>

Tematický plán a učivo predmetu - Študijné stránky pre žiakov SOŠ Čaklov

Prejsť na obsah
TECHNOLÓGIA RASTLINNEJ VÝROBY
agromechanizátor, opravár > motorové vozidlá
MOTOROVÉ VOZIDLÁ

Pravidlá cestnej premávky

  Zákon o cestnej premávke
  Zákon o používaní záznamového zariadenia v doprave
  Zákon o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciach
  Zoznam dopravného značenia
  Vyhláška k pravidlám cestnej premávky
  Novela vyhlášky 9/2009 z roku 2010
  Vyhláška k dialničným známkam k prívesom
  Nariadenie vlády o najväčších rozmeroch
  Nariadenie vlády o používaní detských sedačiek
.
NAJČASTEJŠIE PORUCHY NA VOZIDLE,
ktoré majú vplyv na bezpečnosť cestnej premávky a ochranu životného prostredia

(Otázky a odpovede k získaniu vodičského oprávnenia)

Technická nespôsobilosť vozidla  (§ 17 vyhl. MD SR č. 464/2009 Z.z.)
(1)  Technickou nespôsobilosťou vozidla je každý prípad na vozidle, ktorý môže bezprostredne ohroziť prevádzkové vlastnosti vozidla alebo môže byť zdrojom ohrozenia bezpečnosti cestnej premávky, životného prostredia, verejného zdravia, prípadne zdrojom znečistenia alebo poškodenia pozemnej komunikácie.
(2) Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na cestnú premávku, kým sa poruchy a závady neodstránia.


V § 21 vyhl. MV SR č. 413/2010  Z.z.) odsek 2 znie:  „(2) Žiadateľ o vykonanie skúšky, ktorý nevykonáva skúšku z náuky o vozidlách a ich údržbe podľa § 79 ods. 2 písm. b)  zákona, musí v rámci vykonávania skúšky podľa § 20 ods. 1 písm. a)  preukázať základné vedomosti a rozpoznať najčastejšie poruchy, ktoré majú vplyv na bezpečnosť cestnej premávky a ochranu životného prostredia tak, že správne zodpovie na jednu otázku, ktorá sa týka riadenia vozidla, brzdového systému, pneumatík, osvetlenia vozidla, smerových svetiel, spätných zrkadiel, stieračov, bezpečnostných pásov, predného výhľadového skla alebo výfuku.“


Najčastejšie poruchy na vozidle

1. RIADENIE VOZIDLA
Vodič vozidlo ovláda volantom cez riadiace mechanizmy na prednom kolese. Tieto mechanizmy považujeme za najdôležitejšiu časť vozidla. Riadenie je mechanizmus automobilu slúžiaci k udržiavaniu priameho smeru a k zmene smeru jazdy vozidla.

Najčastejšie poruchy riadenia vozidla
:

1. vôľa riadenia je väčšia ako je prípustné,
2. niektorá z častí riadenia je poškodená (prevodové mechanizmy riadenia),
3. nefunkčný posilňovač riadenia - volant sa ťažko otáča,
4. ak sú opotrebované guľové čapy alebo sú nevyvážené kolesá, prejavuje sa to tým, že volant počas jazdy kmitá,
5. vozidlo počas jazdy ťahá do strany - príčinou môže byt' zlá geometria prednej nápravy, nerovnomerný tlak v pneumatikách,
6. sťažené otáčanie volantom na mieste - príčinou sú podhustené predné pneumatiky.

2. BRZDOVÁ SÚSTAVA
Brzdová sústava je súbor mechanizmov, ktoré znižujú rýchlosť idúceho vozidla, prípadne slúžia k jeho zastaveniu alebo zabezpečujú stojace vozidlo proti samovoľnému pohybu.
 
Aké poruchy, závady môžu nastáť v brzdovej sústave?

1. účinok prevádzkovej brzdy nedosahuje stanovený limit,
2. opotrebované brzdové obloženie alebo ak je málo brzdovej kvapaliny sa prejavuje sa tým, že ak aj je pedál brzdy stlačený, vozidlo slabo brzdí,
3. ďalšou závadou je, že pri brzdení vozidlo ťahá do strany - dôvod je nerovnomerne opotrebované brzdové obloženie.
4. málo brzdovej kvapaliny v nádržke alebo zavzdušnený brzdový systém sa prejavuje tým, že pri brzdení je treba viackrát zošliapnuť pedál prevádzkovej brzdy, únik brzdovej kvapaliny.
5. ak ručná brzda nedosahuje stanovený limit, porucha sa prejaví zlým nastavením alebo odtrhnutím lanka.
6. poruchu brzdovej sústavy signalizuje červená kontrolka s výkričníkom na prístrojovom panely.

