajúca kapilárna je spojená kapilárnymi pórmi s podzemnou vodou. Siaha od podzemnej vody až po povrch pôdy.  Gravitačná – prevládajú v nej gravitačné sily nad kapilárnymi a adsorpčnými silami. Jej zdrojom sú atmosferické zrážky, pohybuje sa z pôdneho povrchu smerom do nižších vrstiev pôdy a so sebou odnáša rozpustné a rozptýlené pôdne látky .Ak narazí na nepriepustnú vrstvu, stáva sa zdrojom podzemnej vody.  
Podzemná vzniká hromadením kvapalnej vody na nepriepustných vrstvách v rôznych hĺbkach pod povrchom terénu. Množstvo a hladina spodnej vody sa neustále mení a závisí od atmosferických zrážok, priepustnosti pôdy, výparu a odtoku. Maximálnu výšku dosahuje jej hladina na jar pri topení snehu.  
Vysoká hladina spodnej vody je v pôde nežiadúca. Nepriaznivo vplýva na pôdu a rastliny vytváraním anaeróbnych podmienok . Tento stav obmedzuje rozvoj koreňovej sústavy a život mikroorganizmov. Kritická hladina spodnej vody ako zdroja vody pre poľné plodiny je 1,0 – 1,2 m.
Pôdny vzduch

Pôdny vzduch tvorí plynnú fázu minerálneho podielu. Do pôdy sa dostáva z atmosferického vzduchu a vypĺňa pôdne póry. Priemerný obsah vzduchu v pôde sa pohybuje okolo 25 %, priaznivý obsah v ornej pôde je okolo 15 %. Na prenikanie vzduchu do pôdy pôsobí : teplota, pohyb a tlak vzduchu. Svojím zložením sa líši od atmosferického vzduchu.
Pôdny vzduch je nevyhnutný na dýchanie koreňov rastlín a mikroorganizmov a na aerobný rozklad organických a minerálnych látok. Je obohatený o plynné produkty rozkladných procesov organických látok v pôde, najmä o CO2, NH3, H2S, H2 a vodné pary. Je chudobnejší na kyslík.
 
Obsah CO2 – je v pôdnom vzduch kolísavý ( 0,1 – 1,0 % ). Do pôdy sa dostáva z rozkladných procesov organickej hmoty a ako produkt dýchania živých organizmov. V pôdnej vode sa veľmi ľahko rozpúšťa a mení na kyselinu uhličitú, ktorá sprístupňuje živiny pre rastliny. Zvýšenie jeho koncentrácie v pôde pôsobí na rastliny toxicky. Za toxický sa považuje aj jeho obsah nad 1,0 %. Jeho prítomnosť v pôde podporuje zvýšenie biologickej aktivity a tým následne aj zvýšenie pôdnej úrodnosti
Kyslík –  sa v pôde nachádza podstatne v menšom množstve ako v atmosferickom vzduchu ( 10 – 20 % ). Je nevyhnutný pre život pôdnych mikroorganizmov a oxidáciu organických a minerálnych zlúčenín. Pokles obsahu O2 pod 9 % vplýva na syntézu proteínov a znižuje sa tiež množstvo prijatých živín. Kyslík je v pôde nevyhnutný na rast a vývin koreňov a umožňuje výber iónov do sorpčného komplexu. Pri jeho nedostatku sa hromadia škodlivé plyny.
Dusík – je v pôdnom vzduchu zastúpený približne v rovnakej miere ako v atmosferickom vzduchu ( 78 % ). Má veľký význam pre činnosť nitrogénnych baktérií. Jeho obsah sa mení smerom do hĺbky pôdneho profilu.
Vodné pary – sú v pôde veľmi dôležité na vytvorenie vhodných podmienok pre pôdne mikroorganizmy, korene rastlín a pôdne koloidy.


ORGANICKÝ PODIEL PÔDY

Organický podiel má napriek svojmu nepatrnému zastúpeniu v porovnaní s minerálnou zložkou rozhodujúci vplyv na existenciu pôdnych mikroorganizmov, ako aj na úrodnosť pôdy. Zabezpečuje nepretržitý vývoj pôd.
Organický podiel zastupujú v pôde dve odlišné zložky :
•   živá organická zložka pôdy ( pôdny edafón )
•   odumretá organická zložka pôdy

Prítomnosť obidvoch zložiek je vzájomne podmienená. Živé organizmy sú zdrojom látok pre neživú organickú hmotu, ktorá je zase nevyhnutnou podmienkou existencie živých organizmov,  poskytovaním živín a energie.
Všetky procesy, ktoré sa uskutočňujú v pôde, sú priamo, či nepriamo späté s činnosťou organizmov a s účinnosťou humusových látok. Najväčšia koncentrácia živých organizmov a organickej hmoty je v humusových horizontoch pôd.

Živá organická zložka pôdy ( PÔDNY EDAFÓN )  
 
Pôdu obýva veľké množstvo rastlinných a živočíšnych organizmov rôznej veľkosti, odlišnou aktivitou pôsobenia na prostredie a funkciou. Preto pre každý pôdny typ a pôdny druh je charakteristické množstvo a zloženie pôdnych organizmov.  
Pôda vytvára pre organizmy životné podmienky, poskytuje im výživu, vlhkosť aj teplotu. Hlavnými činiteľmi množstva, skladby, výskytu, rastu a vývoja organizmov sú predovšetkým množstvo a veľkosť pórov ako životného priestoru, množstvo a druh prístupných živín, teplota, vlhkosť, prevzdušnenosť, svetlo, chemizmus pôdy a vegetačný kryt. V povrchových vrstvách pôd, kde má väčší prístup svetlo sa nachádzajú modré a zelené riasy.
V póroch s dostatočným prístupom kyslíka a dobrou zásobou organických zvyškov sa vyskytujú aeróbne baktérie, mikroskopické huby a aktinomycéty, v hlbších, slabšie prevzdušnených prevládajú anaeróbne baktérie.
Zložitý súbor organizmov, v ktorom sú jednotlivé skupiny na sebe závislé, predstavuje pôdne spoločenstvo (pôdny edafón). Zastupujú ho organizmy rastlinného ( fytoedafón ) a živočíšneho ( zooedafón )pôvodu.  
Podľa veľkosti jednotlivých organizmov v pôde ich rozdeľujeme na mikroedafón, mezoedafón a makroedafón.

PÔDNY MIKROFYTOEDAFÓN – je súčasť pôdy, ktorá zabezpečuje jej biologickú aktivitu a tým aj úrodnosť. K najvýznamnejším skupinám mikrofytoedafónu  patria : baktérie, huby, aktinomycéty a riasy.  
 
Baktérie sú najrozšírenejšou skupinou pôdnych mikroorganizmov. Ich množstvo sa odhaduje na niekoľko miliónov až miliárd jedincov v 1 g pôdy. Ich hmotnosť v ornici na ploche 1 ha predstavuje 3 – 7 t. Ich množstvo závisí od pôdneho typu, hĺbky pôdneho profilu a stupňa skultúrnenia pôdy.
 
Podľa nárokov na kyslík pôdne baktérie delíme:
•   aeróbne baktérie, ktoré pre svoj život v pôde potrebujú prístup vzduchu a molekulárny kyslík
•   anaeróbne, ktoré voľný kyslík nevyžadujú, odoberajú ho z chemických zlúčenín  
 
Podľa činnosti rozdeľujeme pôdne baktérie na:
dusíkaté – zúčastňujú sa uvoľňovania dusíka, ktorý sa nachádza v organických zvyškoch vo forme bielkovín alebo využívajú amoniakálny dusík ( amonizačné, nitrifikačné ).
 
Amonizačné – menia bielkoviny na aminokyseliny a čpavok, na svoju činnosť potrebujú kyslík.  
Nitrifikačné – spôsobujú enzymatickú oxidáciu čpavku cez kyselinu dusitú až na kyselinu dusičnú za prístupu vzduchu. Sprístupňujú živiny pre rastliny tvorbou dusitanov a dusičnanov.
Denitrifikačné – pokračujú v rozkladnej činnosti kyseliny dusičnej na N2, NO2, NO. Spôsobujú straty dusíka z pôdy. Vyskytujú sa najmä v pôdach  s nedostatkom vzduchu ( zamokrených ).
Nitrogénne – majú schopnosť pútať vzdušný dusík a meniť ho na formy dusíka, ktoré sú prístupné pre rastliny. Obzvlášť významné sú hrčkotvorné baktérie, žijúce v symbióze s koreňmi bôbovitých rastlín . Obohacujú pôdu o dusík.
    
bezdusíkaté – rozkladajú bezdusíkaté organické látky ( škrob, celulózu a hemicelulózu )odumretých zvyškov v aeróbnych podmienkach až na konečné produkty CO2, H2O, metán, vodík a iné plyny
sírne, fosforečné a železité – oxidujú produkty vznikajúce pri rozkladných procesoch na sírovodík, fosforečné organické zlúčeniny, železnaté soli.

Pôdne huby – majú zložitejšiu stavbu tela. Najrozšírenejšie sú v lesných spoločenstvách s kyslou reakciou prostredia. Ich počet v lesných pôdach sa pohybuje od niekoľko stotisíc po niekoľko miliónov v 1 g. Pre svoje nižšie nároky na vlhkosť a teplotu sú dominujúcou zložkou mikroflóry v pôdach chladných oblastí. Patria ku heterotrofným organizmom. Svojou bohatou enzymatickou činnosťou sa v aeróbnych podmienkach zúčastňujú procesov rozkladu tukov, cukrov, lignínu, bielkovín.
Dôležitú úlohu majú pri rozklade zložitých aromatických zlúčenín. Pri nedostatku čerstvých odumretých zvyškov rastlín a živočíchov rozkladajú už hotové zložité humusové látky.
 
Aktinomycéty – patria k jednobunkovým aeróbnym heterotrofným mikroorganizmom. Citlivo reagujú na kyslú pôdnu reakciu, na vlhkosť pôdy a na teplotu. Optimálne sa rozvíjajú pri neutrálnej a alkalickej reakcii, preto v alkalických pôdach môžu tvoriť až 70 % všetkých mikroorganizmov. Ako zdroj energie im slúžia cukry a bielkoviny, výdatne rozkladajú celulózu, lignín a humusové látky. Najviac sa ich v pôde nachádza ku koncu vegetačného obdobia, keď je koncentrácia ťažko rozložiteľných látok najvyššia.
 
Riasy – sú fotoautotrofné organizmy a preto sa vyskytujú len na povrchu alebo v povrchových vrstvách pôdy v množstve od niekoľko desiatok do stotisíc na 1 g.
 
PÔDNY MEZOZOOEDAFÓN – je tvorený živočíchmi rôznej veľkosti, ktorých množstvo a druhové zastúpenie závisí od vlastností a zloženia pôd, od pH, od vlhkosti a teploty pôdy. Najvýznamnejšie z nich sú dážďovky.
 
Mäkkýše – sú v pôde zastúpené najmä slimákmi. Najčastejšie sa vyskytujú v povrchových vrstvách vlhších pôd v spoločenstvách machov a lišajníkov.
Článkonožce – z nich najväčší význam majú pavúky, roztoče, stonožky a hmyz. Zapájajú sa do procesov obohacovania pôdy o organickú hmotu kyprenia, premiešavania pôdnej hmoty, a tým zlepšovania ich fyzikálnych a fyzikálno-chemických vlastností.
 
PÔDNY MAKROZOOEDAFÓN – je v pôde zastúpený najmä krtmi, myšami, sysľami, hrabošmi, škrečkami a inými väčšími živočíchmi. Podieľajú sa na spracovávaní pôdnej hmoty. Rozrývajú, kypria a premiestňujú pôdnu hmotu a obohacujú ju o organické zvyšky.  
 
Organické zvyšky sa vo veľkom množstve hromadia v pôde aj na pôde a iba veľmi pomaly sa chemicky rozrušujú a oxidujú.  Procesy veľmi pomalej chemickej oxidácie v podmienkach prebytku vlahy sa nazýva rašelinenie a v podmienkach nedostatku vlahy sa nazýva uhoľnatenie.
Intenzitu rozkladu a premeny odumretých organických zvyškov ovplyvňuje najmä ich chemické zloženie.
Mineralizácia -  je najrozšírenejším procesom premeny organických zvyškov, kde sa organická hmota za účasti enzýmov, mikroorganizmov a kyslíka rozkladá až na konečné produkty, t.j., vodu, CO2, amoniak a ďalšie plynné produkty.