3. PNEUMATIKY VOZIDLA
Vodič musí pneumatikám venovať zvlášť veľkú pozornosť. Len správne nahustené pneumatiky (letné, zimné), môžu zabezpečiť bezpečnú jazdu.

Popíšte poruchy, ktoré sa vyskytnú na pneumatikách a kolesách vozidla!

1. kontrolujeme či plášť pneumatiky nie je poškodený (trhliny),
2. zisťujeme opotrebovanie hĺbky dezénových drážok - nesmie klesnúť pod hranicu 1,6 mm u letného dezénu a u zimného dezénu pneumatiky pod 3 mm,
3. pneumatiky musia byť vždy riadne nahustené na tlak predpísaný výrobcom, podhustené pneumatiky nezabezpečujú dokonalý styk s vozovkou vozidlo má zvýšenú spotrebu paliva a má ťažšie ovládanie riadenia,
4. prehustené pneumatiky majú nedokonalý styk s vozovkou čím sa zvyšuje riziko šmyku, je zvýšene opotrebovanie strednej časti pneumatiky.
5. ak zistíme nepravidelné opotrebovanie časti behúňa, obrátime sa na odborný servis aby zistil závadu,
6. pneumatika na náhradné používanie musí byť dostatočne nahustená,
7. koleso nie je dostatočne vyvážené a nie je dostatočne pripevnené - túto závadu včas odstrániť.

4. OSVETLENIE VOZIDLA
Osvetlenie tvorí jednu z hlavných častí výstroja vozidla. Umožňuje a zabezpečuje jeho prevádzku v akýchkoľvek podmienkach, to je v noci, vo dne a pri nepriaznivých poveternostných podmienkach, osvetlenie vozidla spĺňa dva ciele - aby vodič motorového vozidla dostatočne videl, a hlavne, aby bol videný.

Aké poruchy môžu nastať pri osvetlení vozidla?

1. Vypálená žiarovka - vymeniť za žiarovku toho istého druhu. Halogénovú žiarovku nesmieme chytiť' za sklenenú banku.
2. Pokiaľ' je žiarovka v poriadku a svetlo nesvieti, porucha je v poistkách,
3. Nemôžeme prepnúť diaľkové svetlá na stretávacie - príčinu hľadajme v prepínači svetiel,
4. Ďalšou poruchou môže byť chybné nastavenie svetlometu - dať nastaviť v odbornej dielni.
5. Poruchu smerových svetiel nám signalizuje zrýchlená frekvencia zvukovej a svetelnej signalizácie - porucha je v žiarovke,
6. Povinnosťou vodiča je udržiavať všetky kryty svetiel v čistote -poškodené časti vymeniť.

5. BEZPEČNOSTNÉ PÁSY
Osoba sediaca na sedadle vozidla povinne vybavenom bezpečnostnými pásmi je povinná toto zariadenie používať počas jazdy. Bezpečnostné pásy slúžia na bezpečnú jazdu vodiča, prepravovaných osôb, aj deti. Hlavnou funkciou je zabrániť úrazom pri dopravných nehodách, pri prudkom brzdení vozidla, a pod.

Čo všetko viete o bezpečnostných pásoch - poruchy, údržba, opravy:

1. Samostatne nastaviteľné pásy sa musia dať nastavovať na potrebnú dĺžku.
2. Samonavíjací pás sa musí samostatne navíjať'.
3. Pri prudkom pohybe samonavíjacieho pásu musí dôjsť k jeho zaisteniu.
4. Ak sa zasekne samonavíjací pás, treba ho viackrát jemne potiahnuť.
5. Textília pásov nesmie byt' poškodená, aby vydržala dostatočný tlak v trhu pri dopravnej nehode, alebo pri prudkom brzdení.
6. Udržiavajte v čistote textilnú časť bezpečnostného pásu.
7. Nefunkčný bezpečnostný pás, samonavíjací navijak odporúčame vymeniť u odborníka,
8. Dieťa prepravované v auto sedačke musí byť pripútané bezpečnostným pásom.

6. VÝFUKOVÝ SYSTÉM
Je potrebné venovať pozornosť aj výfukovému systému. Môže nastať situácia, že výfukový systém je netesný, poškodený, tak že výfukové plyny obsahujúce ,,oxid uhličitý' (CO2) vnikajú do priestoru pre cestujúcich. Okrem toho sú zdrojom nadmerného hluku.

Popíšte bežné poruchy vo výfukovom systéme.

1. Niektorá časť výfukového systému netesní, tak že výfukové plyny vnikajú do priestoru pre cestujúcich.
2. Poškodený výfukový systém je zdrojom nadmerného hluku.
3. Opotrebovaný katalyzátor - nepremieňa škodlivé exhaláty na vodu a oxid uhličitý (CO2) - zisti až technik na STK.
4. Pri jazde v ťažkom teréne sa môže výfukový systém deformovať, odtrhnúť a pod.
5. Používajte tlmiče výfuku odporúčané výrobcom - pri výmene po poškodení.