Mineralizácia je základnou podmienkou sprístupňovania živín pre rastliny, ale zároveň ochudobňuje pôdu o organickú hmotu. Nie je jediným procesom prebiehajúcim v pôde. Súbežne s ňou prebieha humifikácia.
Humifikácia – je zložitý súbor reakcií čiastočného rozkladu ( tlenie, hnitie, kvasenie ) organických zvyškov, t.j. tvorba vysokomolekulárnych, dusíkatých humusových látok.
V procese humifikácie organických zvyškov sa v pôdach formuje zložitá sústava vysokomolekulárnych dusíkatých organických zlúčenín – humusových kyselín. Súčasne sa uskutočňuje tvorba solí vysokomolekulárnych kyselín s rôznou rozpustnosťou a pohyblivosťou.  
Z toho vyplýva, že sa v pôde tvoria dve skupiny humusových kyselín s rôznym prvkovým zložením, rozpustnosťou, pohyblivosťou a úlohami v pôdotvornom procese, a to humínové kyseliny a fulvokyseliny.
Najväčšie zásoby humusu sú v pôdach so stredným množstvom mikroorganizmov a priemernou intenzitou ich činnosti, t.j. v černozemiach.

HUMUS

Humus je súčasťou odumretej organickej zložky pôdy. Predstavuje zložitý, menlivý súbor organických zlúčenín rôzneho pôvodu, fyzikálnych a chemických  vlastností, ktorého vplyvom sa pôdotvorný substrát mení na úrodnú pôdu.  
Tvoria ho dve skupiny látok:
•  nešpecifické  humusové látky ( nehumínové ) sú zastúpené v pôdnom humuse organickými zlúčeninami, ktoré sú podľa chemického zloženia, medziproduktov jeho rozkladu v rôznom pomere. Najrozšírenejšie sú cukry ( škrob, celulózy, hemicelulózy ), živice, tuky, vosky, lignín a bielkoviny. Tieto látky môžu prevládať v nedostatočne rozloženom lesnom opade, t.j. v humuse, ktorý sa formuje v nepriaznivých podmienkach. Ich množstvo v humuse sa pohybuje v množstve do 15 %.
•  špecifické humusové látky tvoria podstatnú časť humusu. Sú zastúpené sústavou vysokomolekulárnych dusíkatých organických zlúčenín so stavbou a vlastnosťami kyselín. Vlastnosti kyselín umožňujú humusovým látkam reagovať s minerálnym podielom pôdy a silne sa s ním viazať. Je pre ne charakteristická heterogénnosť, ktorá umožňuje možnosť ich rozdelenia na rad frakcií, ktoré majú zhodnú stavbu, ale sa odlišujú prvkovým zložením, veľkosťou, pohyblivosťou a funkciou v pôdotvornom procese aj v úrodnosti.
Ich význam spočíva najmä v tvorbe pôdnej štruktúry, vo zvyšovaní sorpčnej schopnosti pôdy a v podpore schopnosti pôdy udržať vodu.

Podľa obsahu humusu rozdeľujeme pôdy na:
•             slabo humózne s obsahom humusu do 1 %
•             mierne humózne s obsahom humusu 1 – 2 %
•             stredne humózne s obsahom humusu 2 – 3 %
•             silne humózne s obsahom humusu nad 3 %

Ochrana pôdy a zlepšovanie pôdneho fondu

Funkcia humusu:
•             usmerňuje zloženie a migračnú schopnosť organominerálnych zlúčenín
•             prerozdeľuje organominerálne zlúčeniny v pôdnom profile
•             zlepšuje fyzikálne a technologické vlastnosti pôdy
•             zúčastňuje sa na obehu biogénnych prvkov
•             je zdrojom uhlíka a energie pre mikroorganizmy
•             vplýva na rozpustnosť a pohyb prvkov v prostredí
•             reguluje pufrovaciu schopnosť pôd
•             viaže pesticídy a ťažké kovy Pb 2+, Cd 2+ Cu 2+
•             zúčastňuje sa tvorby pôdnych agregátov a ich schopnosti pútať vodu
•             ovplyvňuje teplotný režim pôdy a celkovú teplotnú bilanciu
•             zúčastňuje sa chemickej a biologickej detoxikácie pôd

Opatrenia na tvorbu humusu, jeho udržovanie a zvyšovanie jeho obsahu:
•             správne striedanie plodín  
•             pravidelné hnojenie organickými hnojivami
•             dôkladné zapracovanie všetkých pozberových zvyškov v lete alebo skoro na jeseň
•             správna regulácia procesu mineralizácie a humifikácie, t.j. regulovanie obsahu vzduchu a vody v pôde

Zásady striedanie plodín

SPRACOVANIE PÔDY
 
Obrábanie (spracovanie) pôdy patrí k základným prvkom v technológii pestovania plodín. Zahŕňa množstvo rôznorodých operácií, ktorými sa regulujú predovšetkým pôdne podmienky pre rastliny. Ich praktické vykonávanie ovplyvňuje celý rad prírodných a výrobných činiteľov. Pôsobia na pôdnu úrodnosť, na ochranu pôdy pred eróziou, na efektívnosť hnojenia, striedania plodín atď.
Pri obrábaní pôdy sa mení vnútorná stavba pôdy, jej pórovitosť, objemová hmotnosť, štruktúra a i., ktoré podstatne ovplyvňujú termodynamické vlastnosti, fyzikálne, chemické a biologické procesy v pôde a pôdne režimy.

Obrábaním pôdy sa nazývajú všetky operácie, pomocou ktorých sa mechanickým spôsobom menia vlastnosti orničnej vrstvy pôdy alebo rizosféry.
Obrábanie pôdy patrí k najstarším činnostiam človeka spojených s pestovaním rastlín. Na obrábanie pôdy sa používali a používajú rozličné náradia. Zavádzanie nových, najmä technických plodín do poľnej výroby a technický pokrok podnietili vznik nových a zdokonaľovanie starších typov náradia.

Výrobný proces v poľnohospodárstve. Osobitosti výrob. procesu v poľnohospodárstve

K najnovším postupom využívaným v rastlinnej výrobe patrí postup precízneho (presného) hospodárenia na pôde (precision farming). Je to postup, ktorý používa informačnú technológiu v pestovaní pomocou údajov z viacerých miest pozemku. Širšia definícia je: „Urob pestovateľské opatrenia presne, na pravom mieste a v pravý čas.“
Cieľom PP je minimalizácia vstupov a lepšie využitie produkčného potenciálu pozemku a odrody cez priestorovú optimalizáciu pestovateľských opatrení a ekonomizácia (vyšší zisk).
 
Ďalším cieľom tejto technológie 21. storočia je aj zníženie pôdnej heterogenity pozemkov a vyššia kultúra práce.
Tiež je možnosť použitia analyzovania hladiny živín v pôde a čiastočne variabilného hnojenia pomocou klasického rozmetadla v rámci tzv. pásmového hnojenia, kedy aplikujeme rozdielne dávky živín podľa pôdnej analýzy.
PP má však okrem hnojenia priemyselnými hnojivami aj ďalšie širšie použitie. Výskum a iniciatívne firmy rozpracovávajú a vyvíjajú aj variabilnú sejbu, variabilnú ochranu, atď. Variabilná ochrana proti burinám bude používať postrek na danom pozemku len na miestach (fľakoch), kde je nadprahový (konkurenčný, plodinu potláčajúci) výskyt burín.
Moderné poňatie rastlinnej výroby (ďalej RV) hľadá cesty k trvalo udržateľnému a ekologickému poľnohospodárskemu systému produkujúcemu kvalitné potraviny, chrániacemu a využívajúcemu prírodné zdroje a krajinu udržateľným spôsobom.
 
Krajinný priestor a jeho vplyv na činnosť poľnohospodárskej sústavy
Z histórie vývoja poľnohospodárskych sústav vyplýva, že človek už od pradávna využíval prostredie, v ktorom žil, na zabezpečenie svojej výživy. Zvyšujúci sa počet obyvateľstva nútil človeka, aby neustále zdokonaľoval prostriedky na využitie prostredia, neustále vkladal novú prácu, a tak si postupne prostredie nielen prispôsoboval, ale ho aj pretváral. Ako toto prostredie efektívne a racionálne využiť je jednou zo základných otázok, ktoré pred ľudstvom stoja aj v súčasnosti.
Na základe analýzy po stáročia empiricky získaných poznatkov o území, na ktorom hospodáril, postupne poznával vhodnosť prostredia pre jednotlivé skupiny plodín a zvierat a snažil sa vytvoriť optimálnu štruktúru PS. Rýchle narastanie hustoty obyvateľstva na Zemi a zvyšujúca sa intenzifikácia poľnohospodárstva vyžadujú prispôsobovať novým požiadavkám i celú štruktúru poľnohospodárstva. Pritom treba vychádzať zo zákonov vývoja a transformácie celých krajinných priestorov ako biologických objektov.

Členenie výrobného procesu
V krajinnom priestore sa navrhujú a realizujú poľnohospodárske sústavy. Aby sa čo najlepšie využili jeho energetické zdroje na výrobu potravín je treba vytvoriť medzi prvkami krajinného priestoru a prvkami poľnohospodárskej sústavy rovnovážny stav. Štruktúra poľnohospodárskej sústavy musí byť odrazom štruktúry krajinného priestoru.
Rozdelenie krajinného priestoru podľa geomorfológie územia a nadmorskej výšky na geografické oblasti viedlo k vytváraniu poľnohospodárskych sústav so štruktúrou uvedenou v tabuľke.
Vplyv geografických oblasti na štruktúru poľnohospodárskych sústav – tabuľka.

Poľnohospodárske výrobné oblasti - vymedzujú v rámci geografickej oblasti vhodnosť pestovateľských podmienok pre určitú plodinu, alebo skupinu plodín.

Podľa novej klasifikácie platnej od roku 1989 sa rozlišuje na území SR 5 poľnohospodárskych výrobných oblastí:
 • kukuričná (K), ktorá má 6 podoblastí
 • repárska (R), ktorá má 6 podoblastí
 • obilninárska (O), ktorá má 5 podoblastí
 • zemiakarska (Z), ktorá má 5 podoblastí
 • krmovinárska (P), ktorá má 4 podoblastí

Základné spracovanie pôdy

Podmietka

Spracovaním, resp. obrábaním pôdy rozumieme všetky operácie, pomocou ktorých sa mechanickým spôsobom pozitívne menia vlastnosti pôdy.
Podmietku možno definovať ako prvú operáciu základného obrábania pôdy, ktorú robíme po skoro zberaných plodinách ako sú hustosiate obilniny, repka olejka, hrach, šošovica, fazuľa a pod.
Úlohou podmietky je:
·         zlepšiť hospodárenie pôdy s vodou (prerušením pôdnej kapilarity sa zabráni vyparovaniu vody z pôdy)
·         obmedziť vodnú eróziu pôdy
·         obmedziť zaburinenosť pozemkov
·         regulovať (znížiť) rozvoj mnohých chorôb a niektorých škodcov rastlín
·         zapracovať pozberové zvyšky, hnojivá alebo iné hmoty do pôdy
·         podporiť rozvoj a činnosť pôdnej mikroflóry  a pôdnej fauny – čím sa podporí aj uvoľňovanie prístupných živín
·         zlepšiť kvalitu následných kultivačných zásahov, čím sa zníži spotreba energie pri následnom hlbšom obrábaní pôdy

Orba, podrývanie, prehlbovanie, bezorbá sejba
 
ORBA - je pracovný úkon v technológii pestovania plodín, ktorým sa priaznivo upravujú pôdne podmienky.
 
Hlavnou úlohou orby je vytvoriť kyprú ornicu s hrudkovitou štruktúrou a priaznivými fyzikálnymi vlastnosťami. Súčasne sa vytvárajú  priaznivé  podmienky  na zachytanie  zrážkovej vody.  Obnovuje  a  zvyšuje  sa  biologická činnosť pôdy. Orbou zapracúvame  do pôdy  organické  zvyšky,  hospodárske  a  priemyselné  hnojivá.  Súčasne obmedzujeme  premiestňovanie  niektorých  živín  a  koloidných častíc  do  dolných  vrstiev, pretože obracaním ornice sa dostávajú späť na povrch pôdy.
Cieľom obrábania pôdy je zvýšiť úrodnosť pôdy, chrániť pôdu pred eróziou, zapracovať do pôdy hnojivá a pod. Pri obrábaní pôdy sa vždy mení vnútorná stavba pôdy, jej pórovitosť, objemová hmotnosť, štruktúra a pod., Orbou sa  zlepšujú fyzikálne, chemické a biologické procesy v pôde a pôdne režimy.

Orbou sa sleduje:

- zapracovanie:
·         rozličných pozberových zvyškov rastlín do pôdy,
·         hospodárskych a priemyselných hnojív alebo rastlín na zelené hnojenie,
·         rozličných pesticídov do pôdy,
·         semien do pôdy pri sejbe naširoko;
 
- potláčanie:
·         burín jednoročných i trvácich
·         zárodkov chorôb rastlín, ktoré ostali na poli na zvyškoch rastlín, na burinách alebo na pôde,
·         alebo zamedzenie šírenia škodcov,
 
- úprava povrchu pôdy, resp. poľa pre:
·         zamedzenie vodnej alebo veternej erózie
·         zavlažovanie atď.

Orba je základná operácia obrábania pôdy, ktorou sa podstatne mení stav pôdy v orničnej vrstve. Orbu robíme pluhmi, prevažne klinovými (radlicovými).
Základnou úlohou orby je úprava termodynamických podmienok v pôde v súlade s požiadavkami pestovaných plodín. Orbou tiež často zapracovávame do pôdy pozberové zvyšky, hospodárske a minerálne hnojivá a iné látky a tiež regulujeme rozvoj burín, škodcov a chorôb.
Jedným z ukazovateľov kvality orby je obracanie pôdy. Závisí najmä od orbového pomeru, ktorý vyjadruje pomer šírky záberu orbového telesa k hĺbke orby. Väčšina súčasných plužných telies má šírku záberu 0,25 - 0,35 m. Hraničná minimálna hodnota orbového pomeru je 1,27. Pri tejto hodnote je uhlopriečka priečneho prierezu preklopenia brázdového odvalu vertikálna. Odval je veľmi labilný a zosýpa sa naspäť do brázdy.
Pôdne vlastnosti výrazne ovplyvňuje predovšetkým hĺbka orby. Pôsobí najmä na akumuláciu vody zo zrážok a vytváranie jej zásob v pôde, na rozvoj mikroorganizmov, na rozvoj koreňovej sústavy rastlín, na rozvoj burín a pod.
 
Podľa hĺbky rozlišujeme orbu:
  • plytkú (do 0,18 m),
  • strednú (0,18 - 0,24 m),
  • hlbokú (0,24 - 0,30 m),
  • veľmi hlbokú (nad 0,30 m)
  • rigolovanie (nad 0,50 m).

Pri určovaní hĺbky orby vychádzame najmä z účelu, ktorý má splniť, z požiadaviek plodiny, ku ktorej máme orať, zo stavu pôdneho prostredia, z hĺbky ornice, druhu, typu a z iných vlastností pôdy.


Rýchlosť orby - pri malej rýchlosti orby (0,5 - 0,8 m/s) sa odvaly obracajú pomaly a slabo sa drobia. Zvyšovaním rýchlosti na 2 m/s sa práca pluhu zlepšuje. Táto rýchlosť orby vyhovuje súčasným bežným typom orbových telies. Pri rýchlosti nad 2 m.s.1 je treba použiť špeciálne orbové telesá, konštruované pre veľké rýchlosti pri orbe. Pri veľkej rýchlosti orby odhadzuje pluh brázdový odval relatívne ďaleko a pôda sa pritom triedi. Povrch oráčiny ostáva takmer rovný.
Na pôdach s vyšším obsahom ílovitých častíc za sucha nie je vhodné používať rýchlejšiu orbu, pretože sa zle drobí a veľmi sa zvyšuje relatívny odpor. Pri zvýšených rýchlostiach sa môže dobre zorať relatívne vlhkejšia pôda. Pri väčšej rýchlosti orby sa pôda menej utláča. Zvýšením rýchlosti orby sa zvyšuje denný výkon orbovej súpravy a znižuje sa potreba strojov a živej práce.
 
Základné spôsoby orby:
·         záhonová orba,
·         hladká orba (orba do roviny),
·         kontúrová orba,
·         orba do tvaru,
·         kombinovaná orba.Záhonová orba je najrozšírenejším spôsobom orby u nás. Robíme ju záhonovými pluhmi, ktoré odvaľujú brázdové odvaly vpravo. Pred začatím orby sa podľa smeru orby vyznačia na čelných alebo bočných stranách pozemku úvrate a ostatná plocha sa rozdelí na záhony. Šírka úvrate je daná predovšetkým polomerom otáčania orbovej súpravy. Šírka záhonov závisí od šírky záberu pluhu (má byť jeho celým násobkom). Pri optimálnej šírke záhonu je dĺžka nepracovných jázd súpravy minimálna. Jednotlivé záhony sa orú buď do skladu alebo do rozoru.
Pri orbe do skladu začíname orať v strede čelnej strany záhonu. Aby pozdĺž záhonu neostal nezoraný pás zahrnutý pôdou a aby sa nevytvoril vysoký skladový hrebeň, treba v strede záhonu urobiť najprv plytkú brázdu tzv. rozorávku. Až potom sa má začať vlastná orba do skladu. V strede záhonu sa vytvorí na styku prvých dvoch záberov pluhu, tzv. sklad. Po zoraní celého záhonu ostávajú po jeho obidvoch stranách otvorené brázdy.
Pri orbe do rozoru sa záhon začína orať na bočných okrajoch. Odval prvej brázdy padá na nezoranú pôdu susediacu so záhonom. Po zoraní celého záhonu sa v jeho strede vytvorí rozorová brázda, tzv. rozor. Má byť úzky a plytký.

Orba do roviny (hladká orba) sa začína orať na jednej strane pozemku a jednotlivé zábery pluhu na seba postupne nadväzujú až do úplného zorania celej plochy. Orieme otočnými pluhmi člnkovým pohybom súpravy. Pri hladkej orbe sa nevytvárajú ani skladové hrebene, ani rozory. Túto orbu používame predovšetkým na svahovitých pozemkoch ako základné protierózne opatrenie. Orieme zásadne v smere vrstevníc. Orať začíname na hornej hranici pozemku. Brázdové odvaly sa odvaľujú proti sklonu svahu, pričom je potrebné zväčšiť orbový pomer, prípadne používať pluhy so skrutkovitou odhrňovačkou.
 
Predsejbová príprava pôdy
Smykovanie, bránenie

Hĺbka sejby (STN 465451):
 
Pšenica letná                                     40 - 60 mm
Raž siata                                           30 - 40 mm
Jačmeň siaty                                     30 -  50 mm
Kukurica siata                                   60 - 100 mm
Hrach siaty                                       50 -  80 mm
Kapusta repková pravá                      20 -  30 mm
Mak siaty                                          15 -  20 mm  (5-15)
Slnečnica ročná                                 40 -   60 mm
Ľan siaty                                          15 -   30 mm
Ľuľok zemiakový                               60 - 100 mm  (veľkosť hľuzy + 10 - 20 mm)
Repa cukrová                                    30 -   40 mm
Lucerna siata                                    10 -   30 mm
Ďatelina lúčna                                   10 -   30 mm

Vzdialenosť medzi riadkami:
                  Plodina                                                                   mm
•             Ľuľok zemiakový                                            (625), 700, 750, (900)
•             Kapusta repková pravá                                       75, 125, 450
•             Lucerna siata                                                                 125
•             Šošovica siata                                                             125, 150
•             Vika siata                                                                       125
•             Slnečnica ročná                                                            700, 760
•             Sója fazuľová                                                               250, 450
•             Cirok dvojfarebný(metlový, cukrový)                             450, 550
•             Konopa                                                            105, 125, 700 (semeno)

•             Hĺbka sejby (výsadba) je kolmá vzdialenosť od povrchu pôdy po spodný okraj semena.
•             Sejba do riadkov predstavuje vzdialenosť semien (štipiek semien) v rovine sejby.
•             Podľa vzdialenosti riadkov a rozmiestnenia semien v riadku,  poznáme viaceré spôsoby sejby do riadkov :

Spôsoby sejby:
•             úzko riadková                                  do 100 mm
•             stredná vzdialenosť                      od 100 do 150 mm
•             širokoriadková                               nad 150 mm
•             na konečnú vzdialenosť
•             pásová                                             120-120-240, 120-120-240.....
•             pásiková                                             
•             značkovacia
•             brázdičková
•             hniezdová (štipková)
•             štvorcovo-hniezdová
•             krížová
•             hrobková-hrebeňová
•             na široko

Poznámka:

 • úzko riadková sejba (vzdialenosť do 100 mm),
 • sejba do riadkov o strednej vzdialenosti (od 100 do 150 mm),
 • širokoriadková sejba (nad 150 mm),
 • sejba na presnú vzdialenosť, resp. na konečnú vzdialenosť (repa cukrová),
 • krížová sejba (riadky v dvoch na seba kolmých smeroch),
 • pásová sejba (pri sejbe použijeme špeciálne radličkové pätky, ktoré rozmiestňujú semená v riadku do pásu určitej šírky - 20-80 mm),
 • štipková alebo hniezdová sejba (v riadku vysievame vždy „štipku“ – niekoľko semien spolu),
 • štvorcová sejba (semená vysievame do štvorcového sponu),
 • brázdičková (brázdová) sejba (po odhrnutí vrchnej spravidla suchej vrstvy pôdy, vysievajú pätky semená do vlhšieho dna brázdičiek),
 • značkovacia sejba (napr. pri sejbe plodín, ktoré neskoro vzchádzajú sa do osiva primieša značkovacia plodina (horčica, repka), ktorá vzíde skôr ako hlavná plodina. Toto umožňuje plečkovanie ešte pred vzídením hlavnej plodiny.
 • presná jednozrnková sejba – používa sa na presný výsev kukurice, repy cukrovej, slnečnice, hrachu a semien zeleniny. Vyžaduje veľmi starostlivú prípravu lôžka pre osivo. Používa sa aj pri bez-orbových systémoch.

Výsevok – je množstvo osiva umiestnené na jednotku plochy.  Pri pestovaní rastlín má značný agronomický, fytopatologický a ekonomický význam.  Je prispôsobený biologickým vlastnostiam rastlín a cieľu ich pestovania (na zrno, na krm, na zelené hnojenie...). Dodržanie výsevku posudzujeme kontrolou výsevku počas sejby ako aj po sejbe. Povolená odchýlka medzi zistenou a cielenou hodnotou je ± 2 %. Agrotechnický termín sejby hodnotíme porovnávaním skutočného termínu sejby s agrotechnickým.
 
Smykovanie

Smykovanie je operácia, ktorá slúži hlavne na urovnávanie povrchu pôdy (oráčiny). Smyky poznáme hladké, prstencové, ozubené, klincové a kombinované. Povrch pôdy spracovaný hladkými a prstencovými smykmi je hladký. Ozubené smyky majú pracovný okraj líšt opatrený zubmi tvaru. Ozubené a klincové smyky, okrem urovnania povrchu dobre skyprujú povrchovú vrstvičku pôdy. Smykovaním nemožno do pôdy zapracovávať priemyselné hnojivá, pesticídy, ale ani iné látky.

Bránenie

Pri bránení sa predovšetkým drobí a kyprí vrchná vrstva pôdy a súčasne sa urovnáva jej povrch. Pracovné časti brán môžu byt' nepohyblivé a pohyblivé, rozlišujeme brány ľahké, stredné ťažké a veľmi ťažké

Úlohy bránenia:
•             kypriť vrchnú a povrchovú vrstvu pôdy,
•             prerušiť kapilárny výpar z pôdy,
•             rozrušovať pôdny prísušok,
•             ničiť buriny,
•             preriediť husté porasty,
•             podporiť odnožovanie,
•             plytko zapracovať hnojivá a pesticídy.
 
Kyprenie pôdy bez obracania

 

Kyprenie, kultivátorovanieKultivátorovanie je zásah, pri ktorom sa pôda drobí, kyprí a čiastočne premiešava bez obracania.
Hlavnými pracovnými časťami kultivátorov kypričov sú radličky upevnené na stĺpikoch.