7. VÝHĽAD Z MIESTA VODIČA
Pri všetkých prevádzkových a poveternostných podmienkach musí byt zabezpečený výhľad z miesta vodiča. V zornom poli vodiča nesmú byť umiestnené žiadne predmety, ktoré obmedzujú výhľad vodiča.

Popíšte, čo môže zapríčiniť' zlý výhľad z vozidla!

1. Prasknuté čelné sklo v stieracej ploche - vymeniť, opraviť.
2. Poškodené, silne poškriabané čelné sklo - vymeniť.
3. Silne znečistené, zašpinené - očistiť.
4. Obmedzený výhľad spôsobený silným mrazom, snežením a pod. - odstrániť.
5. Výhľad z miesta vodiča je znemožnený - rôzne nálepky, predmety - odstrániť.

8. SPÄTNÉ ZRKADLO
Základnou povinnosťou vodiča je sledovať premávku nielen pred sebou, ale aj za sebou; na to slúžia spätné zrkadlá. Zabezpečujú bezpečné ohliadanie, cúvanie, predchádzanie, odbočovanie a pod.

Aké poruchy môžu nastať na spätných zrkadlách?
 
1. Popraskanie zrkadla - vymeniť.
 
2. Zhoršený výhľad - znečistené, zarosené a pod. - očistiť.
 
3. Nemožnosť nastavenia - poškodený držiak - vymeniť.
 
4. Prepravované predmety obmedzujú výhľad - odstrániť.
 

9. STIERAČE SKLA
Každé motorové vozidlo musí byť vybavené funkčnými stieračmi skla. Stierače musia zabezpečiť očistenie skiel v oblasti výhľadu vodiča za každých poveternostných podmienok.

Popíšte bežné poruchy na stieračoch skiel!
 
1. Ramienka so stieradlami nepriliehajú na sklo - opraviť, vymeniť
 
2. Elektromotor stierača má poruchu – opraviť v servise.
 
3. Stierač nevypína v základnej polohe – opraviť v servise.
 
4. Rýchlosť stierača sa nedá regulovať – opraviť v servise.
 
 

Kontrola vozidla - pred jazdou
 

Kontrola pneumatík:
 
a) skontrolovať hĺbku dezénu hĺbkomerom, či nie je ojazdený, dezén musí mat' v hlavných dezénových drážkach minimálnu hĺbku 1,6 mm u letných pneumatík a 3 mm u zimných pneumatík,
 
b) skontrolovať tlak v pneumatikách, tlak musí zodpovedať údajom výrobcu vozidla v spolupráci s výrobcom pneumatík,
 
c) pneumatika na náhradné použitie sa husti na najvyšší tlak aký sa na vozidle používa,
 
d) skontrolovať či nie je defekt, či pneumatika nemá na obvode plášťa trhliny, cez ktoré je vidieť obnažená kordová vrstva,
 
e) skontrolovať či na tej istej náprave sú použité zhodné pneumatiky - rovnaký rozmer, konštrukcia okrem kolesa na núdzový dojazd. Ak je na vozovke súvislá vrstva snehu, používať pneumatiky s označením „M+S“ alebo „M&S“ (zimná) na všetkých kolesách.
 

Kontrola bŕzd
:
 
a) skontrolovať' brzdovú kvapalinu, musí byt' po risku „MAX“ v nádržke na brzdovú kvapalinu,
 
b) vyskúšať chod brzdového pedálu, či nie je príliš dlhý,
 
c) vyskúšať chod páky ručnej brzdy, či nie je príliš dlhý. Poruchu bŕzd signalizuje červená kontrolka s výkričníkom na prístrojovom panely.
 

Kontrola riadenia:
 
a) skontrolovať pri vypnutom motore vôľu volantu, či nie je príliš veľká,
 
b) po naštartovaní skontrolovať funkčnosť posilňovača riadenia, či sa volant ľahko ovláda.
 

Kontrola oleja v motore:
Motorový olej kontrolujeme pred jazdou, v priebehu jazdy alebo po jazde. Pokiaľ kontrolu vykonávame po jazde, musíme počkať 10 až 20 minút, aby všetok olej stiekol do olejovej vane. Kontrolu robíme pomocou meracej tyčky, na ktorej sú vyznačené hranice „MIN“ a „MAX“. Hladina oleja musí byt' medzi týmito hranicami. V priebehu jazdy kontrolujeme stav oleja na prístrojovom paneli. Ak sa rozsvieti červená kontrolka so symbolom olejničky, musíme zastaviť, vypnúť motor a zistiť príčinu rozsvietenia sa kontrolky. Pokiaľ poruchu nemôžeme odstrániť, nesmieme pokračovať v jazde, hrozí zadretie motora. Tlak oleja sa kontroluje po naštartovaní vozidla na prístrojovom paneli. Červena kontrolka so symbolom olejničky musí zhasnúť.