 

Plečkovanie

  Plečky pôdu kypria, drobia a premiešavajú.
  Radličky (rozdelenie):
•             pasívne – upevnené na stĺpiku:
                šípovité (pracujú do hĺbky 0,06 – 0,12 m),   
                dlátovité (pracujú do hĺbky 0,15 m)
•             aktívne – rotačné s vertikálnou alebo horizontálnou rotáciou (využitie  na ťažkých až veľmi ťažkých pôdach s vysokým výskytom burín).

Agrotechnické požiadavky:
•             nakyprením vrchnej vrstvy zvýšiť pórovitosť pôdy o 5 – 20%,
•             nezhoršovať štruktúrny stav pôdy (nerozprašovať, neutláčať),
•             pracovať do rovnomernej hĺbky,
•             nezalepovať, neupchávať pracovné časti (obsah vody v pôde),
•             nepoškodzovať korene kultúrnych rastlín (zamedziť vstupu patogénov a infekcií)
•             postupne zväčšovať hĺbku plečkovania, ale záber v medziriadkoch zužovať
 
   (repa cukrová: 1. plečkovanie = 0,03 – 0,04 m,
                         2. plečkovanie = 0,06  - 0,08 m,
•             na ľahkých pôdach plečkovať plytšie,
•             na stredne ťažkých až ťažkých relatívne hlbšie, pretože sú vododržnejšie.
 
Počet plečkovaní závisí od:
•             pôdnych vlastností,
•             od rýchlosti vzchádzania plodiny,
•             od početnosti a pokryvnosti druhového spektra burinových spoločenstiev, najmä výskytu trvácich burín.

•             Okopávanie – je ručný zásah na menších plochách, v záhradách, vo vinohradoch, v zakrytých priestoroch, skleníkových hospodárstvach a pod.
•             Jednotenie – robí sa po vzídení rastlín ručne, v snahe ponechať najsilnejšie, zvinuté, zdravé listy, ponechať optimálny počet kusov na hektár, čím skôr tým lepšie, podľa stavu pôdy,  repa cukrová má mať 2 – 3 pravé listy.
•             Prerieďovanie – odstraňovanie prebytočných rastlín v hustých porastoch,
  (repa cukrová a kŕmna, mrkva, slnečnica, cirok, mak a iné).
 
Nastielanie (mulčovanie)

 

•             Úlohou je zabrániť vyparovaniu vody z pôdy, chrániť povrch pôdy pred tvorbou prísušku, zlepšiť biologicko - chemické procesy v pôde, obmedziť rast burín,
•             povrch pôdy je zakrytý fóliou alebo iným vhodným materiálom,
•             regulovanie teplotného a vzdušného režimu pôdy,
•             priesvitná (biela) alebo čierna tkaná (netkaná) fólia,
•             +0,40 – 0,60°C, zníži sa neproduktívny výpar, urýchľuje sa klíčenie a dozrievanie o 14 - 21 dní,
•             zničiť trváce buriny,
•             sója, kukurica, repa cukrová, rajčiak, uhorky, jahody, mrkva,

Nastielame porezanými rastlinami, slamou, kôrou, pilinami, pieskom, fóĺiou.

Pôdny prísušok-  vytvára sa na povrchu ťažších pôd po rýchlom vysušení prevlhnutej a neštruktúrnej pôdy.
Príčiny: sodné soli, prudký, dlhotrvajúci dážď,  zavlažovanie pôdy postrekom,  obrábanie pôdy pri nevhodnej vlhkosti.
Dôsledky: obmedzuje sa prijímanie vody pôdou, zvyšuje sa neproduktívny výpar vody z pôdy, je obmedzené prevzdušňovanie pôdy (+CO2 – O2), je obmedzený vývoj koreňového systému rastlín.
Cesty riešenia - včasné a kvalitné kyprenie pôdy, udržiavať pôdu v priaznivom štruktúrnom stave.

Valcovanie

 

Valcovanie je zásah, pri ktorom sa utláča vrchná vrstva pôdy a urovnáva aj jej povrch. Hĺbka utlačovacieho účinku valcov závisí od vlastností a momentálneho stavu pôdy, od technických vlastností a parametrov valca a od rýchlosti valcovania. Suchá pôda sa rovnakým valcom utlačí menej ako vlhká. Pri väčšej pracovnej rýchlosti utláčajú valce pôdu menej ako pri menšej rýchlosti. Valcovanie sa používa na plošné obrábanie pôdy, ako aj pri ošetrovaní porastov. Pri plošnom obrábaní sa valcovaním utužuje príliš nakyprená pôda a urýchľuje sa jej uliehanie. Valcami sa najlepšie drvia hrudy. Pred sejbou sa valcovanie používa na prípravu osivového lôžka a po sejbe na pritlačenie pôdy k semenám. Utlačovadlami sa utláča podpovrchová vrstva pôdy, pričom povrchová vrstva ostáva neutlačená.
 
Úlohy valcovania:
 • utláčať príliš kyprú vrchnú vrstvu pôdy,
 • zvyšovať prívod vody k vysiatym semenám a koreňom rastlín,
 • rozrušovať prísušok,
 • pritlačiť povytiahnuté rastliny v pôde, respektíve ku koreňom rastlín,
 • pribrzdiť rast bujných porastov.
 
Hygiena a bezpečnosť práce pri sprac. pôdy.
 
RASTLINNÉ ŽIVINY

Každý živý organizmus, teda aj rastlina, sa skladá z chemických prvkov, ktoré vytvárajú organické a anorganické látky (sušinu) a vodu. Obsah vody a sušiny v rastlinách, ich orgánoch a pletivách je rozdielny. Sušinu rastliny tvoria organické a anorganické látky. Sušina pri jednotlivých poľnohospodárskych plodinách obsahuje priemerne 45 % uhlíka, 42 % kyslíka a 7 % vodíka. Ostatné prvky, ktoré rastliny prijímajú, tvoria len 6 % sušiny. Z toho pripadá asi 1,5 % na dusík a 4,5 % na popoloviny. Podstatnú časť sušiny rastlín (90—95 %) tvoria organické zlúčeniny, najmä bielkoviny a iné dusíkaté látky, ďalej sacharidy (cukry, škrob, celulóza, pektínové látky) a tuky. Obsah prvkov v rastlinných orgánoch je rozličný podľa rastovej fázy a podmienok vegetácie. Najväčší obsah dusíka býva v mladých rastlinách. Veľké množstvo draslíka je najmä v listoch, kým kvety a semená mávajú najviac fosforu. Pre prax z toho vyplýva, že v počiatočných fázach rastu musíme dodať rastline viac dusíka, draselnými hnojivami dodatočne hnojíme najmä rastliny s veľkou listovou plochou a fosforečnej výžive venujeme väčšiu pozornosť, najmä pri rastlinách, ktoré pestujeme na semeno.
Obdobie, počas ktorého rastliny prijímajú živiny, sa nazýva obdobím výživy rastlín. Toto obdobie sa pri všetkých rastlinách nezhoduje s dĺžkou ich vegetačného obdobia. Rastliny, ktoré majú kratšie obdobie výživy než obdobie vegetácie (napr. jarný jačmeň), prijímajú veľké množstvo živín v krátkom časovom úseku, a preto na dosiahnutie vysokých úrod treba pre ne zabezpečiť dostatok prijateľných živín už od začiatku vegetácie. Ich prihnojovanie počas vegetácie je účinné len v kratšom časovom úseku. Rastliny s dlhším obdobím výživy (napr. zelenina, kapusta, zemiaky) prijímajú živiny takmer počas celého vegetačného obdobia, a preto ich môžeme prihnojovať v dlhšom časovom úseku.
V období výživy rastlín rozlišujeme dve fázy, a to kritické obdobie na začiatku rastu, keď výživa rozhoduje o tvorbe produktívnych orgánov rastliny, a preto rastlina potrebuje síce pomerne malé množstvo, ale ľahko prístupných živín v pôde. Potom nasleduje obdobie maximálnej potreby živín, keď rastlina tvorí maximálne prírastky svojej hmoty a väčšinou ide o druhú polovicu vegetácie rastlín. Rastlina si zo živného roztoku pôdy vyberá tie živiny a také množstvo, aké práve potrebuje. Napr. pri vzídení, v čase intenzívneho delenia buniek, prednostne prijíma fosfor, v období intenzívneho rastu dusík a v priebehu intenzívnej fotosyntézy draslík.
Chemickou analýzou rastlinného tela sa v rastlinách zistilo asi 75 rozličných prvkov. Pravdaže, pre rastlinu nie sú všetky rovnako dôležité. Akú životnú funkciu ako živina jednotlivé prvky pre rastlinu majú, zistilo sa najmä pestovaním rastlín vo vodných kultúrach. Určité prvky sú pre život rastlín nepostrádateľné, a preto ich nazývame biogénne prvky.

Rozdeľujeme ich na:
1. Makroelementy základné biogénne prvky, ktoré rastlina prijíma vo väčšom množstve a ktoré môžu byť spáliteľné;   sú to C, O, H, N,  nespáliteľnépopoloviny — sú to  P, K, S, Ca, Mg, Fe.
2. Mikroelementy mikrobiogénne prvky alebo stopové prvky, ktoré sú pre život rastlín tiež nepostrádateľné,
ale rastline z nich stačí len malé množstvo. Patria sem  B, Mn, Cu, Mo, Zn a ďalšie.
3. Užitočné prvky — bez ktorých rastlina môže žiť, ale sú jej užitočné, napr. Si, Al, Cl, Na.

Stavebné prvky
Základným prvkom všetkých organických látok je uhlík. Rastliny ho prijímajú prevažne z ovzdušia vo forme C02. Tvorí asi 45 % organických látok v sušine. Organické látky obsahujú aj vodík. Rastliny ho prijímajú najmä z vody. Pretože je chemicky veľmi aktívny, uplatňuje sa v oxidačno-redukčných procesoch.
Kyslík tvorí časť organických zlúčenín a vody. Rastliny ho vylučujú pri fotosyntéze a spotrebúvajú pri dýchaní. Zlučovaním kyslíka s ostatnými látkami získavajú rastliny energiu potrebnú na život.
Dusík je dôležitou zložkou bielkovín. Rastliny ho prijímajú z pôdy vo forme solí. Na dusík sú najbohatšie rozmnožovacie orgány rastlín. Pri nedostatku dusíka rastliny blednú, žltnú, nerastú, nasadzujú málo kvetov, a tým aj plodov.
Fosfor sa v tele rastlín vyskytuje najmä vo forme organických zlúčenín. Veľké množstvo fosforu majú najmä delivé me- ristematické pletivá, kvety a semená. Je stavebnou zložkou zložitejších bielkovín bunkového jadra. V pôde podporuje mikrobiálnu činnosť a rozklad organických látok. Pri nedostatku fosforu rastliny málo kvitnú, kvety sa nedostatočne rozvíjajú a skoro odumierajú.
Draslík je prítomný v hľuzách, mladých pletivách a semenách. Významný je pri látkových premenách. Zvyšuje odolnosť rastlín proti mrazu, suchu a chorobám. Veľa draslíka spotrebujú rastliny, ktoré hromadia zásoby glycidov, napr. repa, zemiaky, kukurica, vinič hroznorodý. Pri nedostatku draslíka rastliny žltnú, na listoch sa vytvárajú hnedé škvrny, listy zasýchajú. Novonarastené listy sú malé.
Vápnik sa v rastlinách väčšinou viaže v nerozpustnej forme a vyskytuje sa v bunkových blanách. Má zásadný význam pri neutralizácii kyselín vznikajúcich počas metabolizmu rastlín. Spevňuje podporné pletivá. Pomerne veľa ho obsahujú listy rastlín. Pri nižších rastlinách inkrustuje ako uhličitan vápenatý bunkové steny.
Síra je v rastlinách súčasťou bielkovín a je prítomná v rozličných siliciach. Najviac síry obsahuje kvet. Nedostatok síry spôsobuje v tele rastlín nahromadenie nerozpustných dusíkatých zlúčenín a sacharidov. Tým sa spomaľuje rast, listy blednú a rastliny zakrpatievajú.
Horčík je nevyhnutný pri energetických premenách v bunke. Je zložkou chlorofylu. Podporuje príjem fosforu a tvorí protiváhu vápnika a draslíka. Pri nedostatku horčíka listy blednú, žltnú, vznikajú hnedé škvrny. Bunkové jadrá a chloroplasty sú znetvorené.
Železo má katalytický účinok predovšetkým pri tvorbe chlorofylu. Pôdy obsahujú dostatok železa, aj keď vo forme zle rozpustných zlúčenín. Najviac železa je v listoch. Jeho nedostatok spôsobuje blednutie listov čiže chlorózu.
Meď je súčasťou niektorých enzýmov a podporuje tvorbu vitamínov. Jej nedostatok (napr. pri ovse] sa prejavuje tým, že metliny majú hluché kvety.
Mangán pôsobí ako katalyzátor pri tvorbe chlorofylov. Jeho príjem sťažuje zásaditá reakcia pôdy.
Zinok potrebujú na rast predovšetkým kvasinky a huby.
Bór ovplyvňuje vodný režim, tvorbu kvetov a plodov i delenie buniek. Ak je v pôde nedostatok bóru, cukrová repa trpí srdiečkovou hnilobou, pri marhuliach nastáva rozpad kambia a lyka.
Chlór zvyšuje napučiavanie základnej cytoplazmy, čím sa zvyšuje osmotický tlak buniek. To zapríčiňuje zníženie transpirácie a zlepšenie vodného režimu rastlín. Pri nadbytku chlóru sa ruší účinok draslíka pri výmene cukrov, rastliny strácajú chlorofyl a znižuje sa ich fotosyntéza. Obsah chlóru v rastlinách pomerne kolíše. Pri nadbytku v pôde ho popol rastlín obsahuje až 30 %.
Sodík môže dopĺňať funkciu draslíka, pokiaľ ide o udržiavanie aktivity koloidných látok v základnej cytoplazme.
Obsah kremíka v rastlinách stúpa s vekom rastlinných orgánov. Dodáva pevnosť bunkovým stenám. Pri obilninách tvorí až 50 % popola. Popol vyfajčenej časti cigarety drží predovšetkým na kremičitej kostre.
Molybdén je nevyhnutný na asimiláciu dusíka nitrogénnymi baktériami a na celkovú redukciu nitrátov. Reakcia rastlín na nedostatok molybdénu je rovnaká ako na nedostatok dusíka.

PRÍJEM ŽIVÍN RASTLINAMI
Živý organizmus z vonkajšieho sveta neustále prijíma rozličné látky a do svojho okolia vylučuje produkty, ktoré vznikli v jeho tele. Tento proces voláme látkovou výmenou, ktorá je základným prejavom každej živej hmoty. Látková výmena podmieňuje vzájomné ovplyvňovanie živého organizmu s okolitým prostredím a živých organizmov medzi sebou. Zastavenie látkovej výmeny znamená zánik života — smrť.
Rastliny prijímajú minerálne látky tak koreňovou sústavou, ako aj nadzemnými orgánmi. Rastliny môžu biogénne prvky z pôdy prijímať len vo forme iónov. Disociáciu minerálnych látok na ióny umožňuje v prírode najrozšírenejšie rozpúšťadlo — voda.

PRIJÍMANIE ŽIVÍN KOREŇMI RASTLÍN
Zabezpečovanie správnej koreňovej výživy rastlín spolu s používaním kvalitného osiva výkonných kultivarov je najúčinnejšou cestou na zvyšovanie úrovne rastlinnej výroby. Hlavnou úlohou koreňovej sústavy je zásobovať rastliny vodou, živinami a upevňovať ich v pôde. Okrem toho plní aj funkciu zásobných orgánov. Rastliny prijímajú z pôdy vodu a živiny takmer výlučne koreňovými vláskami. Korene rastlín prijímajú z pôdy aj C02. Z pozorovaní vyplýva, že rastliny prijímajú živiny viacerými spôsobmi. Časť živín a iných látok {i škodlivých) z pôdy vniká do koreňov rastlín samovoľne difúziou a osmotickými silami najmä pôsobením transpirácie. Tento spôsob príjmu živín bez účasti rastliny je pasívny príjem.
Čím má pôda väčší a kvalitnejší sorpčný komplex a čím je biologicky aktívnejšia, tým lepšie udržiava vhodné zloženie živného roztoku.

Význam priemyselných hnojív a ich zložiek:

Uhlík (C) - základná stavebná jednotka rastlinných a živočíšnych buniek a organizmov
Vodík (H) - zložka vody a organických zlúčenín, potrebný pri fotosyntéze
Dusík (N) - tvorba úrody, súčasť bielkovín, podporuje nasadzovanie plodov
Fosfor (P) - dôležitý pre rast rastlín, tvorbu plodov
Draslík (K) - pomáha regulovať hospodárenie s vodou, katalyzátor rôznych reakcií
Horčík (Mg) - súčasť chlorofylu
Vápnik (Ca) - súčasť bunkovej steny, význam pri metabolizme rastlín

VÝZNAM A ÚLOHY CHEMIZÁCIE NA ÚSEKU VÝŽIVY RASTLÍN
Je známe, že v intenzívnom poľnohospodárstve sa na zvyšovaní hektárových úrod podieľa chemizácia 40—50 %. Napriek prirodzenej úrodnosti pôdy, vlahe a slnečnej energii sú rastlinné živiny určujúcim úrodotvorným činiteľom. Preto sa za 30 rokov socialistického poľnohospodárstva zvýšila potreba priemyselných hnojív skoro štrnásťkrát. Tomu tiež zodpovedá rozvoj výroby priemyselných hnojív u nás.
Spotreba priemyselných hnojív v jednotlivých štátoch je rozdielna, jednu z najväčších má Európa, najnižšiu rozvojové štáty. V roku 1980 bola v ČSFR priemerná spotreba priemyselných hnojív okolo 250 kg. ha-1 (čistých živín na poľnohospodárskej pôde). Táto úroveň nás zaraďuje na 10.—12. miesto na svete. V budúcich rokoch sa táto spotreba má len o niečo zvýšiť (zhruba na 280 kg. ha-1). Vyššie úrody bude teda potrebné zabezpečiť nielen zvyšujúcimi sa dodávkami priemyselných hnojív, ale tiež ďalším využívaním vedeckých poznatkov z výživy a dôslednejším využívaním hnojív vyrobených v poľnohospodárskych podnikoch, ako sú maštaľný hnoj, hnojovica, močovka, komposty a iné.

HNOJIVÁ — ICH CHARAKTERISTIKA A ROZDELENIE
Hnojivá sú látky, ktoré poskytujú zdroj živín pre rastliny a teda pridané do živného prostredia zlepšujú výživu rastlín a následne aj ich úrody a akosť. Tým sa podstatne zvyšuje produktivita ľudskej práce. Hnojivá sú tiež látky, ktorými sa zvyšuje obsah jednotlivých živín v živnom prostredí rastlín. Dodávajú sa prevažne do pôdy a zlepšujú výživu pestovaných rastlín. Hnojivá sa priamo podieľajú na zvyšovaní úrod pestovaných plodín, takže sa stávajú nenahraditeľnými výrobnými prostriedkami intenzívneho poľnohospodárstva. Hnojivá sú organické a anorganické látky, ktoré nielen zvyšujú obsah jednotlivých živín v pôde, ale niektoré zlepšujú aj fyzikálne, chemické a biologické vlastnosti pôdy. Úkon, ktorým rastlinám dodávame hnojivé látky sa nazýva hnojenie. Účinnou látkou hnojiva sú živiny.
Živiny sú chemické látky, ktoré rastlina za určitých podmienok prijíma z prostredia na stavbu svojho tela. V pôde vytvárajú zásobu buď hneď prijateľných živín, alebo zásobu chemicky viazaných, momentálne neprijateľných živín. Živiny v hnojivách sa vyjadrujú ako percentuálny obsah prvku (N, P, K a i.). V minulosti sa vyjadrovali vo forme oxidu daného prvku (napr. P2O5, K20). Nakoľko sa však môžeme stretnúť ešte s vyjadrovaním v starej forme, v prípade potreby prepočítania uvedených vzťahov použijeme prepočítavacie koeficienty (tabuľka).

Rozdelenie hnojív
Hnojivá rozdeľujeme podľa účinnosti na:  priame a nepriame.
Podľa pôvodu rozdeľujeme na:  organické (maštaľné hnojivá)  a  priemyselné.
Podľa skupenstva rozdeľujeme hnojivá na:  pevné a  kvapalné.

PRIAME HNOJIVÁ
Sú to látky, ktoré obsahujú jednu alebo viac rastlinných živín, ktoré sú schopné rastline priamo poskytnúť. Rozdeľujeme ich na:
1. Organické (maštaľné) hnojivá, ktoré sú nielen zdrojom živín, ale obyčajne aj dodávateľom humusotvornej hmoty, mikroorganizmov a ďalších látok. Patrí sem: maštaľný hnoj, močovka, komposty, rašelina, zelené hnojenie, slama na hnojenie, odpadové látky.
2. Priemyselné hnojivá - vyznačujú sa vysokým obsahom živín, a preto sa nazývajú tiež koncentrované. Delia sa na:
—      jednozložkové (jednoduché) dusíkaté,
—      fosforečné,
—      draselné,
—      vápenaté,
—      horečnaté,
—      viaczložkové  - tuhé i  kvapalné,
—      stopové.

NEPRIAME HNOJIVÁ
Sú to látky, ktoré nemusia obsahovať nijaké živiny, ale ich zapracovaním do pôdy sa vytvárajú priaznivé podmienky pre biologickú činnosť pôdy, ktorá poskytuje rastlinám lepšie podmienky pre príjem živín alebo žiadúcim smerom ovplyvňuje fyziologické procesy rastlín. Patria sem bakteriálne (očkovacie) látky, látky podporujúce tvorbu štruktúry, regulátory rastu a pod.

ORGANICKÉ (MAŠTAĽNÉ) HNOJIVÁ
Organické hnojivá sú všestranné, objemové hnojivá, ktoré získavame buď priamo v poľnohospodárskych podnikoch ako vedľajšie produkty živočíšnej výroby, alebo v kooperácii s inými podnikmi, napr. s rašelinovými závodmi.
Všeobecný význam organických (maštaľných) hnojív
Význam maštaľných hnojív spočíva v tom, že nimi dodávame do pôdy hlavné živiny a mikroelementy v prijateľných formách, ľahko rozložiteľnú organickú hmotu, rastové látky a pôdne mikroorganizmy. Na úrodnosť pôdy pôsobia tým, že zabezpečujú štruktúru pôdy, zvyšujú sorpčnú schopnosť pôdy, umožňujú lepšie využitie živín z priemyselných hnojív, zvyšujú odolnosť proti zmene pôdnej reakcie, ktorú používanie fyziologicky kyslých hnojív stále zvyšuje, zlepšujú biologické vlastnosti pôdy.

Maštaľný hnoj

Maštaľný hnoj je vyzretá zmes tuhých a tekutých výkalov hospodárskych zvierat s podstielkou. Získavame ho z priestorov maštali, nechávame zrieť na hnojisku, potom ho vyvážame a zapracovávame do pôdy. Je základným hnojivom. Význam maštaľného hnoja je v tom, že je zdrojom humusotvorných látok, dôležitých ľahko prístupných živín, prirodzenou očkovacou látkou, pretože obsahuje veľké množstvo mikroorganizmov, obsahuje rastové látky. Pri jeho rozklade vzniká veľké množstvo C02, ktorý pôdu nakypruje, podporuje jej zvetrávanie a podporuje chemické reakcie v pôde. Jednou tonou hnoja dodáme do pôdy 3 kg dusíka, 1 kg fosforu, 4 kg draslíka, 0,3 t humusu. Živiny z maštaľného hnoja sa uvoľňujú postupne. Jeho účinok trvá 2—4 roky. Najväčší účinok má v prvých dvoch rokoch, keď sa živiny uvoľňujú vo väčšom množstve a súčasne na úrodnosť pôsobia aj ostatné zložky maštaľného hnoja.
Akosť maštaľného hnoja býva veľmi rozdielna; má na ňu vplyv množstvo a akosť podstielky, druh, vek a úžitkové zameranie zvierat, množstvo a akosť skrmovaných krmív a najmä spôsob ošetrovania hnoja. Výroba maštaľného hnoja má za cieľ získať čo možno najviac organickej hmoty s vysokým obsahom dusíka. Tejto požiadavke najlepšie vyhovuje technológia výroby, pri ktorej sa hnoj stláča a udržiava vo vlhkom stave.