Kontrola chladiacej kvapaliny:
Chladiacu kvapalinu kontrolujeme pred jazdou vo vyrovnávacej nádržke, kde sú vyznačené hranice MIN a MAX, hladina sa musí nachádzať medzi týmito hranicami. Chladiaca kvapalina je zmes destilovanej vody a nemrznúcej kvapaliny. V priebehu roka môžeme dolievať destilovanú vodu, ale vždy pred zimnou prevádzkou je nutné premerať hustotu zmesi a nariediť na požadovaný stupeň tuhnutia.

Kontrola kvapaliny do ostrekovačov skiel:
Kontroluje sa v nádobke na ostrekovač umiestnenej v priestore motora, dbáme na to, aby sme vždy mali dostatok kvapaliny. Cez letné obdobie používame náplň na leto. V zimnom období nemrznúcu kvapalinu určenú do ostrekovačov.

Kontrola funkčnosti osvetlenia vozidla:
 
·         obrysové svetlá (prvá poloha vypínača)
 
·         stretávacie svetlá (druhá poloha vypínača)
 
·         diaľkové svetlá (odtlačiť páčku smerových svetiel k prístrojovému panelu)
 
·         svetlá ukazovateľov smeru (zapínajú sa páčkou na ľavej strane volantu, páčka dolu - svieti ľavý ukazovateľ, páčka nahor - svieti pravý ukazovateľ)
 
·         brzdové svetlá (rozsvietia sa pri stlačení pedálu prevádzkovej brzdy)
 
·         svetlo spiatočky (rozsvieti sa pri zaradení spiatočky. POZOR! - kontrolovať pri vypnutom motore!)
 
·         svetlo do hmly (vzadu sú povinné , zapínajú sa podľa druhu vozidla)
 
·         svetelné výstražné znamenie (zapína sa pritláčaním páčky smerových svetiel k volantu, čím sa rozsvecujú diaľkové svetlá)
 

Kontrola funkčnosti zvukového výstražného zariadenia:
- vyskúšať funkčnosť klaksónu

Pred jazdou na autocvičisku i v cestnej premávke treba vykonať:
 
·         vizuálnu kontrolu celého vozidla
 
·         upraviť sedadlo
 
·         upraviť opierku hlavy
 
·         nastaviť spätné zrkadlá (ľavé, pravé i na čelnom skle)
 
·         zapnúť bezpečnostný pás
 
·         rozsvietiť stretávacie svetlá
 
 
Autolekárnička

- podľa smernice MZ SR z 1.10.1996

2 bal.- gáza hydrofilná skladaná 7,5 x 7,5 cm – na osušenie a prekrytie rany
1 ks - dezinfekčný roztok (septonex) - sprej na dezinfekciu okolia rany
1 ks - resuscitačné rúško s ventilom - hygienická pomôcka pri umelom dýchaní
1 ks - izotermická pokrývka 220 -140 cm - zakryť pri šoku
2 ks - trojrohá šatka látková
1 pár - rukavice jednorazové
1 ks - PVC rúško 20 x 20 cm - pri poranení hrudníka
1 ks - leukoplast š. 1,5 cm - na upevnenie prelepenie obväzov
4 ks - obväz hotový sterilný č. 4
1 ks - ovínadlo hydrofilné sterilné š. 10 cm
1 ks- ovínadlo hydrofilné sterilné š. 6 cm
1 ks - ovínadlo škrtiace gumové
1 ks - ovínadlo pružné š. 6 cm- na kĺby pri podvrtnutí, alebo pri natiahnutí svalov
10 ks - náplasť s vankúšikom 8 x 4 cm (rýchloobväz)
doporučené - nožnice nehrdzavejúce
doporučené - uzatváracie špendlíky 4 ks
 

  
VIDEÁ  -  najlepšia ukážka toho, čo všetko musí vedieť vodič pri skúške

Autoškola - údržba 1      https://www.youtube.com/watch?v=lqNmUhflBRI
Autoškola - údržba 2       https://www.youtube.com/watch?v=8BjIWQXE_yA

Autoškola - kontrola vozidla pred jazdou       https://www.youtube.com/watch?v=FmXAkDm-Gok
Nepovinné videá ("Bardejovčan" v Autoškole):
        (videá nie sú určené pre slabé povahy)
Autoškola - prvá jazda        https://www.youtube.com/watch?v=Zhe2uLkKMYM
Autoškola - druhá jazda         https://www.youtube.com/watch?v=5ZLrh1kmIUY
Návrat na obsah