Rozlišujeme tieto spôsoby výroby maštaľného hnoja:
1. výroba pod hospodárskymi zvieratami (hydinou, ošípanými, ovcami, mladým dobytkom na hlbokej podstielke),
2. výroba v blokoch na nádvornom alebo poľnom hnojisku,
3. výroba kompostovaním (vrstvením hnoja s ornicou v pomere 1:10),
4. výroba košarovaním (ovcami a mladým dobytkom v lete).
Pri všetkých spôsoboch výroby hnoja, aby sme predišli stratám na živinách i humuse, necháme hnoj stáť v utlačenom stave, a za sucha ho navlhčujeme vodou alebo močovkou. Straty dusíka obmedzíme tiež pridaním superfosfátu do hnoja a správne upraveným hnojiskom. Straty na hnojivej hodnote hnoja môžu vzniknúť tiež pri vyvážaní a zaorávaní hnoja. Aby sme im predišli, dodržiavame tieto zásady: Hnoj berieme z hnojiska postupne, od najstarších blokov. Vyvážame a zapracovávame len vyzretý hnoj. Rozvezený hnoj hneď zaorávame, pretože každé oneskorenie má za následok zvýšenie strát, a to zaoranie po 6 hodinách od rozhádzania predstavuje 16 %, po 1 dni 21 % a po 4 dňoch 36 % strát hnojivej hodnoty hnoja. Hnoj zaorávame na ťažších pôdach plytkejšie (120—150 mm), na ľahších pôdach hlbšie (180—220 mm), najlepšie v jeseni. Maštaľným hnojom hnojíme plodiny, ktoré ho dobre využívajú, napr. plodové zeleniny, vinič hroznorodý, ovocné sady, chmeľnice, okopaniny a iné. Dôležité je použiť správne dávky hnoja, ktoré závisia od druhu pôdy a plodiny (napr. pod zeleniny 40—50 t, pod okopaniny 30—40 t).
Keď maštaľným hnojom vyhnojíme pôdu každý 3.—4. rok, prispejeme tým k zvýšeniu jej úrodnosti.

Močovka a hnojovica

Močovka je sčasti rozložený (skvasený) moč hospodárskych zvierat, zriedený v rozličnom pomere s vodou. Jej priemerná hnojivá hodnota je 0,2 % N, 0,4 % K a malé množstvo fosforu a vápnika. Účinky hnojenie sú vyššie než ich predstavujú uvedené živiny, pretože močovka obsahuje rastové látky — heteroauxíny. Močovka ako dusíkato-draselné hnojivo je vhodná najmä pod plodiny, ktoré sú na tieto živiny náročnejšie (kŕmne okopaniny, strniskové krmoviny). Používame ju väčšinou: 1. na prihnojovanie počas vegetácie, 2. ako základné hnojivo lúk a pasienkov, 3. na prevlhčovanie a obohacovanie kompostov, 4. na výrobu náhradného hnoja zo slamy. Močovku na prihnojovanie počas vegetácie používame priamo do riadkov, väčšinou riedenú vodou v pomere 1:2i viac. Dávkou 10 m3 dodáme do pôdy asi 25 kg N, 41 kg K a len 0,4 kg P. Preto nesmieme zabúdať na vyrovnávacie hnojenie fosforom (asi 10 kg superfosfátu na 1 m3). Pri intenzívnejšom hnojení močovkou treba myslieť aj na vápnenie pôdy.
Hnojovica je tiež dusíkato-draselné hnojivo, ktoré sa dodáva do pôdy vo forme hnojivej závlahy. Hnojovica je zmes tuhých a tekutých zvieracích výkalov s vodou, do ktorej sa niekedy pridáva kompost alebo rozdrobený hnoj. Hnojivá hodnota hnojovice závisí od suroviny a od stupňa riedenia. Využiteľnosť živín z nej je v porovnaní s močovkou nižšia. Hnojovica sa prednostne používa v horských a podhorských oblastiach na hnojenie lúk a pasienkov na špeciálne na ten účel zriadených hnojovicových hospodárstvach. Vyrába sa tiež v bezpodstielkových ustajneniach, ktoré sa v súčasnosti — práve v súvislosti s potrebou vyššej výroby maštaľného hnoja menej propagujú.

Komposty

Kompost je mikrobiálnou činnosťou vyzretá zmes organických a anorganických látok, ktorá má väčšinu živín vo forme prijateľnej pre rastliny. Je dôležitým zdrojom organickej hmoty v pôde, najmä pri stále nedostatočnej výrobe maštaľného hnoja. Dodávame s ním do pôdy humus, živiny a mikroorganizmy. Pre niektoré druhy zeleniny, ako je šalát, kaleráb a koreňové zeleniny, je kompost výhodnejší než maštaľný hnoj.
Kompostovaním možno spracovať takmer všetky odpadové hmoty organického pôvodu v poľnohospodárstve. Do kolobehu látok sa tak vracia materiál, ktorý by sa inak znehodnotil alebo zmineralizoval bez úžitku. Na prípravu kompostov potrebujeme predovšetkým tieto zložky:
1. organické látky (odpadky zo zeleninárstva, zhrabky zo záhrad, znehodnotené krmoviny, odpadky z jatiek a pod.),
2. anorganické látky (naplaveniny z riek, bahno z rybníkov, škrabky z ciest, bežné ornice a pod.),

3. mikroorganizmy, ktoré dodávame s menšou dávkou maštaľného hnoja alebo močovkou a ktoré podporujú potrebné rozkladné procesy.
Prevlhčovaním a prekopávaním sa urýchľujú rozkladné procesy, a teda aj zrenie kompostu. Vo vyzretých kompostoch už nie je možné rozoznať štruktúru pôvodných látok. Pri zakladaní kompostu na upravenom mieste vrstvíme organickú hmotu so zeminou, a to v pomere približne 5 + 1. Medzi vrstvy zemitého materiálu môžeme dať vrstvu vápna. Založený kompost prikryjeme vrstvou zeme, pričom okraje necháme zvýšené, aby zálievka (močovka, voda) z kompostu neodtekala.
Kompost podľa druhu použitého materiálu dozrieva za 3—4 mesiace (rýchlokompost, kde organickú hmotu tvorí zelená hmota, hnoj, rašelina), ale tiež za 1—2 roky (dlhodobé komposty zo zdrevnatených rastlín alebo z odpadkov živočíšneho pôvodu). Zrenie kompostu podporujeme prevzdušňovaním a vlhčením. Rýchlokomposty prekopávanie len raz, a to 3—6 týždňov po založení. Dlhodobé treba v prvom roku dvakrát prekopať a v ďalších rokoch raz za rok.
Podľa spôsobu vrstvenia delíme komposty na vysoké (do výšky 2 m), stredné (do výšky 1,5 m) a nízke, ktoré prevzdušňujeme preorávkou.   Priemerný obsah živín v kompostoch je 10—15 % organických látok, 0,2—0,3 % N, 0,1—0,2 % P, 0,2—0,5 % K, 1,0—2,4 % Ca.
Pretože potreba organických hnojív je veľká, vyrábame nielen maštaľné, ale od roku 1948 tiež priemyselné komposty — Vitahum v kvalite A, B, C, pričom kvalita A obsahuje 36 % organických látok, 1 % N, 0,5 % P,0,4 % K.  Vitahum používame všade tam, kde by sa malo hnojiť maštaľným hnojom, v dávkach pri okopaninách od 25—30 t. ha-1, pri záhradných plodinách od 50—100 t. ha-1.

Rašelina a fekálie

Rašelina je prírodná organická hmota s vysokým obsahom organických látok, s veľkou nasávacou schopnosťou, ktorá sa v miestach nálezu ťaží pre potreby poľnohospodárov.
Fekálie bývajú zmiešané s odpadovými splaškami. Aj keď majú dobrú hnojivú hodnotu, nemožno ich použiť priamo na hnojenie, pretože obsahujú látky, ktoré poškodzujú pôdu alebo rastliny (chlór, sodík, tuky a i.) a tiež by ich priame použitie bolo nehygienické. Preto sa najvýhodnejšie využijú na výrobu priemyselných kompostov.
Zelené hnojenie ako organické hnojivo. Pri hnojení zelenými rastlinami zaorávame do pôdy namiesto maštaľného hnoja (ktorého máme nedostatok) alebo kompostu zelené rastliny, ktoré sme na tento účel zámerne vypestovali. Tento spôsob obohacovania pôd organickou hmotou má veľký význam najmä v podmienkach nedostatku organických hnojív a na ľahkých pôdach s nízkou prirodzenou zásobou organickej hmoty. Okrem obohatenia pôd organickou hmotou sa hnojením zelenými rastlinami sleduje tiež zvýšenie obsahu živín, najmä dusíka a vody v pôde, rozvoj mikroorganizmov, teda zlepšovanie ich fyzikálnych, chemických a biologických vlastností. Rastliny, ktoré sa používajú na hnojenie za zelena, majú spĺňať tieto požiadavky:
1. Produkovať v krátkom čase čo najväčšie množstvo humusotvornej hmoty.
2. Obohacovať pôdu dusíkom.
3. Uvoľňovať ťažko prístupné živiny z pôdnych zásob.
4. Vytvárať bohatú a hlbokú koreňovú sústavu.
Všetky tieto predpoklady spĺňajú bôbovité rastliny (napr. vika, hrach, ďatelina) a čiastočne aj niektoré iné (horčica, repka ozimná, facélia, slnečnica).

Hnojenie zelenými rastlinami

- je najekonomickejšie vtedy, keď rastliny na zaoranie pestujeme ako podsev (ďateliny) alebo strniskové medziplodiny (napr. miešanky vika + ovos, bôb + vika + hrach, pohánka + horčica) tam, kde je zabezpečená vlaha. Rastliny treba zaorať pluhom s predplúžkom na ľahších pôdach neskoršie v jeseni a hlbšie (150—200 mm), na ťažších pôdach skôr a plytkejšie (100 až 120 mm) s predchádzajúcim rozrezávaním diskovými bránami.
Slama ako organické hnojivo
Aby sme zužitkovali časť slamy, ktorá sa nepoužije na kŕmenie ani na podstielku, použijeme ju na hnojenie. Pri hnojení slamou treba pamätať na to, že na rozklad slamy je dôležitá voda, a preto hnojenie slamou v suchých oblastiach je problematické, keď sa s ňou súčasne neaplikuje hnojovica alebo močovka. Pomer C:N a C:P je v slame široký, nepriaznivý, preto sa odporúča na 100 kg slamy pridávať 1 kg N a 0,3—0,4 kg P. V kyslých pôdach rozklad slamy priaznivo ovplyvníme vápnením. Pri použití 5 t slamy na 1 ha sa dostáva do pôdy: 4 t organických látok, 20—26 kg N, 2—6 kg P, 36—71 kg K, 10—16 kg Ca, 4 až 7 kg Mg, 5—8 kg S, stopy B, Cu, Mn a iné. Slamu porezanú na 100—150 mm v suchších oblastiach zaorávame hlbšie — do 150 mm, vo vlhkejších oblastiach plytšie — do 80 mm.

Manipulácia s hnojivami z hľadiska starostlivosti o životné prostredie

Poľnohospodárska výroba rastlinná i živočíšna, zabezpečuje pre náš život nepostrádateľnú výživu. Bez intenzívneho hnojenia pôdy a chovu hospodárskych zvierat by sme našu výživu v dostatočnom množstve nezabezpečili. Zároveň však aj organické hnojivá, najmä zo živočíšnej výroby, môžu zapríčiniť zhoršovanie životného prostredia. Podieľajú sa najmä na znečisťovaní povrchových i podzemných vôd, spolu s priemyselnými hnojivami (ako je uvedené v kapitole 5.12.16) zvyšujú obsah škodlivých dusičnanov vo vode i v rastlinných produktoch. Prispievajú tiež k uhynutiu drobnej lovnej zveri (napr. jarabíc), ktorá požiera granulované hnojivá zle zapracované do pôdy. Príčiny znečisťovania životného prostredia hnojivami nemôžeme úplne odstrániť, ale môžeme ich obmedziť tým, že: — zabezpečíme správne uskladnenie organických hnojív tak, aby skládky (hnojiská, močovkové jamy) mali nepriepustné dná so zvodom hnojovky, močovky, prípadne iných odpadových vôd zo záchytných nádrží; — skládky hnojív nebudeme stavať v blízkosti vodných zdrojov; — zavedieme jednotné systémy hnojenia v ochranných pásmach v pláne hnojenia.
Ak budeme dôsledne dodržiavať opatrenia na ochranu životného prostredia pri manipulácii s hnojivami, podarí sa nám ich škodlivé vplyvy čo najviac zmierniť.

PRIEMYSELNÉ HNOJIVÁ

Všeobecný význam a rozdelenie. Priemyselné hnojivá sú anorganické alebo organické látky, ktoré obsahujú živiny
v rozličnom pomere a vo formách rastlinám ľahšie či ťažšie dostupných. Vyrábajú sa mimo poľnohospodárstva, najmä v chemických, tiež v banských (draselné soli) a menej v hutných (Thomasova múčka) priemyselných podnikoch. Priemyselné hnojivá majú pomerne vysoký obsah jednej alebo viac živín, a preto sa im tiež hovorí koncentrované hnojivá. Sú nepostrádateľným nástrojom intenzifikácie poľnohospodárskej výroby. Priemyselné hnojivá môžeme rozdeliť takto:
1. jednoduché dusíkaté, fosforečné, draselné, vápenaté, horečnaté,
2. viaczložkové — tuhé i kvapalné, ktoré obsahujú tiež mikroelementy,
3. špeciálne hnojivábakteriálne, regulátory rastu.

Dusíkaté hnojivá

Hlavnou živinou dusíkatých hnojív je dusík a podľa toho, v akej forme sa v nich nachádza, rozdeľujeme ich na:
1. Hnojivá s jednou formou dusíka, a to buď s nitrátovou, amoniakálnou alebo amidovo-organickou (liadok vápenatý, síran amónny, bezvodý čpavok, močovina, dusíkaté vápno).
2. Hnojivá s dvoma formami N, nitrátovou i amoniakálnou (liadok amónny, LVA, ADA).
3. Hnojivá s troma formami N — nitrátovou, amoniakálnou a amidovou (DAM-39O).
Prehľad dusíkatých priemyselných hnojív: - Liadok vápenatý - Liadok horečnato-vápenatý - Síran amónny - Bezvodý čpavok - Čpavková voda - Močovina - Dusíkaté vápno - Liadok amónny - Liadok C-33 - Liadok amónny s vápencom - Amoniakát dusičnanu - Dusíkatý roztok DAM 390...

Fosforečné hnojivá

Vo fosforečných hnojivách je hlavnou živinou fosfor. Podľa rozpustnosti fosforu ich rozdeľujeme na:
1. hnojivá s fosforom rozpustným vo vode (superfosfáty),
2. hnojivá s fosforom rozpustným v 2% kyseline citrónovej (Thomasova múčka),
3. hnojivá s ťažko rozpustným fosforom (mleté fosfáty, kostné múčky).

Do skupín hnojív s fosforom rozpustným vo vode patria superfosfáty, čo sú v podstate Ca(H2P04)2. U nás používame: Superfosfát Kola — obsahuje najmenej 8 % P. Je to sivobiely prášok. Superfosfát Afrika — obsahuje najmenej 6,1 % P, je práškový, má žltohnedú farbu. Granulovaný superfosfát — obsahuje najmenej 7 % P a 2—4 % N vo forme NH4. Je sivý. Trojitý práškový superfosfát — obsahu je 19,2 % P. Je sivej farby. Trojitý granulovaný superfosfát —obsahuje 21,4 % P, granuly sú sivé. Dihydrofosforečnan vápenatý Ca(H2P04)2, ktorý obsahujú superfosfáty, je forma P pre rastliny ľahko prijateľná (aj pri mimokoreňovej výžive), avšak v pôde je nestála. Hnojivá s fosforom rozpustným v 2% kyseline citrónovej obsahujú P, najmä ako CaHP04. Túto formu rastliny horšie prijímajú, ale v pôde je stálejšia. Patrí sem Thomasova múčka, ktorá sa získava ako vedľajší produkt pri výrobe ocele. Je to ťažký, tmavosivý prášok, ktorý obsahuje 6—7,5 % všetkého P, ďalej 32—36 % Ca, 1,2—2,4 % Mg a 4—6 % mikroelementov (Cu, B, Mn, V, Ti, Co). Škoda, že prechod na nové technológie výroby ocele stále znižuje jej produkciu.
Medzi hnojivá s ťažko rozpustným fosforom patria mleté fosfáty (v ktorých je využiteľnosť fosforu podmienená jemnosťou mletia), fosforečné múčky (napr. hyperfosfát) a kostné múčky. Používame ich najmä na zásobné hnojenie alebo ich pridávame do hnoja a kompostov.

Fyziologická účinnosť fosforečných hnojív sa prejavuje vo vzťahu k pôde ovplyvňovaním pôdnej reakcie:
superfosfáty ako fyziologicky slabo kyslé, ostatné hnojivá ako fyziologicky zásadité.
Fyziologická účinnosť vo vzťahu k rastlinám sa prejavuje ľahkým prijímaním fosforu vo forme aniónov H2PO4, stredne ťažko prijateľným fosforom vo forme aniónu P04~ a možnosťou poskytovať mikroelementy (superfosfáty Mn, Cu, Zn, Thomasova múčka Cu, B, Mn, V, Ti, Co).  Pri hnojení fosforečnými hnojivami dodržiavame tieto zásady: Pretože najväčšie požiadavky na fosfor majú rastliny na začiatku rastu, superfosfátmi hnojíme pri orbe, najlepšie s maštaľným hnojom, keď P menej prechádza na horšie prístupné formy, čo podmieňuje tiež pH pôdy (najlepšia 6—7,5). Granulované superfosfáty sa majú dostať do blízkosti semien. Thomasova múčka a tavené fosfáty sú najvhodnejšie do kyslých pôd a zapracovávané hlbšie, 2—3 týždne pred sejbou. Hnojíme nimi do zásoby pod všetky plodiny, najmä však pod viacročné a trváce (ovocné sady, vinice).

Draselné hnojivá

V draselných hnojivách je hlavnou živinou draslík. Okrem draslíka obsahujú tieto hnojivá ešte Mg, Na, Cl a iné. Rozdeľujeme ich na:
1. Chloridové, v ktorých sa draslík viaže na chlór (kainit, draselné soli, kamex).
2. Síranové, v ktorých sa draslík, prípadne i horčík viažu na zvyšok kyseliny sírovej (síran draselný).
3. Silikátové draselné hnojivá, čo sú v podstate rozomleté horniny s obsahom 1,6—16,6 % ťažko prístupného K, vhodné najmä do kompostov.
Medzi chloridové draselné hnojivá patria:
40% draselná soľ, ktorá obsahuje 31,5—34,9 % K vo forme KC1, asi 40 % Cl, 9 % Na. Je to biela, sivá alebo ružovastá kryštalická, veľmi hygroskopická soľ.
50% draselná soľ s obsahom 39,8—43,1 K, asi 47 % Cl a 5,2 % Na. Je podobná predchádzajúcej.
60% draselná soľ (chlorid draselný) s obsahom 48,1—49,8 % K predstavuje najkoncentrovanejšie draselné hnojivo. Je belavej alebo ružovastej farby.
Kamex je zmes chloridu draselného, horečnatého a sodného s obsahom 33,2 % K, 2,4 % Mg, 43 % Cl a 7,4 % Na. Je ružovastej farby.
Magnézium — kainit obsahuje 10,8—14,1 % K, 2,4—3,6 % Mg, 17 % Na a 40 % Cl. Je to na vzhľad zmes kryštálov bielej, sivej a červenohnedej farby.
Medzi síranové draselné hnojivá patrí síran draselný, ktorý obsahuje 39,8—43,1 % K, asi 2,5 % Cl a trocha horčíka. Na vzhľad je to biela až sivá jemnozrnná sypká soľ, málo hygroskopická.
Fyziologická účinnosť draselných hnojív vo vzťahu k pôde sa prejavuje najmä ovplyvňovaním pôdnej reakcie; sú to fyziologicky kyslé hnojivá, chloridové typy viac (1 kg 40% draselnej soli vyťaží z pôdy až 50 kg vápnika), síranové hnojivá menej. Fyziologická účinnosť vo vzťahu k rastlinám sa prejavuje na prístupnosti draslíka, ktorá sa na ťažších pôdach znižuje v dôsledku silného pútania K+ na sorpčný komplex i na znižovaní prístupnosti P, Ca, Mg a NH4 účinkom chlóru a sodíka obsiahnutých v hnojivách. Účinok draslíka sa zvyšuje pri plodinách, ktoré majú zvýšené požiadavky na chlór (cukrová repa) a síru (siličnaté rastliny, vinič hroznorodý).
Zásady použitia draselných hnojív:
Pri používaní draselných hnojív musíme pamätať na to, že sú fyziologicky kyslé, a preto súčasne musíme upravovať reakciu pôdy. Na pôdach náchylných na tvorbu pôdneho prísušku sa nemajú používať hnojivá s vysokým obsahom Na. Na pôdach s dobrou sorpčnou schopnosťou sa dá hnojiť draselnými hnojivami spoločne s fosforečnými v jeseni do rozličných hĺbok — vrstvovite a predzásobne na 2—3 roky. Na ľahkých pôdach ich zapracovávame až na jar, pred sejbou alebo vysádzaním. Pamätajme si, že niektoré záhradné plodiny — kvetiny a zeleniny a tiež vinič hroznorodý, tabak, chmeľ, zemiaky a iné sú citlivé na chlór, a preto ich hnojíme síranovými formami draselných hnojív.

Vápenaté hnojivá

Vápenaté hnojivá obsahujú ako hlavnú živinu vápnik, ktorý rastlina potrebuje nielen ako živinu, ale aj na úpravu pôdnej reakcie a tiež horčík. Rozdeľujeme ich na:
1. Vápenaté hnojivá obsahujúce vápnik vo forme CaC03 — vápenec,
2. Vápenaté hnojivá obsahujúce vápnik vo forme CaO — vápna.
3. Odpadové vápenaté hnojivá — odpady z priemyselných podnikov a vápeniek.
Medzi vápenaté hnojivá: s uhličitanovou formou patria:
Mleté vápence s obsahom 24—36 % Ca (90—60 % CaC03), ktoré čím sú jemnejšie mleté, tým sú účinnejšie. Ak obsahujú viac než 10 % Mg, nazývame ich dolomitické vápence. Sú biele, so zvyšujúcim sa obsahom Mg sivasté.
Dolomitické vápence sú zvetrané vápence obsahujúce asi 20 % Ca a 30 % MgS04. Sú kvalitnejšie, čím sú jemnejšie mleté, horšie sa rozpúšťajú než predchádzajúce. Predávajú sa napr. pod názvami (Tatrahorčík, Dolovap, Kalmag a i.).
Sliene sú zmesi ílu, zeminy alebo piesku s obsahom uhličitanov (CaC03 a MgC03), ktorých podiel kolíše od 20—80 %.
Opuky sú vápenaté pieskovce s prímesou ílu. Na hnojenie sa používajú zvetrané. Vhodné sú tiež do kompostov.
Medzi vápenaté hnojivá s oxidovou formou patria:
Pálené vápno, ktoré obsahuje 54—68 % Ca (75—97 % CaO), prípadne menšie množstvo Mg. Vyrába sa pálením vápencov vo vápenkách. Dodáva sa mleté alebo kusové. Kusové vápno nemôžeme používať priamo, ale až po jeho rozpade. Rozpad urýchľujeme hasením, pri ktorom oxid vápenatý prechádza na hydrátovú formu Ca(OH)2.

Odpadové vápenaté hnojivá.
Saturačné kaly sú odpadom pri výrobe cukru a sú veľmi dobrým hnojivom. Medzi odpadové vápenaté hnojivá patria tiež liehovarnícke kaly, vápno z garbiarní, acetylénové vápno, odpadová sadra a iné. Tieto hnojivá majú len miestny význam. Fyziologická účinnosť vápenatých hnojív sa prejavuje vo vzťahu k pôde úpravou kyslej pôdnej reakcie na neutrálnu až zásaditú, ďalej zvýšením mikrobiálnej činnosti a zlepšením fyzikálnych vlastností pôdy. Vo vzťahu k rastlinám sa fyziologická účinnosť týchto hnojív prejavuje najmä tým, že odstraňovaním škodlivého účinku H+ sa zvyšuje príjem živín. Nadmerné vápnenie má však opačný účinok. Pri vápnení dodržiavame tieto zásady: Vápenatými hnojivami nehnojíme každý rok, ale raz za 2—4 roky. Uhličitanová forma je výhodnejšia pre pomalšie pôsobenie, najmä do ľahších alebo ťažších, avšak menej kyslých pôd. Vápniť sa má čo najskôr pred sejbou (najlepšie po zbere) a pod plodiny, ktoré vápnenie dobre znášajú. Vápenatými i draselnými hnojivami dodávame do pôdy tiež horčík.
V súčasnosti sa však jeho zásoby v našich pôdach v dôsledku zvýšeného odberu vyššími úrodami rastlín znížili, a preto ho dodávame tiež hnojivami, ako sú kieserit (obsah 15 % Mg vo forme MgO ťažko prístupného, používame ho na hnojenie ťažkej pôdy pred vegetáciou).

Tuhé viaczložkové hnojivá
Viaczložkové (kombinované) hnojivá sú priemyselné hnojivá, ktoré obsahujú dve alebo tri hlavné živiny (N, P, K)
v určitom pomere. Tieto hnojivá vyhovujú požiadavkám súčasnej agrotechniky. Majú totiž vysoký obsah živín vo forme dobre prijateľnej pre rastliny, vhodný pomer živín pre jednotlivé druhy plodín, ľahko sa s nimi manipuluje pri hnojení a znižujú výrobné náklady. Rozdeľujeme ich podľa počtu živín na dvojité (napr. Amfos s obsahom 11,5 % N, 21,5 % P) alebo výhodnejšie trojité. Trojité hnojivá majú z celkového obsahu dusíka 30—40 % v nitrátovej a zvyšok v amoniakálnej forme, fosfor na 80 % rozpustný vo vode a draslík v chloridovej alebo síranovej forme.
U nás sa vyrába niekoľko typov NPK alebo GVH granulovaných viaczložkových hnojív, v ktorých je rozličný pomer
N, P a K, takže si môžeme vybrať najvhodnejší typ tohto hnojiva podľa pôdy i podľa požadovanej plodiny.
Kvapalné viaczložkové hnojivá. Kvapalné viaczložkové hnojivá sú naše najnovšie, naj koncentrovanejšie hnojivá,
ktoré poskytujú možnosť úplnej mechanizácie práce pri manipulácii s nimi, prípadne pôsobia účinnejšie.

Mikroelementové hnojivá
Vysoké dávky hnojív N, P, K, a tomu zodpovedajúce vysoké úrody pestovaných plodín, spôsobujú zvýšenú spotrebu mikroelementov z pôdy. Keď ich v pôde nie je dostatok, rastliny trpia ľahšími alebo ťažšími fyziologickými poruchami, a preto sa hnojenie mikroelementami stáva už pravidelnou súčasťou výživy rastlín, najmä v záhradníctve, ale tiež v ostatných odvetviach rastlinnej výroby.Nepriame hnojivá
Nepriame hnojivá sú látky, ktoré neobsahujú rastlinné živiny, umožňujú však podstatne zlepšiť výživu rastlín.
Okrem bakteriálnych hnojív (očkovacích látok) sem zaraďujeme aj rastové stimulátory, prípadne retardanty.
Medzi bakteriálne hnojivá zaraďujeme: Rhizobín — očkovacia látka pre bôbovité rastliny, ktorá obsahuje kmene hrčkotvorných baktérií schopných pútať vzdušný kyslík. Osivo sa má očkovať bezprostredne pred sejbou a v chládku. Na zvýšenie účinku môžeme očkovať aj pôdu. Azotobakterín je očkovacia látka s baktériami voľne žijúcimi v pôde a pútajúcimi vzdušný kyslík. Fosfobakterín je očkovacia látka z baktérií schopných rozkladať fosfáty a uvoľňovať fosfor z organických zlúčenín. Obidva prípravky sa zatiaľ pokusne overujú.
Regulátory rastu sú chemické látky, ktoré ovplyvňujú rast rastlín buď pozitívne (stimulátory rastu) alebo negatívne (retardanty rastu). Stimulátory rastu sa používajú na urýchlenie zakoreňovania odrezkov, urýchlenie zrenia plodov a pod. Retardanty rast brzdia a v záhradníctve sa používajú napr. na vyvolanie nižšieho kompaktnejšieho rastu, na spomaľovanie klíčenia zeleniny a pod.

Živné roztoky a hnojenie C02
Rastliny okrem pôdy môžu rásť a vyvíjať sa aj vo vodnom roztoku, v ktorom sú rozpustené všetky potrebné živiny. Tomuto spôsobu pestovania rastlín hovoríme hydropónia. Rastliny môžeme hydroponicky pestovať spôsobom vodnej kultúry, čo vyžaduje veľa ručnej práce, alebo pieskovej kultúry, čo je vhodné tiež pre veľkovýrobu, kde takto pestujú zeleninu i kvetiny. O hnojení C02 hovoríme vtedy, keď v uzatvorenom priestore (v skleníku) zvyšujeme obsah CO2 buď spaľovaním špeciálnych brikiet, alebo vpúšťaním z tlakových nádob, čím zvyšujeme produktivitu fotosyntézy, a tým tiež úrody.

Nákup, uskladňovanie a manipulácia s hnojivami.
Poľnohospodárske podniky nakupujú priemyselné hnojivá y Poľnohospodárskom a zásobovacom podniku. PNZP zabezpečuje priemyselné hnojivá z domácej výroby (od SCHZ Lovosice, Duslo Sala, MCHZ Ostrava, CHZJD Bratislava a i.), i z dovozu, najmä zo ZSSR a NDR. Poľnohospodárske podniky aplikujú hnojivá najmä v jarnom a jesennom období. Hnojivá sa však dodávajú v priebehu celého roku, a preto je potrebné 30—40 % hnojív z celoročnej spotreby uskladňovať. Podľa ČSN majú uskladňovacie priestory zabezpečovať bezstratové a bezpečné uskladnenie hnojív. Pri uskladňovaní hnojív, ako sú dusičnan amónny a pálené vápno, treba dodržiavať aj protipožiarne opatrenia. Manipuláciu s hnojivami môžeme rozdeliť na tieto základné operácie:
 • príjem hnojív do skladu a ich uskladňovanie. .
 • expedícia hnojív zo skladu a ich doprava na miesto určenia,
 • zapracovanie hnojív do pôdy
Výhodné je, keď môžeme hnojivo od výrobcu dopraviť priamo železničnými vagónmi do veľkokapacitného skladu agrochemického podniku, kde sa môže využiť mechanizácia i automatizácia práce, a odtiaľ ho priamo odviezť na pole na použitie.

Zásady používania a bezpečnosť pri práci s priemyselnými hnojivami
Väčšina priemyselných hnojív, nemá osobitne škodlivý účinok na ľudské zdravie. Za určitých okolností však môže nastať narušenie zdravia, a preto pri práci s hnojivami dodržiavame nasledujúce zásady:
1. Používame. pracovný odev. ochranné okuliare s priliehajúcimi okrajmi.
2. Nejeme, nepijeme, nefajčíme.
3. Zabránime možnosti vniknutia hnojiva do otvorených rán,
4. Zabránime, vniknutiu čiastočiek. do očí a dýchacích ciest,
5. Nemiešame hnojivá, ktoré spoju uvoľňujú plyny leptajúce sliznicu.
6. Ak pracujeme s hnojivami v uzatvorených priestoroch, zabezpečíme pravidelné vetranie.
7. Zabránime styku s hnojivami nepovolaným osobám a deťom.
8. Stroje na prácu s hnojivami pravidelne čistíme a uskladňujeme v suchom prostredí, aby sme zabránili korózii.

Čas a spôsob aplikácie hnojív

Vieme, že rastliny v priebehu vegetácie menia nároky na živiny (príp. pri klíčení a kvitnutí vyžadujú viac P, pri tvorbe nových orgánov viac N a pod.) a tiež to, že živiny z jednotlivých foriem hnojív sa nerovnako rýchle stávajú pre rastliny prijateľné. Z toho vyplýva, že nemôžeme celú vypočítanú dávku hnojív zapracovať do pôdy v rovnakom čase a do rovnakej hĺbky. Podľa obdobia, v ktorom hnojivá zapracovávame do pôdy, poznáme:
Predzásobné hnojenie robíme pred sejbou, keď hnojíme fosforom a draslom v množstve asi 2/3 plánovanej dávky. Ťažké pôdy môžeme takto predzásobiť aj na 2—3 roky, pričom spotreba hnojív je rovnaká ako pri každoročnom hnojení.
Zásobné hnojenie vykonávame počas predsejbovej prípravy pôdy. Dodáme ním zostávajúcu 1/3 plánovanej dávky fosforečných a draselných a 1/4—1/2 dusíkatých hnojív, podľa druhu pôdy, plodiny a ročného obdobia.
Hnojením naširoko aplikujeme hnojivá pri základnej i predsejbovej príprave pôdy. Hnojivá rovnomerne rozhodíme po povrchu hnojenej plochy rozhadzovačmi a potom ich zapracujeme do pôdy, čo je vhodné pre pohyblivý N, ale nie pre málopohyblivý P a čiastočne aj K.
Tuhé priemyselné hnojivá dodávame do pôdy vrstvením (fosfor a draslík), pričom sa 2/3 dávky týchto málo pohyblivých živín zapracovávajú do pôdy orbou a 1/3 s časťou N pri predsejbovej príprave pôdy, aby boli hnojivá rovnomerne rozmiestené v celom profile koreňovej sféry.
Hnojením do riadkov zapracovávame hnojivá v pásoch tak, aby boli niekoľko cm od riadkov semien alebo rastlín. Takto môžeme aplikovať 1/2 dávky fosforu a 1/4 dávky dusíka a draslíka.
Kvapalné hnojivá sa môžu zapracovávať radličkami priamo do pôdy alebo aplikovať postrekom výkonnými postrekovačmi. Do postreku môžeme pridávať tiež látky na ochranu rastlín.

Negatívny vplyv hnojív na rastlinné produkty a životné prostredie.

Pri dodržiavaní bežných zásad správnej manipulácie s hnojivami a ich správnom dávkovaní nepôsobia hnojivá na životné prostredie škodlivo, naopak tým, že urýchľujú rast zelene, môžu životné prostredie zlepšovať. Zhoršovať životné prostredie môžu priemyselné hnojivá tým, že pri nesprávnej manipulácii s nimi dôjde k bodovému znečisteniu okolia nadmernou koncentráciou hnojív a v blízkosti vodných zdrojov i k ich zmývaniu do týchto zdrojov. Aby sme tomuto zabránili, budujeme špeciálne manipulačné priestory v agrochemických podnikoch. Nariaďujeme, aby sa aplikačné prostriedky po každom použití asanovali na zvláštnej umývacej ploche a odpadové vody sa odtiaľ musia odviesť do osobitnej záchytnej šachty. Do šachty sa musí odviesť tiež dažďová voda, ktorá sa môže znečistiť hnojivami zo skladu a okolia. Nepriaznivý účinok na ľudské zdravie majú nitrátové hnojivá, ktoré sa v pôde neviažu, ľahko sa vyplavujú a znečisťujú povrchové i podzemné vody. Vyšší obsah dusičnanov v pitnej vode spôsobuje chorobu methemoglobínami, osobitne nebezpečnú pre kojencov. Vysokými dávkami N hnojív sa zvyšuje obsah škodlivých dusičnanov tiež v produktoch, napr. zelenine. Aby sme predišli negatívnym vplyvom hnojív na rastlinné produkty, predovšetkým nesmieme prekračovať dávky hnojív schválené v pláne hnojenia, N hnojivá neaplikovať jednou dávkou, ale použiť delenú aplikáciu, zberať plodiny určené na priamy konzum ráno, kedy obsahujú menej dusičnanov. Uvedomme si, že výživu rastlín môžeme riadiť len vtedy, keď vieme, aké majú rastliny nároky na živiny, ako pôsobí prostredie na príjem živín rastlinami, aká je funkcia pohybu živín v pôde a ich premeny atď. Podľa toho zvolíme druhy hnojív, spôsoby a termín ich aplikácie a dávky tak, aby čo najefektívnejšie pôsobili na kvalitu a výšku úrod pestovaných plodín.

Opakovanie. Záverečný prehľad učiva
Návrat na obsah